asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4
Тема 1. Ілюстрування видання, 2 години

^ План

 1. Визначення понять “зображення”, « графічний об’єкт», “ілюстрація”.

 2. Види зображень: пізнавальні, художньо-образні, документальні, орнаментально-декоративні, технічний малюнок (креслення, план, номограма, схема, діаграма, графік). Фотографія, фотокопія, малюнок, монтаж, карта, сігнет, видавнича марка, емблема, логотип, екслібрис.

 3. Зображення за способом відтворення.


Завдання:

 1. Підготувати наочну картотеку “Види зображень”.

 2. Укласти глосарій до теми “Ілюстрації”.


ЛІТЕРАТУРА:

[3], [9], [10], [12], [14], [21], [23], [24], [25], [38].
Тема 2. Ілюстрації як елемент графічної концепції видання, 8 годин

План

 1. Роль ілюстрацій у різних видах видань.

 2. Етапи планування видання з зображеннями.

 3. Характер роботи редактора над зображеннями.

Завдання:

 1. Укласти порівняльну таблицю “Особливості редакторської підготовки ілюстрацій у різних типах видань”.

ЛІТЕРАТУРА:

[12], [27],[31], [32], [34],[38].
Тема 3. Редакторська підготовка зображальних оригіналів, 6 годин

План

 1. Підбір та опрацювання зображальних оригіналів.

 2. Підбір та створення зображень.

 3. Джерела отримання ілюстрацій для публікацій.

 4. Кадрування та масштабування зображення: роль редактора у цьому процесі.

 5. Стандарти якості зображення.

 6. Основні вимоги до техніки виконання оригіналів.

 7. Технічні параметри зображення.

 8. Методи корекції зображення.


Завдання:

 1. Підібрати приклади невдалого кадрування та масштабування зображення у газетно-журнальних виданнях.


ЛІТЕРАТУРА:

[12], [20], [21], [38].

Тема 4. Особливості верстки і виводу зображень, 6 годин

План


 1. Композиція зображення і тексту.

 2. Види зображальної верстки.

 3. Інтегрована та сторінкова верстка.

 4. Склад і способи розміщення текстівок у різних видах видань.

 5. Функції і характер текстівок до різних видів зображень та видань.

 6. Редакторська підготовка нумерації зображень.


Завдання:

 1. Створити картотеку “Склад і способи розміщення текстівок у різних видах видань”.


ЛІТЕРАТУРА:

[12], [20], [21], [38].
^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, 20 годин


 1. http://vkontakte.ru/event34441004Порівняйте особливості ілюстрування одного твору різними художниками (14 години).

 2. Запропонуйте підписи до ілюстрацій (див. електронне портфоліо) (2 години).

 3. Підготувати доповідь на тему “Особливості ілюстрування навчальних/наукових/довідкових/дитячих видань”(4 години). На вибір студента — вид видання.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Буковецкая О. А. Дизайн текста: Шрифт, эффекты, цвет. – 2-е изд., испр. – М.: ДМК, 2000. – 304 с.

 2. Валуєнко Б. В. Зовнішнє оформлення друкованих видань: Способи композиційного зв’язку шрифту і зображення // Друкарство. – 1999. – № 3. – С. 12-13.

 3. Валуєнко Б. В. Специфіка оформлення книжкових оправ. – К.: Час, 1990. – 48 с.

 4. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 414с.

 5. Газетное оформление. Теория и практика моделирования: Сб. статей / Под ред. С. И. Галкина. – М.: Из-во Моск. ун-та, 1981. – 86 с.

 6. Галеева М. Г. Некоторые вопросы технического оформления газеты // Вісник Київ. ун-ту. Серія журналістики. – 1970. – Вип.12. – С. 49­54.

 7. Галкин С. И. Оформление газеты и журнала: От элемента к системе. Общее и особенное в худ.-техн. конструировании период. изданий.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.-152 с.

 8. Герчук Ю. Я. Что такое орнамент? Структура и смысл орнаментального образа / Е.Ю. Герчук, М.П. Раяк (худож. фото). – М.: Галарт, 1998. – 327 с., ил., фото.

 9. Гессен Л. И. Архитектура книги. – М.; Л.: Науч.-техн. изд-во, 1931. – 439 с.

 10. Гессен Л. И. Оформление книги. Руководство по подготовке рукописи к печати. – Л.: Б.и., 1935. – 336 с.

 11. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов: Общие требования и правила составления / Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации. – Минск: ИПК Издательство стандартов, 2001. – [15.04.2005].

 12. Добкин С. Ф. Оформление книги. Редактору и автору. – 2-е изд. – М.: Книга, 1985. – 208 с.

 13. Донни О’Куин. Допечатная подготовка. Руководство дизайнера. – С-Пб., 2001. – 592с.

 14. ДСТУ 3017-95: Видання. Основні види: Терміни та визначення [Чинний від 1996-01-01]. – К., 1995. – 29 с.

 15. Иншакова Н.Г. Рекламный текст: редакторский взляд. – М.: МедиаМир, 2007. – 288с.

 16. Клушина Н.И. Композиция рекламного текста // Русская речь. – 2000. – № 5. – С. 85 – 87.

 17. Комолова Н. Компьютерная верстка и дизайн. – Спб: BHV, 2003. – 500 c.

 18. Партико З.В. Галузеве редагування в засобах масової інформації. – Л.: Афіша, 2007. – 104с.

 19. Редактирование отдельных видов литературы / Под ред. Н. М. Сикорского. –М.: Книга, 1987.

 20. Редакторская подготовка изданий: Учебник / Под общ. ред. Антоновой С.Г. - М.: МГУП, 2002. – 468 с.

 21. Сава В. І. Основи техніки творення книги: Навч. посібник. – Л.: Каменяр, 2000. – 136с.

 22. Фаворский В. А. О графике, как об основе книжного искусства // Искусство книги. – М.: Книга, 1961. – Вып. 2: 1956-1957. – С. 51-78.

 23. Фаворский В. А. О рисунке. О композиции. – Фрунзе: Кыргызстан, 1966. – 77 с.

 24. Фаворский В. А. О художнике, о творчестве, о книге. – М.: Мол. гвардия, 1966. – 127с.

 25. Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре. – М.: Книга, 1986. – 239 с.

 26. Художественное конструирование и оформление книги / Е. Б. Адамов, В. Я. Быкова, И. Ф. Бельчиков и др.; Под общ. ред. А. Д. Гончарова. – М.: Книга, 1971. – 248 с.

 27. Художественно-техническое оформление периодических изданий: Сб. статей / Под ред. А. П. Киселева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 106 с.

 28. Чихольд Я. Облик книги: Избр. статьи о книжном оформлении. – М.: Книга, 1980. – 238 с.

 29. Шевченко В. Е. Білий простір як елемент дизайну сучасної газети // Вісник: Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Журналістика. Медіалінгвистика. Кінотелемистецтво. – Вип. 1. – К.: КиМУ, 2002. – С. 85-96.

 30. Шевченко В. Е. Видавнича марка (логотип) як показник стилю друкованого видання: Текст лекції для студентів Інституту журналістики. – К.: Інститут журналістики, 2003. – 32 с.

 31. Шевченко В. Е. Графічна організація друкованого тексту та його художня інтерпретація засобами складання // Наукові записки Інституту журналістики. –Т.2. – К., 2001. – С. 53-69.

 32. Шевченко В. Е. Елементи оформлення сучасного газетного видання // Наукові записки Ін-ту журналістики. – К., 2000. – Т.1. – С. 88-95.

 33. Шевченко В. Е. Лексика комп’ютерних редакційно-видавничих систем. Англо-український словник. – К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2000. – 112 с.

 34. Шевченко В. Е. Нові тенденції в ілюструванні сучасних газетних видань (на матеріалі газет “Урядовий кур’єр”, “Голос України”, “Демократична Україна”) // Нові тенденції розвитку ЗМІ в посттоталітарний період/ За ред. Проф. А.Москаленка. - К.: Центр вільної преси, 1999. – С. 170-171.

 35. Шевченко В. Е. Основні поняття, що визначають зовнішню форму друкованого видання: Текст лекції для студентів Інституту журналістики. – К.: Інститут журналістики, 2004. – 28 с.

 36. Шевченко В. Е. Основні принципи конструювання макету видання // Сучасна інформаційна політика. – К.: Центр вільної преси, 1999. – С. 105 -108.

 37. Шевченко В. Е. Особливості режисури періодичних та неперіодичних друкованих видань: Текст лекції для студентів Інституту журналістики. – К.: Інститут журналістики, 2004. – 28 с.

 38. Шевченко В. Художньо-технічне редагування: підручник. – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2010. – 516 c.

 39. Шорохов Е. В. Основы композиции: Учеб. для студ. пед. ин-тов – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986. – 287 с.

 40. Шпаков А. П. Художник і книга: Українська радянська книжкова графіка. Шляхи становлення і розвитку. – К.: Мистецтво, 1973. – 256 с.

 41. Шубников А. В. Симметрия. Законы симметрии и их применение в науке, технике и прикладном искусстве. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. – 176 с.

 42. Шульц Д. Эстетические критерии типизации изданий. / Пер. со словац. Л.Ф. Широковой; Под ред. и коммент. Е. Б. Адамова. – М.: Книга, 1982. – 144 с.

 43. Яцюк О.Г. Компьютерные технологии в дизайне. Логотипы, упаковка, буклеты. – С.-Пб., 2002. – 464 с.


Додаткова література.

Редакторська підготовка ілюстрацій. Навчальні видання


 1. Кузьминский К.С. Иллюстрирование учебной книги. - М., 1933. - 28 с.

 2. В помощь автору. Иллюстративный материал и работа над ним. -ОНТК, 1932.-88 с.

 3. Добкин С.Ф. Полиграфическое качество учебной книги //Проблемы школьного учебника- 1978. -№6. - С.211-242.

 4. Дударенко Т.М. Дидактические основы методики использования иллюстраций школьных учебников (на материале географии и истории). - Дис. канд ... пед. наук. - Харьков, 1977. - 161 с.

 5. Карлаварис Б. Иллюстрации в школьных учебниках как средство воспитания учащихся //Проблемы школьного учебника. - 1979. - №7. - С. 208-218.

 6. Кабанова - Меллер ЕЛ. О роли наглядного материала в процессе абстракции и обобщения у школьников //Вопросы психологии. - 1959.-№2.-С. 73-88.

 7. Карлаварис П. Художественный вкус детей и иллюстрации в учебниках //Проблемы школьного учебника. -1979.- №3.-С.178-185.

 8. Нагорный БЛ. Использование иллюстративных материалов учебников географии на уроках //География в школе. - №5. - 1973. - С. 64.

 9. Новоспасский В. В. Фотография в книге. - М.: Книга. - 1973. - 119 с.

 10. Подобедова О.И. О природе книжной иллюстрации. - М.: Советский художник, 1973. - 335 с.

 11. Попков А.В. Дидактические основы иллюстрирования учебников средней общеобразовательной школы: Автореф. дис... канд. пед. наук. - Киев, 1961. - 16 с.

 12. Реоли Э.К. Проблема типологии иллюстрированного материала //Проблемы школьного учебника. - № 15. - 1985. - С. 75-89.

 13. Рывчин В. И. Проблемы типологии иллюстративного материала //Проблемы школьного учебника- 1975. -№3.- С. 161 - 178.

 14. Свинцов В. И. Книжная иллюстрация в научной, учебной и справочной литературе в роли остенсивного определения //Издательское дело. - 1973. - № 5. - С. 14-29.

 15. Тяпкин Б.Г. Работа редактора над книжными иллюстрациями. М.: Книга, 1968. - 147с.

 16. Фридман JT.M. Наглядность и моделирование в обучении. М.: Знание, 1984.-78 с.

 17. Хозяинов Г.И. Некоторые гносеологические вопросы наглядности в обучении. - М.: Знание, 1976. - 35 с.

 18. Ясько A.M. Роль и значение различных типов наглядных пособий в процессе формирования научных понятий: Автореф. дис. ...канд. пед наук. - Харьков, 1952. - 16с. 


Змістовий модуль ІІІ

Електронні видання в контексті редакційно-видавничої підготовки,

24 години
Тема 1. Електронні видання в контексті типології видань, 4 години

План

 1. Визначення. Електронний документ. Електронне видання. Параметри характеристики. Види електронних видань.

 2. Критерії поділу (за наявністю друкованого еквівалента, за цільовим призначенням, періодичністю, технологією поширення, за характером взаємодії із користувачем і т.д.).

Завдання:

 1. Опрацювати ГОСТ РФ 7.83-2001 “Электронные издания. Основные виды и выходные сведения”. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов: Общие требования и правила составления”.

 1. Укласти схему/таблицю “Типологія електронних видань” (анотовану).


Тема 2. Порівняльна характеристика друкованих й електронних ЗМІ, 6 годин

План

 1. Переваги і недоліки друкованих видань і їхніх електронних версій в Інтернеті. Конвергенція друкованих і електронних ЗМІ.

 2. Електронне видавництво.

 3. Проблеми стандартизації електронних видань.


Завдання:

 1. Опрацювати: ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов: Общие требования и правила составления / Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации. – Минск: ИПК Издательство стандартов, 2001. – [15.04.2005]. ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания: Основные виды и выходные сведения / Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации. – Минск, 2001. – [15.04.2005]. Здійснити критичний аналіз міжнародних стандартів, запропонованих для ознайомлення.

 2. Написати аналітичну статтю, в якій порушується питання переваг і недоліків електронних видань (5 тис. знаків).

<< предыдущая страница   следующая страница >>