asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5

  1. Облік доходів і витрат від основної діяльності.

Основна діяльність - операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками)

^ Для обліку витрат основної д-сті призначено активний рахунок 90 “Собівартість реалізації” з розподілом на субрахунки.

За дебетом рахунку 90 відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції (т, р, п), робіт; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), за кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

Облік собівартості реалізації продукції товарів, робіт, послуг

1.Відображено прямі матеріальні витрати Дт23 Кт20, 22

2.Відображено прямі витрати на оплату праці Дт23 Кт661

3.Відображено інші прямі витрати Дт23 Кт65, 24, 13

4.Списано загальновиробничі витрати на виробництво Дт23 Кт91

5.Оприбуткована на склад готова продукція Дт26 Кт23

6.Відображено собівартість реалізації:

- продукції Дт901 Кт26

- товарів Дт902 Кт28

- робіт, послуг Дт903 Кт23

7.У кінці звітного місяця собівартість реалізації списується на фінансовий результат Дт791 Кт90

^ Облік доходів від реалізації ведеться на пасивному рах-ку 70 “Доходи від реалізації”

За кредитом субрахунків 701-703 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків та списання у порядку закриття на рахунок 79.

Облік доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

1.Відображено дохід від реалізації:

- продукції Дт36 Кт701

- товарів Дт36 Кт702

- робіт, послуг Дт36 Кт703

2.Нараховано ПДВ від реалізації: Дт701-703 Кт641

3.Одночасно з нарахуванням доходів відображається собівартість реалізації:

- продукції Д901 Кт26

- товарів Дт902 Кт28

- робіт, послуг Дт903 Кт23

4.В кінці звітного місяця списуються на фінансовий результат:

- доходи від реалізації продукції, товарів, послуг Дт 70 Кт791

- витрати від реалізації продукції, товарів, послуг Дт791 Кт90
^ 22. Облік доходів іншої операційної діяльності

Інша операційна діяльність – це операційна оренда необоротних активів, отримані або сплачені штрафи за порушення умов господарських договорів, прострочена дебіторська або кредиторська заборгованості, реалізація іноземної валюти, виробничих запасів та МШП тощо.

На рахунку 71 “Інший операційний дохід” ведеться узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

За кредитом рахунку 71 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - суми непрямих податків та списання в порядку закриття на рахунок 79.

Облік інших операційних доходів:

1. Реалізація іноземної валюти Дт377 Кт711

2. Реалізація оборотних активів (крім товарів) Дт36 Кт712

Нараховано ПДВ від реалізації Дт712 Кт641

3.Дохід від операційної оренди необоротних активів Дт377 Кт713

Нараховано ПДВ від оренди Дт713 Кт641

4.Нараховано дохід від операційної курсової різниці Дт 312, 362 Кт714

5.Штрафи визнано або одержано Дт311,374 Кт715

6. Нараховано дохід у вигляді відшкодування збитків, втрат, нестач Дт375 Кт716

Нараховано ПДВ від доходу Дт716 Кт641

Нараховано інші платежі до бюджету Дт716 Кт642

7.Списується прострочена кредиторська заборгов. Дт63, 685 Кт717

8.Отримана спонсорська допомога Дт311,20,28 Кт718

9.Оприбутковано запаси як надлишки, виявлені під час інвентаризації

Дт20-28 Кт719

10.В кінці місяця списуються на фінансовий результат від операційної діяльності доходи Дт711-719 Кт791


  1. ^ Облік витрат іншої операційної діяльності.

Інша операційна діяльність – це операційна оренда необоротних активів, отримані або сплачені штрафи за порушення умов господарських договорів, прострочена дебіторська або кредиторська заборгованості, реалізація іноземної валюти, виробничих запасів та МШП тощо.

Інші операційні витрати – це адміністративні витрати (рах.92), витрати на збут (рах.93) та інші(рах.94). Рахунки в-т є активними.

^ На рахунку 92 “Адміністративні витрати” відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

За дебетом рахунку 92 відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79.

Облік адміністративних витрат

Відображено витрати на службове відрядження працівників апарату управління підприємства Дт92 Кт372

Нарахована зарплата адміністративному персоналу Дт92 Кт661

Нараховані внески на соціальне та пенсійне страхування Дт92 Кт65

Списуються канцтовари інші матеріали та МШП на адміністративні витрати Дт92 Кт20, 22

Нарахована амортизація по ОЗ та інших необоротних активах загальногосподарського призначення Дт92 Кт13

Нараховані витрати за комунальні послуги, отримані від сторонніх організацій Дт92 Кт685,63

Нараховані витрати за оренду або ремонт основних засобів загальногосподарського призначення Дт92 Кт63,685

Відображено витрати за юридичні, аудиторські або інформаційні послуги Дт92 Кт685

Нараховані податки, які включаються у адмін.. витрати Дт92 Кт641

Списуються на витрати плата за РКО банку Дт92 Кт311

В кінці місяця адміністративні витрати списуються на фінансовий результат Дт791 Кт92

^ На рахунку 93 “Витрати на збут” ведеться облік витрат, пов’язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг.

Облік витрат на збут

Відображено витрати на рекламу, надану сторонніми організаціями Дт93 Кт63,685

Нарахована заробітна плата продавцям, торговим агентам Дт93 Кт661

Нараховані внески на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування Дт93 Кт65

Нараховані витрати на службові відрядження, пов’язані зі збутом Дт93 Кт372

Нарахована амортизація по необоротних активах, пов’язаних зі збутом Дт93 Кт131-133

Відображені витрати за комунальні послуги або за операційну оренду, або за поточний ремонт ОЗ, пов’язаних зі збутом Дт93 Кт63,685

Нараховані гарантійні забезпечення на гарантійне обслуговування Дт93 Кт473

В кінці місяця витрати на збут списуються на ФР Дт791 Кт93

Облік інших операційних витрат ведеться на активному рах.94

Відображено витрати на дослідження і розробки: Дт941 Кт20,22,661,65,

Відображено собівартість реалізованої іноземної валюти Дт942 Кт333

Відображено собівартість реалізації виробничих запасів та МШП Дт943 Кт20, 22

Нараховано резерв сумнівних боргів Дт944 Кт38

Списана безнадійну дебіторську заборгованість, Дт944 Кт36

Відображено втрати від операційної курсової різниці Дт945 Кт312,362

Відображено втрати від уцінки запасів Дт946 Кт20, 22, 26, 28

Відображено вартість нестачі запасів Дт947 Кт20,22,26,28

Нараховано штрафи, пені, неустойки Дт948 Кт641, 65, 63,685

Відображено витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення Дт949 Кт20, 22, 641, 13, 63

В кінці місяця витрати списуються на ФР Дт791 Кт941-949


  1. ^ Облік доходів і витрат від фінансової діяльності.

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

^ Фінансові доходи – це дохід від участі у капіталі від довгострокових фінансових інвестицій або від спільної діяльності; інші фінансові доходи.

Фін. доходи обліковуються на пасивних рахунках 72,73

Рахунок 72 “Дохід від участі в капіталі” призначено для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Рахунок 73 “Інші фінансові доходи” призначено для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72.

Облік фінансових доходів

Нараховано дохід від участі в капіталі Дт14 Кт72

Нараховано дивіденди по фінансових інвестиціям (крім інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі) Дт373 Кт731

Нараховано відсотки по векселях Дт373 Кт732

В кінці місяця списуються фінансові доходи на ФР Дт72,73 Кт792

^ Фінансові витрати – це витрати на відсотки за користування кредитом; відсотки по облігаціях, платежі з фінансової оренди, втрати від участі в капіталі по довгострокових фінансових інвестиціях або від спільної діяльності.

Облік фін.в-т ведеться на активних рахунках 95,96.

На рахунку 95 “Фінансові витрати” ведеться облік витрат на проценти та інших витрат підприємства, пов’язаних із запозиченнями.

На рахунку 96 “Втрати від участі в капіталі” ведеться облік втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства.

За дебетом рахунків відображається сума визнаних втрат, за кредитом - списання на рахунок 79.

Облік фінансових витрат

Нараховано відсотки за кредит Дт951 Кт684

Нараховано відсотки по облігаціях, по векселях, платежі з фінансової оренди Дт952 Кт684

Нараховано втрати від участі в капіталі Дт96 Кт14

В кінці місяця фінансові витрати списуються на ФР Дт792 Кт95, 96


  1. ^ Облік доходів і витрат від іншої звичайної діяльності.

Інші витрати – це собівартість реалізованих фінансових інвестицій, собівартість реалізованих необоротних активів, уцінка фінансових інвестицій та необоротних активів, витрати від списання необоротних активів тощо.

На рахунку 97 “Інші витрати” ведеться облік витрат, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг.

За дебетом субрахунків 971-977 відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79

Облік інших витрат

1.Відображено собівартість реалізованих фінансових інвестицій Дт971 35, 14

2.Відображено втрати від зменшення корисності необоротних активів Дт972 Кт10,11,12

3.Відображено втрати від неопераційної курсової різниці Дт974 Кт632

4.Відображено втрати від уцінки:

-фінансових інвестицій Дт975 Кт35, 14

- необоротних активів Дт975 Кт10, 11, 12

5.Відображено втрати від ліквідації необоротних активів:

- Залишкова вартість Дт976 Кт10, 11, 12

- ПДВ Дт976 Кт641

- ЗП робітників за ліквідацію, демонтаж Дт976 Кт661,65

6.В кінці місяця списуються інші витрати на ФР від іншої діяльності Дт793 Кт971-977

Рахунок 74 “Інші доходи” призначено для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

За кредитом рахунку 74 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - належна сума непрямих податків та списання в порядку закриття на рахунок 79

Облік інших доходів

1.Відображено дохід від реалізації фінансових інвестицій Дт377 Кт741

2.Відображено доходи від відновлення корисності необоротних активів Дт10 Кт742

3.Відображено доходи від неопераційної курсової різниці Дт632 Кт744

4.Відображено дохід від безоплатно отриманих активів Дт424 Кт745

5.Відображено інший дохід (отримано матеріали від ліквідації об’єкта) Дт377,20,22 Кт746

6.В кінці місяця списуються інші витрати на ФР від іншої діяльності Дт74 Кт793

11. Методи визначення собівартості запасів

П(С)БО 9 «Запаси» визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності. Запаси - активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Відповідно до П(С)БО при відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним з таких методів:

- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

- середньозваженої собівартості;

- ФІФО (собівартості перших за часом надходження запасів)

- нормативних затрат;

- ціни продажу.

Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із методів.

^ Метод ідентифікованої собівартості використовується для оцінки запасів, які відпускаються, та послуг, що виконуються для спеціальних замовлень і проектів, а також запаси, які не замінюють одне одного.

^ Метод середньозваженої вартості передбачає, що при кожному надходженні товарно-матеріальних цінностей на склад, середньозважена вартість кожної одиниці товару на складі має бути перерахована. Середньозважена вартість одиниці запасів товарно-матеріальних цінностей дорівнює сумі вартостей наявних та отриманих запасів, розділеній на кількість одиниць запасу цінностей. Сальдо рахунків запасів товарно-матеріальних цінностей на кінець звітного періоду базується на середній вартості придбаних запасів.

^ Метод ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство, тобто запаси, які першими вибувають, оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів.

Оцінка за нормативними затратами полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін.

^ Оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього проценту торговельної націнки товарів. Цей метод можуть застосовувати підприємства, що мають значну і змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки.

Суть методу:

С/в реалізованих товарів=продажна вартість реалізованих товарів-торгівельна націнка на реал.товари

Торг. націнка на реал. товари=продажна вартість*сер.% торг. націнки

Сер%торг.націнки=(торг.націнка на поч.. місяця+торг.націнка по товарах, що надійшли за місяць)*100% / (залишок товарів на поч.. міс. За продажною вартістю+продажна вартість одержаних товарів)
12. Облік операцій з запасами

Синтетичний облік виробничих запасів і малоцінних швидкозношуваних предметів ведеться на активних рахунках 20 „Виробничі запаси”, 22 „Малоцінні і швидкозношувані запаси”. По дебету рахунків відображається надходження запасів, по кредиту – їх вибуття.

Операції з обліку запасів відображаються наступним чином:следующая страница >>