asyan.org
добавить свой файл
1
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 30.11.2012 р. N 18/1-12/33

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови Державної служби статистики України

Н. С. Власенко

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

N 1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність"

Загальні положення

Роз'яснення містять інформацію щодо порядку заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність" (далі - звіт).

Адресна частина звіту й показники, заповнені суб'єктом туристичної діяльності, містять інформацію про діяльність за період його роботи, навіть якщо суб'єкт туристичної діяльності працював протягом частини звітного періоду.

Одиницями виміру вартісних показників у звіті є числа з одним десятковим знаком після коми (дані рядків 08 - 35, рядків 36 - 43 графи 4), для інших показників - цілі числа.

Заповнений звіт уміщує всі реквізити організації (найменування, місцезнаходження й місце здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності).

Чітко та розбірливо заповнений звіт обов'язково вміщує:

- усі реквізити організації (найменування, місцезнаходження й місце здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності);

- номер телефону виконавця, факс, адресу електронної пошти;

- підпис керівника (власника) та/або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації;

- виправлення помилок, підтверджене підписом особи, яка заповнила звіт, із зазначенням дати внесення змін.

Основні поняття та визначення, що використовуються у звіті

Суб'єктами, що здійснюють та/або забезпечують туристичну діяльність (далі - суб'єкти туристичної діяльності), є:

туристичні оператори (далі - туроператори) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних і супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність;

туристичні агенти (далі - турагенти) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність із реалізації туристичного продукту туроператорів і туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних і супутніх послуг.

Турист - особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін.

^ Туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

^ Супутні туристичні послуги та товари - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання й виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам.

^ Місце продажу (реалізації) туристичних послуг - країна, у якій зареєстровано відповідний суб'єкт господарювання, що реалізує туристичний продукт.

Місце надання туристичних послуг - країна, на території якої безпосередньо надаються туристичні послуги.

^ В'їзний туризм - подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають на її території.

Виїзний туризм - подорожі громадян України та осіб, які постійно проживають на території України, до іншої країни.

^ Внутрішній туризм - подорожі в межах території України громадян України та осіб, які постійно проживають на її території.

Порядок заповнення форми

Розділ A "Вид туристичної діяльності суб'єкта"

Розділ A вміщує обведений колом номер відповіді - відмітку про вид туристичної діяльності суб'єкта.

^ Розділ I "Загальні економічні показники"

Розділ I уміщує дані про загальні економічні показники туристичної діяльності суб'єкта.

Рядок 04 вміщує дані про середньооблікову кількість штатних працівників відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої у Мін'юсті 30.11.2005 за N 1442/11722 (зі змінами), у тому числі рядок 05 - мають вищу або середню спеціальну освіту в галузі туризму, рядок 06 - жінки, рядок 07 - особи до 30 років.

Дані рядка 04, наведені суб'єктами туристичної діяльності (туроператорами або турагентами), що займалися іншими (крім туристичного) видами діяльності, охоплюють чисельність персоналу без працівників, які виконували роботу, пов'язану з іншими видами діяльності.

Рядок 08 містить дані суб'єктів туристичної діяльності про доход від туристичної діяльності (за мінусом податку на додану вартість, акцизного податку й аналогічних обов'язкових платежів), отримані на підставі бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Рядок 08 при заповненні турагентами (код 02) вміщує тільки суму комісійних, агентських та інших винагород (далі - комісійні), яка не включає вартість туристичної путівки (ваучера).

Рядок 09 з рядка 08 вміщує доход тільки від екскурсійної діяльності, якщо суб'єкти туристичної діяльності надають ще й екскурсійні послуги, що не входять до складу туристичної путівки. При цьому дані рядка 08 дорівнюють даним рядка 09 для суб'єктів туристичної діяльності, які обвели код 03.

Рядок 10 з рядка 08 вміщує суму отриманих комісійних для суб'єктів туристичної діяльності, які обвели один з кодів 01 - 02. При цьому дані рядка 10 дорівнюють даним рядка 08 для суб'єктів туристичної діяльності, які обвели код 02 і не займалися екскурсійною діяльністю.

Рядок 10 містить суму комісійних також у випадку, якщо туроператор реалізує тури, сформовані іншим туроператором, тобто діє і як турагент.

Якщо суб'єкти туристичної діяльності, які, крім туристичної діяльності, додатково займаються реалізацією авіа або залізничних квитків, то рядки 08 і 09 не містять суму комісійних за реалізацію квитків, а рядки 11 - 17 та розділ II не містять інформацію про видатки, пов'язані з цим видом діяльності.

Рядок 11 містить суму всіх операційних витрат, що відображені у рядках 12 - 16, по елементах.

Рядок 17 з рядка 11 вміщує видатки на утримання турагенств (утримання приміщень, оплату праці працівників і т. ін.), якщо туроператори мають на своєму балансі турагентства, які займаються реалізацією туристичних путівок.

Рядок 18 містить суму обов'язкових платежів у бюджет і позабюджетні фонди.

^ Розділ II "Витрати на послуги сторонніх організацій, що використовуються при виробництві туристичного продукту"

Розділ II містить інформацію, надану суб'єктами туристичної діяльності, якщо вони використовують послуги сторонніх організацій.

Графа 3 містить дані по всіх видатках на послуги сторонніх організацій, що використовуються при виробництві туристичного продукту.

Графа 4 містить дані по видатках на придбання послуг у організацій-резидентів. Резиденти - це:

- юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України, з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами;

- фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

Графа 5 містить видатки на придбання послуг у організацій-нерезидентів. Нерезиденти - це:

- іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України;

- фізичні особи, які не є резидентами України.

Графа 3 дорівнює сумі даних граф 4 і 5 по всіх рядках.

^ Розділ III "Кількість і вартість проданих туристичних путівок"

Розділ III уміщує інформацію про кількість і вартість проданих туристичних путівок, наведену суб'єктами туристичної діяльності, які обвели код 01 або 02.

Рядок 36 графи 3 містить дані про кількість усіх туристичних путівок (ваучерів) (кількість укладених договорів про реалізацію туристичного продукту й надання туристичних послуг), реалізованих туроператором або турагентом, уключаючи туристичні путівки, продані іншим організаціям. Дані рядка 36 по всіх графах дорівнюють сумі рядків 37 та 38.

Рядок 37 з рядка 36 вміщує дані про кількість туристичних путівок, реалізованих тільки іншим організаціям, які придбали їх для своїх співробітників або для перепродажу (графа 3).

Рядок 38 з рядка 36 вміщує дані про кількість туристичних путівок, реалізованих тільки населенню (графа 3). Дані рядка 38 по всіх графах дорівнюють сумі рядків 39, 40, 42.

Графа 4 містить дані щодо продажної вартості реалізованих і зазначених у графі 3 туристичних путівок.

Вартість туристичних путівок, проданих іноземним громадянам через закордонні представництва суб'єкта туристичної діяльності за валюту, перераховується в гривні за офіційним курсом валют, установленим Національним банком України на момент здійснення операції.

^ Розділ IV "Кількість обслугованих туристів (без екскурсантів)"

Розділ IV уміщує інформацію про кількість обслугованих туристів (без екскурсантів), наведену суб'єктами туристичної діяльності, які обвели код 01 або 02.

Рядок 44 містить дані про загальну кількість обслугованих туристів - громадян України, які придбали туристичні путівки (графа 3), та іноземців, які придбали туристичні путівки (графа 4).

Рядок 45 з рядка 44 містить дані про кількість громадян України, які подорожують у межах України (графа 3).

Рядок 46 з рядка 44 містить дані про кількість громадян України, які подорожують за межами України (графа 3).

Додаток до розділу IV містить дані щодо розподілу громадян України по країнах відправлення та іноземців по країнах, з яких вони прибули, згідно з Класифікацією країн світу.

Графа 1 додатка до розділу IV містить назви країн. Якщо в маршрут подорожі входило відвідування декількох країн, то рядок графи 1 містить назву країни з найбільшою кількістю наданих туроднів. Коли кількість наданих туроднів однакова, графа 1 містить відомості про ту країну, яка була першою в маршруті.

Графа 2 додатка до розділу IV містить цифрові коди країн світу відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Держкомстату від 22.12.2010 N 527, вказані органами державної статистики.

Графа 3 додатка до розділу IV містить дані про кількість громадян України, які подорожують за межами України, із розподілом по країнах відправлення.

Графа 4 додатка до розділу IV містить дані про кількість іноземців, які подорожують у межах України, із розподілом по країнах світу, з яких вони прибули.

Сума даних по всіх рядках графи 3 додатка до розділу IV дорівнює даним графи 3 по рядку 46 розділу IV.

Сума даних по всіх рядках графи 4 додатка до розділу IV дорівнює даним графи 4 рядка 44 розділу IV.

Рядок 47 містить дані про кількість обслугованих екскурсантів - осіб, що відвідують країну (місце) тимчасового перебування в пізнавальних цілях на період менше 24 годин без ночівлі в країні (місці) тимчасового перебування та використовують послуги екскурсовода (гіда), гіда-перекладача. Рядок 48 з рядка 47 містить дані про кількість іноземних громадян.

^ Розділ V "Розподіл туристів за метою поїздки"

Розділ V уміщує інформацію, наведену суб'єктами туристичної діяльності, які обвели код 01 або 02, про кількість туристів, обслугованих у звітному періоді, за метою поїздки.

Рядок 49 містить дані щодо кількості всіх обслугованих туристів, які по рядках 50 - 52 розподіляються за видами туризму.

Дані рядка 49 дорівнюють сумі даних рядків 50 - 52 за всіма графами.

Дані графи 3 рядка 49 дорівнюють сумі даних граф 3 - 4 рядка 44 розділу IV.

Рядок 50 містить дані про кількість в'їзних (іноземних) туристів, які були обслуговані суб'єктами туристичної діяльності.

Дані графи 3 рядка 50 дорівнюють даним графи 4 рядка 44 розділу IV.

Рядок 51 містить дані про кількість виїзних туристів, які виїжджали за кордон.

Дані графи 3 рядка 51 дорівнюють даним графи 3 рядка 46 розділу IV.

Рядок 52 містить дані про кількість внутрішніх туристів.

Дані графи 3 рядка 52 дорівнюють даним графи 3 рядка 45 розділу IV.

Графа 3 містить дані щодо кількості всіх обслугованих туристів. Графи 4 - 9 містять дані про кількість туристів за метою відвідування. Дані графи 3 дорівнюють сумі даних граф 4 - 9 по всіх рядках.

Графа 4 містить дані про кількість туристів, поїздки яких пов'язані з професійною діяльністю: участь у роботі конференцій, засідань, конгресів, ярмарків, виставок; виступи з лекціями і концертами; участь у професійних спортивних заходах, навчання, отримання освіти і проведення дослідницької діяльності, наприклад, наукові відпустки, мовні, професійні та інші спеціальні курси.

Графа 5 містить дані про кількість туристів, які здійснили поїздки з метою відпочинку, огляду пам'яток історії, культури, природи, відвідування магазинів, спортивних заходів, участь у рекреаційних і культурних заходах, проведення медового місяця тощо.

Графа 6 містить дані про кількість туристів, які здійснили поїздки для отримання різних видів лікувальних послуг у комплексі з туристичними послугами (перебування в санаторії, на курорті з отриманням спеціалізованих лікувальних послуг тощо).

Графа 7 містить дані про кількість туристів, які здійснили поїздки з метою зайняття спортом на аматорських засадах (участь у піших, велосипедних або лижних походах, зайняття альпінізмом, спелеотуризмом, водним, вітрильним, автомобільним або мототуризмом, перебування в літніх спортивних таборах тощо).

Графа 8 містить дані про кількість туристів, які здійснили поїздки з метою релігійного паломництва, брали участь в етнічних заходах, мисливстві, рибальстві тощо.

Графа 9 містить дані про кількість туристів, які здійснили поїздки з отриманням послуг із розміщення у приватних господарів.

Графа 10 з графи 3 містить дані про кількість дітей віком 0 - 17 років.

Директор департаменту

статистики послуг І. В. Калачова