asyan.org
добавить свой файл
1

25-006-01УДК 631.145:631.152 ДРНТІ 06.71.07
Розробка моделей системи та структури управління агропромисловим комплексом на рівні району в умовах переходу до ринкової економіки
В. В. Когут, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач науковою частиною науково-дослідного інститу круп’яних культур Подільської державної аграрно-технічної академії .
Ключові слова: управління,структура,моделі, район
В теперішній час в країні з’явились дійсно нові форми ведення господарства, яка базуються на зростаючій економічній самостійності господарських одиниць, використанні договірних відносин, різного роду форм оренди, кооперації, розвитку фермерства тощо. Існуюча система управління агропромисловим комплексом на рівні району не відповідає тим змінам економічних відносин, що відбуваються на селі, і навіть стає перешкодою на шляху їх здійснення. Допомогти здійсненню економічного реформування на селі може нова модель системи та структури управління на рівні району, яка в своїй основі опирається на основні положення Указу Президента України № 230 від 3.12.1999 р. “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” та механізму його виконання, розробленого Кабінетом Міністрів України.

Метою досліджень є розробка принципово нової моделі системи і структури управління агропромисловим комплексом на рівні району, виходячи з основних положень Указу Президента України “ 230 від 3 грудня 1999 року “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки.”
^ Очікувані результати: на підставі вивчення трансформації форм власності, створення нових організаційних форм господарювання, зміни виробничих відносин на селі будуть розроблені принципово нові моделі системи управління на рівні району з врахуванням територіально-зональних особливостей кожного району, організаційна побудова та структура апарату управління державних і недержавних управлінських утворень.

Передбачається делегування органам управління АПК на районному рівні повноважень, які б без зайвого втручання у внутрішні справи господарських формувань значно посилили свій вплив на їх ефективну діяльність. При цьому створюється економічна база для здійснення розширеного відтворення, максимально реалізуються принципи економічної самостійності господарських формувань різних форм власності.
Місце та час можливого впровадження: в усіх регіонах України на рівні району, особливо в районах, де розвинута переробна промисловість.


31.05.13