asyan.org
добавить свой файл
1
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 1. Загальні відомості
  1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК».

  2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне товариство.

  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 14360920.

  4. Місцезнаходження емітента – м. Київ, Кловський узвіз, будинок 9/2.

  5. Міжміський код, телефон та факс емітента – тел. (044) 201-16-61, факс (044) 201-17-80.

  6. Електронна поштова адреса емітента – bank@pravex.kiev.ua.

  7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.pravex.com.

Вид особливої інформації – відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

 1. ^ Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» повідомляє, що відповідно до інформації, отриманої 20 квітня 2012 року від ПАТ “Фондова біржа ПФТС”, 19 квітня 2012 року Операційним управлінням ПАТ “Фондова біржа ПФТС” було прийнято рішення (№ 0546 від 20 квітня 2012 року) про переведення облігацій (серія Е) ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу у відповідності з пунктом 5.28 Правил ПрАТ «Фондова біржа «ПФТС». Рішення набуває чинності з 23 квітня 2012 року.

Дані про цінні папери, що переведені до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу:

1.Облігації відсоткові іменні (серія Е), форма існування – бездокументарна.

2.Номінальна вартість однієї облігації – 1000, 00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

3.Загальна номінальна вартість облігацій – 200 000 000, 00 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок.

4.Кількість цінних паперів – 200 000,00 (двісті тисяч) штук.

5.Співвідношення частки цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів – 100,00%

6.Права, що надаються власникам облігацій :

- право купувати та продавати облігації серії Е на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;

- право на отримання номінальної вартості облігацій серії Е при настанні строку їх погашення;

- право на отримання процентного доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій серії Е в кінці кожного процентного періоду;

- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству;

- право пред‘являти облігації серії Е Емітенту до викупу на умовах визначених Проспектом емісії облігацій.

7.Випуск облігацій зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2011 року, Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 68/2/11.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
Голова Правління

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» С.В.Наумов