asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 3 4 5 6 7

6.8. У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом споживач зобов’язаний повідомити постачальника та (у разі наявності відповідного договору) газорозподільне/ газотранспортне підприємство не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом та надати заяву про розірвання договору і в цей самий строк здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до вказаного споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно.

Постачальник зобов’язаний припинити постачання природного газу за договором, а газорозподільне/газотранспортне підприємство – розподіл/ транспортування газу із заявленого споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом.

У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем постачальника та (у разі наявності відповідного договору) газорозподільного/ газотранспортного підприємства про звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування природним газом споживач зобов’язаний здійснювати оплату спожитого об’єктами газоспоживання природного газу та інших платежів, виходячи з умов відповідних договорів.

З новим споживачем укладаються договори відповідно до вимог законодавства України, зокрема цих Правил та нормативних документів, після розірвання договорів із споживачем, який звільняє приміщення.

VII. Умови припинення (обмеження) та відновлення постачання/розподілу/транспортування природного газу

7.1. Газопостачальне (газорозподільне/газотранспортне) підприємство або основний споживач має право припинити або обмежити постачання (розподіл/транспортування) газу на об’єкти газоспоживання споживача (субспоживача) з дотриманням норм безпеки та нормативних документів, що визначають порядок припинення (обмеження) газу споживачу у разі:

проведення неповних розрахунків за договором;

несанкціонованого відбору газу або втручання в роботу комерційних вузлів обліку;

відсутності або недостатності для забезпечення об’єктів газоспоживання споживача підтвердженого обсягу газу;

перевитрат добової норми (узгодженого графіка нерівномірної подачі газу) та/або місячного підтвердженого обсягу;

припинення або розірвання договору;

визнання в установленому порядку аварійним стану системи газопостачання;

відмови від підписання акта приймання-передачі (акта про надані послуги) без відповідного обґрунтування.

На об’єкти газоспоживання споживача може бути припинено (обмежено) транспортування газу в інших випадках, не обумовлених цими Правилами, але передбачених законодавством та/або договором.

7.2. Після одержання повідомлення про припинення або обмеження постачання (транспортування) природного газу споживач зобов’язаний ужити комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварійних ситуацій.

У разі усунення споживачем в установлений строк порушень, що завчасно (до дня припинення/обмеження) підтверджується належним чином, газопостачання не припиняється (не обмежується).

7.3. У разі виявлення несанкціонованого відбору газу, наявності прихованого газопроводу, приєднання об’єктів газоспоживання поза комерційними вузлами обліку або перевищення дозволеної потужності об’єкта газоспоживання постачальник (газорозподільне/газотранспортне підприємство) має право після складання відповідного акта повністю припинити споживачу постачання (транспортування) природного газу.

7.4. Пломбування та розпломбування газового обладнання на об’єктах газоспоживання споживача, що пов’язане з припиненням (обмеженням) газопостачання/розподілу/транспортування газу, виконується газопостачальним (газорозподільним/газотранспортним) підприємством або основним споживачем згідно з Порядком пооб’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2006 року № 1687.

7.5. Відновлення споживачу газопостачання на об’єкти газоспоживання здійснюється протягом трьох робочих днів у містах та п’яти робочих днів у сільській місцевості після усунення споживачем виявлених порушень та оплати вартості послуг за припинення та відновлення.

7.6. Споживач самостійно або через газорозподільне (газотранспортне) підприємство/основного споживача має право призупинити відбір газу повністю чи частково в разі необхідності або при виконанні планового ремонту системи газопостачання, повідомивши про це газорозподільне (газотранспортне) підприємство/основного споживача не пізніше ніж за 7 днів до дати припинення  відбору газу (крім випадків аварійних ситуацій).

VIII. Права, обов’язки суб’єктів ринку природного газу

8.1. Права та обов’язки гарантованого постачальника.

8.1.1. Гарантований постачальник зобов’язаний:

укладати договори на постачання природного газу з усіма споживачами, для яких відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року № 705 "Про визначення гарантованих постачальників природного газу" цей постачальник визначений гарантованим та об’єкти яких розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності гарантованого постачальника, які заявили про бажання купувати природний газ;

забезпечувати постачання природного газу відповідної якості відповідно до державних стандартів до пунктів призначення на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

розміщувати інформацію про ціни на газ та тарифи на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами та постачання природного газу за регульованим тарифом на своєму веб-сайті та в регіональних засобах масової інформації;

в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу;

своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію;

у разі письмового повідомлення споживача про припинення (обмеження) відбору газу для власних потреб письмово повідомляти газорозподільне або газотранспортне (у разі підключення об’єктів споживача до магістральних газопроводів) підприємство;

виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, у тому числі цими Правилами.

8.1.2. Гарантований постачальник має право:

отримувати від споживача плату за поставлений газ та інші платежі, обумовлені договором на постачання природного газу;

безперешкодного доступу (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для зняття показів вузлів обліку на території споживача або автоматизованого зчитування даних з цих вузлів обліку;

вдосконалювати за власний рахунок облік газу, за яким здійснюється постачання газу, для точності його виміру, у тому числі встановлювати дублюючі вузли обліку, впроваджувати автоматизовані системи дистанційного зчитування даних з вузлів обліку, монтажу окремих закладних частин для можливості встановлення дублюючих засобів вимірювальної техніки та/або перевірки їх метрологічних характеристик за допомогою мобільних (пересувних) витратомірних комплексів;

припиняти (обмежувати) постачання газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог чинного законодавства;

визначати у порядку, передбаченому договором на постачання, величини споживання газу;

інші права, передбачені чинним законодавством.

8.2. Права та обов’язки постачальника природного газу за нерегульованим тарифом:

8.2.1. Постачальник природного газу за нерегульованим тарифом має право:

пропонувати послуги з газопостачання всім кваліфікованим споживачам природного газу;

укладати договір на постачання газу з кваліфікованим споживачем за умови відсутності заборгованості споживача за природний газ перед іншим постачальником природного газу;

отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;

замовляти послуги у газорозподільного/газотранспортного підприємства з транспортування газу, належного постачальнику, до межі балансової належності об’єктів газоспоживання споживача (основного споживача), якщо це передбачено договором між споживачем та постачальником природного газу за нерегульованим тарифом;

на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для зняття показів вузлів обліку на території споживача або автоматизованого зчитування даних з цих вузлів обліку;

на безперешкодний доступ до розрахункових засобів обліку природного газу, розташованих на об’єктах споживачів, виключно для контролю за обсягом споживання природного газу;

на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір щодо режимів споживання природного газу;

припиняти (обмежувати) постачання газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог чинного законодавства;

інші права, передбачені чинним законодавством.

8.2.2. Постачальник природного газу за нерегульованим тарифом зобов’язаний:

забезпечити постачання природного газу відповідної якості відповідно до державних стандартів до пунктів призначення на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

укласти договір з газорозподільним (газотранспортним) підприємством на послуги з транспортування газу до межі балансової належності об’єктів газоспоживання споживача (основного споживача), якщо це передбачено договором між споживачем та постачальником природного газу за нерегульованим тарифом, та здійснювати належні розрахунки за надані послуги;

узгодити з газорозподільним (газотранспортним) підприємством підтверджені обсяги газу та добові графіки споживання природного газу по власних споживачах;

в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу;

своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію;

своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки за послуги з розподілу/транспортування, якщо за договором такі послуги оплачує постачальник за нерегульованим тарифом;

виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, в тому числі цими Правилами.

8.3. Права та обов’язки газорозподільного підприємства:

8.3.1. Газорозподільне підприємство зобов’язане:

забезпечувати розподіл природного газу до пунктів призначення споживача (основного споживача) на умовах та в обсягах, визначених договором на розподіл природного газу та погоджених Оператором, за умови дотримання дисципліни відбору газу та розрахунків споживача за надані газорозподільним підприємством послуги;

забезпечити надання послуг, якість яких відповідає встановленим вимогам;

розміщувати інформацію про тарифи на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, встановлені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на своєму веб-сайті та в регіональних засобах масової інформації;

складати і підписувати з представниками споживача (замовника) акти наданих послуг;

здійснювати звірку взаєморозрахунків із споживачем (замовником) на умовах договору на розподіл природного газу;

в установленому порядку розглядати запити замовників послуг з розподілу природного газу щодо діяльності, пов’язаної з розподілом природного газу;

своєчасно надавати достовірну інформацію щодо послуг з розподілу природного газу;

виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

8.3.2. Газорозподільне підприємство має право:

своєчасно та в повному обсязі отримувати від споживача (замовника) плату за надані послуги;

безперешкодного доступу (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для контрольного огляду вузлів обліку на території споживача або автоматизованого зчитування даних з цих вузлів обліку;

безперешкодного доступу (за пред’явленням службового посвідчення) на об’єкти газоспоживання споживача для проведення технічної перевірки вузлів обліку, контрольного огляду газопроводів від межі балансової належності до точки вимірювання, а також для виконання припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до встановленого цими Правилами порядку та умов договору, на виконання інших робіт відповідно до договору;

вдосконалювати за власний рахунок облік газу, за яким здійснюється постачання природного газу, для точності його виміру, у тому числі встановлювати дублюючі вузли обліку, впроваджувати автоматизовані системи дистанційного зчитування даних з вузлів обліку, монтажу окремих закладних частин для можливості встановлення дублюючих засобів вимірювальної техніки та/або перевірки їх метрологічних характеристик за допомогою мобільних (пересувних) витратомірних комплексів;<< предыдущая страница   следующая страница >>