asyan.org
добавить свой файл
1 2                                                          

ДЕРЖАВНА ТУРИСТИЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИН А К А З24.09.2004 N 83

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2004 р.
за N 1344/9943
Про затвердження Положення про порядок видачі
дозволів на право здійснення туристичного супроводу
фахівцям туристичного супроводу
На виконання вимог статті 5 Закону України "Про туризм"
( 324/95-ВР ) (у редакції Закону України від 18.11.2003 N 1282-IV
( 1282-15 ) з метою подальшого розвитку діяльності, пов'язаної з
наданням послуг туристичного супроводу, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про порядок видачі дозволів на право
здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу,
Кваліфікаційні вимоги до екскурсоводів та Кваліфікаційні вимоги до
гідів-перекладачів.

2. Відділу розвитку туристичної діяльності (Туріцина О.Ф.),
управлінню ліцензування та контролю за туристичною діяльністю
(Лапко Н.С.), управлінню фінансової і соціально-економічної
діяльності (Грам О.А.), відділу діловодства та контролю
(Сирота В.І.) забезпечити проведення необхідної організаторської
роботи з доведення та роз'яснення норм Положення про порядок
видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу
фахівцям туристичного супроводу до Міністерства курортів і туризму
Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань
туризму обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій.

3. Звернути увагу, що порядок видачі дозволів на право
здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу
не розповсюджується на посадових осіб підприємств, установ,
організацій, яким належать або які обслуговують об'єкти
відвідування.

4. Вважати наказ Департаменту туризму Державного комітету
молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.01.02 N 32
"Про Концептуальні засади організації екскурсійної діяльності в
Україні" таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держтурадміністрації України Самарцева Є.В.

Голова Держтурадміністрації В.І.Цибух
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держтурадміністрації
України
24.09.2004 N 83

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2004 р.
за N 1344/9943
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі дозволів на право здійснення
туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу
1. Загальні положення

Це Положення розроблено з метою забезпечення надання якісного
туристичного супроводу та екскурсійного обслуговування груп
туристів та туристів, що здійснюють подорожі індивідуально,
створення бази даних про наявні в Україні кадри туристичного
супроводу, ступінь фахової підготовки гідів-перекладачів,
екскурсоводів, спортивних інструкторів, провідників та інших
фахівців туристичного супроводу.

Цим Положенням визначаються:

- порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного
супроводу;

- порядок створення та основні функції акредитаційних
комісій;

- перелік документів, що надаються фахівцями туристичного
супроводу акредитаційній комісії для отримання дозволу на право
здійснення туристичного супроводу;

- порядок контролю та скасування дії дозволу на право
здійснення туристичного супроводу.

2. Порядок отримання дозволу

2.1. Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу
(далі - Дозвіл) є офіційним документом, який підтверджує
кваліфікацію фахівця туристичного супроводу і дає право на:

- надання екскурсійних послуг екскурсоводами та
гідами-перекладачами в населених пунктах та об'єктах показу,
внутрішніми правилами яких це не заборонено, у межах даної
адміністративної території та надання дорожньої інформації під час
слідування туристичних груп до місця призначення;

- надання відповідних послуг із туристичного супроводу іншими
фахівцями туристичного супроводу.

2.2. Дозвіл повинні отримувати гіди-перекладачі,
екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники та інші фахівці
туристичного супроводу - фізичні особи, які проводять діяльність,
пов'язану з туристичним супроводом, за винятком осіб, які працюють
на відповідних посадах підприємств, установ, організацій, яким
належать чи які обслуговують об'єкти відвідування (музеї,
парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, монастирські комплекси,
спеціалізовані виставки тощо).

2.3. Перелік посад фахівців туристичного супроводу, яким для
здійснення діяльності, пов'язаної з туристичним супроводом,
необхідно отримання Дозволу, та кваліфікаційні вимоги до них
затверджуються окремим наказом Держтурадміністрації України.

2.4. Діяльність з надання послуг туристичного супроводу без
Дозволу вважається порушенням чинного законодавства в галузі
туризму і тягне за собою відповідальність згідно із Законом
України "Про туризм" ( 324/95-ВР ).

2.5. Видача Дозволів (у межах даної адміністративної
території) здійснюється відповідними акредитаційними комісіями,
створеними Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

2.6. Положення про акредитаційну комісію та її склад
затверджуються розпорядчими актами Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, голів місцевих органів виконавчої влади за
поданням Міністерства курортів та туризму Автономної Республіки
Крим, структурних підрозділів з питань туризму і курортів
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

2.7. До складу акредитаційної комісії (не менше 5 осіб)
входять представники структурних підрозділів з питань туризму
місцевих органів виконавчої влади та громадських організацій
туристичної спрямованості, фахівці туристичного супроводу зі
стажем роботи не менше 5 років, представники суб'єктів
підприємницької діяльності, що надають екскурсійні послуги та
послуги туристичного супроводу.

2.8. Акредитаційні комісії в разі потреби та за попередньою
домовленістю можуть укладати угоди про видачу Дозволів
екскурсоводам та гідам-перекладачам, дія яких поширюватиметься на
відповідні адміністративні території, із зазначенням у дозвільних
документах.

2.9. Основними функціями акредитаційної комісії є:

- розгляд і прийняття рішень за заявами претендентів про
видачу (поновлення дії) Дозволу;

- підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам або
прийняття рішення про мотивовану відмову;

- розгляд і прийняття рішень про скасування дозволу;

- формування, унесення змін та ведення реєстру фахівців
туристичного супроводу. Інформаційний фонд реєстру щомісяця
надається центральному органу виконавчої влади в галузі туризму на
бланках або технічних носіях.

2.10. Фахівці туристичного супроводу для отримання Дозволу
мають подати акредитаційній комісії заяву встановленого зразка
(додаток 1), 4 фотокартки та такі документи, завірені в
установленому порядку:

- паспортні дані;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копію диплома про освіту (повна вища, базова вища освіта);

- копію документа про закінчення спеціальних фахових установ;

- копію посвідчення екскурсовода / гіда-перекладача або
іншого фахівця туристичного супроводу (старого зразка) у разі його
наявності;

- копію документа про перепідготовку чи підвищення
кваліфікації;

- копію трудової книжки;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності (якщо екскурсовод / гід-перекладач
самостійно надає екскурсійні послуги або інший фахівець
туристичного супроводу - послуги туристичного супроводу як суб'єкт
підприємницької діяльності).

2.11. Акредитаційна карта встановленого зразка (додаток 2)
заповнюється і подається акредитаційній комісії претендентом на
отримання Дозволу в разі його бажання бути внесеним до реєстру
фахівців туристичного супроводу України (додаток 3).

2.12. Документи подаються претендентом особисто або через
уповноважений ним орган чи особу.

2.13. Акредитаційна комісія терміном 15 днів з моменту
подання претендентом документів розглядає їх і приймає відповідне
рішення. При необхідності акредитаційна комісія може запросити
претендента на співбесіду протягом цього строку і зажадати від
нього надання додаткової інформації про фахову підготовку.

2.14. Протягом 10 днів з моменту прийняття рішення
акредитаційною комісією претендент особисто або через
уповноважений ним орган чи особу отримує:

- посвідчення про надання Дозволу встановленого зразка
(додаток 4) або мотивовану відмову у видачі Дозволу в письмовій
формі;

- нагрудний знак (бейдж) установленого зразка (додаток 5).

2.15. Підстави для відмови видачі Дозволу претенденту:

У разі, якщо заявником надані документи не в повному обсязі
чи з недостовірною інформацією або виявлено невідповідність
поданих документів вимогам законодавства, акредитаційна комісія
повертає їх претенденту в десятиденний строк від дня надходження з
мотивованою письмовою відмовою у видачі Дозволу.

2.16. Дозвіл видається строком на три роки. Продовження
строку дії Дозволу здійснюється у порядку, установленому для його
отримання.

2.17. Переоформлення виданого Дозволу здійснюється у разі
зміни:

- прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи;

- місця проживання фізичної особи.

2.18. У разі втрати або пошкодження виданого Дозволу
видається дублікат Дозволу.

Акредитаційна комісія протягом 10 робочих днів після
отримання заяви про видачу дубліката Дозволу видає заявникові
дублікат Дозволу.

У разі втрати Дозволу фахівець туристичного супроводу
зобов'язаний звернутися до відповідної акредитаційної комісії із
заявою про видачу дубліката.

Строк дії дубліката Дозволу не може перевищувати строку, який
зазначався у втраченому або пошкодженому Дозволі.

2.19. Фахівець туристичного супроводу, що подав документи на
видачу дубліката Дозволу замість втраченого або пошкодженого, може
здійснювати туристичний супровід на підставі довідки, яка
видається акредитаційною комісією при наявності заяви претендента
щодо видачі дубліката Дозволу.

3. Контроль та порядок скасування

3.1. Фахівці туристичного супроводу, що отримали в
установленому порядку Дозвіл та надають самостійно послуги
туристичного супроводу як суб'єкти підприємницької діяльності,
подають у визначені терміни, у повному обсязі, за формами,
передбаченими звітно-статистичною документацією, достовірну
статистичну інформацію відповідно до порядку, установленого чинним
законодавством України про державну статистику, підзаконними
актами центральних органів виконавчої влади з питань туризму та
статистики, у тому числі:

- до органів державної статистики та місцевого органу
виконавчої влади в галузі туризму - звіт про діяльність
туристичної організації за формами: N 1-ТУР та N 1-ТУР(к),
затвердженими наказом Державного комітету статистики України від
04.03.98 N 96 ( z0182-98 ) (зареєстрований Міністерством юстиції
України від 19.03.98 за N 182/2622);

- до органів державної статистики - звіт про обсяги
реалізованих послуг за формою N 1-послуги, затвердженою наказом
Державного комітету статистики України від 18.07.03 N 221
( v0221202-03 ).

3.2. Суб'єкти господарювання - пансіонати, санаторії, готелі
тощо (крім туроператорів або турагентів, у трудових відносинах з
якими перебувають фахівці туристичного супроводу, що отримали в
установленому порядку Дозвіл) подають у визначені терміни, у
повному обсязі, за формами, передбаченими звітно-статистичною
документацією, достовірну статистичну інформацію відповідно до
порядку, установленому чинним законодавством України про державну
статистику, підзаконними актами центральних органів виконавчої
влади з питань туризму та статистики, у тому числі до органів
державної статистики та місцевого органу виконавчої влади в галузі
туризму - звіт про діяльність туристичної організації за формами:
N 1-ТУР та N 1-ТУР(к), затвердженими наказом Державного комітету
статистики України від 04.03.98 N 96 ( z0182-98 ), відзначаючи
показники з діяльності, пов'язаної з туристичним супроводом.

3.3. Екскурсоводи та гіди-перекладачі під час надання
екскурсійних послуг та інші фахівці туристичного супроводу при
здійсненні туристичного супроводу повинні мати при собі:

- нагрудний знак (бейдж);

- Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності, завірену в установленому порядку ( у
разі, якщо екскурсовод / гід-перекладач самостійно надає
екскурсійні послуги або інший фахівець туристичного супроводу -
послуги туристичного супроводу як суб'єкт підприємницької
діяльності).

3.4. Скасування дії Дозволу акредитаційною комісією може бути
здійснено в разі:

3.4.1. Порушення фахівцями туристичного супроводу норм
Положення про порядок отримання Дозволу.

3.4.2. Подання недостовірних відомостей при отриманні
Дозволу.

3.4.3. Передачі Дозволу іншим особам.

3.4.4. Наявності обґрунтованих скарг з боку суб'єктів
туристичної діяльності, представників об'єктів показу, музеїв
тощо, а також екскурсантів та туристів.

3.4.5. Ненадання статистичної звітності.

3.4.6. Порушення умов договору між туристом (екскурсантом) та
особою, яка надає послуги туристичного супроводу.

3.4.7. Порушення законодавства, вимог стандартів, норм і
правил у галузі туризму.

3.5. Рішення акредитаційної комісії про скасування дії
Дозволу протягом 10 днів з моменту прийняття рішення надсилається
в письмовій формі власнику Дозволу, органам, які здійснюють
контролюючі функції, та засобам масової інформації для його
опублікування.

3.6. У разі скасування Дозволу фахівець туристичного
супроводу може порушити питання про отримання нового Дозволу на
право здійснення туристичного супроводу, але не раніше ніж через
рік (пункти 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3) та через три місяці (пункти
3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7) з дати прийняття акредитаційною
комісією рішення про анулювання попереднього Дозволу.

3.7. Розгляд заяв, претензій та скарг фізичних осіб, що
здійснюють туристичний супровід, щодо скасування акредитаційними
комісіями Дозволів на право здійснення туристичного супроводу або
безпідставних (невмотивованих) відмов у їх видачі здійснюється
Апеляційною комісією, створеною при Держтурадміністрації України.

3.8. Заяви, претензії та скарги фізичних осіб, що здійснюють
туристичний супровід, щодо скасування акредитаційними комісіями
Дозволів на право здійснення туристичного супроводу або
безпідставні (невмотивовані) відмови у їх видачі надсилаються до
Апеляційної комісії протягом 30 днів з моменту отримання заявником
письмового повідомлення акредитаційної комісії про прийняття нею
рішення про відмову у видачі Дозволу (скасування його дії) або до
суду.

Положення про Апеляційну комісію та її склад затверджується
окремим наказом Держтурадміністрації України.

Заступник Голови
Держтурадміністрації Є.В.Самарцев
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держтурадміністрації
України
24.09.2004 N 83

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2004 р.
за N 1344/9943следующая страница >>