asyan.org
добавить свой файл
1
Основні умови договору про закупівлю.
1. Замовник – ПАТ «Укртранснафта» (надалі в даних основних умовах – Покупець); Учасник – фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент) (надалі в даних основних умовах – Постачальник; надалі разом іменовані в даних основних умовах – Сторони).

2. Умови Договору про закупівлю (надалі в даних основних умовах – Договору поставки (Контракту)) повинні бути викладені Сторонами відповідно до вимог ст.ст. 264-271 Господарського кодексу України; Розділу 3, підрозділу 1, глави 54 Цивільного кодексу України; «ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2010 року)».

3. Предмет Договору поставки (Контракту) (найменування, номенклатура, асортимент, кількість предмету закупівлі (надалі в даних основних умовах – Товар) – зазначається відповідно до вимог визначених замовником, з урахуванням акцептованої конкурсної пропозиції.

Умови Договору поставки (Контракту) не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови Договору поставки (Контракту) не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків, визначених чинним законодавством України в тому числі і зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Покупця.

4. Вимоги щодо якості Товару – зазначаються відповідно до вимог конкурсної документації, з урахуванням акцептованої конкурсної пропозиції Постачальника.

Товар повинен бути новим – з 2012 року виготовлення.

5. Ціна Товару та сума Договору поставки (Контракту) – зазначається згідно з акцептованою конкурсною пропозицією Постачальника.

Валютою Договору поставки (Контракту) – є валюта пропозиції Постачальника.

6. Порядок здійснення оплати.

Покупець має право отримати від Постачальника рахунок/ки (рахунок/ки-фактуру/и) для здійснення авансового платежу за частиною/партією Товару. Рахунок/ки (рахунок/ки-фактуру/ри) надається (надаються) ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ПОКУПЦЮ лише на підставі письмової заявки ПОКУПЦЯ після узгодження партії поставки ТОВАРУ. Авансовий платіж (в разі наявності) здійснюється Покупцем після укладення Договору поставки (Контракту), протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання рахунку/ів (рахунку/ів-фактури/р). Кінцевий розрахунок (або 100% оплата по факту поставки) здійснюється Покупцем після укладення Договору поставки (Контракту), протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з дати отримання рахунку/ів (рахунку/ів-фактури/р), на підставі належним чином оформлених видаткових документів (видаткова накладна, акт про одержання товару по кількості та якості, акт приймання-передачі тощо) (вичерпний перелік документів, які підтверджують поставку Товару, а також є підставою для здійснення кінцевого розрахунку (або 100% оплата по факту поставки), визначаються Сторонами під час укладення Договору поставки (Контракту)).

В разі необхідності, можлива відстрочка платежу до 30 (тридцяти) банківських днів.

Документи, які стосуються обліку та сплати обов’язкових платежів та податків, оформлюються та надаються відповідно до чинного законодавства України (та/або законодавства країни Постачальника) та умов, викладених в Договорі поставки (Контракті).

7. Терміни (строки), порядок та місце поставки товару – зазначаються відповідно до вимог конкурсної документації, з урахуванням акцептованої конкурсної пропозиції Постачальника.

Вимоги до приймання та маркування Товару та/або тари/упаковки встановлюються згідно з вимогами відповідних стандартів та/або технічних умов, та/або вимогами Покупця та зазначаються у Договорі поставки (Контракті).

Якість та комплектність Товару повинні відповідати ДСТУ та/або ГОСТ, та/або ТУ, та/або ТУ У, та/або IEC, та/або ISO тощо, та/або іншим вимогам Покупця до якості та комплектності, умовам Договору поставки (Контракту) та підтверджуватися сертифікатами відповідності та/або сертифікатами якості, та/або паспортами, та/або формулярами з відмітками ВТК (УТК) виробника відповідно до діючої програми забезпечення якості підприємства або іншими документами, які підтверджують якість та комплектність Товару (вичерпний перелік технічних умов та стандартів, а також документів, які підтверджують відповідність умовам за якістю та комплектністю, визначаються Сторонами під час укладення Договору поставки (Контракту)).

7.1. Приймання Товару за кількістю здійснюється Покупцем (вантажоодержувачем) відповідно до умов Договору поставки (Контракту) та/або супроводжувальних документів в терміни, зазначені в Договорі поставки (Контракту) та в терміни, зазначені в конкурсній пропозиції Постачальника.

В разі виявлення під час приймання Товару недостачі або некомплектності Товару, Покупець (вантажоодержувач) складає відповідний акт про недостачу (некомплектність) Товару за участю представника Постачальника, а у випадку його відсутності чи неприбуття протягом 3 (трьох) робочих днів з дня одержання Постачальником повідомлення про виклик, за участю представника Торгово-Промислової Палати України або за участю компетентного представника іншого незацікавленого підприємства. Недопоставлена (некомплектна) партія Товару постачається (доукомплектовується) протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту оформлення відповідного акту про недостачу (некомплектність).

Після отримання Покупцем (вантажоодержувачем) Товару за кількістю, протягом
1 (одного) робочого дня, уповноважені представники Сторін підписують відповідний документ (видаткову накладну, акт про одержання товару по кількості, акт приймання-передачі тощо) (вичерпний перелік документів, які підтверджують поставку Товару за кількістю, визначаються Сторонами під час укладення Договору поставки (Контракту)).

7.2. Приймання Товару за якістю здійснюється Покупцем (вантажоодержувачем) відповідно до сертифікату відповідності та/або сертифікату якості та/або іншого документу, що підтверджує його відповідність вимогам за якістю ДСТУ та/або ГОСТ, та/або ТУ, та/або ТУ У, та/або IEC, та/або ISO, іншим стандартам та/або іншим вимогам Покупця (вантажоодержувача) до якості, умовам Договору поставки (Контракту).

В разі виявлення під час приймання Товару його невідповідності визначеним вимогам за якістю, Покупець (вантажоодержувач) зобов’язаний призупинити подальше приймання Товару та протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин викликати представника Постачальника. У випадку його відсутності чи неприбуття у 3 (три) денний строк з дня одержання Постачальником повідомлення про виклик – викликається представник Торгово-Промислової Палати України або компетентний представник іншого незацікавленого підприємства для участі у прийманні та складанні відповідного акту. Партія Товару, яка не відповідає вимогам за якістю, повинна бути замінена за рахунок Постачальника не пізніше, ніж через 10 (десять) робочих днів з дати оформлення Акту про невідповідність Товару вимогам за якістю.

Після отримання Покупцем (вантажоодержувачем) Товару за якістю, протягом 1 (одного) робочого дня уповноважені представники Сторін підписують відповідний документ (видаткову накладну, акт про одержання товару за якістю, акт приймання-передачі тощо) (вичерпний перелік документів, які підтверджують поставку Товару за якістю, визначаються Сторонами під час укладення Договору поставки (Контракту)).

7.3. Товар, що не відповідає вимогам Договору поставки (Контракту) за кількістю та якістю з вини Постачальника, може прийматися Покупцем (вантажоодержувачем) на відповідальне зберігання за рахунок Постачальника до вирішення розбіжностей. Постачальник зобов’язаний розпорядитися Товаром, прийнятим на відповідальне зберігання, протягом 20 (двадцяти) календарних днів. Якщо таких дій з боку Постачальника не відбудеться, Покупець (вантажоодержувач) має право розпорядитися Товаром для відшкодування понесених збитків.

В разі необхідності – Сторони в Договорі поставки (Контракті) визначають інші умови порядку поставки Товару, які не суперечать вимогам документації з конкурсних торгів та акцептованої конкурсні пропозиції Постачальника.

В межах гарантійного терміну зберігання та/або експлуатації Товару, в разі настання випадку, який підпадає під гарантійні зобов’язання, Сторони здійснюють заходи щодо врегулювання даного випадку відповідно до чинного законодавства України та умов Договору поставки (Контракту).

8. Права та обов’язки Сторін – визначаються Сторонами при укладенні Договору поставки (Контракту) та можуть міститися в усіх розділах Договору поставки (Контракту).

9. Відповідальність Сторін.

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором поставки (Контрактом), Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та визначену в Договорі поставці (Контракті).

10. Обставини непереборної сили (форс-мажор).

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов’язань за Договором поставки (Контрактом), якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють стандартні обставини, які виникли незалежно від волі Сторін після підписання Договору поставки (Контракту) в результаті непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру. Строк виконання зобов’язань відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

10.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-Промисловою Палатою України (або іншою Торгово-Промисловою Палатою) або іншим компетентним органом.

10.4. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш, як 30 (тридцять) календарних днів, Сторона, яка не зазнала дію обставин непереборної сили, має право на розірвання Договору поставки (Контракту) за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону письмово не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання Договору поставки (Контракту).

11. Порядок вирішення спорів.

Сторони вирішують всі спори (розбіжності) шляхом переговорів та/або застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору з обов’язковим збереженням претензійного порядку врегулювання спору. У випадках неможливості досягнення згоди – спір, розбіжності чи претензії підлягають вирішенню в господарському суді (або в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-Промисловій Палаті України) згідно з чинним законодавством України.

12. Строк дії Договору поставки (Контракту) 12 (дванадцять) місяців з моменту укладення.

13. Покупець має право відмовитись від Договору поставки (Контракту) у повному обсязі або частково, якщо Постачальник істотно порушує умови Договору поставки (Контракту) або істотно змінилися обставини, якими Сторони керувалися при укладенні Договору поставки (Контракту). Про відмову від виконання Договору поставки (Контракту) Покупець повідомляє Постачальника письмово.

14. Сторони по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а також у випадках, зазначених в пп. 10, 13 цих умов, підписують акт звіряння взаємних розрахунків.

Після підписання акту звіряння та, за його результатами (в разі необхідності), виконання відповідних дій (повернення коштів, допоставка Товару тощо), Договір поставки (Контракт) (пп. 10.4, 13 цих умов) є відповідно розірваним.

У випадку не підписання акту звіряння взаємних розрахунків з будь-яких причин Сторонами або однією із Сторін, Договір поставки (Контракт) (пп. 10.4, 13 цих умов) вважається розірваним після закінчення 10 (десяти) денного строку з дня письмового повідомлення про це одна-одну, не враховуючи часу поштового обігу. В цьому випадку спірні питання, за якими не досягнуто згоди в претензійному порядку в місячний строк, підлягають вирішенню в судовому порядку, відповідно до законодавства України.

15. Продовження строку дії Договору поставки (Контракту) здійснюється за письмовою згодою Сторін, відповідно до вимог чинного законодавства України та умов Договору поставки (Контракту).

16. Розрахунки за Договором поставки (Контрактом) будуть здійснюватися на умовах викладених в Договорі поставки (Контракті) через наступний обслуговуючий банк: Столична філія Публічного Акціонерного Товариства «Приват Банк» м. Київ, вул. Грушевського, 1-д або інші обслуговуючі банки, визначені Покупцем під час укладення Договору поставки (Контракту).

17. ПОКУПЕЦЬ залишає за собою право запропонувати ПОСТАЧАЛЬНИКУ здійснити взаєморозрахунки за Договором поставки (Контрактом) з використанням бартерної схеми. Інформація про наявні залишки товарів, які можуть використовуватись при бартерній схемі взаєморозрахунків, міститься на сайті ПОСТАЧАЛЬНИКА www.ukrtransnafta.com у розділі «Неліквіди». ПОСТАЧАЛЬНИК має право відмовитись від здійснення взаєморозрахунків за бартерною схемою.

18 . Сторони погодилися, що текст Договору поставки (Контракту), будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору поставки (Контракту), є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору поставки (Контракту), крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору поставки (Контракту) або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках передбачених чинним законодавством України (чи іншим законодавством країни – Постачальника-нерезидента), що регулює зобов’язання Сторін Договору поставки (Контракту).

19. Договір поставки (Контракт) складається з текстової частини та додатків (специфікацій), в яких можуть зазначатися інші особливості щодо поставки Товару, які є невід’ємними частинами Договору поставку (Контракту) та не можуть розглядатися окремого від нього.

Дані основні умови повинні міститися в Договорі поставки (Контракті), але несуть рекомендаційний характер щодо особливостей умов поставки, термінів розрахунків, порядку розгляду спорів (претензій) та ін.