asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 6 7

суб’єкт ринку природного газувласник природного газу, газодобувне, газорозподільне, газотранспортне підприємство (оператор), замовник, постачальник, споживач та інші фізичні або юридичні особи, відносини між якими встановлюються на підставі договорів;

субспоживач – споживач природного газу, об’єкти газоспоживання якого приєднані до газопроводу основного споживача;

технічна перевірка вузла обліку – виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності стану вузла обліку та/або окремих ЗВТ метрологічним характеристикам та умовам їх монтажу і експлуатації, які можуть здійснюватися як на місці встановлення вузла обліку (ЗВТ), так і у відповідних органах, уповноважених на проведення метрологічних робіт;

точка вимірювання – місце встановлення комерційного вузла обліку на певній ділянці газопроводу з метою вимірювання обсягу споживання/розподілу/транспортування природного газу;

точка комерційного обліку газу – межа балансової належності, відносно якої за допомогою комерційного вузла обліку та/або інших регламентованих процедур у передбачених цими Правилами випадках визначаються та обліковуються значення обсягів споживання/розподілу/транспортування природного газу за певний період;

транспортування природного газу – господарська діяльність на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню і пов’язана з переміщенням природного газу трубопроводами з метою його подальшого зберігання, розподілу або доставки безпосередньо споживачам та замовникам, окрім транспортування внутрішньопромисловими трубопроводами (приєднаними мережами);

якість газу – відповідність параметрів та фізико-хімічного складу газу, що передається споживачу в пункті призначення, параметрам та фізико-хімічному складу газу, встановленим міжнародними та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами), державними стандартами, технічними умовами, іншими нормативними документами.

1.4. Постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов’язується поставити споживачеві (субспоживачеві) природний газ, якісні характеристики якого визначено стандартами, в обсязі та порядку, передбачених договором, а споживач (субспоживач) зобов’язується сплачувати вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором.

1.5. Гарантований постачальник, який здійснює діяльність з постачання природного газу за регульованим тарифом, укладає з усіма споживачами та субспоживачами, для яких відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року № 705 "Про визначення гарантованих постачальників природного газу" цей постачальник визначений гарантованим та об’єкти газоспоживання яких розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності даного постачальника, договір на постачання природного газу за регульованим тарифом відповідно до Типового договору на постачання природного газу за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕ від 22 вересня 2011 року № 1580, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2011 року за № 1155/19893.

Інші гарантовані постачальники укладають з усіма споживачами та субспоживачами, для яких відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року № 705 "Про визначення гарантованих постачальників природного газу" ці постачальники визначені гарантованими, договір на постачання природного газу відповідно до вимог законодавства України.

Гарантовані постачальники на території здійснення ліцензованої діяльності, затвердженій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, не мають права відмовити споживачу (субспоживачу), об’єкти якого розташовані на цій території та для яких відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року № 705 "Про визначення гарантованих постачальників природного газу" цей постачальник визначений гарантованим, в укладенні договору на постачання природного газу за умови дотримання споживачем вимог законодавства України, зокрема цих Правил та інших нормативних документів.

1.6. Договір на постачання газу між споживачем (субспоживачем) та постачальником за нерегульованим тарифом укладається відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.7. Для забезпечення розподілу/транспортування природного газу постачальник природного газу за нерегульованим тарифом або його споживач укладає з газорозподільним/газотранспортним підприємством договори на розподіл/транспортування природного газу відповідно до типових договорів, затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Для забезпечення розподілу/транспортування природного газу гарантований постачальник укладає з газорозподільним/газотранспортним підприємством договори на розподіл/транспортування природного газу відповідно до типових договорів, затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

1.8. Газорозподільне/газотранспортне підприємство не має права відмовити споживачу або його постачальнику в розподілі/транспортуванні природного газу для забезпечення ним об’єктів газоспоживання споживача за умови дотримання ними вимог законодавства України, зокрема цих Правил та інших нормативних документів, та наявності вільної пропускної потужності.

1.9. У разі передачі об’єкта газоспоживання або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з газопостачальним підприємством та/або газорозподільним/газотранспортним підприємством щодо забезпечення орендованого об’єкта або його частини природним газом між орендарем та відповідними суб’єктами ринку газу мають бути укладені договори згідно з вимогами цих Правил.

1.10. Зміна організаційно-правової форми, форми власності чи економічного стану постачальника природного газу чи газорозподільного/газотранспортного підприємства не повинна призводити до обмеження чи припинення газопостачання споживачу (субспоживачу), якщо останній виконує свої зобов’язання згідно з договором та цими Правилами.

1.11. При підключенні об’єктів газоспоживання субспоживача до газопроводу основного споживача, через який природний газ передається субспоживачу, між субспоживачем та основним споживачем укладається договір про технічне забезпечення газом об’єкта газоспоживання субспоживача, який (зміни до якого) узгоджується:

з газорозподільним (газотранспортним) підприємством у частині величини приєднаної потужності об’єкта газоспоживання субспоживача;

з газопостачальним підприємством у частині режимів відпуску (споживання) природного газу та дотримання показників якості природного газу.

Основний споживач не має права відмовити субспоживачу в укладенні договору про технічне забезпечення газом об’єкта газоспоживання субспоживача.

1.12. У разі укладення договору про технічне забезпечення газом об’єкта газоспоживання субспоживача основний споживач забезпечує технічну можливість та передачу газу власним газопроводом до межі балансової належності субспоживача в підтверджених для субспоживача обсягах, а субспоживач дотримується належного режиму споживання природного газу та сплачує основному споживачу фактичні обґрунтовані витрати з утримання газопроводів, через які природний газ передається субспоживачу.

Фактичні обґрунтовані витрати на утримання газопроводів, через які природний газ передається субспоживачу, відшкодовуються основному споживачу відповідно до його кошторису витрат на здійснення цієї діяльності та розподіляються пропорційно обсягам природного газу, використаного субспоживачем (субспоживачами) та основним споживачем через зазначений газопровід.

Кошторис витрат складається на підставі бухгалтерських документів основного споживача і враховує лише ті витрати, які безпосередньо стосуються технічного обслуговування газопроводів, через які природний газ передається субспоживачу.

У разі виникнення у сторін спірних питань щодо кошторису питання вирішується в судовому порядку.

1.13. Основний споживач, до газопроводу якого в установленому порядку приєднані об’єкти газоспоживання субспоживачів, має організувати комерційний облік природного газу у власних газових мережах таким чином, щоб забезпечити складення балансу природного газу з чітким розподілом величин обсягів газу, спожитих основним споживачем та його субспоживачами.

1.14. Основний споживач має надати газопостачальному (газорозподільному/газотранспортному) підприємству у повному обсязі необхідну інформацію для визначення газорозподільним/газотранспортним підприємством величини технологічних втрат природного газу, що пов’язані з доставкою природного газу до об’єктів газоспоживання субспоживачів.

Для визначення обсягу споживання природного газу основним споживачем обсяг технологічних втрат природного газу в газових мережах основного споживача, пов’язаних з доставкою природного газу субспоживачу, віднімається від різниці між обсягом природного газу, що надійшов у газові мережі основного споживача, та обсягом природного газу, переданого в газові мережі субспоживача.

Для визначення обсягу споживання природного газу субспоживачем обсяг технологічних втрат природного газу, пов’язаних з доставкою природного газу субспоживачу, додається до обсягу природного газу, спожитого субспоживачем.  

1.15. Після закінчення строку дії будь-якого з договорів, яким регулюється постачання та/або розподіл/транспортування природного газу, користування природним газом припиняється шляхом перекриття запірних пристроїв на ввідному газопроводі та установлення на них пломби чи інвентарної заглушки.

1.16. Укладення, внесення змін, продовження дії чи розірвання будь-якого із договорів, укладення яких передбачено цими Правилами, здійснюється відповідно до вимог законодавства.

1.17. Приєднання та підключення об’єктів газоспоживання споживача регулюється Порядком доступу до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 19 квітня 2012 року № 420, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 721/21034.

1.18. Спірні питання між споживачем та постачальником природного газу  або газорозподільним чи газотранспортним підприємством розглядаються у встановленому законодавством порядку.

ІІ. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін

2.1. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між споживачем і газорозподільним (газотранспортним) підприємством або основним споживачем за технічний стан і обслуговування об’єктів газоспоживання фіксуються в акті розмежування балансової належності об’єктів газоспоживання і експлуатаційної відповідальності сторін.

2.2. Межа експлуатаційної відповідальності може не збігатися з межею балансової належності, яка визначається за ознаками права власності споживача і газорозподільного/газотранспортного підприємства або основного споживача на окремі газові прилади, пристрої чи інші елементи газової мережі, про що зазначається в акті розмежування балансової належності об’єктів газоспоживання і експлуатаційної відповідальності сторін.

2.3. Для технічного обслуговування та експлуатації об’єктів газоспоживання суб’єкт господарювання, який згідно з актом розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відповідає за експлуатацію цих об’єктів, може укласти договір з будь-якою організацією, яка має право на виконання таких робіт.

2.4. Якщо до газових мереж газорозподільного підприємства приєднані газові мережі, які на підставі права власності не належать жодній особі та через які природний газ транспортується споживачам, такі газові мережі в установленому законодавством України порядку мають бути передані в господарське відання (власність чи користування) газорозподільного (газотранспортного) підприємства, до газових мереж якого вони приєднані.

ІІІ. Комерційний облік газу

3.1. Об’єкти газоспоживання споживача мають бути забезпечені комерційним вузлом обліку природного газу для визначення обсягів споживання/розподілу/транспортування природного газу в точках вимірювання та складання комерційного обліку газу для проведення розрахунків. Підключення об’єктів газоспоживання, які не забезпечені комерційними вузлами обліку, забороняється.

Комерційні вузли обліку мають бути встановлені таким чином, щоб забезпечити технічну можливість безперешкодного до них доступу для контрольного огляду та/або технічної перевірки та контролю за обсягами споживання/розподілу/транспортування природного газу.

3.2. Обсяг споживання/розподілу/транспортування природного газу визначається за певний період у точках комерційного обліку газу.

У разі розташування комерційного вузла обліку до межі балансової належності об’єкта газоспоживання витрати і втрати газу, які виникають від місця встановлення комерційного вузла обліку до межі балансової належності, віднімаються від загального обсягу споживання (транспортування) природного газу, визначеного за допомогою комерційного вузла обліку.<< предыдущая страница   следующая страница >>