asyan.org
добавить свой файл
1

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Дисципліна

“УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ”
1. Охоплює увесь господарський комплекс і передбачає розробку та складання комплексних планів розвитку господарства регіону, його галузей, територіальних структур усіх рівнів такий тип управління економічним і соціальним розвитком:

а) програмно-цільовий;

б) суспільно-господарський;

в) галузевий;

г) територіальний.
2. Який тип управління економічним і соціальним розвитком регіону передбачає об’єктом управління окремі галузі та міжгалузеві комплекси та охоплює розвиток галузевого господарства по вертикалі?

а) суспільно-господарський;

б) галузевий;

в) територіальний;

г) програмно-цільовий.
3. Який тип управління економічним і соціальним розвитком регіону органічно пов’язане із всіма іншими типами управління і призначений для розв’язання вузлових проблем розвитку суспільного господарства регіону?

а) суспільно-господарський;

в) галузевий;

б) територіальний;

г) програмно-цільовий.
^ 4. Основним функціональними завданнями територіального управління в соціальній сфері є:

а) задоволення потреб населення в праці та забезпечення ефективного використання трудового потенціалу регіону

б) створення умов для відтворення трудового потенціалу регіону

в) задоволення потреб населення в продуктах харчування, різноманітних товарах і платних послугах

г) усі відповіді вірні.
^ 5. Дає змогу об’єктивно оцінити відносну цілісність, завершеність того чи іншого етапу економічного і соціального розвитку регіону принцип:

а) історизму;

б) єдності регіональної та державної політики суспільства;

в) комплексності;

г) пріоритетності.
6. Передбачає необхідність альтернативного вибору шляхів досягнення цілей і розв’язання завдань управління регіональним розвитком принцип:

а) комплексності;

б) пріоритетності;

в) варіантності;

г) еколого-господарської збалансованості.
^ 7. Основною групою факторів соціально-економічного розвитку регіону до якої належать різні види трудової діяльності людей належать:

а) фактори джерел;

б) фактори умов;

в) фактори обмежень;

г) всі відповіді вірні.
^ 8. До територіальних факторів, що враховують спеціалізацію міст і районів на виробництві продукції та наданні послуг для суспільного господарства належать:

а) міжгалузеві фактори;

б) міжрайонні фактори;

в) внутрішньопоселенські фактори

г) всі відповіді вірні.
^ 9. Які пріоритети соціально-економічного розвитку враховують специфіку природних умов та рівень забезпеченості трудовими ресурсами регіону:

а) загальноекономічні пріоритети;

б) внутрішньогалузеві пріоритети;

в) внутрішньовиробничі пріоритети;

г) територіальні пріоритети.
^ 10. Які показники соціально-економічного розвитку регіону характеризують господарський ефект у розрахунку на одиницю виробничих ресурсів:

а) цільові показники;

б) ресурсні показники;

в) показники ефективності;

г) показники пріоритетності.
^ 11. Яка управлінська політика включає в себе аналіз демографічної ситуації та стимулювання якісних змін демографічної і соціальної структури населення регіону?

а) соціальна і культурна політика;

б) демографічна політика;

в) поселенська політика;

г) екологічна політика.
^ 12. Яка політика соціально-економічного розвитку регіону передбачає зміну структурних характеристик господарства регіону та його елементів?

а) соціальна політика;

б) структурна політика;

в) політика розміщення;

г) інвестиційна політика.
^ 13. Вкажіть правильну послідовність процесу розробки комплексної програми соціально-економічного розвитку регіону:

а) (1) цільова розробка і попереднє обґрунтування шляхів реалізації програми; (2) проектно-наукова розробка; (3) структурна розробка; (4) ресурсна розробка.

б) (1) проектно-наукова розробка; (2) цільова розробка і попереднє обґрунтування шляхів реалізації програми; (3) ресурсна розробка. (4) структурна розробка;

в) (1) цільова розробка і попереднє обґрунтування шляхів реалізації програми; (2) структурна розробка; (3) проектно-наукова розробка; (4) ресурсна розробка.

г) (1) цільова розробка і попереднє обґрунтування шляхів реалізації програми; (2) ресурсна розробка. (3) структурна розробка; (4) проектно-наукова розробка;
14. Вкажіть правильну послідовність етапів формування програми соціально-економічного розвитку регіону:

а) (1) виявлення ресурсного потенціалу регіону; (2) проведення ретроспективного аналізу функціонування регіонального соціально-економічного комплексу; (3) розробка покомпонентних прогнозів перспективного розвитку об’єктів спеціалізації; (4) узгодження можливостей регіону за ресурсами.

б) (1) проведення ретроспективного аналізу функціонування регіонального соціально-економічного комплексу; (2) розробка покомпонентних прогнозів перспективного розвитку об’єктів спеціалізації; (3) виявлення ресурсного потенціалу регіону; (4) узгодження можливостей регіону за ресурсами.

в) (1) проведення ретроспективного аналізу функціонування регіонального соціально-економічного комплексу; (2) виявлення ресурсного потенціалу регіону; (3) узгодження можливостей регіону за ресурсами (4) розробка покомпонентних прогнозів перспективного розвитку об’єктів спеціалізації;.

г) (1) проведення ретроспективного аналізу функціонування регіонального соціально-економічного комплексу; (2) виявлення ресурсного потенціалу регіону; (3) розробка покомпонентних прогнозів перспективного розвитку об’єктів спеціалізації; (4) узгодження можливостей регіону за ресурсами.
15. Який підхід до виділення міжгалузевих виробничих комплексів регіону передбачає групування галузей, які пов’язані між собою послідовністю переробки і використання загального вихідного матеріалу та однаковим призначенням продукції?

а) цільовий підхід;

б) технологічний підхід;

в) відтворювальний підхід;

г) цільовий та відтворювальний підхід.
16. Основними показниками виробничої інфраструктури є:

а) обсяги валової продукції наданих послуг у натуральному вираженні;

б) обсяги капітальних вкладень і введених у дію основних фондів;

в) показники розвитку матеріально-технічної бази підприємств виробничої сфери;

г) усі відповіді вірні.
17. Жорстка політика щодо ресурсозбереження та оздоровлення природного середовища має застосовуватися щодо регіонів:

а) індустріально слабо розвинені, сільськогосподарські;

б) з високою концентрацією виробництва і населення;

в) промислово депресивних;

г) рекреаційних.

=================================================

Еталонні рішення:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Б

Б

Г

Г

А

В

А

Б

Г

В

Б

Б

А

Г

Б

Г

Б