asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

^ VI. Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання програми.

Враховуючи визначені завдання програми, можна передбачати, що розв'язання проблеми відбуватиметься в наступних аспектах:

1. Нормативно-правовий аспект - удосконалення нормативно-правових актів з питань діяльності ІГС в області.

2. Фінансово-ресурсний аспект - створення прозорих механізмів фінансової підтримки ІГС з боку місцевих органів влади, диверсифікація ресурсних джерел.

3. Інституційно-інфраструктурний аспект – сприяння розвитку ІГС, їх горизонтальної взаємодії, поінформованості, обміну досвідом.

4. Комунікаційний аспект - налагодження комунікацій між органами виконавчої влади, ІГС та суб'єктами господарювання, розвиток міжсекторної співпраці.

5. Просвітницько-навчальний аспект - проведення активної діяльності по реалізації навчальних заходів для представників ІГС та співробітників місцевих органів влади з сучасних методів роботи та способів взаємодії.

6. Інформаційний аспект - створення дієвого інформаційного простору по висвітленню діяльності місцевих органів влади та ІГС.

7. Контрольно-моніторинговий - здійснення систематичного моніторингу взаємодії органів місцевої влади та ІГС, контролю за дотриманням принципів партнерства.

Для наповнення проекту місцевої цільової програми реальним змістом та заходами, спрямованими на досягнення загальної мети пропонується трирівнева система деталізації цілей та завдань. Трирівнева система розробки проекту місцевої цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства в Харківській області:

1. Напрями діяльності в межах програми;

2. Завдання програми;

3. Заходи програми.

Напрями діяльності програми – це комплексна система програмних завдань, визначених для виконання в межах програми і спрямованих на досягнення мети програми.

Місцева цільова програма зі сприяння розвитку громадянського суспільства в Харківській області є продуктом усвідомленого консенсусу регіональної влади та ІГС регіону. В основу проекту місцевої цільової програми має бути покладений принцип зосередження зусиль на пріоритетних питаннях розвитку громадянського суспільства. Спираючись на існуючі дослідження та загальний аналіз ситуації, Робочою групою ГР при ХОДА з розробки Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Харківській області були визначені три стратегічні напрями Програми:

1. Активізація громадян у контексті демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі

вирішення місцевих проблем.

2. Розвиток місцевих механізмів сприяння розвитку громадянського суспільства в Харківській області.

3. Підвищення професійного рівня та інституційної спроможності ІГС та місцевих органів влади у контексті розвитку громадянського суспільства в Харківській області.

^ Завдання програми - це специфічна планова діяльність, що може бути виміряна й виконана у певному проміжку часу.

Завдання може також розглядатися як короткострокова мета, що досягає короткострокового прогресу в загальному напрямі досягнення мети. Завдання формулюються на рівні програми, і повинні бути безпосередньо пов’язані з метою програми та конкретним напрямом діяльності. Одна програма може мати декілька завдань, які залежать від запланованих напрямків досягнення результату, очікуваного від впровадження програми або підпрограми.

Заходи програми - це конкретні дії відповідальних виконавців, які спрямовані на досягнення конкретного завдання програми.

Табл. 1.

Орієнтовна матриця взаємозалежностей між напрямами

діяльності та завданнями програми ”

Мета - побудова ефективної моделі сприяння місцевими органами влади розвитку громадянського суспільства в Харківській області.

^ Напрями діяльності

А.

Активізація громадян у контексті демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі

вирішення місцевих проблем

^ В.

Розвиток місцевих механізмів сприяння

розвитку громадянського суспільства в

Харківській області

С.

Підвищення професійного рівня та інституційної спроможності ІГС та

місцевих органів влади у контексті розвитку громадянського суспільства в Харківській області

Завдання

А1. Розробка та втілення

регіональної політики,

спрямованої на консолідацію

мешканців Харківської області для вирішення соціально значимих проблем

B1. Створення на місцевому рівні сприятливих правових та інших умов діяльності ІГС шляхом прийняття

відповідних нормативно-правових актів

С1. Створення та розвиток

регіональних освітніх інституцій, спрямованих на підвищення професійної компетентності ІГС та

місцевих органів влади щодо спільної діяльності

A2. Розробка та втілення

освітньої політики, спрямованої на підвищення громадянської та правової культури мешканців регіону


В 2. Створення цілісної системи ініціювання, впровадження та контролю

за виконанням спільних заходів між місцевими органами влади та ІГС

регіону

С2. Розробка та впровадження

партнерської стратегії місцевих органів влади та ІГС регіону щодо обміну досвіду, у т.ч. з іноземними партнерами, залученння позабюджетних ресурсів для розвитку громад Харківської області

А 3. Встановлення практики

публічного звітування місцевими органами влади та ІГС за результатами своєї співпраці

В 3. Визначення і втілення

довгострокових принципів взаємодії органів місцевої влади із структурами

громадського суспільства, створення інфраструктури для такої взаємодії

С 3. Розробка та впровадження

регіональної політики щодо залучення закладів вищої освіти, науково-дослідницьких установ та експертних

організацій до спільних ініціатив ІГС і місцевих органів влади

А 4. Розширення соціальної бази ІГС шляхом розробки та втілення універсальних стандартів їх взаємодії з громадянами (членська

політика та внутрішнє управління )

B 4. Розширення участі ІГС регіону у процесі прийняття та реалізації місцевими органами влади управлінських рішень, реформування консультативно-

дорадчих механізмів та впровадження практик громадської експертизи
А 5. Розробка та впровадження

регіональної політики,

спрямованої на залучення ресурсів громадян, великого, малого та середнього бізнесу до реалізації соціально значущих ініціатив

B 5. Забезпечення належного рівня доступу ІГС до інформації про діяльність місцевих органів влади та їх

посадових осіб
B 6. Започаткування та

інфраструктурне забезпечення спільних ініціатив органів влади та ІГС регіону щодо залучення небюджетних ресурсів для вирішення місцевих проблемB7. Здійснення систематичного

моніторингу взаємодії органів місцевої влади та ІГС, контролю за дотриманням принципів партнерстваB8. Вироблення прозорих механізмів підтримки місцевими органами влади

діяльності ІГС у процесі реалізації ними соціально-значимих ініціатив

Строк виконання програми – три (два) роки.

^ VII. Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності.

Внаслідок послідовної реалізації завдань, передбачених Програмою, мають бути досягнуті результати, що в сукупності призведуть до позитивних змін у наступних аспектах:

- поглиблення процесів демократизації суспільних процесів в Харківській області, зміцнення ІГС;

- підвищення суспільної самосвідомості і громадянської активності в Харківській області;

- створення дієвих механізмів залучення громадян, тобто включення потенціалу громадянського співтовариства в розробку і впровадження соціально значимих програм й інноваційних проектів;

- зміцнення принципів партнерства між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, з одного боку, та організаціями громадянського суспільства, з іншого;

- підвищення рівня довіри у суспільстві, в тому числі до органів місцевої влади та ІГС;

- удосконалення і розвиток нормативно-правової бази, що формує умови для саморозвитку громадянського суспільства і зростання громадянських ініціатив;

- створення системи інформаційної підтримки процесу розвитку громадянського суспільства та доступу громадян до інформації;

- створення системи ресурсного забезпечення сталої діяльності організацій громадянського суспільства;

- поліпшення демократичного іміджу Харківщини в Україні;

- поглиблення співпраці між громадськими організаціями Харківщини та суб’єктами громадянського суспільства України і світу.

До можливих показників досягнення результатів належать наступні:

- кількість та структура ІГС Харківської області в динамічному розрізі;

- кількість ІГС та громадян, які залучаються до консультаційно-дорадчих механізмів місцевих органів влади;

- прийняті місцеві нормативно-правові акти, які сприяють розвитку громадянського суспільства;

- досягнення 100% оприлюднення рішень місцевих органів влади;

- якісні та кількісні дані щодо проведених громадських експертиз та рекомендацій від ІГС, які були враховані місцевими органами влади;

- якісні та кількісні дані щодо винесення місцевими органами влади на громадське обговорення нормативно-правових актів;

- рівень залученості громадян до діяльності ІГС регіону;

- зміни в структурі фінасування ІГС регіону;

- обсяги та пріоритети фінасування заходів ІГС з місцевого бюджету;

- рівень забезпечення доступності послуг місцевих органів влади через мережу Інтернет;

- кількість громадян, охоплених освітніми та інформаційно-просвітницькими заходами тощо;

- обсяги зовнішнього фінансування вирішення місцевих проблем, які залучені за результатами спільних заходів влади та громадянського суспільства.

^ VIII. Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми.

Для реалізації мети та завдань цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства будуть залучатися фінансові, матеріально-технічні та трудові ресурси місцевих органів влади, ІГС, українських та міжнародних донорських структур. Ресурсне забезпечення заходів буде здійснюватись на паритетних принципах, коли місцеві органи влади та ІГС регіону здійснюють співвідносні внески у досягнення мети та завдань програми.
<< предыдущая страница