asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4

3.5. Пряма в просторі

^ 3.5.1. Рівняння прямої в просторі

     Пряма в просторі задана, якщо відома деяка точка  що лежить на цій прямій, і вектор , який паралельний цій прямій. Такий вектор називається направляючим вектором прямої. Тоді довільна точка  буде лежати на цій прямій тоді і тільки тоді, коли вектори і  будуть колінеарні, тобто  Оскільки координати цих векторів   то останню рівність в координатній формі можна записати так:

        (3.26)

     Рівняння (3.26) називаються параметричними рівняннями прямої в просторі (параметр).

     Виключаючи із рівнянь (3.27) параметр одержимо канонічне рівняння прямої в просторі

        (3.27)

     Нехай дві точки  і  лежать на прямій . Тоді за направляючий вектор  можна взяти вектор  Підставляючи в рівняння (3.27)

замість   і  відповідні координати вектора  , одержимо рівняння прямої, що проходить через дві задані точки

  (3.28)

     Пряма в просторі може задаватися як лінія перетину двох площин

 і .  

Оскільки довільна точка що лежить на прямій, буде лежати і в цих площинах, то її координати будуть задовольняти обидва рівняння цих площин, тобто систему рівнянь. Отже рівняння такої прямої можна записати у вигляді системи рівнянь

   (3.29)

Рівняння (3.29) називається загальним рівнянням прямої в просторі. Очевидно, що рівняння (3.29) задають рівняння прямої, коли площини  і  непаралельні. Координати нормальних векторів площин і  такі:  Тоді , оскільки  , то пряма буде перпендикулярна обом нормальним векторам  і   Тоді в якості направляючого вектора можна взяти вектор

^ 3.5.2. Кут між двома прямими в просторі.

Умови паралельності та перпендикулярності

     Кут між двома прямими  і , заданих рівняннями

 ,

визначається як кут між їх направляючими векторами  та  Тому

     (3.30)

     Якщо прямі  і паралельні, то їх направляючі вектори  і   будуть колінеарні. Тоді одержимо умову паралельності двох прямих

     (3.31)

     Якщо прямі   і  перпендикулярні, то , і ми маємо умову перпендикулярності двох прямих

 (3.32)

^ 3.5.3. Кут між прямою і площиною.

Умови паралельності та перпендикулярності прямої і площини

Кут між прямою та площиною визначається кутом між цією прямою та її

проекцією на площину (рис.3.15). Нехай пряма задана канонічним рівнянняма площина - загальним рівнянням

.

Направляючий вектор прямої має координати , а нормальний вектор площини Очевидно, що кут між прямою  і площиною  дорівнює  де це кут між  

      Рис. 3.15      векторами  і  Тоді  і

      

Отже, кут між прямою і площиною визначається за формулою

        (3.33)

     Пряма  паралельна площині  якщо вектори  і  перпендикулярні. Тому умова паралельності прямої і площини має вигляд

            (3.34)

     Пряма  перпендикулярна площині  якщо вектори  і  колінеарні, і умова перпендикулярності прямої і площини запишеться так

 (3.35)

     Приклад 1. Обчислити віддаль між двома паралельними прямими

  і .

     Р о з в ‘ я з о к. Візьмемо на прямій  точку  і знайдемо основу перпендикуляра , опущеного із точки  на пряму  Для цього проведемо через точку площину, перпендикулярну прямій Рівняння площини має вигляд  Точка - це точка перетину даної площини з прямою Знайдемо координати точки , розв’язавши систему рівняньДану систему рівнянь найкраще розв’язувати, записавши рівняння прямої  в параметричній формі

    Тому   Отже,  Віддаль між двома прямими  і  дорівнює довжині відрізка , тобто     Приклад 2. Знайти проекцію точки  на площину

     Р о з в ‘ я з о к. Запишемо рівняння прямої, що проходить через точку  перпендикулярно до заданої площини ,    і знайдемо точку їх перетину Запишемо рівняння прямої в параметричній формі  і розв’яжемо систему рівняньОтже, проекція точки  на задану площину має координати 


<< предыдущая страница