asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 8 9 10 11
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_147&c=1#Current [160].

17 Див.: Пояснення 3 до Статуту Групи держав проти корупції [237]

18 Більш докладно про співпрацю Європейського Союзу та Ради Європи див.: Співпраця Ради Європи з Європейським Союзом//Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи. Навч. Посібник. – К.: Фенікс, 2007. – 224с.[154].


19 Відповідно до статті 18 Статуту Групи держав проти корупції «Статутний Комітет складається з представників Комітету міністрів держав-членів Ради Європи, які є також членами групи GRECO, та представників, які спеціально визначені для нього іншими членами групи GRECO»[237]

20 Про європейський політико-правовий простір докладніше див.: Гнатовський М.М. Становлення та тенденцій розвитку Європейського правового простору. Автореф. Дис… канд.юрид.наук.–Київ, 2002.–22 с.[23]


21 Council of Europe. Committee of Ministers. Recommendation No. R (2003) 4 on common rules against corruption in the funding of political parties and electoral campaigns /http://www.coe.int/t/dg1/greco/general/Rec(2003)4_EN.pdf [195]

22Council of Europe. Committee of Ministers. Recommendation No. R (2003) 4 on common rules against corruption in the funding of political parties and electoral campaigns Art. 6 режим доступу: /http://www.coe.int/t/dg1/greco/general/Rec(2003)4_EN.pdf [195].23 Докладніше див.: Буроменський М. Деякі особливості застосування в Україні міжнародних договорів про боротьбу з організованою злочинністю. // Вісник Академії правових наук України. – 1999. - (17) № 2. – С. 50-58 [9].

24 Докладніше див.: Тацій В., Грошевий Ю. Проблеми імплементації норм міжнародного права в національні процесуальні процедури (до 50-річчя Конвенції про захист прав людини і основних свобод) // Вісник Академії правових наук України 1999 - № 4, , С.4 [162]

25 Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. - Офіційний Вісник України, 2006. - №12. - Ст.792 [58].


26 Докладніше див.: Курс международного права. – Т. 1. – Понятие, предмет и система международного права. – М.: Наука, 1989. – С. 272-292[87].

27 Європейська хартія про закон "Про статус суддів"/ http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_236 [62]

28 Спільні перший та другий раунди оцінювання Оціночний звіт по Україні. / Doc. CE GRECO EVAL I-II Rep (2006) 2E / P. 2 [155].

29 Спільні перший та другий раунди оцінювання Оціночний звіт по Україні. / Doc. CE GRECO EVAL I-II Rep (2006) 2E/ P. 11[155].

30 Спільні перший та другий раунди оцінювання Оціночний звіт по Україні Doc. / CE GRECO EVAL I-II Rep.(2006) 2E/ P. 21[155].

31 Спільні перший та другий раунди оцінювання Оціночний звіт по Україні / Doc. CE GRECO EVAL I-II Rep (2006) 2E/- P. 3 [155].

32Докладніше див. Common Rules Against Corruption іn the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns./ Doc. CE Rec. (2003)4 [191].

33 Про тлумачення різномовних автентичних текстів міжнародних договорів та термінів, які в них застосовуються докладніше див.: Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном праве (особенности подготовки и толкования).- К.: Б. и., 1979.- 20с.[40].та Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном праве.- К.: Наукова думка, 1981.- 134 c. [41]

.

34 Див. Рішення у справах Вэйт и Кеннеди проти Німеччини та Бир и Риган проти Німеччини. от 18 лютого 1999 г. // Практика Європейського Суду з Прав Людини. - 2/1999. - С.82-85. [149]

35 Див. Рішення у справі Метьюз против Соединенного Королевства от 18 лютого 1999 г. // Практика Європейського Суду з Прав Людини. - 2/1999. - С.90-93. [150]
<< предыдущая страница