asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 21 22
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 291 від 30.11.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

21 грудня 1999 р.

за N 893/4186
Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

30.11.99 N 291 ( z0892-99 )

Інструкція

про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій

підприємств і організацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства фінансів

N 1012 ( z0991-02 ) від 09.12.2002

N 671 ( z1254-03 ) від 12.12.2003

N 591 ( z1291-04 ) від 24.09.2004

N 717 ( z1396-05 ) від 20.10.2005

N 1176 ( z1342-06 ) від 11.12.2006

N 1213 ( z1364-06 ) від 19.12.2006

N 353 ( z0225-08 ) від 05.03.2008

N 1238 ( z1084-08 ) від 14.10.2008

N 1125 ( z0970-09 ) від 25.09.2009 }


I. Загальні положення
Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення

рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом

подвійного запису інформації про наявність і рух активів,

капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності

підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і

бюджетних установ) незалежно від форм власності,

організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених

на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених

підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства). Ведення

позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без

застосування методу подвійного запису).

План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і

схем реєстрації та групування на них фактів

фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у

бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені

коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків

першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою

цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синтетичного

рахунку, третьою - номер субрахунку. Контирування документів

первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку

здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу й коду

синтетичного рахунку.

Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків

Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо

бухгалтерського обліку специфічних операцій.

Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб

управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними

доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого,

третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків

цього Плану рахунків. Порядок ведення аналітичного обліку та

кореспонденції рахунків, що не наведена в Інструкції,

встановлюється підприємством, виходячи з норм цієї Інструкції,

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших

нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та

управлінських потреб.

Інструкція із застосування Плану рахунків спрямована на

забезпечення єдності відображення однорідних за змістом

господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і

субрахунках. В Інструкції наведена коротка характеристика і

призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типова схема

реєстрації та групування інформації про господарські операції

(кореспонденція рахунків першого порядку).

Рахунки класів 0-7 є обов'язковими для всіх підприємств.

Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться всіма

підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва, а також

інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення

комерційної діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків

класу 8 "Витрати за елементами".

Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не

спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести

бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу

8 "Витрати за елементами" або в порядку, який наведено в

попередньому абзаці.

Бухгалтерській облік на субрахунках ведеться в аналітичному

розрізі з вимогою забезпечити кількісно-сумову та якісну (марка,

сорт, розмір тощо) інформацію про наявність і рух об'єктів

бухгалтерського обліку на відповідному синтетичному рахунку класу

1 "Необоротні активи", 2 "Запаси" та 0 "Позабалансові рахунки".

Підприємства роздрібної торгівлі, що застосовують метод оцінки

товарів за ціною продажу, можуть аналітичний облік товарів вести в

сумовому вираженні.
^ Клас 1. Необоротні активи
Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації

про наявність і рух основних засобів, інших необоротних

матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових

фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової

дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також

зносу необоротних активів.
На рахунках цього класу з відповідним веденням аналітичного

обліку узагальнюється інформація про наявність і рух необоротних

активів, належних підприємству на праві власності, отриманих на

праві господарського відання, на праві оперативного управління,

отриманих у фінансовий лізинг, у довірче управління чи за

договором оренди цілісного майнового комплексу. Господарські

організації (крім державних (казенних) та комунальних підприємств)

на окремих субрахунках третього порядку відповідних субрахунків із

зазначенням належності до державної та/або комунальної власності

відображають контрольовані ними (що перебувають у їх володінні

та/або користуванні) необоротні активи, що є об'єктами права

державної або комунальної власності, і які не увійшли до статутних

капіталів господарських товариств, створених у процесі

приватизації (корпоратизації). { Клас 1 "Необоротні активи"

доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1213

( z1364-06 ) від 19.12.2006, із змінами, внесеними згідно з

Наказом Міністерства фінансів N 1238 ( z1084-08 ) від 14.10.2008 }
Рахунок 10 "Основні засоби"
Рахунок 10 "Основні засоби" призначено для обліку й

узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих

на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних

майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а

також об'єктів інвестиційної нерухомості.

До основних засобів належать матеріальні активи, які

підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва

або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або

для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,

очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше

одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку

інформації про основні засоби визначені в Положенні (стандарті)

бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" відображається

надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних

засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною

вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта

(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція

тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод,

первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки

вартості об'єкта основних засобів, за кредитом - вибуття основних

засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або

невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі

часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки

основних засобів. За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" також

відображається сума створеного забезпечення, зокрема на

передбачену законодавством рекультивацію порушених земель.

Рахунок 10 "Основні засоби" має такі субрахунки:

100 "Інвестиційна нерухомість"

101 "Земельні ділянки"

102 "Капітальні витрати на поліпшення земель"

103 "Будинки та споруди"

104 "Машини та обладнання"

105 "Транспортні засоби"

106 "Інструменти, прилади та інвентар"

107 "Тварини"

108 "Багаторічні насадження"

109 "Інші основні засоби"

На субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість" ведеться облік

наявності та руху об'єктів інвестиційної нерухомості. На

субрахунку 101 "Земельні ділянки" ведеться облік земельних

ділянок.

На субрахунку 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель"

ведеться облік капітальних вкладень у поліпшення земель

(меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи).

На субрахунку 103 "Будинки та споруди" ведеться облік

наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та

передавальних пристроїв, а також житлових будівель.

На субрахунках 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні

засоби", 106 "Інструменти, прилади та інвентар" ведеться облік

відповідно машин та обладнання, транспортних засобів,

інструментів, приладів та інвентарю. На субрахунках 107 "Тварини"

і 108 "Багаторічні насадження" ведеться облік довгострокових

біологічних активів, у тому числі багаторічних насаджень, які не

пов'язані із сільськогосподарською діяльністю.

На субрахунку 109 "Інші основні засоби" ведеться облік

основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10

"Основні засоби".

Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного

об'єкту окремо.
^ Рахунок 10 "Основні засоби" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:

13 "Знос (амортизація) необоротних

активів"

15 "Капітальні інвестиції" 13 "Знос необоротних активів"

16 Позицію виключено 16 Позицію виключено

18 "Довгострокова 18 "Довгострокова

дебіторська заборгованість та дебіторська заборгованість та

інші необоротні активи" інші необоротні активи"

37 "Розрахунки з різними 28 "Товари"

дебіторами" 37 "Розрахунки з різними

дебіторами"

41 "Пайовий капітал" 42 "Додатковий капітал"

42 "Додатковий капітал"

46 "Неоплачений капітал" 85 "Інші затрати"

47 "Забезпечення

майбутніх витрат і платежів"

48 "Цільове фінансування і 94 "Інші витрати операційної

цільові надходження" діяльності"

53 "Довгострокові зобов'язання 97 "Інші витрати"

з оренди" 99 "Надзвичайні витрати"

64 "Розрахунки за податками й

платежами"

68 "Розрахунки за іншими

операціями"

74 "Інші доходи"
{ Рахунок 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну

N 1012 ( z0991-02 ) від 09.12.2002, N 717 ( z1396-05 ) від

20.10.2005, N 1176 ( z1342-06 ) від 11.12.2006, N 1213

( z1364-06 ) від 19.12.2006, N 353 ( z0225-08 ) від 05.03.2008,

N 1238 ( z1084-08 ) від 14.10.2008 }


следующая страница >>