asyan.org
добавить свой файл
1
Затверджено
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
26.12.2011 р. № 772 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної

податкової служби) 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 квітня 2012 р.
за № 510/20823


РОЗРАХУНОК

частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20___ рік


1


Найменування платника податку _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________


2

Код згідно з ЄДРПОУ

3

Код виду економічної діяльності (КВЕД)


4

Код організаційно-правової форми господарювання

5

Місцезнаходження платника податку _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________


6

Найменування органу державної податкової служби за основним місцем обліку платника податку ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(гривень (з двома десятковими знаками))

з/п 

Назва показника 

Джерело інформації 

Сума Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції)  та від надання супутніх послуг

Розрахунково:


р.1.1 + р.1.2 + р.1.3 + р.1.4 +


+ р.1.5 + р.1.6+ р. 1.7 + р. 1.8
1.1

Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також від реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті

Кредитові обороти за субрахунком 701 "Дохід від реалізації готової продукції", аналітичні рахунки продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитові обороти за субрахунком 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів", аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів рослинництва (без ПДВ), що обліковуються за первісною вартістю

  

1.2 

Доходи, отримані від реалізації продукції тваринництва і птахівництва

Кредитові обороти за субрахунком 701 "Дохід від реалізації готової продукції", аналітичні рахунки продукції тваринництва (без ПДВ) та кредитові обороти за субрахунком 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів", аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів тваринництва (без ПДВ), що обліковуються за первісною вартістю

  

1.3 

Доходи, отримані від реалізації продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах)

Кредитові обороти за субрахунком 701 "Дохід від реалізації готової продукції", аналітичні рахунки продукції рибництва (без ПДВ) 

  

1.4 

Доходи, отримані від реалізації продуктів переробки продукції рослинництва та рибництва, що вироблені на власних підприємствах або на орендованих виробничих потужностях

Кредитові обороти за субрахунком 701 "Дохід від реалізації готової продукції", аналітичні рахунки реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) (без ПДВ) 

  

1.5

Доходи, отримані від реалізації продуктів переробки продукції рослинництва на закритому ґрунті, що вироблені на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях
1.6

Доходи, отримані від реалізації продуктів переробки продукції тваринництва і птахівництва, що вироблені на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях
1.7

Доходи, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства
1.8 

Доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг

Кредитові обороти за субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" (відповідно до переліку супутніх послуг, зазначених у пункті 308.4 статті 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України) (без ПДВ) 

  Загальна сума доходу сільськогосподарського товаровиробника  

Кредитові обороти за субрахунками:
791 "Результат операційної діяльності";
792 "Результат фінансових операцій";
793 "Результат іншої звичайної діяльності";
794 "Результат надзвичайних подій" 

  Величина, на яку зменшують загальну суму доходу сільськогосподарського товаровиробника  

Розрахунково:

р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4+ р. 3.5

  

3.1 

Сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки 

Кредитові обороти за рахунком 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» (відповідні субрахун-ки), якщо підприємство веде облік за спрощеною формою, то кредитові обороти за рахунком 47«Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (відповідні субрахунки) та кредитові обороти за субрахунком 719 «Інші доходи від операційної діяльності», на якому обліковуються суми ПДВ, які залишаються у розпорядженні суб'єктів спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 209 розділу V Податкового кодексу України


  

3.2 

Сума доходу, отримана від продажу іноземної валюти, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва 


Кредитові обороти за субрахунком 711 "Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти" в частині продажу іноземної валюти, що спрямовується на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів'я худоби, сільськогосподарської техніки тощо) 

 

3.3 

Сума доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліковуються за справедливою вартістю 

Кредитові обороти за субрахунком 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" 

  

3.4

Сума доходу, отримана від реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше

24 місяців до місяця, в якому здійснюється їх продаж


Кредитові обороти за субрахунком 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" в частині реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, в якому здійснюється їх продаж **
3.5

Сума доходу від списаної кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу по закінченні строку позовної давності

Кредитові обороти за субрахунком 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості"


Скоригований дохід сільськогосподарського товаровиробника

Розрахунково:
р. 2
- р. 3

  Частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік, % 

^ Розрахунково:
р. 1 / р. 4 х 100


  Дата заповнення Розрахунку (число, місяць, рік)..


Керівник платника податку ________________________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


М.П.Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія

та номер паспорта ***
Головний бухгалтер ________________________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія

та номер паспорта**** Рядок 1.6 заповнюють тільки сільськогосподарські товаровиробники, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.

** Не коригується дохід на суму перевищення ціни реалізації (без ПДВ) над залишковою вартістю основних засобів.

*** Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.