asyan.org
добавить свой файл
1
Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики здійснюється у відповідності до загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики (затверджено наказом МОН України від 05.05.2008 р., №371).

Основним документом, який повинен вести вчитель є класний журнал. Саме на основі цього документу заповнюється табель на нарахування вчителю заробітної платні, і саме цей документ у першу чергу перевіряє контрольно-ревізійне управління.

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).

Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати та відступів пустих клітинок.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)). Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Скоректувати можна семестрову оцінку, протягом трьох днів, при умові, що було написано апеляцію. Докладніше у наказі МОНУ №496 від 03.06.2008 р. “Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”. У журналі після колонки Семестрова пишемо Скорегована. За нею Річна та ДПА (без зазначення дати). Річна оцінка корегується протягом 3-х днів.

При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів практичних робіт: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також практикумів – інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання цілісного змістовного результату. У практичних роботах потрібно передбачати використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних областей.

Встановлення кількості практичних робіт з обов’язковим оцінюванням і кількості тематичних оцінювань в курсі інформатики повинно здійснюватися з урахуванням кількості годин, що відводиться на викладання курсу в конкретному класі. Рекомендуємо тематичне оцінювання планувати на кожному 8-10 уроці, а кількість практичних робіт з обов’язковим оцінюванням розраховувати за правилом: 25% від загальної кількості годин, які відводяться на вивчення курсу (якщо в тексті програми відсутній перелік практичних робіт з обов’язковим оцінюванням). Оцінки за обов’язкові роботи повинні бути виставлені вчителем до класного журналу. Інші види практичної діяльності учнів (демонстраційні, тренувальні роботи, практикуми) оцінюються в разі потреби. Також доцільно в навчальному процесі разом з традиційними формами перевірки знань і вмінь учнів з інформатики (під час проведення комплексних практичних робіт) включати тестові форми контролю, використовуючи усе розмаїття форм тестових завдань. При цьому тестовий контроль слід в більшій мірі орієнтувати на перевірку теоретичних знань учнів, ніж практичних вмінь.

Програмою передбачено виконання 12 практичних робіт, оцінки за які обов’язково заносяться в колонку на лівій стороні журналу з написом Практична робота або (П/р №) без запису дати.

У 2010/2011 навчальному році проведення державної підсумкової атестації з інформатики передбачається у комбінованій формі (бланкове тестування та виконання практичних завдань) відповідно до листа Міністерства освіти і науки України “Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009/2010 навчальному році” від 01.02.2010 р. №1/9-50 визначено порядок проведення атестації з інформатики для учнів 11 класів.

У класах універсального, природничо-математичного, економічного, суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного, спортивного профілів підсумкові контрольні роботи з інформатики проводяться за вибором учнів.

Зауважимо, що у класах з поглибленим вивченням інформатики та класів інформаційно-технологічного профілю навчання підсумкові контрольні роботи з інформатики є обов’язковими.