asyan.org
добавить свой файл
  1 2

Казначейська форма виконання бюджету базується на принципі роботи єдиного казначейського рахунка. Єдиний казначейський рахунок – це система бюджетних рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах банків за відповідним балансовим рахунком, на які зараховуються податки, збори , інші обов’язкові платежі Державного бюджету та надходження з інших джерел, встановлених законодавством України, і з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь суб’єктів господарської діяльності, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

Зазначені рахунки діють в єдиному режимі, створюючи, таким чином, загальнодержавну інформаційно-обслуговувальну систему єдиного казначейського рахунка, яка виконує облік всіх здійснюваних на ньому операцій і дає можливість Головному управлінню Держказначейства мати в реальному режимі часу інформацію про:


 • баланс єдиного казначейського рахунка , отриманий як результат здійснення операцій на всіх бюджетних рахунках єдиного казначейського рахунку ;

 • рух коштів по доходах державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;

 • руїх коштів по видатках державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;

 • рух коштів по місцевих бюджетах з моменту їх обслуговування в системі Держказначейства;

 • результати виконання бюджетів.


Функціонування єдиного казначейського рахунка забезпечить:

 • повну незалежність держави від банківської системи в справі контролю та обліку доходів і платежів;

 • досконалу базу даних по бюджетних показниках;

 • щоденне перерахування за призначенням коштів, що надходять до державного бюджету ;

 • розподіл загальнодержавних податків, зборів та обов’язкових платежів між державнимбюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за нормативами, затверженими Верховною Радою України;

Єдиний казначейський рахунок – це сукупність бюджетних рахунків, відкритих на ім’я Головного управління Державного казначейства і його територіальних органів за балансовим рахунком № 124 « Кошти Державного бюджету ».

Бюджетні рахунки за балансовим рахунком №124 «Кошти Державного бюджету « відкриваються органами Державного казначейства в установах Національного банку та уповноважених установах комерційних банків, визначених Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.

В органах Державного Казначейства в сваю чергу, відкриваються реєстраційні рахунки розпорядникам бюджетних коштів. При ціому бюджетні рахунки відкриваються на підставі договорів між розпорядниками коштів та органами Державного казначейства.

Кількість реєстраційних рахунків, яку може мати конкретний розпорядник коштів в системі казначейства, залежить від ступеня деталізації контролю за використанням бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації. 1. Вдосконалення обліку касового виконання

Державного бюджету
Діюча система обліку бюджетних потоків та звітності знаходиться в постійному розвитку і вдосконаленні. Запроваджується новий План рахунків з обліку виконання Державного бюджету. Відпрацьовуються форми документів, які використовуються при виконанні доходної і видаткової частин Державного бюджету; форми звітності та періодичність подання звітів про виконання Державного бюджету; нова бюджетна класифікація та здійснюється перехід до використання нової бюджетної класифікації в процесі планування і використання Державного бюджету.

Головним чинником в управлінні бюджетом, є інформація. Одержати інформацію дозволяє звітність, яка дає можливість управляти бюджетом та контролювати хід його виконання. На протязі семи років в Україні ведеться плідна робота, пов’язана з розробкою і впровадженням нової системи звітності про виконання бюджету.

Ця робота включає:

 • розробку форм звітності, які б в повній мірі характеризували процес виконання бюджету;

 • визначення періодичності звітності;

 • встановлення термінів подачі звітності;

 • розмежування функцій по прийому звітності між відповідними органами, які несуть відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність представлених даних.Визначені проблеми пов’язані з розробкою форм звітності та встановленням термінів подачі звітності. Форми звітності (особливо місячні ) про виконання Державного бюджету змінювались щорічно на протязі трьох років (1996-1998). З одного боку, це було викликано рядом об’єктивних причин

- запровадження казначейської системи касового виконання Державного бюджету за видатками, перехід до нової бюджетної класифікації, а також до складання єдиного кошторису доходів і видатків установи), з іншого – зміна форм звітності ускладнює процес складання звітності про виконання Державного бюджету , що негативно впливає на управлінську діяльність. Термін подання звітності про виконання Державного бюджету протягом 1996 – 1998 рр. хоч і не значно, але змінювались. Цей факт не є позитивним при формуванні зведеної звітності про виконання Державного бюджету. Розробка форм звітності і встановлення термінів подання звітності, які зможуть діяти на протязі більш тривалого часу дозволять значно ефективніше управляти коштами Державного бюджету в процесі його виконання.


Висновок


Проблеми виконання Державного бюджету необхідно розділити на дві групи. Першу складають проблеми , які є похідними від бюджетної моделі і формування бюджету. Наявність цих проблем в Україні значно ускладнюють процес виконання бюджету. Другу групу складають безпосередньо проблеми організації виконання бюджету, насамперед, касового виконання.

З вищенаведеного випливає, що суть проблем виконання Державного бюджету, а також участі контролю його виконання зводиться до забезпечення узгодженості бюджетних потоків. З цією метою необхідне прискорення переходу до казначейської системи касового виконання Державного бюджету, розширення повноважень Головного управління Державного Казначейства.

Державний бюджет України і місцеві бюджети концентрують показники утворення й використання грошових коштів.

Важливе державне значення належить процесові виконання Державного бюджету, який не може бути забезпечений без чіткої організації бюджетного обліку.

Основне завдання бюджетного обліку – забезпечення своєчасного і повного надходження доходів у бюджет, своєчасне фінансування заходів, передбачених видатковою частиною бюджету, забезпечення цільового використання коштів бюджету, ефективного використання їх за призначенням.

<< предыдущая страница