asyan.org
добавить свой файл
1
Тема. Поезія. Провідна роль поезії у 20-ті рр.. Потужне ліричне самовираження, емоційні переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П.Тичина – найбільший модерніст 20-хрр. Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну у вірші «Пам*яті тридцяти»

Мета: навчити учнів розуміти основні тенденції української поезії 1920-х років, її «вітаїстичність», усвідомити трагізм творчої долі письменника; розвивати навички аналізу ліричних творів, уміння висловлювати власні думки та враження, підтверджувати їх цитатами з тексту; виховувати любов до поезії, естетичний смак.

Обладнання: підручник, текст поезії, портрет П.Тичини.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

^ Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Оголошення теми та мети уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

  1. Слово вчителя.

У бурхливі 20-ті роки Ххст. Провідним жанром літератури стала поезія як потужне ліричне самовираження й емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.

Серед найяскравіших творчих особистостей – П.Тичина, М.Йогансен, В.Сосюра, М.Семенко, М.Бажан, М.Зеров, М.Рильський, П.Филипович та ін..

  1. Бесіда

УЧ: Вдома ви повинні були підготувати повідомлення з даної теми, тому окресліть мотиви, жанрову специфіку й характер стильових шукань в українській ліриці 20-х років.

ОВ: Передусім поети зосереджують увагу на героїко-романтичному оспівуванні української національної революції, на внутрішніх процесах народження нової особистості, свідомого українця, захисника незалежної Вітчизни. Можна виділити декілька тенденцій у розвитку поезії. Насамперед – це лірика, яка поглиблено аналізує складні процеси внутрішнього світу особистості, породжені бурхливими подіями часу. Виокремлюється лірика громадянська, політично спрямована, культивована пролетарськими поетами, які створювали абстрактно-символічний образ класу, зосереджуючи увагу на психології маси. Спираючись на традиції української та європейської поезії, П.Тичина, Є.Плужник, В.Сосюра, неокласики звернулись до філософського осмислення буття людини. Розвиваються жанри сонета, медитації, вірша-рефлексії, вірша-пейзажу, вірша-портрета, елегії. Митці порушували вічні теми свободи й неволі, життя і смерті, людини і всесвіту, особи й колективу. Інтенсивно розвивається урбаністична поезія, яка в ХІХ столітті майже не культивувалася в українській літературі. Митці оспівують індустріалізацію країни. Зазнає оновлення пейзажна лірика, набуває осмислення теми людини і природи. Розвивається мариністична лірика, в якій тема моря символізує образ світобудови, лоно усього живого. Особливого розквіту досягає верлібр. Виникає новий жанровий різновид – лірична поема. Сюжет у ній розгортається як потік суперечливих роздумів і переживань ліричного героя.

^ УЧ: Які мистецькі течії і напрями цього періоду ви знаєте?

ОВ: Імпресіонізм, символізм, футуризм.

УЧ: Хто такі «перші хоробрі»? Окресліть їх творчість.

ОВ: До «перших хоробрих» відносимо Василя Чумака та Василя Еллана-Блакитного. В.Чумак – поет-імпресіоніст – видав лише одну збірку «Заспів». Його погляди формувалися під впливом О.Олеся. Збірка пройнята космічними образами, героїзацією подвигу окремої людини й народу, адже митець вірив в ідею світової революції й відродження України як держави. Для стилю Чумака характерними є стислість, «рубаніть вислову», прості непоширені речення, за допомогою яких відтворено мінливість вражень ліричного героя. Цим досягається емоційність творів. В.Еллан-Блакитний навчився тонко через ритмомелодику передавати мінливі душевні стани, поєднувати в цілісність образи-символи й звукопис вірша. Його лірику сповнюють мотиви боротьби, дії, життєствердження. Пише поезії-марсельєзи, марші, гімни революції.

^ УЧ: З*ясуйте роль поезії символістів в утвердженні модернізму в українській літературі. Які духовні цінності утверджували символісти?

ОВ: Основним у ліриці був символ – стійка метафора. Він став принципом узагальнення; його призначення – відкрити сутність світу ідей і мрій. Поети-символісти збагатили лірику розмаїттям рефлексій, навіювань, інтуїтивних здогадів, гри на багатозначності слова. Яскравим представником є Яків Савченко. Естетична концепція дійсності ірреальна: за світом явищ, які людина бачить, ховається справжній світ, невідомий і таємничий. Покликання поета – збагнути його та відкрити читачам.

^ УЧ: Розкажіть про художні пошуки поетів-футуристів. З якою метою вони вдавалися до епатажу?

ОВ: Поети-футуристи, оновлюючи виражальні засоби лірики, прагнули «випустити слова на волю», звільнити вірш від збігів фрази та віршованого рядка, щедро творили нові слова. Замість евфонії (милозвучності), вони вводили в поезію дисонанси (різноголосність), застосовували вільні асоціації, щоб передати ритми нової доби.. Найталановитішим поетом-футуристом був Михайль Семенко. Він проголосив деструкцію форми, епатаж.

УЧ: Отже, поезія 20-х років ХХ століття характеризується модерними художніми стильовими течіями й напрямками, новаторськими засобами змалювання духовного світу людини. Оновилася проблематика й жанровий репертуар лірики, застосовувалися як традиційні прийоми моделювання життя, так і новітні, авангардні. Всі ці прийоми ми розглянемо на прикладі поезій тих поетів, яких будемо вивчати надалі.

  1. ^ Теорія літератури.

УЧ: М.Хвильовим, письменником і теоретиком літератури була проголошена теза про «романтику вітаїзму». Саме вітаїстичність стала провідною рисою української поезії тих років. Запишемо визначення:

^ Вітаїзм, вітаїстичність, віталізм – це філософське вчення про життя як прояв внутрішньої «життєвої сили», що підкорює собі всі процеси в живих організмах. Хвильовий тлумачив це вчення як нова філософія життя, антитеза «біологічному віталізму». Естетика вітаїзму стверджувала життєвість української нації, незнищенність її духу, віру в те, що українське мистецтво прилучиться до найвищих естетичних цінностей.

  1. ^ Повідомлення учнів.

УЧ: Найпомітнішою постаттю в українській поезії 20-30-хрр. Ххст. Є П.Тичина. Про нього написано безліч статей, монографій, досліджень. Але трагізм його творчої долі не осягнений до кінця, і для нащадків залишається загадкою, хто ж він, геній чи пігмей. (За словами В.Стуса)

^ Учні розповідають біографію П.Тичини.

  1. Аналіз поезії «Пам*яті тридцяти».

УЧ: У творчості П.Тичини в художньому відображенні подається національно-визвольне пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну. Прикладом цього є поезія «Пам*яті тридцяти». Зачитайте виразно поезію.

Які роздуми викликає у вас цей вірш?

До якого жанрового різновиду лірики він належить?

^ ОВ: За жанром – це вірш-реквієм.

УЧ: Що лягло в основу ліричних переживань поета?

ОВ: 25 грудня 1917 року в Харкові радянську владу проголосили більшовики, заявивши, що визнають українську республіку як федеративну частину Російської радянської соціалістичної республіки і закликали вести боротьбу з Центральною Радою.Так почалася громадянська війна, що тривала три роки. У січні 1918 року Червона армія на чолі з генералом Михайлом Муравйовим наступала на Київ. Командування української армії послало їй назустріч гайдамаків, а також декілька сотень київських гімназистів. Бої були нерівні. В оточення потрапив загін із 300 гімназистів, які мужньо оборонялися і всі загинули біля станції Крути. Тридцять героїв Крут було перепоховано на Аскольдовій могилі в Києві. Саме ці події й лягли в основу поезії.

^ УЧ: Які художні засоби використав митець, оспівуючи подвиг юних героїв?

ОВ: Використовуються епітети, для змалювання краси, багатства української нації, природи: славних, молодих, коханий; метонімія – для яскравого змалювання ворога українського народу: зрадника рука.

^ УЧ: Що символізує образ Каїна?

ОВ: Образ Каїна - це символ вбивці, кровопролиття, підлої зради.

Уч: Яким поет бачить шлях України?

ОВ: Цей шлях кривавий, тобто українцям потрібно пройти через війну, кровопролиття, братовбивство, щоб досягти такої бажаної свободи, незалежності.

^ УЧ: Яка патріотична ідея утверджується у вірші?

ОВ: Ідея: любити Вітчизну, віддати за її свободу життя – це найвища духовна і етична цінність людини.

УЧ: Який віршовий розмір і спосіб римування?

ОВ: Чотиристопний хорей, перехресне римування.

IV. Узагальнення і систематизація.

УЧ: Прокоментуйте висловлювання М.Зерова: « П.Тичина уже в «Сонячних кларнетах» відкрив усі свої козирі, а потім не раз був примушений до гри слабої і безкорисної».

V. Домашнє завдання.

Прочитати й проаналізувати поезії П.Тичини: «Арфами, Арфами», «О панно Інно», «Ви знаєте як липа шелестить…», «Одчиняйте двері».

VI.Оцінювання.