asyan.org
добавить свой файл
1
Іноземні мови

Перелік програм курсів за вибором і факультативів, що рекомендовані до використання у навчально-виховному процесі
у 5-11-х класах


  1. Основи ділового спілкування іноземною мовою. Програма курсу за вибором для профільних класів. Автор А.Павлюк (144 години).

Журнал «Іноземні мови в навчальних закладах» №1, 2010 р.

  1. Англійська у світі інформаційних технологій. Програма спецкурсу, призначена для учнів до профільних 8-9 та профільних 10-11 класів. Автор Т.В.Вочканова (140 годин).

^ Журнал «Іноземні мови в навчальних закладах» №5, 2010 р.

  1. Культурознавство англомовних країн. Програма факультативного курсу. Автори Н.М.Нікішина, О.А.Каташов (70 годин). Програма може використовуватись для викладання спецкурсу «Культурознавство англомовних країн» у спеціалізованих школах та профільних класах як факультативний курс.

^ Журнал «Іноземні мови в навчальних закладах» №5, 2010 р.

  1. Гіди-перекладачі (англійська, німецька, французька, іспанська мова). Програма спецкурсу. Автори Н.М.Нікішина, Т.В.Вочканова (35 годин).

^ Журнал «Іноземні мови в навчальних закладах» №5, 2010 р.

  1. Іноземна мова (німецька, французька, іспанська) за 3 роки. Програма факультативного курсу. Автори Л.Харламова, Т.Оболенська, О.Вознюк (210 годин).

Журнал «Іноземні мови в навчальних закладах» №6, 2010 р.

  1. Пізнаємо Україну. Програма факультативного курсу (8-9 класи).

^ Журнал «Іноземні мови в навчальних закладах» №4, 2011 р.

  1. Література Англії та США. Програма спецкурсу.

Журнал «Іноземні мови в навчальних закладах» №6, 2009 р.
У старших класах профільної школи (10-11 класи) навчально-виховний процес за трьома рівнями здійснюється згідно з навчальними програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 № 1021 «Про надання навчальним програмам для 11-річної школи грифа». Одночасно організація роботи щодо добору навчальних предметів за вибором (спеціальних і факультативних курсів) у профільних класах здійснюється з урахуванням вимог нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854.

Спеціальний курс є навчальним предметом, який є обов’язковим для опанування учнями всього класу, та передбачає оцінювання навчальних досягнень згідно з пунктом 4 чинних Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, він входить до варіативної складової робочого навчального плану до відповідних годин гранично допустимого тижневого навантаження на учня. Програма курсу за вибором розрахована на 35 годин на рік (одна година на тиждень), ці заняття є обов’язковими для відвідування учнями, які його обрали, від початку навчального року до завершення, робота учнів у кінці навчального року має бути оцінена.

Факультативний курс є необов’язковим для опанування всіма учнями класу, він запроваджується за вибором окремих учнів та їх батьків (осіб), які їх заміняють, не передбачає оцінювання навчальних досягнень, входить до годин варіативної складової робочого навчального плану після годин гранично допустимого тижневого навантаження на учня, спрямований на розширення та поглиблення наукових і прикладних знань, певних предметних компетентностей. Факультативи розраховані на 9 – 17 годин опрацювання, мають «статус» необов’язковості, коли учень може перевірити власні нахили, здібності й уподобання, опановуючи факультативний курс. Відповідно до наказу Міністерства від 20.02.2002 р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп… загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять у ЗНЗ міської місцевості становить 8 учнів.

Ураховуючи, що організація профільного навчання на етапі допрофільної (8–9 класи) та профільної (10–11 класи) освіти мають свої особливості, що спричинені об’єктивними і суб’єктивними причинами, можливим є узгодження обраної програми з реальною ситуацією. Так, обравши курс за вибором на 35 годин на рік, учитель має право скоригувати кількість годин і ущільнити матеріал, якщо згідно з реальними обставинами може викладати лише факультативний курс на 17 годин на рік. Можливим є й зворотній процес, коли факультативний курс може бути використаний як курс за вибором. Кількість годин на вивчення кожної теми, збільшення навчального матеріалу має бути скоригованим у календарно-тематичному плануванні до програми курсу за вибором.

У такому випадку скоригована програма має бути погоджена на засіданні методичного об’єднання загальноосвітнього навчального закладу і затверджена керівником цього навчального закладу. У пояснювальній записці до програми обов’язково необхідно зазначити, на основі якої програми курсу за вибором або факультативу (за чиїм авторством), відповідно до якого посібника, схваленого Міністерством, розроблено скоригований варіант.

Під час оформлення додатків до робочих навчальних планів, які містять перелік навчальних програм, за яким здійснюється викладання предметів як інваріантної, так і варіативної складових, заповнюються відповідні таблиці окремо для інваріантної та варіативної складових:


№ з/п

Назва

навчального предмета (інваріантної або варіативної) складової

Клас

навчання

Повна назва навчальної програми

Рік видання

Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів)

Нормативно-правове забезпечення навчальної програми (необхідно вказати наказ, лист, рішення науково-методичної комісії, колегії від ___, № __)
Програми варіативної складової також наведено вище з відповідними реквізитами. Наведений перелік навчальних програм для формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності дозволяє максимально врахувати специфіку організації навчально-виховного процесу у них, забезпечити задоволення освітніх потреб учнів відповідно до допрофілю та профілю навчання, сформувати широку варіативну складову для формування в учнів різних предметних компетентностей.