asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 9 10
Зміст
Вступ………………………………………………………………..стор.2

Навчальна програма гуртка «Юний столяр»……………………......3-19

Навчальна програма гуртка «Історико-технічний стендовий моделізм»…………………………………………………...………..20-37

Навчальна програма гуртка « Країна Інформатика»………...……38-81

ВСТУП
Позашкільна освіта доступна кожному юному громадянину і забезпечує вільний творчий, інтелектуальний і духовний розвиток особистості, відволікає дітей та молодь від негативних зовнішніх впливів, допомагає у виборі майбутньої професії.

За останні роки значно вдосконалено нормативно-правове забезпечення позашкільної освіти України. З метою забезпечення неперервності та наступності змісту освіти продовжується оновлення навчальних програм для гуртків різних напрямів.

Навчальна програма є інструментом організації навчально-виховної роботи, вираженням філософії закладу, засобом досягнення педагогічної мети, яка визначає зміст і результат освітньої діяльності.

Сучасна позашкільна освіта вимагає постійного оновлення та удосконалення змісту роботи творчих об’єднань, які б відповідали запитам дітей та молоді, очікуванням батьків і суспільства.

Прагнучи розширити можливості для технічної творчості сучасних школярів, педагогами Станції юних техніків № 4 Харківської міської ради розроблені навчальні програми за напрямками, передбаченими «Положенням про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків», але для яких не існує типових програм, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Запропонована збірка розробок навчальних програм гуртків науково-технічного напряму містить:

1.Навчальну програму гуртка «Юний столяр» (для дітей 11 – 15 років).

2.Навчальну програму гуртка «Історико - технічний стендовий моделізм» (для дітей 8-13 років).

3.Навчальну програму гуртка «Країна Інформатика»(для вихованців віком від 8- ми до 15 років).
Управління освіти Адміністрації Ленінського району

Харківської міської ради
Комунальний заклад

«Станція юних техніків №4 Харківської міської ради»


Автори, укладачі:

Толчинська Л.В.,методист

Архангельська Л.О.,

завідувач відділом

^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

гуртка «Юний столяр»

(для дітей 11 – 15 років)

Погоджено

на засіданні методичної ради

СЮТ № 4 Харківської міської ради

Протокол № 3 від 27.12 2011 року


Рекомендовано

методичною радою управління освіти

Адміністрації Ленінського району

Харківської міської ради

Протокол №2 від 13.01. 2012 року

Харків 2011 рік

Рецензія

на навчальну програму гуртка «Юний столяр»

^ Станції юних техніків № 4 Харківської міської ради.
Представлена навчальна програма гуртка «Юний столяр» спрямована на формування компетентностей особистості у процесі обробки деревини:пізнавальної, практичної, творчої, соціальної. Програма підготовлена з урахуванням вимог основних державних нормативних документів і містить необхідну суму знань, вмінь і навичок, що розвивають у вихованців системне мислення, вміння бачити зв’язок столярної справи з предметами шкільного курсу та надають їм допрофесійну підготовку.

Навчаючись у гуртку за цією програмою, вихованці поглиблять свої знання з математики, фізики, хімії, креслення, отримають та засвоять навички трудової діяльності з деревиною, її різновидами, декоративними властивостями, оволодіють спеціальною технікою та технологією.

Цінність наданої програми полягає в тому, що державної аналогічної програми з позашкільної освіти для середнього шкільного віку на сучасному етапі не існує.

Програма гуртка «Юний столяр» складена з урахуванням вікових особливостей учнів середнього шкільного віку. Групи комплектуються з вихованців 11-15 років (учнів 5-9 класів). Навчальна програма розрахована на 2 роки навчання (основний рівень, перший та другий роки навчання). На першому році навчання освоєння програми відбувається протягом 144 годин на рік. Заняття проводяться двічі на тиждень (4 години на тиждень). На другому році - 216 годин на рік, заняття проводяться двічі на тиждень (6 годин на тиждень).

Особливої позитивної оцінки заслуговує зміст розділів програми, який достатньо повно забезпечує основу підготовки вихованців до майбутньої професії. Програма складається з розділів, які містять основні види столярної діяльності. Вони не суперечать загальноприйнятим принципам побудови програми, яка передбачає варіативність технологій, методів і форм навчання. У процесі організації навчально-виховного циклу застосовуються як традиційні технології навчання та виховання, так й елементи інноваційних технологій (проектної, створення ситуації успіху, колективного творчого виховання та інші);

Програмою передбачена достатня кількість навчальних годин практичної діяльності, під час якої вихованці набувають необхідні навички зі столярної справи, виконують комплексні роботи щодо виготовлення окремих виробів, індивідуальних та колективних творчих завдань.

З урахуванням вищезазначених пропозицій вважаю, що даний проект навчальної програми гуртка «Юний столяр» може бути прийнятим та рекомендованим до використання у навчально-виховному процесі позашкільного закладу.
23.12.2011р.

Рецензент:

Сухоруков Олег Борисович,

вчитель трудового навчання (технології),

спеціаліст вищої категорії ЗНЗ № 126

І РОЗДІЛ

Пояснювальна записка до

^ Програми гуртка «Юний столяр»
Столярна справа – це перші кроки дитини до пізнання і розуміння обробки деревини, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи технічних і технологічних знань, умінь і навичок в роботі з деревиною.

Програма гуртка розрахована на роботу з учнями 5 – 9 класів (вихованцями 11 – 15 років). Програма передбачає навчання дітей в групах основного рівня протягом 2-х років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин: основний рівень – 1-й рік навчання – 144 години (4 години на тиждень), основний рівень – 2-й рік навчання - 216 годин ( 6 годин на тиждень).

^ Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі обробки деревини. Програма гуртка спрямована на формування у вихованців системного мислення, вміння бачити зв’язок столярної справи з предметами шкільного курсу та їх допрофесійної підготовки.

^ Основні завдання полягають у формування в учнів таких компетентностей:

  • пізнавальної: засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення з властивостями та технологіями обробки деревини за допомогою інструментів та станків (токарний, свердлильний та ін.), графічною грамотністю, технічним моделюванням, конструюванням і дизайном;

  • практичної: формування графічної грамотності, вмінь і навичок роботи з деревиною та інструментами, виготовлення різних виробів з деревини ( іграшок, предметів побуту та ін. ), вміння застосовувати отримані знання на практиці;

  • творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності; розвиток конструкторських здібностей, просторового й логічного мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до технічної творчості, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

  • творчої:: виховання поваги до праці та людей праці, дбайливого ставлення до навколишнього середовища, культури праці. Формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбність та ін.), доброзичливості і товариськості, уміння працювати в колективі.

Робота гуртка здійснюється за принципами інтеграції загальної середньої та позашкільної освіти, здійснення міжпредметних зв’язків, а також опори на базові знання фізики, математики, трудового навчання. Важлива роль надається формуванню мовної культури вихованців, засвоєнню технічної термінології та умінню її використання під час роботи, вирішенню творчих завдань.

Кожне заняття поєднує теоретичний матеріал і практичну роботу.

Програма передбачає варіативність технологій, методів і форм навчання. У процесі організації навчально-виховного циклу застосовуються як традиційні технології навчання та виховання, так й елементи інноваційних технологій (формування творчої особистості, колективного творчого виховання); пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, досліди, та ін.), репродуктивні (відтворювальний), проблемно-пошукові (проблемне викладання матеріалу, частково-пошукові ) тощо.

Також застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технологічні картки, технічні засоби навчання, ІКТ.

Перевірка та оцінювання знань й умінь гуртківців здійснюється під час виконання ними практичних робіт, а також у формі проведення вікторин, участі у конкурсах змаганнях, підсумкових виставках та інших формах навчально-виховної діяльності.

Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення у зміст програми, плануючи свою роботу на навчальний рік,з урахуванням інтересів гуртківців, стану матеріально-технічної бази.

Розподіл годин за темами – орієнтовний. Керівник гуртка, враховуючи рівень підготовки вихованців, може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і внести до програми відповідні корективи.

Дана програма розширює можливості підготовки вихованців до майбутнього вибору професії столяра.


ІІ РОЗДІЛ

^ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ГУРТКА «ЮНИЙ СТОЛЯР»

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ, 1 - Й РІК НАВЧАННЯ

(11 – 13 років)


з/п

тема

Кількість годин

Всього

Теорія


Прак

тика

1

Вступне заняття. Інструктаж з техніка безпеки під час занять в гуртку. Правила внутрішнього розпорядку гуртка. План роботи гуртка на навчальний рік

2

2

-

2

Породи дерев та їх властивості

6

2

4

3

Інструменти, приладдя і станки для роботи з деревиною. Класифікація інструмента, ознайомлення з ним.

14

4

10

4

Виготовлення деталей з деревини.

36

4

32

5

Збирання виробів із деревини

26

4

22

6

Обробка виробів із деревини і фанери

24

2

22

7

Художня обробка деревини

20

2

18

8

Клеї

6

2

4

9

Екскурсії,виставки

8

-

8

10

Підсумкове заняття

2

2

-
РАЗОМ

144

24

120^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ГУРТКА «ЮНИЙ СТОЛЯР»

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ, 1 - Й РІК НАВЧАННЯ

(діти віком 11 – 13 років)
Вступне заняття (2 год.)
следующая страница >>