asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ


від 27 жовтня 2006 року N 946

Про Громадські ради


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 N 1378 "Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", з метою сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами та забезпечення врахування громадської думки в процесі підготовки та організації виконання рішень Держмитслужби України наказую:

1. Затвердити Положення про Громадську раду при Державній митній службі України та Положення про Громадську раду при регіональній митниці, митниці, що додаються.

2. Створити організаційний комітет зі створення Громадської ради при Державній митній службі України та громадських рад при регіональних митницях, митницях у складі згідно з додатком до цього наказу.

3. У тижневий термін провести перше засідання оргкомітету.

4. Начальникам регіональних митниць, митниць поінформувати суб'єктів підприємницької діяльності про вимоги до цього наказу шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації, у тому числі на наочних інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митниці.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби України Пашка П. В.

 

^ Голова Служби 

О. Б. Єгоров 


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 27 жовтня 2006 р. N 946 


^

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Державній митній службі України


1. Громадська рада при Державній митній службі України (далі - Рада при Держмитслужбі) є консультативно-дорадчим органом, який здійснює координацію діяльності громадських рад при регіональних митницях, митницях з питань формування та реалізації державної політики в галузі митної справи.

2. У своїй діяльності Рада при Держмитслужбі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Держмитслужби України, рішеннями та розпорядженнями центральних органів виконавчої влади в частині формування та реалізації державної політики в галузі митної справи, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради при Держмитслужбі є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

координація роботи громадських рад при регіональних митницях, митницях (далі - громадські ради при митницях);

надання методологічної допомоги громадським радам при митницях з питань, пов'язаних з організацією проведення консультацій з громадськістю та виробленням за їх результатами узгоджених пропозицій щодо формування та реалізації митної політики;

забезпечення врахування громадської думки в процесі підготовки й організації виконання рішень Держмитслужби України.

4. Склад Ради при Держмитслужбі формується з делегованих представників громадських рад при митницях, а також громадських організацій, асоціацій та юридичних осіб (далі - організація).

5. Члени Ради при Держмитслужбі здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

6. Для отримання членства в Раді при Держмитслужбі необхідно:

від громадської ради при митниці подати копії наказу про утворення громадської ради при митниці, протоколу про утворення громадської ради при митниці та рішення громадської ради при митниці про делегування відповідного представника для роботи у складі Ради при Держмитслужбі;

від організацій подається заява щодо вступу до Ради при Держмитслужбі за формою, наведеною в додатку до цього Положення.

7. Члени Ради при Держмитслужбі мають право:

обирати та бути обраними до керівного органу Ради при Держмитслужбі - Правління Ради при Держмитслужбі (далі - Правління Ради);

у межах своєї компетенції брати участь в обговоренні будь-яких питань діяльності Ради при Держмитслужбі;

звертатися із запитами до керівництва Ради при Держмитслужбі, що пов'язані з її діяльністю, і не пізніше одного місяця з дати звернення отримувати відповідь;

отримувати копії протоколів зборів Ради при Держмитслужбі протягом 5 днів з дня їх проведення;

оперативно отримувати поточну інформацію про діяльність Ради при Держмитслужбі.

8. Представник організації - член Ради при Держмитслужбі може бути замінений. Підставами для заміни є:

власне бажання представника організації;

письмове відкликання організації, яку він представляє у Раді при Держмитслужбі;

невиконання обов'язків як члена Ради при Держмитслужбі, а саме: неучасть у зборах членів Ради при Держмитслужбі та в обговоренні питань, запропонованих громадськістю;

вчинення дій, що суперечать завданням Ради при Держмитслужбі.

9. Вищим органом управління Ради при Держмитслужбі є збори членів Ради при Держмитслужбі (далі - збори членів).

10. Збори членів скликаються не рідше двох разів на рік.

11. Позачергові збори членів можуть бути скликані на вимогу Голови Правління Ради при Держмитслужбі за умови присутності не менше ніж половини її членів.

12. Збори членів вважаються легітимними, якщо на них присутні не менш ніж половина від загальної чисельності членів Ради при Держмитслужбі.

13. Для оперативного розв'язання поточних питань в період між зборами членів керівництво Радою при Держмитслужбі здійснюється Правлінням Ради.

14. Правління Ради обирається на зборах членів. Кількісний склад Правління визначається відповідним рішенням Ради при Держмитслужбі.

15. Склад Правління Ради затверджується наказом Держмитслужби.

16. Правління Ради виконує такі функції:

отримує від членів Ради при Держмитслужбі інформацію і пропозиції з питань формування та реалізації державної політики в галузі митної справи, систематизує отриману інформацію й організовує обговорення отриманих пропозицій;

опрацьовує отримані (за результатами проведення консультацій з громадськістю) пропозиції і зауваження щодо формування та реалізації державної політики з питань митної справи та подає їх до Держмитслужби України чи до іншого органу державної влади;

організовує обговорення нормативно-правових актів та інших документів, готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики в галузі митної справи та подає їх до Держмитслужби України та до відповідних органів державної влади;

об'єднує зусилля членів громадських рад при митницях у формуванні та розвитку митної справи;

бере участь у розробленні й обговоренні проектів законів України та інших нормативно-правових актів з питань митної справи;

готує і подає пропозиції до проекту плану проведення консультацій з громадськістю;

подає пропозиції щодо визначення строків проведення публічних громадських обговорень;

розробляє та подає на розгляд до Держмитслужби пропозиції до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань та учасників (керівники структурних підрозділів митних органів), строків, етапів і порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів. План і доповнення до нього погоджуються Держмитслужбою;

розглядає та вирішує питання щодо членства в Раді при Держмитслужбі, з подальшим звітуванням на зборах членів;

вносить пропозиції щодо зміни складу Правління Ради;

систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

подає аналітичну інформацію та консультативну допомогу Держмитслужбі з питань реалізації політики в галузі митної справи;

організовує зустрічі членів Ради при Держмитслужбі з представниками Держмитслужби та інших органів державної влади для обговорення існуючих проблем і перспективних питань;

формує банк соціологічних даних за результатами вивчення актуальних соціальних і соціально-психологічних проблем суспільства та розробляє пропозиції щодо подальшого його розвитку, а також забезпечує доведення відповідних відомостей до органів виконавчої влади, засобів масової інформації, інших користувачів (громадські організації тощо);

здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 N 1378.

17. Правління Ради працює з кожним членом Ради при Держмитслужбі за принципом прозорості, створюючи при цьому рівні умови співпраці з кожним її членом.

18. Правління Ради з метою виконання покладених на Раду при Держмитслужбі завдань має право:

отримувати в установленому порядку від Держмитслужби України та громадських рад при митницях інформацію, необхідну для організації та здійснення своєї роботи;

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів своєї роботи;

залучати до своєї роботи представників державних органів, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за їх згодою);

проводити асамблеї, конференції, збори, симпозіуми, обговорення, дискусії та інші заходи.

19. Основною формою роботи Правління Ради є його засідання, засідання інших його робочих органів (комітетів, комісій, експертних груп), які проводяться згідно з внутрішніми документами Правління Ради.

20. Засідання Правління Ради скликаються не рідше одного разу на місяць і є відкритими для всіх, кого цікавлять питання митної справи.

На засідання Правління Ради можуть бути запрошені залежно від характеру питань, що розглядатимуться на ньому, керівники або представники органів державної влади, підприємств, установ, засобів масової інформації та організацій, а також окремі громадяни.

21. Засідання Правління Ради є легітимним, якщо на ньому присутні не менш як половина його членів.

22. Члена Правління Ради може бути виключено з його складу в таких випадках:

якщо він не брав участі в двох і більше поспіль засіданнях без поважної причини;

за письмовим відкликанням організації, яку він представляє у Раді при Держмитслужбі;

за власним бажанням;

за рішенням Правління Ради.

23. Рішення Правління Ради є легітимним, якщо воно приймається відкритим голосуванням більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Правління Ради при Держмитслужбі.

24. Для організаційного забезпечення роботи Ради при Держмитслужбі та Правління Ради утворюється Секретаріат Громадської ради при Держмитслужбі (далі - Секретаріат Ради), порядок роботи якого визначає Правління Ради.

25. Кількісний склад Секретаріату Ради визначається рішенням Правління Ради.

26. Секретаріат Ради виконує такі функції:

веде протоколи засідань Ради при Держмитслужбі, Правління Ради, забезпечує їх зберігання та надає копії відповідальним особам із зв'язків з громадськістю;

здійснює реєстрацію листування Ради при Держмитслужбі;

готує необхідні документи Ради при Держмитслужбі та Правління Ради.

27. Раду при Держмитслужбі очолює Голова, який є одночасно Головою Правління Ради, якого обирають відкритим голосуванням на засіданні Правління Ради строком на один рік.

28. Голова Ради при Держмитслужбі має заступників, які за його поданням обираються зі складу членів Правління Ради.

29. Права та обов'язки Голови Ради при Держмитслужбі:

скликає засідання Ради при Держмитслужбі та Правління Ради й організує їх роботу;

організовує та контролює роботу Секретаріату Ради;

від імені Ради при Держмитслужбі підписує видані нею документи;

раз на рік на зборах членів звітує про проведену роботу;

представляє інтереси Ради при Держмитслужбі у взаємовідносинах з Держмитслужбою та іншими державними органами, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

на запрошення Голови Державної митної служби України бере участь в засіданнях її колегії.

30. Заміна члена Ради при Держмитслужбі проводиться в порядку, установленому пунктом 6 цього Положення.

31. Якщо особу, яка виконує обов'язки Голови Ради при Держмитслужбі, згідно з пунктом 8 або пунктом 22 цього Положення замінено чи виключено, то Правлінням Ради обирається новий Голова Ради.

32. Заміна Голови Ради при Держмитслужбі здійснюється у порядку, визначеному пунктом 27 цього Положення.

33. Раз на рік Голова Ради при Держмитслужбі на зборах членів звітує про проведену роботу.

34. Держмитслужба України у разі можливості забезпечує Секретаріат Ради приміщенням, засобами зв'язку, створює умови для роботи Правління Ради та проведення засідань Ради при Держмитслужбі.

35. Держмитслужба України визначає відповідальну особу із зв'язків з громадськістю з метою координації взаємодії з Правлінням Ради.

 

^ Начальник Відділу з питань
взаємодії із засобами масової
інформації та зв'язків з
громадськістю 

 
 
 
В. В. Скрябін 


 


Додаток
до Положення про Громадську раду при Державній митній службі України 


Форма 

следующая страница >>