asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 9 10 11 12 13 ... 16 17

Додаток 1, до пункту 3.1 Основних

санітарних правил забезпечення

радіаційної безпеки України

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(повне найменування закладу державної санітарно-епідеміологічної

служби, місцезнаходження, телефон, E-mail)
^ ДОЗВІЛ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

МОЗ УКРАЇНИ НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ДЖЕРЕЛАМИ

ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ В УСТАНОВАХ УКРАЇНИ
САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ N
(рекомендована форма)
1. Установа ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(повне і скорочене найменування, місцезнаходження, телефон, E-mail)
2. Підрозділ установи (об'єкт), який одержує паспорт __________________________________

_________________________________________________________________________________

(найменування, підпорядкованість у структурі установи, місцезнаходження, телефон, E-mail)
3. Посадова особа, відповідальна за радіаційну безпеку в установі (на об'єкті) ___________

_________________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада, номер і дата наказу по установі про відповідальність, телефон, E-mail)
4. Дозволяються роботи з джерелами:

Вид і характеристика джерела

Вид і характер робіт

Місце проведення робіт

Обмежувальні умови

I. Роботи з відкритими джерелами


II. Роботи із закритими джерелами


III. Роботи з пристроями, що генерують ІВ


IV. Інші роботи з джерелами5. Санітарний паспорт виданий на підставі ___________________________________________ __________________________________________________________________________________

(акта приймання в експлуатацію чи акта обстеження та інших документів із зазначенням

_________________________________________________________________________________

документів із зазначенням номерів і дат, органів нагляду)
6. Санітарний паспорт дійсний до "___" __________ _____ року.
Головний державний санітарний лікар

___________________________ _____ __________________________

(П.І.Б.)
М.П.
Дата видачі Санітарного паспорта "___" __________ _____ року.
Виконавець: Виконаний у _____ примірниках
Вручено:(П.І.Б., посада, найменування закладу державної санітарно-єпідемиологічної службі, телефон, E-mail)

№ пимірника


Установі


Дата

Відмітка про вручення (писпис)Санітарний паспорт продовжений до "___" _________ _____ року.
Головний державний санітарний лікар

___________________________ _____ __________________________

(П.І.Б.)
М.П.
ВКАЗІВКИ

^ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ САНІТАРНОГО ПАСПОРТА
1. Санітарний паспорт заповнюється санітарним лікарем з радіаційної гігієни і повинен містити всі необхідні дані про дозволені роботи з ДІВ, що заносяться в таблицю: кількісну і

якісну характеристику ДІВ (графа 1), види і характер робіт з ними (графа 2), місце їх здійснення (графа 3) і деякі обмежувальні умови, за якими санітарний лікар вважає потрібним домовитися про дозвіл на ці роботи (графа 4).

Санітарний паспорт є дозвільним документом на всі роботи з ДІВ, у тому числі роботи із зберігання ДІВ, перевезення радіоізотопних джерел, збирання, перевезення і захоронення радіоактивних відходів, видається закладами державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України.

2. Обов'язково наводиться заголовок і номер розділу для дозволеної групи робіт з ДІВ. Під заголовком розділу IV наводяться ті роботи з ДІВ, які не можуть бути віднесені до розділів I-III:

роботи з генераторами радіонуклідів, ядерними реакторами, радіоактивними відходами та іншими ДІВ із змішаною чи не строго визначеною радіаційною характеристикою.

3. Кожному різновиду ДІВ (чи декільком різновидам з однаковими радіаційними характеристиками) надається порядковий номер усередині розділу, і до цього номера треба відносити всі дані в графах 2-4, надаючи записам у цих графах порядкові номери та використовуючи їх для співвіднесення записів у наступній графі у відношенні до попередньої.

4. Обов'язкові дані, які наводяться у графі 1:

у розділі I: радіонуклід, речовина, його агрегатний стан, максимально допустима одноразова активність на робочому місці, річне споживання;

у розділі II: нуклід, різновид джерела (для установок, апаратів, приладів - тип, марка, рік випуску; для нестандартних ДІВ - виготовлювач, дані про погодження випуску із закладами

державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України), максимальна активність джерела, максимально допустима одноразова кількість джерел на робочому місці та їх сумарна активність на робочому місці, річне споживання (для короткоіснуючих нуклідів);

у розділі III: різновид джерела (для установок, апаратів, приладів - ті самі відомості, що й у розділі II), різновид, енергія та інтенсивність випромінювання (та/або прискорююча

напруга, сила струму, потужність тощо), максимально допустима кількість одночасно працюючих ДІВ, кількість ДІВ, розміщених в одному місці;

у розділі IV: залежно від різновиду і характеру ДІВ - ті самі відомості, що і до I-III розділів (для генераторів радіонуклідів - дані про материнський нуклід і продуктивності за дочірніми

продуктами), для робіт з перевезення радіоізотопних джерел і радіоактивних відходів спецавтотранспортом - кількість спеціальних автомашин.

Обов'язкові дані, що наводяться у графі 2:

указати різновид і характер робіт (стаціонарні, нестаціонарні, дослідницькі, виробничі тощо).

Обов'язкові дані, наведені у графі 3:

чітко позначити місце робіт: будинок, поверх, цех, ділянка, кімната, ділянка території (в установі чи поза нею).

Обов'язкові дані, наведені у графі 4:

у розділі I і у розділі IV при роботах з відкритими ДІВ: клас робіт, які дозволені у даних приміщеннях;

у всіх розділах: будь-які необхідні обмежувальні умови - дозвіл чи заборона проводити у даному місці інші роботи, не пов'язані з застосуванням ДІВ (персоналом категорії А чи іншими працівниками), виключення чи зменшення дії шкідливих нерадіаційних факторів тощо.

Додаток 2, до пункту 3.2 Основних санітарних

правил забезпечення радіаційної

безпеки України
ПЕРЕЛІК

^ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ

САНІТАРНОГО ПАСПОРТА
До територіальних закладів державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України необхідно подати Звіт про відповідність вимогам санітарного законодавства (для

підприємств I та II категорій), а також такі документи:

1) Про відповідність приміщень, призначених для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, вимогам Правил:

акт державної санітарно-епідеміологічної експертизи проекту;

акт приймання нових чи (реконструйованих) підприємств;

акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах (у тому числі акти обстеження спеціалізованими організаціями системи спецвентиляції, спецканалізації,

пило-газоочищення для роботи з відкритими джерелами).

2) Про наявність необхідної для роботи апаратури та обладнання:

технічний паспорт (сертифікат чи свідоцтво) на ДІВ;

метрологічні свідоцтва на апаратуру;

акт інвентаризації фактичної наявності ДІВ на момент одержання санітарного паспорта;

договір на технічне обслуговування* чи документи, що підтверджують можливість самостійно провадити техобслуговування установки на підприємстві.

3) Висновок про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань.

4) Положення про підприємство (підрозділи підприємства), діяльність якого пов'язана з ДІВ. У Положенні визначаються завдання підприємства, подаються перелік нормативних документів, схема генерального плану і посадові інструкції персоналу.

5) Акт обстеження пожежною інспекцією (для підприємств, які вводяться в експлуатацію знову).

6) Договір підприємства із спецкомбінатом на збір і захоронення радіоактивних відходів.

7) Договір підприємства із спецпральнею на прання спецодягу.

8) Оцінка характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях:

інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової особи, яка відповідальна за радіаційну безпеку в установі;

накази про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел, передачу на захоронення радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із джерелами іонізуючих випромінювань;

контрольні рівні радіаційної безпеки;

копії документів, що підтверджують рівень знань персоналом норм і правил з радіаційної безпеки, необхідний для роботи з джерелами;

копії протоколів перевірки знань персоналу "Інструкцій з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань";

плани аварійних заходів.
---------------<< предыдущая страница   следующая страница >>