asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 16 17

mT - маса органа чи тканини.

Еквівалентна в органі або тканині T(HT) - величина, яка визначається як добуток поглиненої дози D в окремому органі або тканині T на радіаційний зважуючий фактор :


Одиниця еквівалентної дози в системі СІ - зіверт (Зв). 1 Зв = 100 бер.

Ефективна (^ E) - сума добутків еквівалентних доз HT в окремих органах і тканинах на відповідні тканинні зважуючі фактори wT :Використання поняття ефективної дози допускається при значеннях еквівалентних доз, нижчих за поріг виникнення детермінованих ефектів.

Колективна еквівалентна - сума індивідуальних еквівалентних доз опромінення певної групи населення за певний період часу:де - кількість осіб,якіотримують еквівалентну дозу в межах від H до HT + dHT,

або сума добутків середньогрупових еквівалентних доз на число осіб у відповідних групах, що утворюють колектив, для якого вона розраховується:де HT,i - середня ефективна доза на підгрупу населення i;

Ni - кількість осіб в підгрупі.

Одиниця вимірювання - людино-зіверт (люд.-Зв).

Колективна ефективна - сума індивідуальних ефективних доз опромінення в конкретній групі населення за певний період часу:


або сума добутків середньогрупових ефективних доз на число осіб у відповідних групах, що утворюють колектив, для якого вона розраховується:де dN - кількість осіб, які отримують ефективну дозу в межах від Е до Е + dЕ;

Ei - середня ефективна доза на підгрупу населення i;

Ni - кількість осіб в підгрупі.

Одиниця вимірювання - людино-зіверт (люд.-Зв).

На одиницю концентрації(об'ємної)( gτ в повітрі чи питній воді - річна ефективна доза внутрішнього опромінення для одного з шести референтних віків (, що розраховується за формулою:

,

де V - референтний об'єм повітря,що вдихається протягом одного року, або референтний об'єм споживання питної води для індивідуумів з референтним віком ().

На одиницю перорального/інгаляційного надходження (e ) - річна ефективна доза внутрішнього опромінення для одного з шести референтних віків (тау), що розрахована при одиничному (1 Бк) пероральному або інгаляційному надходженні.

Очікувана еквівалентна в органі чи тканині T (H (, ), накопичена до віку () при надходженні радіонукліда у віці (), розраховується за формулою:


де значення () вибирається таким чином:

для референтного віку "Дорослий" інтервал інтегрування складає 50 років (- ) = 50 років);

для решти референтних віків () = 70 років;

H (t,) - потужність очікуваної еквівалентної дози в органі чи тканині Ty в момент часу t.

Очікувана ефективна (E(,), накопичена до віку () при надходженні радіонукліда у віці (), розраховується за формулою:


де значення (тета) вибираються таким чином:

для референтного віку "Дорослий" інтервал інтегрування потужності дози складає 50 років((- ) = 50 років);

для решти референтних віків (тета) = 70 років;

підсумовування здійснюється за дванадцятьма органами і тканинами, для яких вказаний зважуючий фактор wT ;

H (,) - очікувана еквівалентна доза до віку () в органі чи тканині T;

Wrem - тканинний зважуючий фактор для решти органів;

Hrem (t,) - очікувана еквівалентна доза в решті органів, накопичена до віку () при надходженні увіці (), розраховується за формулою:де Hrem (t,  ) - потужність очікуваної еквівалентної дози в решті органів у момент часу t, яка розраховується таким чином:
де Hmax - максимум за очікуваними еквівалентними дозами удванадцятьох органах і тканинах, для яких указано зважуючий фактор w ;

H - максимум за очікуваними еквівалентними дозами в органах T' і тканинах, що входять до списку "Решта органів": наднирки, головний мозок, дихальні шляхи позагрудної області, тонку кишку, нирки, м'язи, підшлункову залозу, селезінку, вилочкову залозу та матку (T' - орган, на який припадає максимум);

m - референтна маса органу T.

Питома максимальна еквівалентна - відношення потужності максимальної еквівалентної дози Нm в органі (усьому тілі) до щільності потоку частинок або фотонів ():Поглинута(D)-відношення середньої енергії d,яку передано іонізуючим випромінюванням речовині в елементарному об'ємі, до маси dm речовини в цьому об'ємі:Одиниця вимірювання в системі СІ - грей, Гр.

Потенційного опромінення - доза опромінення персоналу або населення, яка є результатом реалізації критичної події.

Потужність у повітрі дози - доза, що поглинена в одиниці об'єму повітря за одиницю часу.

Річна еквівалентна в органі чи тканині T - сума еквівалентної дози в органі T зовнішнього опромінення протягом року та очікуваної еквівалентної дози внутрішнього опромінення в органі T,яку сформовано надходженням радіонуклідів протягом одного року.

Період, за який розраховується очікувана доза внутрішнього опромінення, складає:

для референтного віку "Дорослий" - 50 років;

для інших референтних віків - інтервал часу з моменту надходження (як правило, використовується значення референтного віку та віку 70 років).

Річна ефективна доза (РЕД) - сума ефективної дози зовнішнього опромінення протягом року та очікуваної ефективної дози внутрішнього опромінення, яка сформована надходженням радіонуклідів протягом одного року. Період, за який розраховується очікувана доза внутрішнього опромінення, складає:

для референтного віку "Дорослий" - 50 років;

для інших референтних віків - інтервал часу з моменту надходження (як правило, використовується значення референтного віку та віку 70 років).

Яку відвертають - доза, яку відвертають внаслідок застосування контрзаходу. Розраховується як різниця між дозою без застосування контрзаходу і дозою після припинення дії введеного контрзаходу.

Дозвіл - дозвільний документ (у рамках цього документа), що видається державною санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України у формі:

Санітарного паспорта на право проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України, який засвідчує виконання вимог санітарного законодавства щодо забезпечення протирадіаційного захисту персоналу в робочих приміщеннях і на робочих місцях, а також щодо протирадіаційного захисту населення

від діяльності з ДІВ;

радіаційно-гігієнічних регламентів "Допустимий скид підприємства", "Допустимий викид підприємства";

дозволу на право участі у радіаційному моніторингу.

Дозиметричний контроль (персоналу):

аварійний уводиться в дію у випадку обставин, що вказують на виникнення позаштатної чи аварійної ситуації. Аварійний дозиметричний контроль може бути ініційований, наприклад, сигналом тривоги систем поточного чи операційного дозиметричного контролю;

операційний застосовується до окремих технологічних операцій чи робочих місць, на яких можливі підвищені рівні опромінення, і відрізняється від поточного більшою детальністю;

поточний виконується згідно із заздалегідь визначеним регулярним графіком вимірювань;

спеціальний носить дослідницький характер і вводиться для робочих місць та технологічних операцій, для яких наявна інформація не гарантує адекватність дозиметричного контролю. Цей вид контролю призначений для одержання більш докладної радіаційно-гігієнічної інформації та розроблення регламентів операційного та поточного дозиметричного контролю. Спеціальний дозиметричний контроль, як правило, вводиться для нових технологічних операцій у початковий період після реконструкції чи зміни технології на існуючих об'єктах з радіаційно-ядерними технологіями або після пуску нових об'єктів.

Допустимий (а/е):

викид (ДВ) - регламентований максимальний сукупний рівень газо-аерозольного викиду. ДВ - викид, при якому сумарна річна ефективна доза представника критичної групи населення (за межами СЗЗ) за рахунок усіх радіонуклідів, присутніх у викиді, дорівнює квоті ліміту дози;

концентрація в питній воді (PCingest) - допустимий рівень, що обмежує питому об'ємну активність радіонукліда у питній воді.

PCingest забезпечує неперевищення ліміту дози у всіх вікових групах населення при безпосередньому надходженні окремого радіонукліда з питною водою;
концентрація в повітрі (,, або в загальному випадку PCinhal )- допустимий рівень,що обмежує питому об'ємну активність радіонукліда у повітрі. PC забезпечує неперевищення ліміту дози у всіх вікових групах (для осіб категорії А і Б розглядається тільки референтний вік "Дорослий") при безпосередньому інгаляційному надходженні окремого радіонукліда, для якого він установлений.

надходження через органи дихання (,,чи в загальному випадку ) - див. Надходження;

надходження через органи травлення ()- див.Надходження;

потужність дози (PDR) - допустимий рівень усередненої за рік потужності еквівалентної дози на все тіло при зовнішньому опроміненні. Чисельно дорівнює відношенню ліміту дози (DL) до часу опромінення (t) протягом календарного року:Якщо спеціально не обумовлено для осіб категорії А та Б приймається t = 1700 год., для осіб категорії В - t = 8760 год;

радіоактивне забруднення поверхні (ДЗ) - допустимий рівень, установлений з урахуванням неперевищення ліміту дози за рахунок радіоактивного забруднення поверхні робочих приміщень, обладнання, індивідуальних засобів захисту і шкіри осіб категорії А та робочих поверхонь;

рівень (ДР) - похідний норматив для надходження радіонуклідів у організм людини за календарний рік, усереднених за рік потужності еквівалентної дози, концентрації радіонуклідів у повітрі, питній воді та раціоні, щільності потоку частинок і ін., розрахований для референтних умов опромінення із значень лімітів доз;

скид (ДС) - регламентований максимальний сукупний рівень рідинного скиду. ДС - скид, за якого сумарна річна ефективна доза представника критичної групи населення за рахунок усіх наявних присутніх у скиді радіонуклідів, дорівнює квоті ліміту дози;

щільність потоку частинок (фотонів) (PFP) - допустимий рівень усередненої за рік щільності потоку частинок. PFP чисельно дорівнює відношенню допустимої потужності дози (PDR) до питомої максимальної дози hm(Зв*см2*част-1)від зовнішнього опромінення:
<< предыдущая страница   следующая страница >>