asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Педагогічною радою протокол № 1 від 30.08.2012р.
Положення про козацькі класи

І.Загальні положення

1.1.Дане Положення регулює питання організації та діяльності козацьких класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Сніжнянської міської ради Донецької області.
1.2. Діяльність козацьких класів здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Державної цільової соціальної програми « Молодь України»на 2009-2015 р., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 №41, Указів Президента України № 378/2007 «Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва» та № 14/95 (14/95) від 4 січня 1995 року «Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва», згідно Концепції національно-патріотичного виховання молоді.
1.3. Основними завданнями козацьких класів поряд із забезпеченням якісної освіти є:

 • відродження та наступність духовних, історичних та військово- патріотичних традицій козацтва;

 • опанування козацької культурної спадщини, вивчення козацьких звичаїв і ритуалів, традицій, свят;

 • моральне виховання учнів на основі культурологічного аспекту регіонального компонента козацтва;

 • виховання у дітей та юнацтва історичної свідомості, активної громадської позиції, національної гідності і самосвідомості, любові до своєї Батьківщини — України, готовності захищати свій рідний край;

 • оволодіння молоддю військово-спортивним мистецтвом козаків;

 • підготовка майбутніх захисників Вітчизни.


ІІ. Організація діяльності козацьких класів
2.1. Відкриття козацьких класів  відбувається у встановленому порядку з ініціативи учасників освітнього процесу (дітей, батьків та учителів) та відповідно до наказу директора школи.
2.2.Керівництво організацією роботи козацьких класів здійснює заступник директора з навчально – виховної роботи школи. Безпосереднім організатором діяльності козацьких класів є класний керівник та отаман школи.

2.3. Учнем козацького класу може стати хлопець чи дівчина віком від 6 до 18 років, які люблять Україну, хочуть добре знати її історію та літературу, давнє минуле та поділяють ідеали козацтва. Прийом до класу відбувається за заявою батьків згідно встановленого порядку.
2.4. Розподіл на осередки відбувається відповідно до віку:

кадети - учні 1-4 класів, віком 6—10 років;

джури – учні 5- 9 класів , віком 10—15 років;

козачки – учні 10,11 , віком 16—-18 років.(козак з 18 років)
2.5.Основною одиницею є чот, що складається з 10—20 членів. Це добровільне об'єднання, на чолі якого стоїть командир чоту. Кілька груп козачат і джурів складають паланку (не більше 150—200 чол.). На чолі паланки стоїть паланковий командир (може бути виходець з козаків-старшокласників).
2.6. Форма одягу або особливі відзнаки повинні носитися в суворій відповідності з вимогами і правилами носіння козацької форми одягу.
Юні козаки мають такі особливі відзнаки: шеврони , погони, золоті кокарди.

2.7. Заняття та уроки повинні проводитися відповідно до Розпорядку дня козацьких класів.
ІІІ. Права та обв’язки учнів козацьких класів.
3.1.Учень козацького класу має право:

 • звертатися з пропозиціями, питаннями до вчителів та інших педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу з усіх питань життя колективу;

 • обирати і бути обраним до козацької старшини всіх рівнів;

 • вносити свої пропозиції, спрямовані на поліпшення діяльності класу;

 • користуватися майном класу;

 • звертатися до ради козаків із проханням у захисті своїх прав та за іншою допомогою;

 • користуватися встановленими для громадян України правами і свободами, визначеними умовами навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, з урахуванням чинного законодавства про освіту.

Використання учнями своїх прав не повинно завдавати шкоди правам і законним інтересам працівників та інших учнів освітньої установи.
3.2.Учень козацького класу зобов’язаний :

 • визнавати «Кодекс козацької честі» і дотримуватися його;

 • невтомно працювати над вдосконаленням себе як людини і козака;

 • свято дотримуватися кодексу лицарської честі та присяги козака;

 • з гідністю нести високе звання учня козачого класу, дорожити честю бойової слави козачого війська;

 • повинен поважати педагогів і старших за званням, сприяти їм у підтриманні порядку і дисципліни, дотримуватися правил ввічливості;

 • носити форму встановленого зразку, предмети одягу повинні бути ретельно підігнаними і утримуватися в бездоганному стані.ІV. Організація та розвиток системи самоврядування

в козацьких класах


 4.1. Під самоврядуванням розуміється можливість самими учнями:

 • планувати, організовувати свою діяльність і підводити підсумки;

 • проводити цікаві для самих учнів заходи;

 • пробувати себе в різних соціальних ролях;

 • відчувати почуття відповідальності за доручену справу і за свої вчинки;


4.2.Діяльність козацького класу організовувати відповідно до запропонованої структури самоврядування в козацьких класах та Внутрішнього уставу козацьких класів.
Командир чоту обирається більшістю голосів шляхом відкритого голосування на виборчих зборах класу. Помічники отамана паланки обираються з числа учнів козацьких класів на шкільних зборах козацьких класів .
4.3. Отаман і його помічники, командири чотів в межах наданих їм повноважень, відповідно до структури самоврядування в козацькому класі є старшими. Отаман і його помічники в межах наданих повноважень мають право робити зауваження іншим учням козацьких класів, а також вимагати від них дотримання дисципліни, громадського порядку і форми одягу, правил поведінки і привітання. Вимоги отамана відповідно до цього Порядку є обов'язковими.
4.4.Привітання є втіленням товариській згуртованості вчителів та учнів, свідченням взаємної поваги та прояви загальної культури.Учні вітають першими старших і вчителів.Козацький клас при знаходженні в строю вітає поворотом голови по команді: «Струнко! Рівняння ліворуч (праворуч)».При виконанні державного гімну України учні, які перебувають у строю або поза строєм приймають положення «струнко» без команди.
Команда для привітання козацьким класам не подається:

 • на польових навчаннях та заняттях;

 • під час виконання господарських робіт або робіт з навчальною метою, а також при заняттях у майстернях, парках, лабораторіях;

 • в ході спортивних змагань та ігор;

 • урочистих зборах, конференціях, виставах, концертах і в кіно.

Перед початком занять щодня отаман і помічники, чергові перевіряють готовність учнів до занять: чи знаходяться вони на своїх місцях, за формою і чи акуратно вони одягнені, чи правильно підготовлені підручники та письмове приладдя.
При прибутті викладача в клас черговий може подати команду і рапортувати. Наприклад: «Чот, встати. Струнко! Наталія Петрівна, 3 «А» клас до занять готовий. За списком 20. Відсутні 2. Петров хворий. Іванов у від'їзді. Черговий по чоту.
Після привітання викладачем, наприклад: «Здрастуйте!» За командою чергового: «Вільно. Сідайте »- клас займає своє місце.
При прибутті отамана школи в клас під час навчальних занять командир чота повинен подати команду і рапортувати. Наприклад: «Чот, встати. Струнко! Пан Отаман, 3 «А» клас присутній на уроці » після команди отамана:« Вільно. Сідайте» - клас займає свої місця.
4.5.Обов'язки чергового:

Черговий в козацькому класі визначається з числа учнів щодня за складеним графіком, який повинен розміщуватися в інформаційному куточку класі.
  Черговий відповідає за:

 • підтримання дисципліни, порядку в класі;

 • своєчасне оповіщення учнів;

 • підтримку порядку на закріпленій території;

 • збереження майна.

Черговий зобов'язаний:

 • постійно знати наявність учнів;

 • стежити за дотриманням встановленої форми одягу;

 • про порушення дисципліни повідомляти командиру паланки, класному керівникові.

Під час перерви черговий повинен провітрити приміщення класу, підготувати класну дошку і стежити за збереженням наочних посібників, книжок та зошитів учнів.

Після закінчення занять у навчальному приміщенні повинен бути порядок, перевірена справність всього майна, задіяного на заняттях, командир паланки повинен доповідати про стан в чотах, а при порушеннях дисципліни та порядку – негайно.