asyan.org
добавить свой файл
1
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУРІШЕННЯ_____________ м.Київ №Про внесення змін до нормативно-правових актів щодо правил (умов) здійснення відповідних видів професійної діяльності на фондовому ринку стосовно надання професійним учасником фондового ринку інформації клієнту про фінансову послугу, яку він надає
Відповідно до абзацу десятого статті 3, пункту 3 частини першої та пунктів 1, 7, 8, 13 частини другої статті 7, пунктів 2, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 17 та 23-27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», статей 6, 14 та 17 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та з метою приведення у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг»
^

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:1. Пункт 1 глави 1 розділу V Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 999, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.11.2006 за № 1238/13112, доповнити абзацом другим такого змісту:

«Депозитарна установа зобов’язана до моменту укладання договору з депонентом або клієнтом додатково надати йому інформацію, зазначену у пункті 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

2. Доповнити пункт 1 розділу X Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 1000, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за № 49/13316, після абзацу першого абзацом другим такого змісту:

«при зверненні емітента та до укладення з ним договору на ведення реєстру повідомити йому інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

У зв'язку з цим абзаци другий – тринадцятий уважати відповідно абзацами третім – чотирнадцятим.
3. Унести до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 № 1449, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.01.2007 за № 52/13319 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2011 № 1638, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2012 за № 114/20427), такі зміни:
3.1. Пункт 3 розділу ІІІ доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:

«підтвердження, що інформація, яка зазначена в пункті 2 розділу ХІІІ цих Правил, надана клієнту».

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий та чотирнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим та п’ятнадцятим.
3.2. Розділ ХІІІ доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

«2. Торговець зобов’язаний до моменту укладання договору з клієнтом додатково надати йому інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

У зв’язку з цим пункти 2-18 цього розділу уважати відповідно пунктами 3-19.
4. Пункт 5 розділу ІІ Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1542, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.01.2007 за № 35/13302 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Фондова біржа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

5. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю.Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка

Голова Комісії Д.Тевелєв

Протокол засідання Комісії


    від _____________2012