asyan.org
добавить свой файл
1 2 3


Тема: « Нерівності».

Н - Якою змінною є аргумент? ( Незалежною)

Е - Назвіть прізвище швейцарського математика, який ввів першим позначення синуса та косинуса. ( Ейлер)

Р - Як називаються алгебраїчні вирази, які не містять коренів або степенів з дробовими показниками? (Раціональні)

І – Як називаються вирази, які містять корені або степені з дробовими показниками? ( Ірраціональними)

В – Теорема якого вченого-математика дозволяє знайти корені квадратного рівняння не розв’язуючи його? ( Вієта)

Н – Як називається значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю? (Нуль функції)

О – Якою точкою позначають початок координат? ( О )

С – Як називають добуток n множників, кожний з яких дорівнює

а? ( Степенем дійсного числа а з натуральним показником n )

Т – Як називається твердження, яке потрібно доводити? ( Теорема)

І - Якою буквою позначається залежна змінна? ( Ігрек)
Тема: «Квадратична функція»
К – Як називається значення змінної, яке рівняння перетворює в правильну числову рівність? ( Корінь)

В – Як називають частини параболи? (Вітки)

А – Як називають твердження, яке приймається без доведення? (Аксіома)

Д – Як для квадратного рівняння називають вираз D = b2 – 4ac ?

(Дискримінант)

Р – Як називаються нерівності, які мають однакові множини розв’язків? ( Рівносильні)

А – Як називається перша координата точки? ( Абсциса)

Т – Як називається спосіб задання функції у вигляді таблиці значень змінної Х і відповідних значень змінної У? ( Табличний)

И – (остання буква) Як називають доданки, які відрізняються тільки числовими коефіцієнтами? ( подібними )

Ч – Як називають нерівність, яка містить тільки числа? ( Числова)

Н – Як називають вираз ах › в? (Нерівність)

А – Як називається змінна Х? (Аргумент)

ФУНКЦІЯ – Як називається змінна У в виразі У= f(х) ?
Тема: « Елементи прикладної математики»
Е - (друга буква) Як називається твердження, яке не потребує доведення ( Теорема)

Л – Як називається рівняння виду : АХ +В=0? (Лінійним)

Е – Назвіть прізвище вченого, який вперше ввів позначення синуса і косинуса? ( Ейлер)

М – Як називають суму кількох одночленів? (Многочленом)

Е - ( передостання буква) Як називають значення змінної, при якому значення квадратного тричлена дорівнює нулю? (Коренем)

Н – Як називають квадратне рівняння, якщо хоч один з його коефіцієнтів, крім першого, дорівнює нулю? ( Неповним)

Т – Як називаються два цілих вирази, відповідні значення яких рівні при будь-яких значеннях змінних? ( Тотожними)

И – (остання буква) Як називаються числа, змінні, а також різні записи, складені з чисел чи змінних та знаків дій? ( виразИ)
П – Як називаються члени многочленна. які відрізняються тільки коефіцієнтами або зовсім не відрізняються? (Подібними)

Р – Як називається вираз, який не містить ніяких інших дій, крім додавання, віднімання, множення, піднесення до степеня з цілими показниками і ділення? (Раціональними)

И – ( остання буква) Як називаються нерівності зі знаками більше або менше? (Строгими )

К – Як називається другий степінь числа? (Квадрат числа)

Л – Де на числовому промені лежить точка, яка відповідає меншому числу? ( Ліворуч)

А – Як називається дріб, чисельник і знаменник якого многочлени?

(Алгебраїчний)

Д – Множину яких чисел утворюють раціональні і ірраціональні числа разом? ( Дійсних)

Н – Що утворюють два вирази , сполучені знаками більше або менше? ( Нерівність)

О – Як відносно теореми Вієта називається теорема: « Якщо сума і добуток чисел m і n дорівнюють відповідно - p і q , то m і n - корені рівняння: х2 + рх + q =0? (Обернена)

Ї – (остання буква) У вигляді якої нерівності можна записати нерівність з модулем? (Подвійної)

Математики - Без якої науки неможливий розвиток інших наук?
Тема: « Числові послідовності»

Ч – Як називається вираз, який в дробу стоїть над дробовою рискою?(Чисельник)

И – (остання буква) Як називають вирази, що є розв’язком нерівностей у вигляді множин ? ( Проміжки)

С – Як називають величину, яка не змінюється ? (Стала)

Л – Як називають функцію виду: у = ах + в ? (Лінійною)

О – Як називається вираз, який складається з добутку букв і цифр? (Одночлен)

В – Як називають одну соту частину числа ? (Відсоток)

І - Квадратні нерівності розв’язують методом... ( Інтервалів)

П – Який знак мають числа, які на числовому промені знаходяться справа від нуля? (Плюс)

О – Що утворюють всі значення, яких може набувати незалежна змінна Х? ( Область визначення функції)

С – Якщо ставиться завдання знайти значення змінної, яке є розв’язком хоча б однієї з даних нерівностей, то маємо справу з… (Сукупністю нерівностей)

Л – Де від нуля на числовому промені знаходяться від’ємні числа?

( Ліворуч)

І – Якою буквою позначається залежна змінна? ( Ігрек)

Д – Як називаються рівняння зі змінною в знаменнику? ( Дробові)

О – Що утворюють всі значення, яких набуває залежна змінна У? (Область значень функції)

В – Що записуємо в кінці розв’язування задачі? ( Відповідь)
Н – Як називається функція, графік якої симетричний відносно початку координат? (Непарна)

О – Дана точка М (х;у) Як називається координата У? ( Ордината)

С – Як розташований графік квадратичної функції відносно осі ОУ? (Симетрично)

Т – Що треба скласти, щоб побудувати графік функції? ( Таблицю)

І – Якою буквою позначається незалежна змінна? (Ікс)

Тема: « Теорема косинусів»
К – Як називають прямокутник, у якого сторони рівні? (Квадрат)

О – Що для прямокутного паралелепіпеда обчислюється добутком довжини, ширини і висоти? (Об'єм)

С – Як в прямокутному трикутнику називають відношення протилежного даному куту катета до гіпотенузи? (Синус)

И – (остання буква) Скільки висот можна провести в будь-якому трикутнику? (трИ )

Н – Як називають вираз, який містить знаки більше або менше?(Нерівність)

У – Як називають теорему про пропорційні відрізки? (Узагальнення теореми Фалеса)

С – Як в квадраті АВСД називають відрізки АВ; ВС; СД; АД? (Сторони)

І – Якою буквою в прямокутній системі координат позначають вісь ординат? (Ігрек)

В – Як в ромбі АВСД називають точки А; В; С; Д? (Вершини)
Тема: « Теорема синусів».

С – Як називають відрізок, що сполучає середини бічних сторін трапеції? ( Середня лінія)

И – (остання буква) Скільки середніх ліній можна провести в будь-якому трикутнику? ( Три)

Н – Як середня лінія трапеції ділить будь-який відрізок кінці якого лежать на основах трапеції? (Навпіл)

У – Що записують коротко при розв’язуванні задачі після слова :

«Дано» (Умову)

С – Що сполучає середня лінія трикутника? (Середини двох сторін)

І – Якою буквою в прямокутній системі координат позначають вісь абсцис? (Ікс)

В – Як називають кут, вершина якого лежить на колі,а сторони є хордами? (Вписаний)
Тема:» Розв’язування трикутників»

Т – Як називають твердження, яке потребує доведення? (Теорема)

Р – Як називають трикутник, у якого дві сторони рівні? (Рівнобедрений)

И – (остання буква) Скільки медіан можна провести в будь-якому трикутнику? ( ТрИ )

К – Чим задається точка в прямокутній системі координат? (Координатами)

У – (п’ята буква) Як називається геометрична фігура, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій і трьох відрізків, які їх сполучають? (трикУтник )

Т – Як називають чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві непаралельні ? (Трапеція)

Н – Як називають твердження: « В будь-якому трикутнику кожна сторона менша за суму двох інших сторін»? (Нерівність трикутника)

И – (остання буква) Скільки бісектрис у трикутнику? ( ТрИ )

К – Яка геометрична фігура представляє собою геометричне місце точок рівновіддалених від даної, яку називають центром? ( Коло)

І – Як називають точку перетину бісектрис трикутника? (Інцентром)

В – Як називають перпендикуляр, опущений з вершини ромба на його сторону? ( Висота)
Тема: «Правильні многокутники»
П – Як називають дві прямі, якщо при перетині їх третьою, внутрішньо різносторонні кути рівні? ( Паралельні)

Р – Якими будуть два трикутника, якщо в них три сторони рівні? (Рівними)

А – Як називають твердження, яке не потребує доведення? (Аксіома)

В – Як називається многокутник, якщо його вершини лежать на колі? ( Вписаним)

И – (остання буква) Скільки висот у чотирикутника? ( трИ )

Л – Що утворюється, якщо точки площини, що не лежать на одній прямій, сполучити відрізками? (Ламана)

Ь – (остання буква) Як називають відрізок, який сполучає протилежні вершини ромба? (діагональ )

Н – Як називають многокутник, який лежить в різних півплощинах відносно прямої, що містить його сторону?( Неопуклий)

І – Якою буквою позначають вісь абсцис в прямокутній системі координат? ( Ікс)

М – Яка наука «вчить мислити, виховує волю, характер»? (Математика)

Н – Чим є дане твердження для теореми косинусів: «Сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює сумі квадратів його сторін»? (Наслідком)

О – Як називають многокутник, який лежить в одній півплощині відносно будь-якої прямої, що містить його сторону? ( Опуклий)

Г – Як в прямокутному трикутнику називається сторона, що лежить проти прямого кута? (Гіпотенуза)

О – Як називають трикутник , всі сторони якого є дотичними до кола? ( Описаним)

К – Як називають прямокутник у якого всі сторони рівні? (Квадрат)

У – Як називають теорему про пропорційні відрізки? (Узагальнення теореми Фалеса)

Т – Якщо три точки, що не лежать на одній прямій сполучити відрізками - отримаємо …( Трикутник)

Н – Чим для теореми про суму кутів трикутника є твердження:»В будь-якому трикутнику хоч би два кути – гострі» ? ( Наслідком)

И – (остання буква)На скільки рівних трикутників ділять трикутник його середні лінії? ( чотири)

К – Як називають геометричну фігуру. утворену при перетині двох променів? ( Кут)

И – (остання буква) Скільки сторін має ромб? (чотири)

Тема: «Декартові координати на площині»

Д – Як називають пряму, що має одну спільну точку з колом? (Дотична)

Е – Прізвище якого вченого носить геометрія, яку ми вивчаємо? (Евкліда)

К – Чому дорівнює відношення периметрів подібних трикутників? (Коефіцієнту подібності)

А – Як називають твердження . яке не потребує доведення? (Аксіома)

Р – Як називають геометричні фігури, які мають однакові площі? (Рівновеликі)

Т – Як називають коло з центром у початку координат і одиничним радіусом? (Тригонометричне)

О – Як називають точку перетину висот трикутника? ( Ортоцентр)

В – Чим для прямокутника є твердження:»Діагоналі прямокутника рівні»? (Властивістю)

І – (остання буква) Скільки діагоналей у паралелограма? ( Дві )

К – Як називають відношення прилеглого катета до протилежного катета в прямокутному трикутнику? ( Котангенсом)

О – З центром якого кола в рівносторонньому трикутнику співпадає центр вписаного кола? ( Описаного)

О – Як для прямокутника називається твердження:»Якщо діагоналі паралелограма рівні, то він – прямокутник»? ( Ознака)

Р – Як називають трикутник у якого всі сторони рівні? (Рівносторонній)

Д - Як називають відрізок, який сполучає протилежні вершини паралелограма? (Діагональ)

И – (остання буква) Скільки медіан у трикутника? ( ТрИ )

Н – Чим для теореми синусів є твердження:»Відношення сторони трикутника до синуса протилежного кута дорівнює двом радіусам описаного навколо трикутника кола? ( Наслідком)

А – Як називають вісь Х? (Абсцис)

Т – Скільки висот у трикутника? (Три)

И – (остання буква) Скільки сторін у ромба? (ЧотирИ)
Тема: «Геометричні перетворення»
Г – Формула якого вченого допомагає знайти площу трикутника за трьома сторонами ? ( Герона)

Е – Назвіть прізвище швейцарського математика, який вперше ввів позначення синуса і косинуса. ( Ейлер)

О – Як називають в декартових координатах вісь У? (Ординат)

М – Перетином чого в трикутнику є точка, яка називається центром мас? (Медіан)

Е – Іменем якого вченого називається геометрія, яку ми вивчаємо? (Евкліда)

Т – Яким повинен бути кут, щоб в теоремі косинусів був знак плюс?

(Тупим)

Р – Яким буде трикутник, якщо у нього всі кути рівні? (Рівностороннім)

И – (остання буква) Скільки висот у ромба? ( ЧотирИ )

Ч – Як одним словом назвати паралелограм, квадрат, ромб, трапеція?

(Чотирикутники)

Н – Чим для теореми Піфагора є твердження:»Косинус довільного гострого кута менший від одиниці»? (Наслідком)

І – (остання буква) Скільки у чотирикутника діагоналей? ( Дві )

П – Як називають розділ геометрії, в якому вивчають фігури на площині? (Планіметрія)

Е – (друга буква)Як називають суму довжин сторін чотирикутника?

(ПЕриметр)

Р – Яким буде трикутник, якщо центри вписаного і описаного кола співпадають? (Рівностороннім)

Е – (перед остання буква) Як називають сторону прямокутного трикутника ,що утворює прямий кут? (Катет )
Т – Чому дорівнює гострий кут прямокутного трикутника, якщо катет, який лежить проти нього, дорівнює половині гіпотенузи? (Тридцять градусів)

В – Як називають перпендикуляр, проведений з вершини ромба до його сторони?( Висота)

О – Чим є твердження:»Якщо сторони паралелограма рівні, то цей паралелограм – ромб»? ( Ознакою)

Р – Як називають паралелограм у якого всі сторони рівні? (Ромб)

Е – (друга буква)Як називають кут, який утворений двома радіусами кола? ( Центральним).

Н – Як називають числа, які не діляться на два? ( Непарні)

Н – Чим для теореми Піфагора є твердження:»Рівні похилі мають рівні проекції»? (Наслідком)

Я – (остання буква)Теорема якого вченого стверджує, що у випуклому чотирикутнику добуток діагоналей дорівнює сумі добутків протилежних сторін? (Птоломея)

Тема: « Вектори на площині».

В – Чим є для ромба середини сторін прямокутника? ( Вершинами)

Е – Швейцарський математик, який ввів позначення синуса і косинуса? ( Ейлер)

К – Як називають правильний чотирикутник ? (Квадрат)

Т – Скільки осей симетрії має рівносторонній трикутник? ( Три)

О – До яких чотирикутників відносяться паралелограм, трапеція, ромб? ( Опуклих )

Р – У якому трикутнику кожна медіана співпадає з бісектрисою і висотою, проведеними з тієї ж вершини? ( Рівносторонньому)

И – ( остання буква) Скільки вершин у чотирикутника? ( чотирИ )

Н – Чим для теореми Піфагора є твердження: «З двох похилих більша та, проекція якої більша» ? ( Наслідком )

А – Як називають першу координату точки? (Абсциса)

П – Як називають трикутник у якого один кут дорівнює 900? (Прямокутним)

Л – Що утворюється, якщо точки площини які не лежать на одній прямій, з’єднати відрізками? (Ламана)

О – Як називається тригонометрична тотожність: sin2x +cos2x=1?

( Основна )

Щ – (перед остання буква) Що для паралелограма знаходиться за формулою: половину добутку діагоналей на синус кута між ними?

(Площа )

И – (остання буква) Скільки сторін у трапеції? ( чотирИ )

Н – Чим для теореми косинусів є твердження:» Сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює сумі квадратів його сторін»?

(Наслідком)

І – Як називають точку перетину бісектрис трикутника? ( Інцентр)

Тема: « Стереометрія».
С – Як називають перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до середини його сторони? ( Серединним )

Т – Як називають твердження, яке не потребує доведення ? (Теорема)

Е – Прізвище якого вченого носить геометрія, яку ми вивчаємо?

( Евкліда)

Р – Як називають трапецію, бічні сторони якої рівні? (Рівнобедреною)

Е – Прізвище математика, який вперше ввів позначення синуса та косинуса? (Ейлер)

О – Якою буквою позначають центр кола? ( О )

М – Як називають відрізок, який сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони? (Медіана)

Е – ( друга буква) Як називають відрізок, який має напрямок? (вектор)

Т – Як називають чотирикутник у якого дві сторони паралельні, а дві не паралельні? ( Трапеція)

Р – У якого трикутника медіана і висота, проведені до основи , співпадають? (Рівнобедреного)

І – (остання буква) Скільки діагоналей у прямокутника ? (Дві)

Я – ( остання буква)Теорема якого вченого стверджує, що у випуклому чотирикутнику добуток діагоналей дорівнює сумі добутків протилежних сторін? ( Птоломея)

Вправа: «Незакінчені речення»

Доцільність використання: при вивченні складних, проблемних питань, під час мотивації пізнавальної діяльності, актуалізації опорних знань.
Що формує в учнів: розвиває вміння вільно висловлювати власні думки, коротко, по суті справи.
Час виконання: 5хвилин

А Л Г Е Б Р А
9 клас
Тема: « Нерівності».


 • Строгими нерівностями називаються…(нерівності зі знаками більше, менше)

 • Нестрогими нерівностями називаються…(нерівності зі знаками більше, або дорівнює, менше ,або дорівнює)

 • Числові нерівності це…( нерівності, які містять тільки числові вирази).

 • Нерівності зі змінними це…( нерівності, які містять змінну).

 • Нерівності однакового знака можна…( почленно додавати).

 • Дістанемо правильну нерівність, якщо обидві частини правильної нерівності…(помножимо на додатне число).

 • Знак нерівності змінюємо на протилежний, якщо…(нерівність множимо на від’ємне число).

 • Отримаємо правильну нерівність, якщо з однієї частини нерівності перенесемо в іншу доданок з…( протилежним знаком).

 • Якщо обидві частини нерівності мінус чотири більше мінус дванадцяти помножити на три , то дістанемо нерівність…
  (мінус дванадцять більше мінус тридцять шість).

 • Якщо обидві частини нерівності шістнадцять менше двадцяти чотирьох помножити на мінус два, то отримаємо нерівність…( мінус тридцять два більше мінус сорока восьми).Тема: « Функції і графіки».


 • Область визначення функції це…( всі значення незалежної змінної Х).

 • Область значень функції це …( всі значення залежної змінної У ).

 • Функції задаються..( графіком, таблицею, формулою, описом).

 • Формулою лінійної функції є …( у= ах +в).

 • Графіком лінійної функції є …( пряма).

 • Щоб побудувати графік лінійної функції потрібно…(дві точки).

 • Областю визначення лінійної функції є..(множина раціональних чисел).

 • Лінійна функція перетворюється в пряму пропорційність, якщо… ( В=0 ).

 • Графіком прямої пропорційності є…( пряма, яка проходить через початок координат).

 • Обернена пропорційність задається формулою…(У= К/Х).

 • Графіком оберненої пропорційності є…(Гіпербола).

 • Якщо К більше нуля, то графік функції знаходиться в…(першій і третій чвертях).

 • Якщо К менше нуля, то графік функції знаходиться в…(другій і четвертій чвертях).

 • Квадратична функція задається формулою…(у=ах2+вх+с).

 • Графіком квадратичної функції є…( парабола).

 • Областю визначення квадратичної функції є множина…(раціональних чисел).

 • Областю значень квадратичної функції є множина…(раціональних чисел).

 • Кубічна функція задається формулою…( у= ах3).

 • Графіком кубічної функції є…(кубічна парабола).


Міський відділ освіти.

Методичний кабінет.следующая страница >>