asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
Міністерство освіти і науки України

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
Затверджено кафедрою

видавничої справи та редагування

«27» серпня 2010 р.
Завідувач кафедри

доктор філологічних наук, професор

О.О. Семенець

Кафедра видавничої справи та редагування
РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ

Редакторсько-видавничий фах

(Брошури та ілюстрації. Електронні видання)”

складена на підставі освітньо-професійної програми освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 6. 030303 – Видавнича справа та редагування, напрям підготовки – 0303 Журналістика та інформація.

Робочу програму розробила Ткаченко Ірина Анатоліївна,

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри видавничої справи та редагування


Кіровоград

2010
^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Редакторсько-видавничий фах

(Брошури та ілюстрації. Електронні видання)”
1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Курс: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 3

(нац. кредитів: 2)

Модулів за видами роботи: 3

Змістових модулів: 3

Загальна кількість годин: 135

Тижневих годин: 4

Шифр та назва напряму:

0302 Журналістика

Шифр та назва спеціальності:

6. 030200 “Видавнича справа та редагування”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Обов’язковий

рік підготовки: ІІІ

Семестр: 10

Лабораторні заняття: 72 годин

Самостійна робота: 63 годин

Вид контролю: екзамен^ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ

2.1. Мета викладання дисципліни
Метою дисципліни “Редакційно-видавничий фах” (Брошури та ілюстрації. Електронні видання)” є освоєння студентом ІІІ курсу комплексу теоретично-практичних знань з основ видавничої справи та редагування, необхідних для фахової підготовки до друку брошур, різних за цільовим призначенням, електронних видань та редакторської підготовки ілюстрацій як особливого елементу видання.

Становище електронних видань у сучасному медіасвіті як повноцінного інформаційного продукту, який визначається своїми особливостями редакційно-видавничої підготовки, потребує поглибленої уваги, оскільки важливим є підготовка редактора-універсаліста, із широким спектром його професійних умінь і навичок.

Зміст курсу є логічним продовженням професійно орієнтованих дисциплін у навчальному плані до спеціальності “Видавнича справа та редагування” із виразним акцентом на виробленні практичних умінь і навичок, які формують професіоналізм майбутнього редактора та видавця.

^ Основні завдання курсу:

 • ознайомлення зі специфікою редакційно-видавничої підготовки брошур;

 • вироблення у студентів навичок професійного редакторського аналізу друкованої інформаційної продукції (брошури у їх жанрово-типологічних варіаціях);

 • вивчення творчо-технічних аспектів роботи редактора/видавця, який займається підготовкою брошур та їх розповсюдженням;

 • засвоєння типологічних особливостей електронних видань та опанування методикою редакторської підготовки електронних видань різних видів;

 • оволодіння методичними прийомами роботи над ілюстраціями різних видів як окремого елемента друкованого та електронного видання.

Формою підсумкового контролю є іспит.
2.2. Завдання вивчення дисципліни:

 • ознайомити майбутніх редакторів із особливостями редакторсько-видавничої підготовки електронних видань;

 • удосконалити знання про типологію видань;

 • допомогти студентові опанувати засадничі принципи редакторсько-видавничої підготовки брошур різних видів;

 • підвищити професійно-кваліфікаційний рівень майбутнього редактора і видавця;

 • розширити альтернативу професійної реалізації у майбутньому;

 • засвоїти головні методологічні прийоми роботи редактора над ілюстраціями у різних типах видань;

 • зорієнтувати майбутнього редактора у типології ілюстрацій та специфіці їх редакторської підготовки.


У результаті вивчення курсу студенти повинні:

 • вільно орієнтуватися у типології видань;

 • здійснювати ґрунтовний редакторський аналіз електронних видань різних видів;

 • підбирати та опрацьовувати зображальні оригінали;

 • кадрувати та масштабувати зображення (редакторський погляд);

 • розробляти концепцію електронного видання;

 • знати особливості верстки і виводу зображень.


^ 2.3. Перелік дисциплін, засвоєння яких необхідно студентам для вивчення курсу:

Основи інформаційних технологій

Видавничі стандарти

Макетування і верстка

Художнє оформлення видань

Художньо-технічне редагування

Психологія реклами

Реклама інформаційної продукції
^ 2.4. Контроль та оцінювання теоретичних знань та практичних навичок студентів протягом навчального семестру відбувається за результатами поточного контролю аудиторної роботи, а також у процесі контролю поточної самостійної роботи.

Робоча програма курсу “Редакційно-видавничий фах” (Брошури та ілюстрації. Електронні видання)” передбачає застосування таких форм поетапного контролю знань:

 1. поточний контроль – виконання студентами навчальної програми з курсу як в аудиторії, так і позааудиторний час:

 • відвідування практичних занять,

 • опрацювання завдань самостійної роботи,

 • виконання індивідуальних завдань,

 • написання трьох модульних контрольних робіт.

 1. підсумковий (вихідний) контроль передбачає:

 • звіт про виконання самостійної роботи та індивідуальних завдань;

 • написання підсумкової контрольної роботи.

^ 3. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ ТА ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


темиследующая страница >>