asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4
Тема 3. Особливості редакційно-видавничої діяльності веб-редактора, 8 годин

План

 1. Етапи редакторсько-видавничої підготовки Інтернет-видання (Інтернет-газети, Інтернет-журналу, веб-книги і т.д.): авторський, редакційний, конструювальний, тестувальний, розповсюджувальний та підсумковий етапи.

 2. Сучасний стан національних Інтернет-ЗМІ.Тема 4. Он-лайнові новинарні видання: редакторський погляд, 6 годин

План

 1. Особливості редакційно-видавничої підготовки он-лайнових новинарних видань.

 2. Інтернет-редактор – редактор-універсаліст.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

23 годин

 1. Укласти анотований покажчик “Інтернет-ЗМІ: національний та світовий контексти” (7 годин).

 2. Здійснити аналітичний моніторинг українських Інтернет-видань: проаналізувати проблематику, поетику видань, визначити рівень їх якості за системним підходом, охарактеризувати типологічні особливості. Дати оцінку можливості перспективного розвитку цього видавничого напрямку в національному інформаційно-комунікаційному просторі (у вигляді оглядової статті для газети/журналу) (5 годин).

 3. Підгодовувати видавничий проект електронного видання (Інтернет-газети або інтернет-журналу) (10 годин). Структура проекту і опис концепції видання – за книгою В.Шевченко «Художньо-технічне редагування».


ЛІТЕРАТУРА


 1. Вуль В. А. Электронные издания. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 560 с.

 2. Гасов В.М, Цыганенко А.М.Методы и средства подготовки электронных изданий: Учебное пособие М.: МГУП, 2001. – 735 с.

 3. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов: Общие требования и правила составления / Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации. – Минск: ИПК Издательство стандартов, 2001. – [15.04.2005].

 4. ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания: Основные виды и выходные сведения / Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации. – Минск, 2001. – [15.04.2005].

 5. ДСТУ 3017-95: Видання. Основні види: Терміни та визначення [Чинний від 1996-01-01]. – К., 1995. – 29 с.

 6. Жук Ю.О. Електронний підручник та проблема систематики комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання // Нові технології навчання: Наук.-метод.зб. - К.,2000. – Вип.25. - С.44-49.

 7. Закревська О. Електронні видання: процеси стандартизації і проблеми бібліографічного опису // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2006.

 8. Крейг Ричард. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у новинах ЗМІ. – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 324с.

 9. Кэннигнхэм Стив. Электронные издания сегодня и завтра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.osp.ru/os/1995/05/178734/

 10. Мітчел Стівенс Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет. – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 407с.

 11. Партико З.В. Галузеве редагування в засобах масової інформації. – Л.: Афіша, 2007. – 104с.

 12. Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення / Уклад.: В. Т. Горбенко, Г. І. Лоза, І. О. Мікульонок. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 48 с.

 13. Потятиник Б. Інтернет-журналістика: навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2010. – 246 с.

 14. Федулеева, Н. Н. Книга: традиционная и электронная / Н. Н. Федулеева // Библиография.- 2003. - № 4. - С. 8-11.Питання до екзамену


 1. Брошури як особливий вид неперіодичної друкованої продукції. Визначення. Цільове призначення.

 2. Типологічні особливості: рекламні, інформаційні, освітні.

 3. Види брошур (багатосторінкові каталоги, брошура-каталог, проспекти, прайси, прес-релізи).

 4. Переваги брошур над листівками та проспектами.

 5. Поліграфічне виконання брошур та можливі формати.

 6. Технологія виготовлення.

 7. Популярні види брошурування.

 8. Робота редактора над підготовкою брошур різних видів

 9. Специфіка роботи редактора над проектом брошури.

 10. основні етапи підготовки брошури до друку.

 11. Архітектоніка брошури.

 12. Робота редактора над елементами брошури різного цільового призначення.

 13. Єдність форми і змісту.

 14. Дизайн брошур: редакторський аспект підготовки,

 15. Дизайн брошур: редакторський аспект підготовки.

 16. підготовка макету.

 17. Елементи типографічного дизайну.

 18. композиція текстового й ілюстративного матеріалу.

 19. Робота із модульною сіткою.

 20. Брошура як складова фірмового стилю організації.

 21. Редакторська підготовка зображальних оригіналів та текстівок

 22. Визначення понять “зображення”, “ілюстрація”.

 23. Види зображень: пізнавальні, художньо-образні, документальні, орнаментально-декоративні, технічний малюнок (креслення, план, номограма, схема, діаграма, графік). Фотографія, фотокопія, малюнок, монтаж, карта, сігнет, видавнича марка, емблема, логотип, екслібрис.

 24. Зображення за способом відтворення (штрихові, півтонові, інфографіка).

 25. Ілюстрування видання.

 26. Роль ілюстрацій у різних видах видань.

 27. Етапи планування видання з зображеннями.

 28. Характер роботи редактора над зображеннями.

 29. Підбір та опрацювання зображальних оригіналів.

 30. Підбір та створення зображень.

 31. Джерела отримання ілюстрацій для публікацій.

 32. Кадрування та масштабування зображення: роль редактора у цьому процесі.

 33. Стандарти якості зображення.

 34. Основні вимоги до техніки виконання оригіналів.

 35. Технічні параметри зображення.

 36. Методи корекції зображення.

 37. Особливості верстки і виводу зображень

 38. Композиція зображення і тексту.

 39. Види зображальної верстки.

 40. Інтегрована та сторінкова верстка.

 41. Склад і способи розміщення текстівок у різних видах видань.

 42. Функції і характер текстівок до різних видів зображень та видань.

 43. Редакторська підготовка нумерації зображень.

 44. Електронні видання в контексті типології видань.

 45. Визначення. Електронний документ. Електронне видання. Параметри характеристики. Види електронних видань.

 46. Критерії поділу (за наявністю друкованого еквівалента, за цільовим призначенням, періодичністю, технологією поширення, за характером взаємодії із користувачем і т.д.).

 47. Порівняльна характеристика друкованих й електронних ЗМІ

 48. Переваги і недоліки друкованих видань і їхніх електронних версій в Інтернеті. Конвергенція друкованих і електронних ЗМІ.

 49. Електронне видавництво.

 50. Проблеми стандартизації електронних видань.

 51. Особливості редакційно-видавничої діяльності веб-редактора.

 52. Етапи редакторсько-видавничої підготовки Інтернет-видання (Інтернет-газети, Інтернет-журналу, веб-книги і т.д.): авторський, редакційний, конструювальний, тестувальний, розповсюджувальний та підсумковий етапи.

 53. Он-лайнові новинарні видання: редакторський погляд

 54. Особливості редакційно-видавничої підготовки он-лайнових новинарних видань.

 55. Інтернет-редактор – редактор-універсаліст.Мета та завдання самостійної роботи студентів:


 • удосконалення фахових умінь (редакторський аналіз видань);

 • вироблення у студентів умінь і навичок роботи з науковою та довідковою літературою (конспектування, виписування тез, загальне ознайомлення, написання анотацій, словникових статей тощо);

 • оволодіння студентами методикою укладання словникових статей, креслення схем і таблиць;

 • краще усвідомлення та запам’ятовування матеріалу під час виконання завдань для самостійної роботи;

 • систематизування знань;

 • профорієнтаційна адаптація.

Шкала оцінювання:


Середньозважений бал за національною шкалою

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою


4,75...5,00

A


Відмінно (зараховано)

4, 25...4,74


В

Добре (зараховано)

3, 75...4,24

С

Добре (зараховано)

3,25...3,74

D

Задовільно (зараховано)

3,0...3,24


Е

Задовільно (зараховано)

2,5...2,99


FX


Незадовільно (незараховано)

2,0...2,49

F

Незадовільно (незараховано)


Критерії оцінювання навчальної діяльності
Оцінка “відмінно” ставиться, якщо студент:

 • має глибокі знання фактичного матеріалу;

 • вільно володіє навиками визначення якості книги;

 • володіє добре розвиненим мовленням, вміє логічно й аргументовано висловлювати свої думки.


Оцінка “добре” ставиться, якщо студент:

 • добре володіє матеріалом, але не завжди може теоретично обґрунтувати його;

 • має навички аналізу якості видань, проте допускає незначні помилки;

 • може систематизувати інформацію, використовуючи загальновідомі докази у власній аргументації;

 • володіє навичками побудови послідовного, логічного тексту.


Оцінка “задовільно” ставиться, якщо студент:

 • має неглибокі знання матеріалу і здатний відтворювати його лише репродуктивно;

 • допускається значних помилок і неточностей у аналізі якості видань.

 • порушує послідовність викладу.

Оцінка “незадовільно” ставиться, якщо студент:

 • володіє незначною частиною програмового матеріалу;

 • слабко володіє навичками аналізу якості видань;

 • не спроможний аналізувати, порівнювати, зіставляти явища;

 • викладає думки на досить примітивному рівні;

 • припускається грубих фактичних та мовленнєвих помилок.


<< предыдущая страница