asyan.org
добавить свой файл
1 2
АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР № УКР- _______

на туристичне обслуговування в Україні
дата укладання: ____ ___________ 2010 р. м. Київ
Приватне підприємство «АНТАРЕС ТУР» (ліцензія Державної служби туризму і курортів України на тур операторську діяльність: серія АВ № 329947 від 06.10.2006 р.., банківська гарантія № 2144/02-02 від 02-02 від 28.09.2006 р. на 20000,00 євро (Двадцять тисяч євро) банку «Старокиївський банк»), іменоване надалі «Туроператор», в особі Директора Юрченка Миколи Миколайовича, що діє на підставі Доручення № 001 від 06 серпня 2007 року з однієї сторони, і _____________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

іменований(а) надалі "Турагент", з іншого боку, уклали цей договір про нижче наведене:

1. предмет договору

1.1. На підставі та у відповідності до умов цього договору Туроператор від свого імені та за комісійну винагороду доручає, а Турагент реалізує третім особам туристичні продукти та туристичні послуги Туроператора за комісійну винагороду.

1.2. Перелік туристичних продуктів, а також послуг, їхня вартість і розмір винагороди Турагента зазначається у додатках до цього договору та/або рекламних проспектах чи прейскуранті цін Туроператора.

2. визначення термінів

2.1. Для виконання цього договору приймаються такі терміни як "турист", "туристична діяльність", "туристичний продукт", "супутні туристичні послуги та товари", "характерні туристичні послуги", "суб'єкти туристичної діяльності". Зазначені терміни приймаються і тлумачаться у відповідності до змісту положень Закону України «Про туризм» № 324/95-ВР від 15 вересня 1995 року (в редакції Закону України від 18.11.2003 року №1282-IV).
3. права та обов'язки сторін

3.1. Туроператор зобов'язується:

3.1.1. Надавати Турагенту достовірну інформацію про споживчі властивості та роздрібну вартість туристичних продуктів та послуг, включаючи інформацію про готелі, програми перебування, маршрути подорожі, про умови безпеки туристів у місцях запланованого перебування, про результати державної сертифікації та іншу необхідну інформацію;

3.1.2. Протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після надання Турагентом письмової заявки і підтвердження туроператора про її отримання, повідомити за допомогою факсимільного зв'язку про наявність броні на конкретну туристичну поїздку, про включення заявки до листа чекання, або відмовлення. Підтвердженням на бронювання також є рахунок на оплату.

3.1.3. Не пізніше, ніж за 24 (двадцять чотири) години до початку туристичної поїздки, за умови повної оплата туристичної поїздки Турагентом, забезпечити належне оформлення та передачу Турагенту всіх необхідних документів, проїзних документів (квитків), документів на поселення, і ін.).

3.1.4. За додатковою домовленістю з Турагентом здійснювати страхування туристів;

3.1.5. Здійснювати за заявками Турагента бронювання місць і оформлення проїзних документів (квитків) на внутрішні маршрути;

3.1.6. Вразі необхідності інформувати Турагента про тарифи (ціни) на пасажирські перевезення транспортними компаніями;

3.1.7. Сприяти в оформленні проїзних документів (квитків);

3.1.8. Оперативно інформувати Турагента про внесення змін у загальні правила бронювання й продажу туристичних продуктів та послуг, а також проїзних документів (квитків).

3.2. Туроператор має наступні права:

3.2.1. У виняткових випадках вносити зміни в програми туристичних поїздок, не змінюючи якості і кількості пропонованих туристичних послуг, про що Турагент письмово за допомогою факсимільного зв'язку сповіщається не пізніше, ніж за 24 (двадцять чотири) години до початку чергової туристичної поїздки;

3.2.2. У випадку несвоєчасної, неповної та/чи неправильної оплати виставлених рахунків та/чи несвоєчасного надання необхідних документів (паспортів, відомостей про туристів і т.д.) відмовити Турагенту в бронюванні конкретної туристичної поїздки, сповістивши останнього письмово за допомогою факсимільного зв'язку.

^ 3.3. Турагент зобов'язується:

3.3.1. Доводити до відома третіх осіб - потенційних туристів, достовірну інформацію про графіки туристичних поїздок, про категорію готелів, програми перебування, маршрутах подорожі, про умови безпеки туристів у місцях передбачуваного перебування, про роздрібну вартість туристичних продуктів і послуг, термінах оплати, про всі зміни програми перебування та іншу інформацію, надану Туроператором;

3.3.2. Здійснювати продаж туристичних продуктів і послуг Туроператора та здійснювати всі розрахунки з туристами. При цьому Турагент здійснює продаж туристичних продуктів і послуг за цінами і тарифами, встановленими Туроператором в додатках до цього договору та/або програмах турів чи в інших рекламних матеріалах. Будь - яка зміна цін можлива тільки по попередньому узгодженню з Туроператором;

3.3.3. У письмовому вигляді подавати Туроператору заявку на бронювання конкретних туристичних продуктів і послуг за 21 день до їх початку, або в терміни, додатково погоджені з Туроператором. Заявка повинна містити достовірну і повну інформацію про туристів (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання, паспортні дані, а також іншу інформацію за вимогою Туроператора). Заявка повинна бути підписана відповідальною (уповноваженою) особою Турагента і завірена круглою печаткою Турагента. Датою бронювання туристичних продуктів і послуг є дата одержання Турагентом письмового підтвердження бронювання туристичних продуктів і послуг, чи рахунку на оплату, пересланого за допомогою факсимільного зв'язку.

1.

3.3.4. Про анулювання заявки на туристичну поїздку (відмову від туристичних продуктів і послуг) чи будь - якь змінах у замовленні сповіщати Туроператора негайно за допомогою факсимільного зв'язку;

3.3.5. Не реалізувати туристичні продукти та послуги чи проїзні документи (квитки) без письмового підтвердження бронювання від Туроператора;

3.3.6. Вчасно оплачувати вартість заброньованих туристичних продуктів і послуг та проїзних документів (квитків);

3.3.7. Забезпечувати своєчасне одержання на підставі доручення довіреною особою Турагента оформлених для здійснення туристичної поїздки документів;

3.3.8. Негайно доводити до відома туристів інформацію про всі зміни в умовах туристичної поїздки і транспортних перевезень;

3.3.9. Рекламувати туристичні продукти та послуги Туроператора, як за допомогою наданих Туроператором рекламних матеріалів, так і в будь-яких інших формах за узгодженням з Туроператором;

3.3.10. не використовувати надані Туроператором рекламні, інформаційні й інші матеріали для реалізації туристичних продуктів та послуг інших суб'єктів туристичної діяльності.
^ 4. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціна (вартість) кожної туристичної поїздки розраховується відповідно до загальних правил реалізації Туроператором туристичних продуктів та послуг з урахуванням умов, обумовлених прайс-листами.

4.2. Рахунки на оплату виставляються Туроператором після підтвердження можливості виконання замовлення Турагента та містять розмір узгодженої винагороди Турагента, як „знижка” чи „комісійна винагорода”. Оплата рахунків здійснюється у вигляді попередньої оплати не пізніше зазначеного в рахунку терміну. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на поточний рахунок Туроператора, або дата внесення грошових коштів до каси Туроператора.

4.3. Вартість туристичної поїздки на території України розраховується в гривнях. Оплата здійснюється у готівковій чи безготівковій формі в національній валюті України. Граничний термін проведення сторонами взаємних розрахунків за цим договором у випадках припинення його дії (розірвання) - 3 (три) місяці.

4.4. У випадку зміни цін на обслуговування на базах розміщення (санаторіях, пансіонатах, готелях, базах відпочинку тощо), транспортні пасажирські перевезення, та інші послуги Туроператор залишає за собою право на зміну роздрібної ціни туристичної поїздки. У випадку своєчасного анулювання замовлення (відмови від туристичної поїздки) у зв'язку зі зміною її вартості Туроператор повертає Турагенту оплачену суму за туристичну поїздку, за винятком фактично понесених Туроператором витрат з організації туристичної поїздки (вартість квитків і т.д..).

4.5. У випадку анулювання замовленої туристичної поїздки з ініціативи Турагента, Туроператор повертає Турагенту раніше сплачені грошові кошти протягом 30 (тридцяти) днів з дати одержання письмового повідомлення про анулювання заявки. При цьому із суми, що підлягає поверненню Турагенту Туроператор має право утримати фактично понесені витрати (як це зазначено в п. 4.4. цього договору), а також суми санкцій, передбачених пп. 7.1. - 7.2. цього договору.

4.6. Турагент має право запропонувати туристу здійснити оплату проїзних документів (квитків) безпосередньо на поточний рахунок чи в касу Туроператора.

5. відповідальність сторін

5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань сторони несуть майнову відповідальність, встановлену законодавством України.

5.2. Під невиконанням чи неналежним виконанням зобов'язань за цим договором розуміється:

^ 5.2.1. Для Турагента:

- несвоєчасна, неповна чи неправильна оплата рахунків Туроператора;

- несвоєчасне анулювання (відмова) замовлення чи внесення змін у замовлення;

- неправильне оформлення для туристів документів, а також несвоєчасна передача всіх отриманих від Туроператора документів, необхідних для здійснення туристичної поїздки.

^ 5.2.2. Для Туроператора:

- відмова від виконання вчасно замовленої, підтвердженої та оплаченої Турагентом туристичної поїздки;

- неправильне оформлення документів, необхідних для здійснення туристичної поїздки, що зумовило неможливість здійснення туристичної поїздки;

^ 5.3. Відповідальність Турагента:

5.3.1. У випадку відмови Турагента чи його клієнта (туриста) від туристичної поїздки (анулювання підтвердженого бронювання) Турагент піддається штрафним санкціям, передбаченим цим договором.

5.3.2. У випадку порушення термінів оплати, встановлених цим договором Турагент сплачує Тур оператору пеню у розмірі 0,5% від вартості туристичного продукту (послуг, товарів) за кожний день затримки платежу.

^ 5.4. Відповідальність Туроператора:

5.4.1. У випадку не надання оплачених туристичних продуктів (послуг, товарів) з вини Туроператора, Туроператор зобов'язується відшкодувати вартість неодержаних туристичних продуктів (послуг, товарів) Турагенту, а також пов'язані з цим збитки у загальному розмірі не більше, як 100% вартості фактично оплачених, але не отриманих туристичних продуктів (послуг, товарів). У виняткових випадках, у період піку туристичного сезону, Туроператор залишає за собою право заміни готелю (мотелю, кемпінгу, пансіону, санаторію), зазначеного у туристичному продукті, на готель (мотель, кемпінг, базу відпочинку, пансіонат, санаторій) того ж класу чи класом вище, без зміни загальної вартості туристичної поїздки.

5.4.2. У випадках надання недостовірної інформації та несвоєчасного повідомлення Туроператора Турагентом про зміни у замовленні туристичного продукту, Туроператор не несе відповідальності перед туристом.

5.4.3. Туроператор не несе відповідальності у випадках надання Турагентом туристу недостовірної та/чи неповної або несвоєчасної інформації про туристичні продукти та туристичні послуги (транспорт та умови транспортного перевезення (категорія, клас, час та дата здійснення перевезення), категорію готелю (мотелю, кемпінгу, пансіону, санаторію), програми перебування, маршрути подорожі, умови безпеки туристів у місцях передбачуваного перебування, та інше).

2.

5.4.4. Туроператор, виступаючи посередником між туристом і пасажирськими перевізниками, готелем (мотелем, кемпінгом, пансіоном, санаторієм), гідами (екскурсоводами), не несе відповідапьності і не відшкодовує витрати і спричинені збитки та шкоду у випадках скасування та/або переносу дати і часу від'їзду (прибуття) транспорту, нещасні випадки, втрату багажу, втрату (крадіжку) документів (паспортів, ваучерів, віз, квитків і т.п.).

5.4.5. Туроператор не несе відповідальності за затримку запізнення туристів у місце відправлення транспортних засобів, порушення ними правил валютного регулювання і митного законодавства, а також за перешкоди, що здійснюються органами паспортного контролю України і країн здійснення туристичної поїздки, за зняття туристів митними чи іншими компетентними службами з маршруту і в таких випадках не відшкодовує вартості оплаченої туристичної поїздки.

5.4.6. Придбавши у Туроператора проїзні документи (квитки), турист вступає в договірні відносини з транспортною компанією. У зв'язку з цим Туроператор не несе відповідальність за правильність оформлення проїзних документів (квитків), а також за належне виконання транспортною компанією прийнятих на себе зобов'язань по перевезенню туристів.


следующая страница >>