asyan.org
добавить свой файл
1 2
Д О Г О В І Р № ________

на технічне обслуговування та ремонт

вагів типу DS – 866 та скануючих пристроїв
м. __________________ „______”_______________20__р.
ЗАМОВНИК: ________________________________________________________________________, в особі _________________________________________________________________________________, що діє на підставі ________________________________________________________, з одного боку, і
ВИКОНАВЕЦЬ: ______________________________________________________________________

в особі _________________________________________________________________________________, що діє на підставі _____________________________________________________, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:


 1. ^ Предмет договору.  1. Згідно цього договору Виконавець бере на себе зобов’язання надавати послуги з ремонту та технічного обслуговування (надалі - ТО) вагового обладнання типу DS – 866 (надалі - ВО) та скануючих пристроїв (надалі – СП), а Замовник зобов’язується оплатити зазначені послуги, на умовах, передбачених цим договором.

Номенклатура, кількість, місцерозташування ВО та СП наведені в Додатку № 1 до цього договору, який є його невід’ємною частиною.

  1. Технічне обслуговування ВО та СП передбачає:

 • плановий щомісячний виїзд сервісного інженера на об’єкти торгівлі Замовника, зазначені в Додатку № 1, для проведення власне технічного обслуговування ВО та СП, передбаченого технічною документацією відповідного ВО та СП;

 • перевірка відповідності умов експлуатації ВО та СП вимогам експлуатаційних документів (температура навколишнього середовища, відсутність прямих повітряних потоків, вібраційних і електромагнітних впливів, відповідність мережі змінної напруги і т.д.);

 • зовнішній огляд (відсутність механічних пошкоджень корпуса, з’єднувальних кабелів, наявність заземлення, відсутність слідів корозії);

 • наявність на вагах відбитків повірочного тавра;

 • перевірка функціонування ВО та СП;

 • перевірка відповідності метрологічних характеристик ваг нормованим значенням, виконується з періодичністю 1 раз на 3 місяці, або при необхідності.

  1. Постановка ВО та СП на технічне обслуговування здійснюється після обов’язкового проведення технічного обстеження фахівцями Виконавця в присутності представників Замовника. У разі несправності ВО та СП приймаються на ТО після проведення ремонту за окрему плату.
 1. Обов’язки Виконавця.
  1. Виконувати взяті на себе зобов’язання за цим договором відповідно до нормативної, експлуатаційної, ремонтної документації на ВО та СП.

  2. З’явитися до Замовника не пізніше 3 годин з часу отримання виклику про вихід з ладу ВО та/чи СП. Такий виклик може здійснюватися шляхом надсилання Замовником Виконавцю відповідного повідомлення факсимільним зв’язком/ телефонограмою/телеграмою/кур’єром. Зазначений виклик уповноважені здійснювати працівники відповідного об’єкта торгівлі, де вийшло з ладу ВО та/ чи СП. Кожен виклик реєструється в “Журналі викликів” Виконавця. Час відновлення працездатності ВО чи СП – до 24 годин з моменту прибуття представника Виконавця.

  3. Виконувати обслуговування ВО, СП в робочий час відповідного об’єкта торгівлі Замовника.

  4. Доставляти ВО, СП в сервісний центр і повертати з ремонту за рахунок Виконавця.

  5. На період ремонту ВО, СП надавати Замовнику близькі по типу ВО, СП.

  6. Після ремонту (калібровки) провести повірку і пломбування ВО в місцевому органі Держстандарту за рахунок Виконавця.

  7. Здійснювати навчання нового персоналу правилам експлуатації ВО та СП.

  8. Складати „Акти технічного обстеження” про випадки порушення експлуатації ВО, СП співробітниками Замовника

  9. Для оперативного вирішення питань, пов’язаних з ТО, забезпечити технічний персонал засобами пейджингового та стільникового зв’язку.
 1. Обов’язки Замовника.
  1. Своєчасно проводити розрахунки з Виконавцем за отримані згідно цього договору послуги.

  2. Забезпечити умови експлуатації ВО та СП у відповідності до правил техніки безпеки, вимог технічної документації (вібрація, температура, вологість, пил, напруга 220в, заземлення) та виконувати всі письмові рекомендації Виконавця з правильної експлуатації ВО та СП.

  3. При зміні місця експлуатації ВО та СП Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця у п’ятиденний термін.

  4. Обслуговуючий персонал, допущений до роботи з ВО та СП, повинен знати конструкцію ВО та СП і порядок роботи на них і пройти інструктаж з техніки безпеки для роботи з електрообладнанням.

  5. Не допускати перевантаження ВО (здійснювати нарізку, упаковку товару та ін. на вантажній платформі ВО).

  6. Використовувати витратні матеріали згідно вимог технічної документації на ВО та рекомендацій Виконавця

  7. Забезпечити наявність та збереження пломб на ВО.

  8. Виключити необґрунтовані виклики спеціалістів Виконавця.

  9. Безперешкодно допускати представників Виконавця до ВО та СП для здійснення ТО.

  10. У випадку виявлення несправності ВО та/чи СП негайно вимкнути їх з електричної мережі і повідомити про це Виконавця.

  11. Виконувати перед початком експлуатації ВО щоденне обслуговування, яке включає наступні види робіт:

 • промивання мильним розчином вантажоприймальної платформи

 • витирання корпусу ваг, блоків індикації, клавіш при вимкнутих з мережі ваг

  1. Виконувати планову державну повірку ваг за свій рахунок.

  2. Повідомити Виконавця не менш, ніж за один місяць, про термін проведення планової державної повірки ваг.
 1. Плата за надання послуг ТО та порядок розрахунків. Приймання-передача наданих послуг.
  1. Плата за місяць за надання послуг ТО за одні ваги з СП складає __________ грн. (_______ _________________________________________________ гривень ____ коп.) в т.ч. ПДВ 20%, що складає ____________грн.

  2. Замовник проводить оплату наданих послуг на протязі _____________________________________ банківських днів з моменту ________________________________________________ шляхом перехування грошей на банківський рахунок Виконавця, зазначений у цьому договорі.

  3. В післягарантійний термін вартість запасних частин, що використовуються під час ремонту, підлягають окремій оплаті. Гарантійний термін експлуатації обчислюється згідно технічної документації на відповідні ВО та СП.

  4. Протягом семи календарних днів наступного за звітним календарного місяця Виконавець надає Замовнику два примірники Акту приймання-передачі наданих послуг, в якому повинні бути наведені:

 • перелік наданих Виконавцем протягом звітного місяця послуг з ТО;

 • вартість запчастин, які були встановлені в ВО та СП під час здійснення ТО і яку повинен компенсувати Замовник Виконавцю;

 • загальний розмір плати за здійснення ТО протягом звітного місяця.

Зазначений Акт приймання-передачі наданих послуг повинен бути підписаний повноважним представником Виконавця з прикладенням круглої печатки Виконавця.

  1. Замовник протягом трьох банківських днів з моменту отримання від Виконавця зазначеного пунктом 4.4. цього договору повинен або підписати отримані примірники Акта приймання-передачі наданих послуг з прикладенням круглої печатки, або надати мотивовану відмову у такому підписанні.

  2. Передбачений п. 4.4 цього договору Акт приймання-передачі наданих послуг є невід’ємною частиною цього договору.
 1. Додаткові умови.
  1. Умови здійснення Замовником виклику представника Виконавця для здійснення ТО телефограмою, відповідно до п. 2.2 цього договору:

Телефони для звернення: _______________________________________

Відповідальна особа (диспетчер) з боку Виконавця:__________________________


 1. Форс-мажор
  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з Положень даного договору, якщо це невиконання є наслідком причин, що знаходяться поза сферою впливу та контролю не виконуючої сторони. Такими причинами є стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, військові дії, страйки то що (надалі форс-мажор), але не обмежуються ними. Обставини форс-мажору автоматично продовжують термін виконання обов’язків на весь час їхньої дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин зацікавлена Сторона повинна інформувати іншу Сторону негайно. Якщо такі обставини будуть тривати більше як три місяці, то кожна із Сторін має право відмовитись від подальшого виконання обов’язків за договором, і в такому випадку жодна із Сторін не має права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків. Підтвердженням настання і часу дії форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати України.
 1. ^ Відповідальність сторін.
  1. В випадку невиконання або неналежного виконання обов’язків згідно цього договору винна сторона відшкодовує добросовісній стороні нанесені збитки у вигляді прямої шкоди та втраченої вигоди. Зазначені збитки відшкодовуються понад штрафні санкцї, передбачені цим договором.

  2. У випадку ухилення від оплати, або прострочення оплати Замовник сплачує пеню в розмірі ___% від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.

  3. У випадку порушення умов п.2.1., п.2.2., п.2.3., п.2.4., п.2.5. цього договору Виконавець сплачує штраф в розмірі 100% від вартості ТО однієї одиниці ВО за кожний випадок порушення.

  4. У випадку виходу з ладу ВО та/чи СП з вини чи грубої необережності Замовника (потрапляння в ВО сторонніх предметів, рідини, присутність комах, або ж їх слідів, порушення пломб Виконавця чи засобів контролю) ремонт ВО виконується за окрему плату.
 1. ^ Термін дії Договору.
  1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє протягом ___ (_________) років. Якщо на момент закінчення цього строку хоча б одне зобов’язання будь – якої Сторони не буде виконано, дія цього договору продовжується до повного виконання зазначеного зобов’язання.

  2. Цей договір може бути розірвано до закінчення терміну його дії за умови письмового попередженням однієї із сторін за 3 місяці.

  3. Дія договору за відсутності претензій сторін автоматично продовжується на наступний рік.
 1. Вирішення суперечок.
  1. Всі суперечки, пов’язані з виконанням цього договору вирішуються у відповідному господарському суді згідно чинного законодавства.
 1. Інше.


10.1. Цей договір складено у двох автентичних примірниках по одному для кожної із сторін.

10.2. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах по ставці 25 %.

10.3. Виконавець є платником _____________________________________________________________.


Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін.


Замовник:

Назва________________________________

_____________________________________
Адреса: ______________________________

_____________________________________

п/р __________________________________

банк ________________________________

МФО _______________________________

Ідент. код. ________________________

Свід. ПДВ № _________________________

Інд. подат. № _________________________

Тел. _________________________________


Виконавець:

Назва________________________________

_____________________________________
Адреса: ______________________________

_____________________________________

п/р __________________________________

банк ________________________________

МФО _______________________________

Ідент. код. ________________________

Свід. ПДВ № _________________________

Інд. подат. № _________________________

Тел. _____________________________________________________________ ___________________________

(найменування посади) (найменування посади)
_________________/___________________/ ______________________/_____________________/

М.П. М.П.следующая страница >>