asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 4 5 6 7

припиняти (обмежувати) постачання газу споживачу згідно з умовами договору на розподіл природного газу та відповідно до вимог чинного законодавства;

інші права, передбачені чинним законодавством, зокрема цими Правилами.

8.4. Права та обов’язки газотранспортного підприємства:

8.4.1. Газотранспортне підприємство зобов’язане:

забезпечувати транспортування природного газу до пунктів призначення споживача (основного споживача) на умовах та в обсягах, визначених договором на транспортування природного газу магістральними газопроводами та погоджених Оператором, за умови дотримання дисципліни відбору газу та розрахунків споживача за надані газотранспортним підприємством послуги;

забезпечувати надання послуг, якість яких відповідає встановленим вимогам;

складати і підписувати з представниками замовника акти наданих послуг;

здійснювати звірку взаєморозрахунків із замовником на умовах договору на транспортування природного газу;

забезпечувати додержання дисципліни транспортування газу;

в установленому порядку розглядати запити замовників послуг з транспортування природного газу щодо діяльності, пов’язаної з транспортуванням природного газу;

своєчасно надавати достовірну інформацію щодо послуг з транспортування природного газу;

виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, зокрема цими Правилами, та договором на транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

8.4.2. Газотранспортне підприємство має право:

своєчасно та в повному обсязі отримувати від споживача (замовника) плату за надані послуги;

обмежувати або припиняти транспортування газу споживачу у випадках, визначених чинним законодавством України, зокрема цими Правилами, та договором на транспортування;

безперешкодного доступу (за пред’явленням службового посвідчення) на об’єкти газоспоживання споживача для проведення технічної перевірки вузлів обліку, контрольного огляду газопроводів від межі балансової належності до точки вимірювання, а також для виконання припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до встановленого цими Правилами порядку та умов договору, виконання інших робіт відповідно до договору;

вдосконалювати за власний рахунок облік газу, за яким здійснюється постачання природного газу, для точності його виміру, у тому числі встановлювати дублюючі вузли обліку, впроваджувати автоматизовані системи дистанційного зчитування даних з вузлів обліку, монтажу окремих закладних частин для можливості встановлення дублюючих засобів вимірювальної техніки та/або перевірки їх метрологічних характеристик за допомогою мобільних (пересувних) витратомірних комплексів;

у разі невиконання зобов’язань споживачем достроково розірвати договір, повідомивши у письмовій формі про це споживача за 20 календарних днів до дати розірвання;

інші права, передбачені чинним законодавством.

8.5. Права та обов’язки споживача:

8.5.1. Споживач зобов’язується:

забезпечити дотримання дисципліни відбору газу у пунктах призначення у обсягах та на умовах, визначених договорами;

не допускати несанкціонованого відбору газу;

своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надання послуг з розподілу/транспортування газу та постачання природного газу на умовах, визначених договорами;

здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо у разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання/транспортування газу;

не перешкоджати газорозподільному (газотранспортному) підприємству в заходах щодо вдосконалення обліку газу на території об’єктів споживача для точності виміру обсягів протранспортованого газу, у тому числі впровадження автоматизованих систем дистанційного зчитування даних з вузлів обліку, установлення за власний рахунок дублюючих вузлів обліку, монтажу окремих закладних частин для можливості встановлення дублюючих засобів вимірювальної техніки та/або перевірки їх метрологічних характеристик на місці їх установлення за допомогою мобільних (пересувних) витратомірних комплексів;

забезпечувати відповідність об’єктів газоспоживання проектній, виконавчій та технічній документації, збереження цієї документації, належний технічний стан та безпечну експлуатацію газового господарства, а також здійснювати протипожежні заходи на об’єкті газоспоживання;

забезпечувати допуск уповноважених представників газопостачального (газорозподільного/газотранспортного) підприємства за пред’явленням службового посвідчення на територію об’єктів газоспоживання для огляду вузлів обліку, газопроводів, газоспоживного устаткування, у тому числі:

для проведення перевірки, зняття показів, зчитування даних із засобів вимірювальної техніки;

для контрольного огляду газових мереж від межі балансової належності до точки встановлення комерційного вузла обліку, а також для виконання заходів з відключення/підключення газового обладнання в порядку, визначеному чинним законодавством;

забезпечувати збереження і цілісність вузлів обліку та пломб на них і на газовому обладнанні, у тому числі відключеному від систем газопостачання, що розміщені на території власних об’єктів газоспоживання. Негайно повідомляти газопостачальне (газорозподільне/газотранспортне) підприємство про недоліки в роботі вузлів обліку (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі пломб), що встановлені на його території;

самостійно обмежити (припинити) відбір газу у випадках:

порушення строків оплати за договором на постачання/розподіл/транспортування природного газу;

відсутності або недостатності підтвердженого обсягу газу, виділеного споживачу;

перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу газу без узгодження з газопостачальним (газорозподільним/газотранспортним) підприємством;

припинення або розірвання відповідного договору;

виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, в тому числі цими Правилами.

8.5.2. Споживач має право:

на отримання газу, фізико-хімічні показники якого відповідають установленим нормам, в обсягах, визначених договором на постачання (розподіл/транспортування) природного газу, які погоджені Оператором, крім випадків припинення (обмеження) постачання/транспортування газу відповідно до вимог законодавства;

на коригування планових, підтверджених та добових обсягів газу в установленому порядку;

на отримання інформації щодо цін на природний газ та послуги з його розподілу/транспортування, порядку оплати, нормативних і фактичних параметрів якісних показників газу та величини його тиску в мережі;

самостійно припиняти (обмежувати) відбір газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти усіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

вимагати поновлення постачання/розподілу/транспортування газу в установленому порядку після усунення порушень і оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору на постачання;

інші права, передбачені чинним законодавством, зокрема цими Правилами.

8.6. Права та обов’язки основного споживача та субспоживача:

8.6.1. Основний споживач має право на:

доступ до комерційних вузлів обліку, що встановлені на об’єктах субспоживача, для проведення контрольного огляду та для виконання інших робіт відповідно до умов договору про технічне забезпечення газом об’єктів газоспоживання субспоживача;

припинення або обмеження обсягів передачі газу субспоживача без попередження у таких випадках:

виникнення аварійних ситуацій;

після закінчення строку дії договору про технічне забезпечення газом об’єктів газоспоживання субспоживача;

приєднання субспоживачем власних трубопроводів або третіх осіб до мереж основного споживача поза охопленням комерційним вузлом обліку без відома основного споживача та погодження газорозподільного/ газотранспортного підприємства;

самовільного внесення змін у схеми обліку природного газу;

інші права, передбачені чинним законодавством.

8.6.2. Основний споживач зобов’язаний:

забезпечувати технічну можливість для передачі субспоживачу природного газу в обсягах, визначених відповідно до договору з постачальником природного газу;

забезпечувати на межі балансової належності газопроводів підтримання параметрів якості природного газу та узгодженого рівня надійності газопостачання;

виконувати інші обов’язки, передбачені договором із субспоживачем, чинним законодавством, у тому числі цими Правилами.

8.6.3. Субспоживач зобов’язаний:

здійснювати оплату за послуги з утримання газопроводів, які перебувають у власності чи користуванні основного споживача та через які природний газ передається субспоживачу;

забезпечувати безперешкодний доступ у робочий час уповноважених працівників основного споживача за їх службовим посвідченням до комерційного вузла обліку газу;

у разі припинення споживання природного газу повідомити про це основного споживача за 20 днів і здійснити повний розрахунок згідно з умовами договору про технічне забезпечення об’єкта газоспоживання субспоживача, після чого основний споживач припиняє можливість перетікання природного газу;

забезпечувати належне технічне обслуговування газопроводів, що перебувають у його власності;

виконувати інші обов’язки, передбачені договором з основним споживачем, чинним законодавством, у тому числі цими Правилами.

8.6.4. Субспоживач має право на:

отримання природного газу, якісні характеристики якого відповідають державним стандартам;

отримання необхідної інформації щодо обліку природного газу, припинення постачання природного газу;

відшкодування згідно із законодавством України збитків, завданих унаслідок порушення його прав;

інші права, передбачені чинним законодавством.

8.6.5. Взаємовідносини між основним споживачем та субспоживачем (права, обов’язки та відповідальність сторін) встановлюються договором про технічне забезпечення газом об’єкта газопостачання субспоживача.

Начальник управління

регулювання нафтогазового комплексу Т.Рябуха


<< предыдущая страница