asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
ДОГОВІР НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ № ________
м. Харків «___» ________20 ___ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вояж Делюкс Клуб», далі в тексті Договору – Туроператор, в особі Директора Семченко Н.Ю., що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

_________________________________________________, (надалі – Турист), з другого боку, які надалі в тексті разом іменуються, як Сторони, а окремо як Сторона, уклали даний Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Туроператор зобов'язується забезпечити надання Туристу за його замовленням комплекс туристичних послуг (туристичний продукт), в порядку і в строки, встановлені цим Договором, а Турист зобов'язується оплатити ці послуги згідно умов Договору.

1.2. В цілях виконання цього договору Туроператор надає Туристичний продукт, що відповідає вказаним в Договорі вимогам Туриста.

1.3. Повний перелік послуг, що входять до туристичного продукту, що реалізовується Туристові, вказується в Додатку №2 до цього Договору. Послуги, що входять в туристичний продукт, безпосередньо надаються Туристові третіми особами - перевізником, готелем або іншим суб’єктом розміщення, страховиком і іншими особами, що надають послуги, що входять в туристичний продукт.

1.4. Туроператор надає Туристові достовірні відомості про склад і характеристики послуг, що входять в туристичний продукт.

1.5. Турист надає згоду на те, що в тексті цього Договору його прізвище та ім’я можуть бути викладені також так, як і в його закордонному паспорті (латиницею), поряд з написанням кирилицею.

1.6. Турист не має права використовувати надані Туроператором туристичні послуги з метою від’їзду з місця постійного проживання, з метою працевлаштування, у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, з метою здійснення підприємницької діяльності або з метою зміни громадянства, отримання посвідки на проживання, або права на роботу в іншій країні або в сімейних справах.

1.7. Розмір фінансового забезпечення цивільної відповідальності Туроператора перед туристами становить суму еквівалентну 20 000 ЄВРО згідно з офіційним курсом НБУ (Договір банківської гарантії № ________ від _________________., термін дії з _________________. до ____________., укладений з ПАТ Банк «Контракт», 01025, м.Київ, вул Воздвиженська, 58).

1.8. Строки надання туристичних послуг вказуються в програмі туру, в Додатку № 2 до цього Договору, що є невід’ємною частиною цього Договору.

1.9. Турист підтверджує, що він є особою, яка здійснює подорож з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін, а також несе повну відповідальність за дії і бездіяльність осіб, від імені яких він діє, у тому числі неповнолітніх. Турист гарантує, що він має повноваження на підписання цього договору, замовлення туристичних послуг, оплату їх вартості, а також вчинення інших юридично значимих дій від імені третіх осіб, зазначених у цьому пункті. У разі відсутності належних повноважень на вказані дії, Турист зобов’язаний відшкодувати Туроператору всі понесені у зв’язку з цим збитки, штрафні санкції тощо.
^ 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Туроператор зобов'язується:

2.1.1. Надати Туристу послуги з туристичного обслуговування в порядку і в строки, встановлені цим Договором.

2.1.2. Надати Туристу всю необхідну інформацію та відомості про склад і характеристики послуг, що входять в туристичний продукт.

2.1.3. Своєчасно повідомляти Туриста про всі зміни в програмі туру та в умовах подорожі, що відбулися внаслідок істотної зміни обставин, з яких сторони виходили при укладенні цього Договору або внаслідок настання обставин непереборної сили. До істотних змін обставин належать: погіршення умов подорожі, зміна термінів подорожі; непередбачене збільшення транспортних тарифів; введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів; різка зміна курсу національних валют; інші підстави, за домовленістю сторін.

2.1.4. Належним чином виконувати інші зобов’язання за Договором.

2.2. Туроператор має право:

2.2.1. Відмовитися в односторонньому порядку від виконання Договору у випадку порушення Туристом встановленого договором порядку оплати, а також у випадках ненадання або несвоєчасного надання Туристом відомостей і документів, необхідних для виконання Договору або порушення Туристом інших обов'язків, встановлених цим Договором із застосуванням наслідків, встановлених п. 4.4. Договору, а також у випадках, встановлених законодавством, вимагати внесення змін або розірвання Договору.

2.3. Турист зобов’язується:

2.3.1. Провести своєчасну оплату послуг Туроператору відповідно до розділу 3 Договору.

2.3.2. У встановлений Туроператором строк, але не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) робочих днів до початку поїздки до вiзової країни, не пізніше ніж за 7 (ciм) робочих днів до початку поїздки до безвiзової країни надати Туроператору комплект необхідних для виконання Договору документів згідно вимоги Туроператора (у тому числі, закордонний паспорт, фотографії в необхідній кількості, анкетну інформацію тощо), повідомити відомості і представити інші документи, зазначені в цьому Договорі та/або вказані Туроператором.

2.3.3. Надати Туроператору відомості щодо місця проживання і номери телефонів, необхідні Туроператору для оперативного зв’язку з Туристом.

2.3.4. Довести до відома Туроператора до моменту оформлення документів та здійснення ним бронювання інформацію про обставини, що перешкоджають здійсненню подорожі, до яких, в тому числі, але не обмежуючись, відносяться: а) різного роду захворювання Туриста і пов'язані з ними медичні протипоказання (у тому числі стосовно різних видів пересування, зміни кліматичних умов, особливостей національної кухні, застосування лікарських засобів і т.п.); б) конфліктні ситуації з органами державної влади та управління, що призвели до заборони на в'їзд до певної держави або до групи країн; в) обмеження на право виїзду з України, у вигляді заборони встановленою за постановою органів Державної виконавчої служби, або винесеної іншими компетентними органами; г) іноземне громадянство Туриста, наявність візового режиму між країною виїзду і країною, громадянином якої є Турист, у випадку якщо він не є громадянином України; ґ) необхідність отримання Туристом спеціальних дозволів або погоджень від третіх осіб або компетентних органів, в тому числі: згоди на виїзд дитини за кордон, отримання дитиною власного закордонного паспорта, вписання дитини в закордонний паспорт батьків, вклеювання фотокартки дитини у паспорт батьків, дозволу на вивіз зброї, дозволу на вивіз тварини, дозволу на вивезення художніх цінностей та інших дозволів та погоджень. Невиконання даного обов’язку звільняє Туроператора від будь-якої відповідальності, у випадку неможливості Туриста реалізувати/використати придбаний ним продукт, в зв’язку з існування вищевказаних обставин.

2.3.5. Своєчасно (за день до вильоту) уточнити у Туроператора час і місце вильоту, терміни здійснення подорожі, розклад авіарейсів, місце і час збору групи, іншу інформацію необхідну для подорожі.

2.3.6. До початку поїздки отримати документи, необхідні для здійснення подорожі, в офісі Туроператора (в деяких випадках - в аеропорту/на вокзалі у представника Туроператора). Оглянути зазначені документи та сповістити Туроператора без зволікання про виявлені в документах недоліки. Турист згоден на надання документів, необхідних для здійснення подорожі, у строк пізніше, ніж за 24 години до початку подорожі за умови відповідальності Туроператора відповідно до чинного законодавства за повноту та правильність оформлення вказаних документів.

2.3.7. Своєчасно прибути в аеропорт (на вокзал) до встановленого Туроператором місця зустрічі. Неявка (запізнення) до відправлення за будь-яких причин прирівнюється до відмови Туриста від виконання Договору без звільнення від обов’язку виконання Туристом своїх зобов’язань в частині оплати за туристичні послуги та відшкодування витрат Туроператора. Зміна строків поїздки можлива тільки за попередньою письмовою згодою з Туроператором, за відсутності якої Туристу не буде надано розміщення в готелі при самостійному приїзді Туриста в готель раніше чи пізніше узгодженого періоду.

2.3.8. Дотримуватися правил перевезення пасажирів, ручної поклажі і багажу, встановлених перевізником, а також транспортними статутами, кодексами та відповідними підзаконними актами.

2.3.9. Дотримуватися правил виїзду з України і в'їзду на Україну, правил в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування, виїзду з країни (місця) тимчасового перебування і правил перебування там, а також дотримуватися зазначених правил в країнах транзитного проїзду.

2.3.10. Дотримуватися законодавства країни (місця) тимчасового перебування, поважати її соціальний устрій, звичаї, традиції, релігійні вірування.

2.3.11. Дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки.

2.3.12. Ставитися до майна третіх осіб з належною дбайливістю і обачністю, дотримувати встановлених третіми особами правила користування таким майном, не завдавати шкоди майну третіх осіб.

2.3.13. Негайно інформувати Туроператора, а також представників приймаючої сторони про ненадання або неналежне надання послуг, що входять до туристичного продукту з боку третіх осіб.

2.3.14. Ознайомити зазначених у договорі учасників подорожі зі змістом договору і з усією інформацією, наданою Туроператором Туристу в тому випадку, якщо Турист, уклав цей договір не тільки від свого імені, але також від імені або в інтересах інших, зазначених у договорі осіб; при цьому Турист гарантує наявність у себе повноважень на здійснення угоди в чужих інтересах. Але в будь-якому випадку надати підписані усіма учасниками подорожі документи, що мають бути підписані ними особисто разом з документами, що вимагаються для подорожі.

2.3.15. По завершенні подорожі прибути або надати необхідні документи у визначені строки до посольства/консульства країни, яке видало візу в країну місця призначення, якщо це вимагалось умовами видачі візи.

2.4. Турист має право:

2.4.1. Отримати при укладанні договору інформацію, що надається Туроператором відповідно до вимог Закону та положень Договору.

2.4.2. Відмовитися від виконання даного Договору за умови оплати Туроператору фактично понесених ним витрат, включаючи пеню, штрафи, пов’язані з виконанням зобов'язань за цим Договором. Відмова від Договору здійснюється шляхом подачі письмової заяви Тургенту.

2.4.3. Вимагати відшкодування збитків і компенсації моральної шкоди у разі невиконання умов Договору в порядку встановленому законодавством України.
^ 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ. УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. При укладанні договору Турист зобов’язаний внести аванс у розмірі ____% від ціни туристичного продукту.

3.2. Туроператор повідомляє Туристу про можливість надання послуг з туристичного обслуговування, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту укладення договору та отримання авансу від Туриста. Відповідну інформацію Турист отримує в офісі Туроператора, або по телефону. У разі неможливості надати туристичні послуги відповідно до замовлення Туриста, Туроператор має запропонувати альтернативний туристичний продукт. У випадку відмови Туриста від альтернативного туристичного продукту, договір вважається розірваним за згодою сторін, і Туроператор повертає Туристу передоплату (аванс), яку було зроблено згідно з п. 3.1. Договору. Згода на альтернативний туристичний продукт оформляється шляхом складання нового додатку до Договору, внесенням остаточної вартості продукту тощо.

3.3. Отримавши від Туроператора інформацію про можливість надання послуг з туристичного обслуговування, Турист здійснює остаточну оплату послуг Туроператора. Повна оплата послуг Туроператора повинна бути проведена Туристом не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів до початку поїздки.

3.4. Загальна вартість послуг з туристичного обслуговування за цим договором складає: _______ (______________________________________________________________________________) грн., що на дату підписання Договору еквівалентне ______ (______) ______. Вартість послуг, визначена даним Договором в еквіваленті в іноземній валюті, сплачується у гривнях за курсом Національного банку України гривні до ________, та може бути скоригована до +/- 2% на день здійснення платежу. Таке коригування не вважається змінами умов даного Договору в частині вартості послуг. Підписання додаткового договору або договору у новій редакції у такому випадку не є обов’язковим і здійснюється лише за письмовою вимогою Туриста.

3.5. Турист здійснює оплату вартості туристичного продукту за Договором шляхом внесення грошових коштів у касу Туроператора або шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок останнього. Датою оплати туристичного продукту вважається дата надходження коштів в касу Туроператора, що підтверджується відповідним касовим документом, або, зарахування коштів на поточний рахунок Туроператора.

3.6. У разі непередбаченого зростання транспортних тарифів (більш ніж на 5% від діючих на момент укладення договору) і (або) при введенні нових або підвищення діючих податків і зборів та (або) при різкій зміні курсу національних валют (більш ніж на 5% у порівнянні до діючих на момент укладення Договору), в тому числі при настанні зазначених обставин після повної оплати Туристом вартості послуг (туристичного продукту) - провадиться перерахунок ціни послуг з доплатою Туристом різниці в ціні. Якщо Турист не погоджується із зміною ціни послуг, він має право відмовитися (до факту відмови прирівнюється невнесення відповідної доплати) від виконання Договору за умови оплати Туроператору фактично понесених ним витрат на виконання Договору. Зміна ціни туристичного продукту, погодженої сторонами, можлива лише у випадках, передбачених договором, і тільки при істотній зміні обставин, за яких укладався Договір (п. 2.1.3., п. 4.3.), але не пізніше ніж за 10 днів до початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить більше ніж 10 днів, за 5 днів до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить від 2 до 10 днів, за 48 годин до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить один день. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5 відсотків його первісної ціни. У разі перевищення ціни туристичного продукту більше ніж 5 відсотків первісної ціни турист має право відмовитися від виконання договору, а туроператор зобов'язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти.


следующая страница >>