asyan.org
добавить свой файл
1
До ___________________________суду

____________________________________

Позивач: ____________________________,

адреса: ______________________________

____________________________________.

Відповідач: _________________________,

адреса: ______________________________

____________________________________.

Вартість позову: ______________________.

(сума до стягнення)

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про витребування суми депозиту

"___" _____________ ____ року між мною та ___________________________ (назва банку), в особі _______________________ (П. І. Б. особи, що підписувала договір від імені банку), що знаходиться за адресою: ____________________________________________, було укладено договір банківського вкладу.

Укладення договору банківського вкладу підтверджується договором N ____ від «___»______ ___р .

Сума вкладу становила ______. Відповідно до п. _____ Договору на суму вкладу нараховувалися відсотки у розмірі _______ річних.

На виконання умов договору, я передав готівкою відповідачу грошову суму у розмірі ___________, що підтверджується квитанцією N ___ від ____________ та випискою з рахунка N _______ від ____________.

"___" ____________ 20__ року я звернувся до Відповідача з письмовою заявою про повернення вкладу, яку вручив представнику відповідача ____________20__ р. Відмітка про вручення міститься на __________________________. Письмова заява містить прохання повернути мені суму депозитного вкладу готівкою з нарахованими відсотками. У відповідь я отримав: ______________________________

_________________________________________________________________________________________ (письмову відмову у видачі суми вкладу та нарахованих відсотків (нічого не отримав).

Станом на "___" ____________ ____ року (до цього часу) депозитний вклад за Договором N ________ від ____________ в розмірі _____ мені не повернуто.

У відповідності до , зобов'язання мають виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 1060 ЦК України встановлює, що за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором. Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.

Вимога Позивча про витребування коштів з боржника ґрунтується на двосторонньому правочині, договорі банківського вкладу, вчиненого саме в письмовій формі. Предметом договору банківського вкладу N ______ від ____________ є безспірне зобов'язання банку прийняти грошові кошти в сумі __________ та повернути вкладнику суму вкладу та нарахованих відсотків у дату повернення (на його першу вимогу). Ні договором, ні законодавством підстав неповернення вкладу у вказаному випадку не передбачено. Підстав для оспорювання цього зобов'язання теж не передбачено.

Відповідно до ч. 2 ст. 1058 ЦК України договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа, є публічним договором. Стаття 633 цього Кодексу дає визначення поняттю публічний договір: публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

Отже, вкладник за договором банківського вкладу є споживачем банківських послуг. Згідно п. 7 ч.1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» та ст. 24 Закону України "Про захист прав споживачів" споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 41 Конституції України, ст. ст. 525, 663, 1058, 1060 ЦК України, ст. 22 Закону України "Про захист прав споживачів", п.7. ч.1 ст.5 Закону України «Про судовий збір», ст. ст. 3 - 11, ч.5 ст.110, ЦПК України, -

ПРОШУ

1. Стягнути з ____________________________________________ ___________________ грн. __ копійок (в тому числі: ___________________ грн. ___ копійок – сума владу; ___________________ грн. ___ копійок – сума відсотків).

2. Звільнити мене від сплати судового збору.

ДОДАТОК:

1. Копія Договору банківського вкладу N ___________ від ____________ 20__ р.

2. Копії квитанцій NN ____________ від ____________ (про внесення коштів на депозит)

3. Копія Заяви від ____________ 20__ р. про повернення депозитного вкладу

4. Копія відповіді боржника N _________ від ____________ 20__ р.

5. Копія Виписки з рахунка N _____________ від ____________ 20__ р. (на момент подання позову)

6. Копія позовної заяви та додатків до неї для боржника.

«____» ______________ 20__ року __________________________/______________/

(дата подачі позову) (підпис та П.І.Б позивача )