asyan.org
добавить свой файл
1 2
Неба вам, неба вам ясного,
Сонця вам, сонця золотого,
З літної, з літної криниці
Чистої, чистої водиці!

Щастя вам, щастя і добра
Бажаємо на довгії літа!
Щастя вам, щастя і добра
Бажаємо на довгії літа!

Радості, радості й любові,
Щирості, щирості у слові,
Хай для вас розквітають квіти,
Люблять вас і шанують діти!
Неба вам, неба вам ясного,
Сонця вам, сонця золотого,
З літної, з літної криниці
Чистої, чистої водиці!

Щастя вам, щастя і добра
Бажаємо на довгії літа!
Щастя вам, щастя і добра
Бажаємо на довгії літа!

Радості, радості й любові,
Щирості, щирості у слові,
Хай для вас розквітають квіти,
Люблять вас і шанують діти!

Щастя вам, щастя і добра
Бажаємо на довгії літа!
Щастя вам, щастя і добра
Бажаємо на довгії літа!
Щастя вам, щастя і добра
Бажаємо на довгії літа!
Щастя вам, щастя і добра
Бажаємо на довгії літа!

Завдання І туру з хімії для учнів 9 класу

 

1.      Визначте масу води, в якій потрібно розчинити 140 г калійної селітри, щоб приготувати розчин з масовою часткою солі 0,1.

 

2.      Газова суміш складається з 20 л карбон діоксиду, 40 л кисню та 60 л водню. Розрахуйте відносну густину суміші за амоніаком.

 

3.      Визначте молекулярну формулу гідроксиду, якщо відомо, що відносна молекулярна маса цієї сполуки становить 121, а елемент, що входить до його складу, належить до ІІІ групи періодичної системи елементів.

 

 

4.      При розчиненні суміші калій оксиду та натрій оксиду масою 12,5 г у воді утворився розчин лугів, що міститься 15,2 г суміші утворених при реакції гідроксидів. Розрахуйте масовий склад вихідної суміші.

 

5.      Напишіть рівняння реакцій у молекулярному та йонному вигляді відповідно до перетворення:

 

а) Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2(SO4)3 → BaSO4;

 

б) C → CO → CO2 → Na2CO3 → NaCl → AgCl.

 

Олімпіадні завдання І туру з хімії для учнів 8 класу

 

1.       Визначте об’єм, який займе амоніак масою 60 г за нормальних умов.

 

2.       Визначте, де міститься більше молекул: а) у 10 г азоту чи 10 г вуглекислого газу; б) у 2,5 л CH4 чи 2,5 л CO (н.у.)?

 

3.       Відносна густина газу за воднем становить 17. знайдіть масу 1,00 л (н.у.) цього газу. Яка його відносна густина за повітрям?

 

  1. 4.       Обчисліть масу 10 л (н.у.) суміші кисню та карбон диоксиду, якщо масові частки компонентів однакові.

 

5.       Напишіть відповідні рівняння реакцій згідно перетворення:

 

а) S → SO2 → SO3 → H2SO4;

б) KMnO4 → O2 → H2O → H2.

^ Завдання І туру олімпіади з хімії 7клас

1, Позначте правильне твердження про предмет вивчення хімії.

а)   Хімія вивчає хімічний склад зірок;

б)   хімія — це наука про речовини та їх взаємоперетворення;

в)   хімія вивчає хімічний склад фізичних тіл;

г)   хімія — це наука про розподіл хімічних речовин у Всесвіті.

2, Позначте метод наукового пізнання, що полягає в активному            цілеспрямованому сприйнятті об'єкта, в ході якого одержують

знання про його зовнішні властивості.

а)   Експеримент;

б)  дослід;

 в)   спостереження;

 г)   аналіз.

3, Які із частинок, що входять до складу атомів, мають позитивний заряд?

а) Протони;

б) електрони;

в) нейтрони;

г) йони.

4.  Позначте назву переходу речовини з твердого агрегатного стану в рідкий.

а)  Плавлення;

б)   кристалізація;

в) випаровування;

г)   конденсація.

 5, Позначте елемент-метал. а) Na б)  Сг; в)  Р; г)  

                 

6. Позначте розділ наук, до яких належить хімія.         

а) Точні;

б) гуманітарні;             

в) природничі;

г) економічні.

7. Позначте, що є способом досягнення мети або розв'язування задачі.

а) Метод;

б) експеримент;          

в) дослід;   

г) спостереження.

8. Серед наведеного хімічного посуду позначте той, що можна 
використовувати для вимірювання об'єму рідини.

а) Плоскодонна колба;

б) фарфорова чашка;  

в) мірний циліндр;

г) пробірка.
9. Позначте назву переходу речовини з газоподібного агрегатного

стану в рідкий.

а) Плавлення;

б) кристалізація;         

в) випаровування;

г) конденсація.      
10.  Позначте елемент-неметал а)Fe. б) Н, в) Не; г)  АІ

 

 

 

 

 

 Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з біології -8 клас

 Теоретичний курс

1.Чому серед водних тварин багато прозорих форм, а серед мешканців  суходолу – такі форми не зустрічаються?

 

^ 2.Символом чого в Україні є такі птахи: зозуля, лелека, голуб;

                                                         тварини: кінь, лисиця. Заєць;

                                                         рослини: калина, волошка, безсмертник.

 

3.Плоди помідору спочатку зеленого кольору, потім біліють і, нарешті, червоніють. Поясніть це явище.

 ^ Практичний курс

1.      З наведеного списку випишіть номери тверджень, які відносяться до:

 

Мохоподібні

 

Плауноподібні

 

Хвощеподібні

 

Папоротеподібні

 

Голонасінні

 

Покритонасінні

 

1.Рослини розмножуються спорами.   2. Рослини розмножуються насінням.   3. У циклі розвитку переважає спорофіт.   4. У циклі розвитку переважає гаметофіт. 5. Спорангії зібрані в соруси. 6. Спорангії зібрані в стробіли. 7. Спорангії знаходяться в коробочках. 8. Спорангії відсутні. 9. Насінні зачатки розвиваються у маточці.  10. Насінні зачатки розвиваються на мегаспорофілах. 11. Насінні зачатки відсутні.  12. Ендосперм гаплоїдний. 13. Ендосперм триплоїдний. 14. Ендосперм ніколи не утворюється.  15. Утворюються тільки додаткові корені. 16. Утворюються головні, бічні і додаткові корені. 17. Корені ніколи не утворюються. 18. Виключно трави. 19. Переважно трави. 20. Дерева і кущі. 21. Дерева, кущі, трави. 22. Листки представлені голками. 23. Листки представлені вайами. 24. Листки редуковані. 25. Як правило листки добре розвинені. 27. Для запліднення не потрібне рідке середовище. 28. Виникли в палеозойську еру. 29. Виникли в мезозойську еру.

2.      Клітина яких організмів зображена на малюнку? Підпишіть її складові. Поясніть

Тести

1.У пазусі листка розвивається брунька а) вегетативна б) генеративна в)спляча)пазушна

2.Індикаторами чистого повітря є:а) квіти б) папороті в)лишайники г) гриби

3.У яких рослин плід ягода а)осока б) помідор в) аґрус г)картопля

4.До родини Злакових належать а) яблуня б) береза в) жито г) дурман

5.До мохоподібних належать а) маршанція б)латаття в) сфагнум г) ряска

6. У одноклітинних тварин є органели: а)загального призначення б)спеціального призначення

7.У риб органами дихання є а) легені б) зябра в) легеневі мішки г) трахеї 

8.У молюсків: а) серце3 камерне б)нервова система дифузна в) кровоносна система замкнена г) розмноження безстатеве

 

 

 

 

Завдання І туру олімпіади з біології 9 клас

Теоретичний тур

  1. Чи може людина забути дихати? Відповідь обґрунтуйте.

  2. Що таке линяння? У яких груп тварин воно виражене? Яке його значення?

  3. На відміну від багатьох грибів і бактерій водорості не викликають ніяких захворювань. Обґрунтуйте, з чим це пов'язане?

Практичний тур

  1. Описати риси пристосованості до середовища існування жаби ставкової. Вкажіть її систематичне положення.

  2. Розгляньте малюнок і зробіть відповідні підписи. Поясніть механізм і значення автоматизму серця?

Тести

1.  Яка хімічна сполука має значення для підтримання осмотичного тиску в клітині? а) білок; б) жир; в) сіль; г) нуклеїнова кислота; д) вуглевод

2 .Рибосоми - органели, які виконують у клітині функцію: а) енергетичну; б) біосинтезу білків; в) утворення ниток веретена поділу

3.  Назвіть прізвище лікаря, який запропонував метод, що попереджає захворювання віспою:а) І. П. Павлов        б) М.І.Лунін       

4.Непостійну температуру тіла мають: а) бактерії; б) птахи; в) ссавці; г) комахи.

 5. Насіння без ендосперму формується у :а) гороху; б) соняшнику; в) гарбуза г)гречки;д) вівса.

6 . Кров стає артеріальною в: а) аорті; б) артеріях; в) капілярах органів; г) капілярах легень.

5.Чітко виражена міжклітинна речовина властива тканині: а) нервовій; б) сполучній, в) епітеліальній;.

7.Назвіть плід  соняшника:а) листянка; б) кістянка; в) стручок; г) сім'янка; д) ягода.

8. На якій максимальній глибині водойм можуть існувати фотосинтезуючі організми? а) до 50м б) до100м в) до 500м, г) 1000м

8КЛ                                                                     
Тема. Валентність і ступінь окислення.
Мета: поглибити знання про валентність хімічних елементів із змінною валентністю, сформувати поняття про ступінь окиснення; визначити подібності та відмінності в поняттях «валентність» та «ступінь окиснення»; розвивати вміння порівнювати ступінь окиснення.
 Тип уроку:   комбінований..
Структура уроку
I.    Організаційний етап .'.    1 хв.
II.    Перевірка домашнього завдання    12хв.
III.    Актуалізація опорних знань    Зхв.
IV.    Вивчення нового матеріалу    17 хв.

1.    Валентність.
Ступінь окислення

V.    Узагальнення та систематизація знань       9хв
VI.    Домашнє завдання        .,
VII.Підбиття підсумків уроку        2 хв
Хід уроку
II.    Перевірка домашнього завдання
III.    Актуалізація опорних знань
1.    Що таке електронегативність?
2.    Як змінюється електронегативність елементів у періодах і групах
Періодичної системи? Чому?
3.    Чому атоми в сполуках з йонним зв'язком мають цілочисельні
заряди?
4.    Дайте визначення валентності.
5.    Чому дорівнює валентність Оксигену, Гідрогену, Магнію, Сульфуру?
Ь.  Як визначити валентність за допомогою Періодичної системи хіміч-
них елементів?
IV. Вивчення нового матеріалу
1.   Валентність
Пропонуємо використати технологію розвитку критичного мислення «Читання з позначками». Учні працюють над текстом для самостійного читання. Під час читання учні повинні на полях робити позначки:
V знав раніше,
+ довідався про нове,
— не зрозумів,
?    хотів би уточнити.
Відповідно до цих позначок після читання організується обговорення вивченого матеріалу.
Валентність
Вам вже відомо, що атоми різних хімічних елементів можуть приєднувати різне число інших атомів, тобто проявляти різну.. Валентність характеризує здатність атомів з'єднуватися :з Іншими атомами
Валентністю називають число одинарних зв'язків, що атом утворює з іншими атомами в молекулі. Під числом хімічних зв'язків розуміють число спільних електронних пар. Спільні електронні пари утворюються тільки у випадку ковалентного зв'язку, тому валентність атомів можна визначити тільки в ковалентних сполуках.
У структурній формулі молекули хімічні зв'язки зображують рисками. Число рисок, що відходять від символу даного елемента, і є його валентність. Валентність завжди має позитивне ціле значення від І до VIII.
Вища валентність хімічного елемента зазвичай дорівнює номеру групи, в якій він перебуває. Щоб визначити валентність неметалу у летких сполуках з Гідрогеном, потрібно від 8 відняти номер групи.
У більшості випадків валентність дорівнює числу неспарених електронів в атомі, тому, наприклад, Оксиген, що містить два неспарені електрони на зовнішньому рівні, має валентність II, а Гідроген (один неспарений
електрон) — І.
Досить часто число неспарених електронів в атомі збільшується у процесі промотування електронів, коли електрон з електронної пари на зовнішньому рівні переходить на вільну орбіталь. Завдяки промотуванню неметалічні елементи можуть виявляти різні валентності. Атом Хлору у звичайному стані містить один неспарений електрон, за допомогою якого він утворює один хімічний зв'язок і виявляє валентність І. Поглинаючи енергію, одна з електронних пар може розпарюватись і один електрон переходить на вільну гі-орбіталь.
Завдяки цьому в атомі Хлору з'являються три неспарені електрони, і він виявляє валентність III. Але і в такому випадку на зовнішньому електронному шарі атома Хлору лишається дві електронні пари і вільні гі-орбіталі. Вони також можуть розпарюватися при поглинанні додаткової кількості енергії, і Хлор може виявляти валентність V, а також і свою вищу валентність — VII.
Таким чином можна для більшості елементів визначити всі можливі
валентності.
 
*   Завдання для закріплення
1. Поясніть на основі електронної будови атома, чому Сульфур виявляє валентності II, IV, VI.
Але атоми один з одним зв'язані, тобто виявляють певну валентність, як, наприклад, в кисні валентність Оксигену дорівнює II, а в азоті валентність Нітрогену — III:
О = О, N = N.
Отже валентність елементів у простих речовинах відрізняється від нуля.
У молекулі гідроген пероксиду валентність Оксигену так само дорівнює II, а Гідрогену — І:
Н— О— О— Н.
Але ступінь окиснення Оксигену в цій сполуці -1.
Хоча ступінь окиснення і валентність — різні поняття, іноді їх вживають одне замість іншого. Так, якщо говорять про те, що валентність Натрію в натрій хлориді дорівнює І, то мають на увазі ступінь окиснення Натрію, що дорівнює +1. Металічні елементи взагалі рідко утворюють ковалентні зв'язки, тому під валентністю металічних елементів у сполуках розуміють їхній ступінь окиснення. Наприклад, називаючи речовину ферум(ІП) оксидом, мають на увазі, що Ферум у цій сполуці виявляє ступінь окиснення +3.
V.    Узагальнення та систематизація знань
Чому поняття валентності  не можна застосовувати до йонних
сполук?
1.    Дайте визначення поняття «ступінь окиснення»?
2.    У чому спільність і чим відрізняються поняття «ступінь окиснення»
і «валентність»?
>   Завдання
1.    Визначте заряди йонів у сполуках КС1, ВаС12, РеС13, ЬіВг, МеР2.
Яку ступінь окиснення мають елементи в цих сполуках?
2.    Визначте валентність елементів у сполуках з Гідрогеном:  СН4 ,
МН3, Н28 , НС1, СаН2.
3.    Напишіть схеми будови електронної оболонки атома Фосфору,
що перебуває в ступені окиснення -3, 0, +3, +5.
4.    Елемент у ступені окиснення +2 має таку саму будову електронної
оболонки, як і атом Неону. Визначте елемент.
VI.    Домашнє завдання    
Вивчити §33 (с. 184—187) підручника. Виконати завдання №1, 2 на с. 190.
VII.    Підбиття підсумків уроку

Складання формул бiнарних сполук за валентністю елементів.

 
Мета уроку:

  • ознайомити учнів з сутністю бінарних сполук, з процесом складання їх формул.

Задачі уроку:

  • вивчення поняття бінарних сполук, навчити учнів складати їх формули за валентністю елементів.

Хід уроку

Частина1


Сутність бінарних сполук.
Для того щоб навчитися складати формули бінарних сполук, треба, перш за все, визначити саме їх поняття. Отже, бінарні сполуки – це ті, у які входять два різні хімічні елементи.
 следующая страница >>