asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 1. Порівняльна таблиця змін в „Положення про ліцензійну картку...” (32 сторінки)


Діюча редакція

(від 24.11.2005)


Проект від ГоловДАТІ

(від 12.08.2009)


Доповнення до Проекту

(від 12.10.09)

за погодженням Голови ПСТУ Попика В.І.


ПОЛОЖЕННЯ
про ліцензійну картку, яка додається до ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування

(крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та до ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі


1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності",

"Про автомобільний транспорт", спільного

наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики

та підприємництва і Міністерства транспорту України від 18.12.2003

N 136/985 "Про затвердження Ліцензійних умов

провадження господарської діяльності з надання послуг з

перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

загального користування (крім надання послуг з перевезення

пасажирів та їх багажу на таксі) та Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів

та їх багажу на таксі", зареєстрованого Міністерством юстиції

України 30.12.2003 за N 1259/8580.
1.2. Це Положення установлює порядок заповнення та видачі

ліцензійних карток, які додаються до ліцензії з надання послуг з

перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

загального користування (крім надання послуг з перевезення

пасажирів та їх багажу на таксі) та до ліцензії з надання послуг з

перевезення пасажирів та їх багажу на таксі (далі - ліцензійні

картки).

1.3. Видачу ліцензійних карток здійснює Головна державна

інспекція на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекція).

^ 2. Ліцензійна картка

2.1. Ліцензійна картка - це документ, який додається до

ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом загального користування (крім надання

послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) або до

ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на

таксі й видається на кожний автомобільний транспортний засіб.

Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої

заносяться реєстраційні дані ліцензії та автомобільного

транспортного засобу.

2.2. Ліцензійні картки оформлюються на власні та орендовані

транспортні засоби, які допущені до надання послуг з перевезення

пасажирів і вантажів у межах України та відповідних міжнародних

перевезень.

2.3. Відповідно до типу транспортного засобу ліцензійна картка в межах дозволеного виду господарської діяльності видається на види робіт, які зазначені в ліцензії.

2.4. Технічні вимоги до транспортних засобів, які

допускаються до провадження господарської діяльності,

установлюються Ліцензійними умовами провадження господарської

діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом загального користування (крім надання

послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з

надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі,

затвердженими наказом Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва та Міністерства транспорту

України від 18.12.2003 N 136/985,

зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за

N 1259/8580, 1260/8581 (далі - Ліцензійні умови).

2.5. Заявнику може бути відмовлено в оформленні ліцензійної

картки в разі невідповідності власного або орендованого

транспортного засобу технічним вимогам, установленим Ліцензійними

умовами.

2.6. Ліцензійна картка міститься у транспортному засобі під

час його використання для надання послуг з перевезення пасажирів і

вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім

надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та

надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі.
2.7. Ліцензійна картка видається до ліцензії безкоштовно.
2.8. Термін дії ліцензійної картки відповідає терміну дії

ліцензії, до якої вона додається.

^ 3. Порядок заповнення ліцензійної картки
3.1. Текст на бланку ліцензійної картки друкується за

допомогою технічних засобів шляхом комп'ютерного набору тексту.
3.2. Бланк ліцензійної картки заповнюється із зворотного боку

в такому порядку:

на 5 мм нижче слова "Серія" пишеться "Ліцензійна картка до

ліцензії серії" та вказуються серія, номер ліцензії, строк дії

ліцензії, до якої видається ліцензійна картка;

нижче - слово "Ліцензіат" та вписується найменування

юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -

підприємця, на якого оформлена ліцензія на право провадження

певного виду господарської діяльності;

слово "Місцезнаходження" та вписується місце знаходження

юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця;

у середині наступного рядка слова "Дані про транспортний

засіб";

слово "Реєстраційний N" та вписується державний реєстраційний

номер транспортного засобу;

у цьому самому рядку - слова "Дата реєстрації ТЗ" та

вписується дата реєстрації транспортного засобу;

слово "Марка" та вписується марка транспортного засобу;

у цьому самому рядку - слова "тип ТЗ", після яких друкується

тип транспортного засобу;

далі - слова "Рік випуску" та вписується рік випуску

транспортного засобу;

слова "Дозволений вид робіт" та відповідно до типу

транспортного засобу вписуються дозволені види робіт, які

зазначені в ліцензії;

у разі оформлення ліцензійної картки згідно з тимчасовим

реєстраційним талоном - слова "Дійсний до" та вказується дата, до

якої дозволяється використовувати транспортний засіб, із

зазначенням числа, місяця та року;

нижче - слова "Строк дії ліцензійної картки" та цифрами

вписуються дата видачі ліцензійної картки та дата, до якої діє

ліцензійна картка;

друкується посада керівника органу ліцензування, що видав

ліцензійну картку, та залишається місце для підпису і далі

друкуються прізвище, ініціали керівника органу ліцензування;

у нижній лівій частині бланка ліцензійної картки на

друкований напис посади керівника органу ліцензування ставиться

гербова печатка органу ліцензування.

^ 4. Порядок оформлення ліцензійних карток

4.1. Ліцензійні картки оформлюються згідно з документами, які

додаються суб'єктом господарювання до заяви про видачу ліцензії,

та видаються одночасно з ліцензією.

4.2. У разі змін у кількості або складі транспортних засобів,

які використовуються для провадження діяльності, відповідно до

статті 17 Закону України "Про ліцензування певних видів

господарської діяльності" ліцензіат зобов'язаний

протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування

відповідне повідомлення в письмовій формі.

При цьому орган ліцензування оформлює нові ліцензійні картки

на підставі даних, зазначених у таких документах:

список власних або орендованих транспортних засобів із

зазначенням типу, марки, моделі, державного номера, повної маси

(пасажиромісткості), року випуску, номера свідоцтва про реєстрацію

транспортного засобу або тимчасового реєстраційного талона,

оформленого відповідними органами Міністерства внутрішніх справ,

що відповідають за безпеку руху, які можуть бути допущені до

надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів у межах України

та відповідних міжнародних перевезень;

засвідчені заявником - суб'єктом господарської діяльності

копії свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів і

тимчасових реєстраційних талонів на орендні автомобілі, оформлені

відповідними органами Міністерства внутрішніх справ, що

відповідають за безпеку руху, для юридичних (з кількістю

автомобілів до 10 одиниць) та фізичних осіб;

4.3. Ліцензійні картки втрачають чинність, про що до них

уноситься відповідний запис, у разі:

виключення транспортного засобу із списку власних або

орендованих транспортних засобів;

анулювання або визнання ліцензії, до якої вони були видані,

недійсною.
4.4. При змінах у реєстраційних документах власних або

орендованих транспортних засобів оформлюються нові ліцензійні

картки, а попередні втрачають чинність з унесенням до них

відповідного запису.
4.5. У разі пошкодження або втрати ліцензійної картки згідно

з документами, які додавались суб'єктом господарювання до заяви

про видачу ліцензії, оформлюється дублікат ліцензійної картки.


4.6. Декілька ліцензійних карток на один транспортний засіб

можуть бути оформлені тільки на транспортні засоби, які

використовуються ліцензіатами на праві спільної власності.
4.7. Ліцензійна картка оформлюється в терміни, передбачені

для видачі ліцензії.
4.8. Кожна оформлена та видана ліцензійна картка реєструється

в журналі обліку виданих ліцензійних карток.


ПОЛОЖЕННЯ

про ліцензійну картку, яка додається до ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»
^ 1. Загальні положення

1.1.Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про автомобільний транспорт» та наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства транспорту та зв’язку України від 01.02.2008 № 9/119 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2008 за № 140/14831 (далі – Ліцензійні умови).
1.2. Це Положення встановлює порядок заповнення, видачі, тимчасового вилучення та визнання недійсними ліцензійних карток, які додаються до ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт».
1.3. Видачу ліцензійних карток здійснює Головна державна інспекція на автомобільному транспорті та її територіальні органи в областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі (далі – орган ліцензування та його територіальні органи).
1.4 Усі терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, визначеному законами України «Про автомобільний транспорт», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», ДСТУ 2984-95 «Засоби транспортні дорожні. Типи, терміни та визначення».
^ 2. Ліцензійна картка
2.1. Ліцензійна картка - це документ, який додається до ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України „Про автомобільний транспорт”, та видається на кожен транспортний засіб.

Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії та автомобільного транспортного засобу.


2.2. Ліцензійні картки оформлюються на транспортні засоби, що допущені до перевезення пасажирів та (або) вантажів у встановленому законом порядку та відповідають технічним вимогам до транспортних засобів, встановлених Ліцензійними умовами.

2.3. На транспортний засіб видається лише одна ліцензійна картка, яка залишається діючою до визнання її недійсною.


2.4. Відповідно до типу транспортного засобу ліцензійна картка в межах дозволеного виду господарської діяльності видається на види робіт, які зазначені в ліцензії, а саме на здійснення роботи:

з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами – на такі типи транспортних засобів: автобус, мікроавтобус, автобус загального призначення, міський автобус, міжміський автобус, автобус далекого прямування, зчленований автобус, пасажирський автопоїзд;

з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами – на такі типи транспортних засобів: автобус, автобус загального призначення, автобус далекого прямування, і які обладнанні кількістю місць для сидіння з місцем водія включно більше 20;

з надання послуг з внутрішніх або міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами – на такі типи транспортних засобів: вантажний автомобіль, вантажопасажирський автомобіль, спеціалізований автомобіль, вантажний автомобіль загального призначення, вантажний автомобіль спеціалізований, причіп, вантажний причіп, вантажний причіп загального призначення, спеціалізований причіп, напівпричіп, вантажний напівпричіп, вантажний напівпричіп загального призначення, напівпричіп спеціалізований, сідельний тягач (за умови наявності напівпричепа), автопоїзд, здвоєний автопоїзд;

з внутрішніх або міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення – на такі типи транспортних засобів: легковий автомобіль, легковий автомобіль загального призначення;

з внутрішніх або міжнародних перевезень пасажирів на таксі – на такі типи транспортних засобів - легковий автомобіль та легковий автомобіль спеціалізований, таксі, які обладнанні розпізнавальним ліхтарем оранжевого кольору, який установлений на даху автомобіля, діючим таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла, і нанесеними композиціями з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків.
2.5. Строк дії ліцензійної картки відповідає строку дії реєстраційного чи іншого засвідченого в установленому порядку документу, що підтверджує право користування чи розпорядження таким транспортним засобом, на який автомобільний перевізник оформлює ліцензійну картку, але який не повинен перевищувати строку дії ліцензії, якщо інше не встановлено законом.

2.6. Заявнику може бути відмовлено в оформленні ліцензійної картки в разі невідповідності транспортного засобу технічним вимогам, установлених Ліцензійними умовами.
2.7. У разі використання праці найманих водіїв суб’єкт господарювання (далі – ліцензіат) перед рейсом забезпечує передачу або встановлення наявності ліцензійної картки у водія транспортного засобу, відомості про що заносяться до журналу обліку ліцензійних карток (додаток 1) та до «особливих відміток» дорожнього листа транспортного засобу, у разі коли його використання передбачено чинним законодавством.

^ 3. Порядок заповнення ліцензійної картки
3.1. Текст на бланку ліцензійної картки друкується за допомогою технічних засобів шляхом комп’ютерного набору.
3.2. Бланк ліцензійної картки заповнюється із зворотного боку за формою згідно з додатком 2 у такому порядку:

посередині бланку на 5 мм нижче від слова «Серія» – слова «Ліцензійна картка до ліцензії серії» та вказується серія, номер ліцензії, строк дії ліцензії, до якої видається ліцензійна картка;

у наступному рядку – слово «Ліцензіат:» та вписується найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, на якого оформлена ліцензія на право провадження певного виду господарської діяльності;

у наступному рядку – слово «Місцезнаходження:» та вписується місцезнаходження юридичної особи, або місце проживання фізичної особи – підприємця;

по середині наступного рядка – слова «Дані про транспортний засіб:»;

у наступному рядку – слово «Реєстраційний №:» та вписується державний реєстраційний номер транспортного засобу;

у цьому самому рядку – слова «дата реєстрації ТЗ:» та вписується дата реєстрації транспортного засобу;

у наступному рядку – слово «марка:» та вписується марка транспортного засобу;

у цьому самому рядку – слова «тип ТЗ:», після яких зазначається тип транспортного засобу;

у разі оформлення ліцензійної картки на не власний транспортний засіб - слова: «Реквізити реєстраційного чи іншого документу, про право користування чи розпорядження ТЗ:», після яких вписується назва, дата оформлення та номер (серія) такого документу;


у наступному рядку – слова «Дозволений вид робіт:» та відповідно до типу транспортного засобу вписується дозволений вид робіт, який зазначений у ліцензії та відповідає типу транспортного засобу;

у наступному рядку – слова «Строк дії ліцензійної картки:», після яких цифрами вписується дата видачі ліцензійної картки та дата, до якої діє ліцензійна картка;

у нижньому лівому кутку – слова, які вказують на посаду начальника органу, що видав ліцензійну картку, та залишається місце для підпису із зазначенням прізвища, ініціалів керівника цього органу;

на друкований напис посади керівника органу ліцензування або його територіального органу ставиться відбиток відповідної гербової печатки.
^ 4. Порядок оформлення ліцензійних карток
4.1. Ліцензійні картки оформлюються після видання наказу про видачу та оформлення ліцензійних карток органом ліцензування або територіальним органом.

Ліцензійні картки видаються на підставі документів, які додаються суб’єктом господарювання до заяви про видачу ліцензії.

4.2. Нові ліцензійні картки до діючої ліцензії оформлюються на підставі заяви ліцензіата про видачу ліцензійних карток.

У разі якщо відомості, які містяться в документах ліцензійної справи ліцензіата, зазнали змін у зв’язку зі зміною кількості або складу транспортних засобів, то ліцензіат додає до заяви про видачу картки документи із зміненими відомостями.

4.3. Орган ліцензування та його територіальні органи мають право здійснювати попередній зовнішній огляд транспортних засобів за місцем їх зберігання

для встановлення їх відповідності вимогам Ліцензійних умов та достовірності відомостей у документах, що надані заявником до заяви про видачу ліцензії (нової ліцензійної картки). По результатам попереднього зовнішнього огляду складається довідка, яка повинна містити найменування органу ліцензування та його територіального органу, час та місце проведення зовнішнього огляду, результати огляду та підписи особи, що провела цей огляд та ліцензіата або його уповноваженої особи.

4.4. Видача ліцензійних карток здійснюється у строки передбачені Законом України «Про автомобільний транспорт» для оформлення ліцензії, а переоформлення ліцензійних карток та видача їх дублікатів – у строки, передбачені Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» для переоформлення ліцензій та видачі їх дублікатів.
4.5. У разі пошкодження або втрати ліцензійної картки на підставі заяви ліцензіата та згідно з документами, які додавалися суб’єктом господарювання до заяви про видачу ліцензії оформлюється дублікат ліцензійної картки.
4.6. Внесення змін або виправлень до ліцензійної картки не допускається.
4.7. Кожна оформлена та видана ліцензійна картка реєструється в журналі обліку заяв і виданих ліцензійних карток, який ведеться Головавтотрансінспекцією чи територіальним органом (додаток 3).
4.8. Документи, що подаються ліцензіатами для отримання, переоформлення ліцензійних карток чи їх дублікатів, та копії виданих ліцензійних карток зберігаються в ліцензійних справах ліцензіатів.
4.9. Копія оформленої та отриманої ліцензіатом ліцензійної картки зберігається в ліцензійній справі ліцензіата.
^ 5. Визнання ліцензійних карток недійсними
5.1. Ліцензійні картки визнаються недійсними у разі:

надходження заяви ліцензіата про визнання ліцензійної картки недійсною;

анулювання або визнання недійсною ліцензії, до якої вони були видані;

зміни відомостей, які містить ліцензійна картка;

встановлення факту відчуження ліцензіатом транспортного засобу;

встановлення факту передачі права керування, користування чи розпорядження транспортним засобом, при збереженні права власності ліцензіатом;

встановлення факту передачі власником транспортного засобу, який використовується ліцензіатом, права керування, користування чи розпорядження транспортним засобом іншій юридичній особі, фізичній особі – підприємцю або громадянину;

встановлення факту самочинного внесення змін або виправлень до ліцензійної картки;

встановлення факту передачі її власником іншій юридичній або фізичній особі - підприємцю, які використовують її для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

встановлення факту непроходження технічного огляду транспортного засобу в установлені законодавством строки;

встановлення факту використання транспортного засобу для перевезень, які не відповідають типу та конструкції транспортного засобу.

5.2. Орган ліцензування або його територіальний орган видає наказ про визнання ліцензійних карток недійсними.

Копія рішення про визнання ліцензійної картки недійсною не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття надсилається ліцензіату рекомендованим листом, або телефонограмою, або вручається особисто ліцензіату (фізичній особі), або керівнику ліцензіата (юридичній особі) або уповноваженій особі під розписку на іншій копії територіального органу.
5.3. На зворотний бік недійсних ліцензійних карток за допомогою пристрою для рельєфної печатки, наноситься напис «НЕДІЙСНА».
5.4. Ліцензійна картка, яка визнана недійсною, передається ліцензіатом до органу ліцензування або його територіального органу для нанесення на неї відповідного напису.
5.5. У разі використання ліцензіатом для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів недійсної ліцензійної картки, яка не містить відповідного напису, та встановлення такого факту посадовими особами органу ліцензування або його територіального органу, недійсна ліцензійна картка вилучається, на термін, який не перевищує трьох робочих днів для нанесення на неї відповідного напису.
5.6. У разі тимчасового вилучення ліцензійної картки відповідно до пункту 5.5 цього Положення посадові особи органу ліцензування або його територіального органу, які тимчасово вилучили ліцензійну картку, надають водієві транспортного засобу довідку згідно з додатком 4.
5.7. Відповідний напис на ліцензійну картку, яка визнана недійсною, наносять працівники органу ліцензування або його територіального органу.

В журнал обліку заяв і виданих ліцензійних карток вноситься запис про дату нанесення відповідного напису на недійсну ліцензійну картку та П.І.Б. працівника, який наніс цей напис.
5.7. Недійсна ліцензійна картка, яка містить напис «НЕДІЙСНА», повертається ліцензіату, про що вноситься запис до журналу обліку заяв і виданих ліцензійних карток.
5.8. Рішення про визнання ліцензійної картки недійсною може бути оскаржене в судовому порядку.


^ 6. Тимчасове вилучення ліцензійних карток

підрозділами ДАІ МВС України, їх зберігання та повернення ліцензіату
6.1. Ліцензійна картка на транспортний засіб вилучається тимчасово уповноваженою особою підрозділу Державтоінспекції виключно в порядку та у випадках, визначених пунктами 12 та 13 Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія, талона про проходження державного технічного огляду і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1086.
6.2. Вилучена уповноваженою особою підрозділу Державтоінспекції ліцензійна картка, один примірник Акту про тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб, та копії документів, які вказують на прийняте відповідним підрозділом Державтоінспекції рішенням по факту виявленого адміністративного правопорушення, разом з супровідним листом із повідомленням надсилаються або передаються кур’єром у триденний строк до відповідного територіального органу Головавтотрансінспекції.
6.3. Відомості про тимчасове вилучення ліцензійної картки, які надійшли до територіального управління Головавтотрансінспекції заноситься до журналу обліку заяв і виданих ліцензійних карток.
6.4. Про отримання територіальним органом Головавтотрансінспекції ліцензійної картки, вилученої тимчасово, уповноваженою особою підрозділу Державтоінспекції протягом двох днів повідомляється телефонограмою ліцензіат або уповноважена ним особа.

Вилучена ліцензійна картка, разом з іншими документами, які надійшли від підрозділу Державтоінспекції, зберігаються у ліцензійній справі ліцензіата.
6.5. Територіальний орган вивчає обставини тимчасового вилучення ліцензійної картки, документи складені підрозділом Державтоінспекції, та приймає рішення відповідно до чинного законодавства щодо реагування на порушення, допущені ліцензіатом.

У разі встановлення відсутності підстав у уповноваженої особи підрозділу Державтоінспекції для вилучення тимчасового ліцензійної картки, складається службова записка, яка разом з копіями усіх документів передається до Головавтотрансінспекції для прийняття мір реагування спільно з Державтоінспекцією.
6.6 Вилучена ліцензійна картка повертається ліцензіату або уповноваженій ним особі зі складанням двох примірників акту прийому – передачі, який повинен містити дату та місце його складання, підписами, посади та прізвища, ім’я та по батькові начальника відповідного територіального управління Головавтотрансінспекції та особи, яка отримує ліцензійну картку із зазначенням реквізитів ліцензійної картки, яка передається, та який повинен бути завірений печатками територіального органу Головавтотрансінспекції та ліцензіата (у разі наявності).
6.7. Оригінал першого примірнику акту прийому – передачі ліцензійної картки зберігається в ліцензійній справі ліцензіата.

Оригінал другого примірнику акту прийому – передачі ліцензійної картки передається ліцензіату або уповноваженій ним особі.

ПОЛОЖЕННЯ

про ліцензійну картку, яка додається до ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»
^ 1. Загальні положення

1.1.Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про автомобільний транспорт» та наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства транспорту та зв’язку України від 01.02.2008 № 9/119 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2008 за № 140/14831 (далі – Ліцензійні умови).
1.2. Це Положення встановлює порядок заповнення, видачі, правила застосування, тимчасового вилучення та визнання недійсними ліцензійних карток, які додаються до ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт».
1.3. Видачу ліцензійних карток здійснює Головна державна інспекція на автомобільному транспорті та її територіальні органи в областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі (далі – орган ліцензування та його територіальні органи).
1.4 Усі терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, визначеному законами України «Про автомобільний транспорт», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», ДСТУ 2984-95 «Засоби транспортні дорожні. Типи, терміни та визначення».
^ 2. Ліцензійна картка
2.1. Ліцензійна картка - це документ, який додається до ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України „Про автомобільний транспорт”, та видається на кожен транспортний засіб.

Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії та автомобільного транспортного засобу.

Ліцензійна картка є дозвільним документом, що підтверджує право виключно вказаного у ній ліцензіата викорисовувати означений транспортний засіб для надання послуг перевезень пасажирів та вантажів, та не може з будь-якою ціллю передаватися іншій юридичній чи фізичній особі: підприємцю, або громадянину, що не має статусу господарюючого суб’єкта, та не є найманим працівником вказаного в ліцензійній картці ліцензіата, працевлаштованим згідно вимог законодавства.
2.2. За зверненням заявника самозайнятого первізника (або претендента на такий статус) допускається оформлення однієї ліцензійної картки на автомобіль, що належить йому на праві спільної сімейної власності (чоловік-дружина), або наданий найближчими родичами першої категорії (батьки-діти).

В усіх інших випадках ліцензійні картки оформлюються на транспортні засоби, що належать заявнику на праві власності, або орендовані ним з урахуванням вимог ст. 799 Цивільного кодексу України.

Транспортні засоби, на які оформляються ліцензійні картки повинні бути допущені до перевезення пасажирів та (або) вантажів у встановленому законом порядку та відповідати технічним вимогам до транспортних засобів, встановлених Ліцензійними умовами.
2.3. На транспортний засіб видається лише одна ліцензійна картка, яка залишається діючою до визнання її недійсною.

2.3* На транспортний засіб, що спільно (почергово) використовується двома або трьома самозайнятими перевізниками для надання послуг таксі на основі спільного права власності, користування, або відповідних договорів оренди (найму), може бути оформлено не більше трьох ліцензійних карток - відповідно до ліцензій кожного з перевізників.
2.4. Відповідно до типу транспортного засобу ліцензійна картка в межах дозволеного виду господарської діяльності видається на види робіт, які зазначені в ліцензії, а саме на здійснення роботи:

з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами – на такі типи транспортних засобів: автобус, мікроавтобус, автобус загального призначення, міський автобус, міжміський автобус, автобус далекого прямування, зчленований автобус, пасажирський автопоїзд;

з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами – на такі типи транспортних засобів: автобус, автобус загального призначення, автобус далекого прямування, і які обладнанні кількістю місць для сидіння з місцем водія включно більше 20;

з надання послуг з внутрішніх або міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами – на такі типи транспортних засобів: вантажний автомобіль, вантажопасажирський автомобіль, спеціалізований автомобіль, вантажний автомобіль загального призначення, вантажний автомобіль спеціалізований, причіп, вантажний причіп, вантажний причіп загального призначення, спеціалізований причіп, напівпричіп, вантажний напівпричіп, вантажний напівпричіп загального призначення, напівпричіп спеціалізований, сідельний тягач (за умови наявності напівпричепа), автопоїзд, здвоєний автопоїзд;

з внутрішніх або міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення – на такі типи транспортних засобів: легковий автомобіль, легковий автомобіль загального призначення;

з внутрішніх або міжнародних перевезень пасажирів на таксі – на такі типи транспортних засобів - легковий автомобіль та легковий автомобіль спеціалізований, таксі, які обладнанні розпізнавальним ліхтарем оранжевого кольору, який установлений на даху автомобіля, діючим таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла, і нанесеними композиціями з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків.
2.5. Строк дії ліцензійної картки відповідає строку дії реєстраційного чи іншого засвідченого в установленому порядку документу, що підтверджує право користування чи розпорядження таким транспортним засобом, на який автомобільний перевізник оформлює ліцензійну картку, але який не повинен перевищувати строку дії ліцензії, якщо інше не встановлено законом.

2.5* Строк дії ліцензійної картки, оформленої на транспортний засіб, що використовується для надання послуг на підставі договору оренди (найму), укладеного на обмежений період з можливістю автоматичного подовження терміну його дії за згодою або при відсутності заперечень сторін, визначається строком дії ліцензії.
2.6. Заявнику може бути відмовлено в оформленні ліцензійної картки в разі невідповідності транспортного засобу технічним вимогам, установлених Ліцензійними умовами, або відсутності передбаченого пунктом 2.2 цих Правил договору оренди (найму) неналежного заявнику (ліцензіату) транспортного засобу.
2.7. У разі використання праці найманих водіїв суб’єкт господарювання (далі – ліцензіат) перед рейсом забезпечує передачу або встановлення наявності ліцензійної картки у водія транспортного засобу, відомості про що заносяться до журналу обліку ліцензійних карток (додаток 1) та до «особливих відміток» дорожнього листа транспортного засобу, у разі коли його використання передбачено чинним законодавством.

2.8. Ліцензійна картка розміщується у транспортному засобі під час його використання для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів у доступному для огляду пасажирами та працівниками контролюючих органів місці.

Зокрема, для легкових автомобілів – в середній частині верхнього краю лобового шкла.
^ 3. Порядок заповнення ліцензійної картки
3.1. Текст на бланку ліцензійної картки друкується за допомогою технічних засобів шляхом комп’ютерного набору.
3.2. Бланк ліцензійної картки заповнюється із зворотного боку за формою згідно з додатком 2 у такому порядку:

посередині бланку на 5 мм нижче від слова «Серія» – слова «Ліцензійна картка до ліцензії серії» та вказується серія, номер ліцензії, строк дії ліцензії, до якої видається ліцензійна картка;

у наступному рядку – слово «Ліцензіат:» та вписується найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, на якого оформлена ліцензія на право провадження певного виду господарської діяльності;

у наступному рядку – слово «Місцезнаходження:» та вписується місцезнаходження юридичної особи, або місце проживання фізичної особи – підприємця;

по середині наступного рядка – слова «Дані про транспортний засіб:»;

у наступному рядку – слово «Реєстраційний №:» та вписується державний реєстраційний номер транспортного засобу;

у цьому самому рядку – слова «дата реєстрації ТЗ:» та вписується дата реєстрації транспортного засобу;

у наступному рядку – слово «марка:» та вписується марка транспортного засобу;

у цьому самому рядку – слова «тип ТЗ:», після яких зазначається тип транспортного засобу;

у разі оформлення ліцензійної картки на не власний транспортний засіб - слова: «Реквізити реєстраційного чи іншого документу, про право користування чи розпорядження ТЗ:», після яких вписується назва, дата оформлення та номер (серія) такого документу; у разі, коли підставою оформлення ліцензійної картки на неналежний ліцензіату транспортний засіб є договір оренди (найму) - у наступному рядку: слово „наймодавач”, після якого - інформація про наймодавача згідно договору оренди (найму) траспортного засобу та реквізити такого договору

у наступному рядку – слова «Дозволений вид робіт:» та відповідно до типу транспортного засобу вписується дозволений вид робіт, який зазначений у ліцензії та відповідає типу транспортного засобу;

у наступному рядку – слова «Строк дії ліцензійної картки:», після яких цифрами вписується дата видачі ліцензійної картки та дата, до якої діє ліцензійна картка;

у нижньому лівому кутку – слова, які вказують на посаду начальника органу, що видав ліцензійну картку, та залишається місце для підпису із зазначенням прізвища, ініціалів керівника цього органу;

на друкований напис посади керівника органу ліцензування або його територіального органу ставиться відбиток відповідної гербової печатки.
^ 4. Порядок оформлення ліцензійних карток
4.1. Ліцензійні картки оформлюються після видання наказу про видачу та оформлення ліцензійних карток органом ліцензування або територіальним органом.

Ліцензійні картки видаються на підставі документів, які додаються суб’єктом господарювання до заяви про видачу ліцензії, а також документів, що підтверджують право власності на транспортні засоби (завірені заявником копії технічних паспортів), або розпорядження ними (завірені заявником копії тимчасових реєстраційних талонів), документів, що підтверджують факт оренди (найму) заявником невласних транспортних засобів (завірені ним копії договорів оренди (найму) транспортних засобів).
Для оформлення ліцензійних карток на автомобілі, призначені для надання послуг таксі, заявник повинен підтвердити факт обладнання таких автомобілів сертифікованими для використання в Україні таксометрами, для чого він зобов’язаний подати копії паспортів таксометрів, та, на вимогу Головавтотрансінспекції, чи її территоріальних управлінь - копію „Сертифікату затвердження типу засобу вимірювальної техніки”, виданого Державним комітетом України з питань технічного регульування та споживчої політики на використовувану заявником марку (модель) приладу.

4.2. Нові ліцензійні картки до діючої ліцензії оформлюються на підставі заяви ліцензіата про видачу ліцензійних карток, та документів, перерахованих у пункті 4.1 цього положення, за виключенням документів, які додаються суб’єктом господарювання до заяви про видачу ліцензії.

У разі якщо відомості, які містяться в документах ліцензійної справи ліцензіата, зазнали змін у зв’язку зі зміною кількості або складу транспортних засобів, то ліцензіат додає до заяви про видачу картки документи із зміненими відомостями.
4.3. Орган ліцензування та його територіальні органи мають право, а стосовно легкових транспортних засобів - зобов’язані здійснювати попередній зовнішній огляд транспортних засобів за місцем їх зберігання, або за рішенням органу ліцензування чи його територіального органу – в іншому визначеному та придатному для огляду місці для встановлення їх відповідності вимогам Ліцензійних умов та достовірності відомостей у документах, що надані заявником до заяви про видачу ліцензії (нової ліцензійної картки). По результатам попереднього зовнішнього огляду складається довідка, яка повинна містити найменування органу ліцензування та його територіального органу, час та місце проведення зовнішнього огляду, результати огляду та підписи особи, що провела цей огляд та ліцензіата або його уповноваженої особи.

4.3.* Орган ліцензування та його територіальні органи зобов’язані здійснювати перевірку відомостей, що додаються заявником до заяви на видачу ліцензійник карток, зокрема реєстраційних документів, що є підтвердженням права власності (розпорядження) на транспортний засіб, договору оренди (найму) транспортного засобу у передбачених пунктом 2.2 цих правил випадках.

4.3.** У випадку подання заявки на оформлення ліцензійної картки на транспортний засіб, що планується використовувати для надання послуг перевезення пасажирів та багажу на таксі, орган ліцензування та його територіальні органи зобов’язані здійснювати перевірку наявності в автомобілі спеціального обладнання, що відповідає вимогам Закону України „Про автомобільний транспорт”.

4.4. Видача ліцензійних карток здійснюється у строки передбачені Законом України «Про автомобільний транспорт» для оформлення ліцензії, а переоформлення ліцензійних карток та видача їх дублікатів – у строки, передбачені Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» для переоформлення ліцензій та видачі їх дублікатів.
4.5. У разі пошкодження або втрати ліцензійної картки на підставі заяви ліцензіата та згідно з документами, які додавалися суб’єктом господарювання до заяви про видачу ліцензії оформлюється дублікат ліцензійної картки.
4.6. Внесення змін або виправлень до ліцензійної картки не допускається.
4.7. Кожна оформлена та видана ліцензійна картка реєструється в журналі обліку заяв і виданих ліцензійних карток, який ведеться Головавтотрансінспекцією чи територіальним органом (додаток 3).
4.8. Документи, що подаються ліцензіатами для отримання, переоформлення ліцензійних карток чи їх дублікатів, та копії виданих ліцензійних карток зберігаються в ліцензійних справах ліцензіатів.
4.9. Копія оформленої та отриманої ліцензіатом ліцензійної картки зберігається в ліцензійній справі ліцензіата.
^ 5. Визнання ліцензійних карток недійсними
5.1. Ліцензійні картки визнаються недійсними у разі:

надходження заяви ліцензіата про визнання ліцензійної картки недійсною;

анулювання або визнання недійсною ліцензії, до якої вони були видані;

зміни відомостей, які містить ліцензійна картка;

встановлення факту відчуження ліцензіатом транспортного засобу;

встановлення факту передачі права керування, користування чи розпорядження транспортним засобом, при збереженні права власності ліцензіатом;

встановлення факту передачі власником транспортного засобу, який використовується ліцензіатом, права керування, користування чи розпорядження транспортним засобом іншій юридичній особі, фізичній особі – підприємцю або громадянину;

встановлення факту самочинного внесення змін або виправлень до ліцензійної картки;

встановлення факту передачі її власником іншій юридичній або фізичній особі – підприємцю чи громадянину, які використовують її для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

встановлення факту непроходження технічного огляду транспортного засобу в установлені законодавством строки;

встановлення факту використання транспортного засобу для перевезень, які не відповідають типу та конструкції транспортного засобу.

встановлення факту відсутності на автомобілі таксі елементів обладнання, передбачених Законом України „Про автомобільний транспорт” - під час обслуговування пасажирів, або стоянки автомобіля таксі на визначеній відповідними знаками зупинці таксі, а також, за таких самих обставин - виявлення непрацездатності або очевидно некоректної роботи таксометра, що може призвести до обрахунку пасажирів.
5.2. Орган ліцензування або його територіальний орган видає наказ про визнання ліцензійних карток недійсними.

Копія рішення про визнання ліцензійної картки недійсною не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття надсилається ліцензіату рекомендованим листом, або телефонограмою, або вручається особисто ліцензіату (фізичній особі), або керівнику ліцензіата (юридичній особі) або уповноваженій особі під розписку на іншій копії територіального органу.
5.3. На зворотний бік недійсних ліцензійних карток за допомогою пристрою для рельєфної печатки, наноситься напис «НЕДІЙСНА».
5.4. Ліцензійна картка, яка визнана недійсною, передається ліцензіатом до органу ліцензування або його територіального органу для нанесення на неї відповідного напису.
5.5. У разі використання ліцензіатом для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів недійсної ліцензійної картки, яка не містить відповідного напису, та встановлення такого факту посадовими особами органу ліцензування або його територіального органу, недійсна ліцензійна картка вилучається, на термін, який не перевищує трьох робочих днів для нанесення на неї відповідного напису.
5.6. У разі тимчасового вилучення ліцензійної картки відповідно до пункту 5.5 цього Положення посадові особи органу ліцензування або його територіального органу, які тимчасово вилучили ліцензійну картку, надають водієві транспортного засобу довідку згідно з додатком 4.
5.7. Відповідний напис на ліцензійну картку, яка визнана недійсною, наносять працівники органу ліцензування або його територіального органу.

В журнал обліку заяв і виданих ліцензійних карток вноситься запис про дату нанесення відповідного напису на недійсну ліцензійну картку та П.І.Б. працівника, який наніс цей напис.
5.7. Недійсна ліцензійна картка, яка містить напис «НЕДІЙСНА», повертається ліцензіату, про що вноситься запис до журналу обліку заяв і виданих ліцензійних карток.
5.8. Рішення про визнання ліцензійної картки недійсною може бути оскаржене в судовому порядку.

5.9 У разі визнання ліцензійних карток недійсними з підстав окрім перших трьох, названих у пункті 5.1 цього положення, повторне звертання того самого заявника з заявою на отримання нової ліцензійної картки на той самий транспортний засіб можливе не раніше ніж через три місяці після визнання недійсною попередньої ліцензійної картки.
^ 6. Тимчасове вилучення ліцензійних карток

підрозділами ДАІ МВС України, їх зберігання та повернення ліцензіату
6.1. Ліцензійна картка на транспортний засіб вилучається тимчасово уповноваженою особою підрозділу Державтоінспекції виключно в порядку та у випадках, визначених пунктами 12 та 13 Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія, талона про проходження державного технічного огляду і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1086.
6.2. Вилучена уповноваженою особою підрозділу Державтоінспекції ліцензійна картка, один примірник Акту про тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб, та копії документів, які вказують на прийняте відповідним підрозділом Державтоінспекції рішенням по факту виявленого адміністративного правопорушення, разом з супровідним листом із повідомленням надсилаються або передаються кур’єром у триденний строк до відповідного територіального органу Головавтотрансінспекції.
6.3. Відомості про тимчасове вилучення ліцензійної картки, які надійшли до територіального управління Головавтотрансінспекції заноситься до журналу обліку заяв і виданих ліцензійних карток.
6.4. Про отримання територіальним органом Головавтотрансінспекції ліцензійної картки, вилученої тимчасово, уповноваженою особою підрозділу Державтоінспекції протягом двох днів повідомляється телефонограмою ліцензіат або уповноважена ним особа.

Вилучена ліцензійна картка, разом з іншими документами, які надійшли від підрозділу Державтоінспекції, зберігаються у ліцензійній справі ліцензіата.
6.5. Територіальний орган вивчає обставини тимчасового вилучення ліцензійної картки, документи складені підрозділом Державтоінспекції, та приймає рішення відповідно до чинного законодавства щодо реагування на порушення, допущені ліцензіатом.

У разі встановлення відсутності підстав у уповноваженої особи підрозділу Державтоінспекції для вилучення тимчасового ліцензійної картки, складається службова записка, яка разом з копіями усіх документів передається до Головавтотрансінспекції для прийняття мір реагування спільно з Державтоінспекцією.
6.6 Вилучена ліцензійна картка повертається ліцензіату або уповноваженій ним особі зі складанням двох примірників акту прийому – передачі, який повинен містити дату та місце його складання, підписами, посади та прізвища, ім’я та по батькові начальника відповідного територіального управління Головавтотрансінспекції та особи, яка отримує ліцензійну картку із зазначенням реквізитів ліцензійної картки, яка передається, та який повинен бути завірений печатками територіального органу Головавтотрансінспекції та ліцензіата (у разі наявності).
6.7. Оригінал першого примірнику акту прийому – передачі ліцензійної картки зберігається в ліцензійній справі ліцензіата.

Оригінал другого примірнику акту прийому – передачі ліцензійної картки передається ліцензіату або уповноваженій ним особі.Порівняльну таблицю підготовано та проекти доповнень сформульовано:

Галазюк Анатолій Віталійович Додаток №2 до порівняльної таблиці:

Приват Таксі – Український Портал Обгрунтування доповнень до проекту

http://privattaxi.org.ua на 6 аркушах.

admin@privattaxi.org.ua

тел. (067) 794-34-49