asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 12 13


ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.І. Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html


ПЛАН
Вступ...……………………………………………………………………………….4


Розділ 1

Система вимог до працівників, способи їх нормативного

закріплення та порядок установлення відповідності

працівників цим вимогам ……………………………………….........……....11

1.1. Система вимог до працівників..............…………………………………........11

1.2. Способи нормативно-правового закріплення вимог до працівників..…….26

1.3. Правове регулювання збору відомостей та перевірки відповідності

працівників установленим вимогам при прийнятті на роботу………………….39

1.4. Збір відомостей та перевірка відповідності працівників у період

існування трудових правовідносин ……………………………….........................51

Висновки до розділу І дисертації ………………………………………………...57
Розділ 2

Професійні вимоги до працівників.......…………………………………….......60

2.1. Зміст професійних вимог до працівників …………........................................60

2.2. Встановлення відповідності працівників професійним вимогам,

які нормативно закріплені ………...........................................................................69

2.3 Наслідки невідповідності працівників установленим професійним

вимогам ………………………………………………..............................................85

Висновки до розділу ІІ дисертації ………………………………………………..96
Розділ 3

Вимоги до здоров’я працівників.........................................................................99

3.1. Зміст вимог до здоров’я працівників..............................................................99

3.2. Порядок установлення відповідності працівників установленим вимогам за критерієм стану здоров’я........................................................................................107

3.3. Наслідки невідповідності працівника вимогам до стану здоров’я..............118

Висновки до розділу ІІІ дисертації........................................................................127
Розділ 4

Інші вимоги до працівників................................................................................130

4.1. Моральні вимоги до працівників та їх юридичне значення.........................130

4.2. Вимоги, пов’язані з необхідністю довіри до працівників............................136

4.3. Вимоги до віку працівників.............................................................................142

4.4. Деякі окремі вимоги до працівників...............................................................150

Висновки до розділу IV дисертації........................................................................158

Висновки………………………………………………………………………….160
Перелік використаних джерел…………………………………………………169


^ ВСТУП


Актуальність теми. Визначення у законодавстві України про працю вимог, які висуваються чи можуть висуватися до працівників, порядку встановлення таких вимог, перевірки відповідності працівників установленим вимогам, наслідків невідповідності працівників вимогам, які до них ставляться, істотно зачіпає інтереси не тільки сторін трудового договору, а й суспільства загалом та окремих соціальних груп. Працівники прагнуть отримати більш широкий доступ до робочих місць та посад. Роботодавці прагнуть відібрати серед претендентів на робочі місця та посади осіб, які найбільшою мірою здатні за даних умов матеріалізувати свою робочу силу в певному продукті (результаті), які не створюють проблем при управління персоналом та які за особистісними якостями здатні ефективно працювати у складі трудового колективу і під керівництвом уповноважених власником осіб. Суспільство зацікавлене в тому, щоб шляхом правового регулювання відносин, пов’язаних із установленням вимог до працівників, перевіркою відповідності працівників цим вимогам та наслідками встановленої невідповідності досягти максимальної реалізації трудового творчого потенціалу працівників та забезпечити умови для розвитку робочої сили і соціального захисту людей. Соціальні групи прагнуть реалізувати свої інтереси, пов’язані з досягненням більших можливостей для доступу до робочих місць і посад.

Слід також звернути увагу на те, що доцільне правове регулювання відносин щодо встановлення вимог до працівників, перевірки відповідності працівників цим вимогам та застосування наслідків такої відповідності створює передумови для економічно і соціально виправданого руху робочої сили та досягнення в результаті такого руху більшої рівноваги між вимогами до посади (робочого місця) та здатністю працівника до праці, між інтересами найманих працівників і роботодавців, між економічними і соціальними цілями суспільства.следующая страница >>