asyan.org
добавить свой файл
1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра нформатики та управління захистом інформаційних систем


Завдання

для виконання контрольної роботи

з дисципліни

«Використання ЕОМ в інженерній практиці»

Для студентів заочної форми навчання

Гр. ЗМС, ЗМТ

2 курс І семестр

Одеса 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем

^ Контрольна робота

за курсом «Використання ЕОМ в інженерній практиці»

Виконав:

студент 2-го курса,

заочної форми навчання

группа _______

________________________________

(ФИО)

Номер залікової книжки ___________

Дата сдачи ______________________

Перевірив:

Старший викладач кафедри ІУЗІС

Скакун Л.В.

Одеса 2011

Вимоги до виконання контрольної роботи

 1. ^ Визначення номера варіанту завдання:

За наведеною таблицею визначити номер варіанту, де перший стовбець таблиці відповідає передостанньої цифрі залікової книжки, перша строка відповідає останньої цифрі залікової книжки.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

7

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
 1. ^ Вимоги до виконання курсових робіт


До виконання індивідуальних завдань (курсових робіт) пред'являються наступні вимоги:

 • індивідуальне завдання повинне бути виконане самостійно, як власне міркування автора на основі інформації, отриманої з різних джерел;

 • зміст індивідуального завдання повинно бути викладено від імені автора;

 • мета і завдання курсової роботи повинні бути чіткими та відображати суть досліджуваної проблеми;

 • вміст індивідуального завдання повинен відповідати темі завдання та відображати стан проблеми, ступінь розкриття суті проблеми в роботі повинна бути припустимою;

 • при розробці індивідуального завдання повинні бути використані не менше 7 різних джерел;

 • робота повинна містити узагальнені висновки і рекомендації.
 1. Вимоги до структури курсових робіт


Структура рефератів і курсових робіт повинна містити:

 • Титульний лист (титульний лист є першою сторінкою контрольної роботи);

 • Зміст (зміст включає: вступ; найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів основної частини завдання; висновки; список джерел інформації);

 • Вступ (у введенні коротко формулюється проблема, вказується мета і завдання контрольної роботи);

 • Основна частина (складається з кількох розділів, в яких викладається суть контрольної роботи);

 • Висновки або Висновок (у висновках наводять оцінку отриманих результатів роботи, пропонуються рекомендації);

 • Список джерел інформації (містить перелік джерел, на які посилаються в основній частині контрольної роботи).
 1. Вимоги до оформлення курсових робіт


До оформлення курсових робіт висуваються такі вимоги:

 • курсові роботи оформляють на аркушах формату А4 (210х297), текст друкується на одній стороні аркуша через півтора інтервали;

 • параметри шрифту: гарнітура шрифту - Times New Roman, накреслення - звичайний, кегль шрифту - 14 пунктів, колір тексту - авто (чорний);

 • параметри абзацу: вирівнювання тексту - по ширині сторінки, відступ першого рядка -12,5 мм, міжрядковий інтервал - Півтора;

 • поля сторінки для титульного листа: верхнє і нижнє поля - 20 мм; праве і ліве поля - 15 мм;

 • поля всіх інших сторінок: верхнє і нижнє поля - 20 мм, розмір лівого поля 30 мм, правого - 15 мм;

 • на титульному аркуші вказується назва освітньої установи, назва навчального курсу, номер групи, форма і курс навчання, П.І.Б. автора, П.І.Б. наукового керівника (перевіряючого), місце та рік виконання роботи;

 • кожну структурну частину треба починати з нового розділу з наступної сторінки (Вставка / Розрив / Новий розділ, з наступної сторінки);

 • сторінки нумерують арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Порядковий номер ставлять вгорі сторінки, праворуч;

 • нумерація сторінок починається з титульного аркуша, але на титульному аркуші та на сторінці «Зміст» номер сторінки не вказується, нумерація вказується з цифри 3 (з третьої сторінки);

 • текст основної частини індивідуальних завдань розбивають на розділи, підрозділи, пункти та підпункти;

 • розділи, підрозділи, пункти, підпункти нумерують арабськими цифрами;

 • ілюстрації (малюнки, схеми, графіки) і таблиці, які розміщуються на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок;

 • ілюстрації необхідно поміщати безпосередньо після першої згадки про них у тексті або на наступній сторінці;

 • таблиця розташовується безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше або на наступній сторінці;

 • таблиці нумерують арабськими цифрами по порядку в межах розділу;

 • примітки поміщають в тексті при необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації;

 • пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, допускається оформляти виносками;

 • список джерел інформації можна розміщувати в порядку появи джерела в тексті, в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків і в хронологічному порядку.

^ Завдання до курсової роботи
Курсова робота має розкрити тему згідно варіанту. Робота має виконуватися студентом самостійно під керівництвом викладача і містити 15-20 сторінок друкованого тексту. 1. Апаратне забезпечення ПК.

 2. Обчислювальні машини, системи та мережі. ЕОМ та обчислювальні системи.

 3. Класифікація ЕОМ.

 4. Мікроконтролери AVR.

 5. Мікропроцесорна архітектура К10 і К10.5.

 6. Мікропроцесорна система управління об'єктом.

 7. Багатопроцесорні сервера HP 9000 V-CLASS.

 8. Цифрові пристрої ЕОМ.

 9. Процесор із скороченим набором команд i85.

 10. Система переривань 32-хразрядних мікропроцесорів.

 11. Стримери.

 12. Топології обчислювальних систем.

 13. Архітектура фон Неймана.

 14. Асинхронні лічильники.

 15. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої RTF.

 16. Моделі архітектури високопродуктивних обчислювальних систем.

 17. Огляд сучасних сканерів.

 18. Однопроцесорні і багатопроцесорні ЕОМ.

 19. Основи цифрової техніки.

 20. Процесори RISC і CISC.

 21. Типи переривань.

 22. Функціональна і структурна організація ЕОМ.

 23. Програмне забезпечення мереж ЕОМ

 24. Процесори ЕОМ.

 25. Порівняльна характеристика МП з 16 - і 32-розрядною архітектурою.

 26. Аналіз архітектури ОЗУ ЕОМ різних поколінь.

 27. Паралельні комп'ютери та супер-ЕОМ.

 28. Накопичувачі на гнучких магнітних дисках.

 29. Колір і графіка на ЕОМ.

 30. Конструкція системної плати ЕОМ.

 31. Еволюція електронно-обчислювальних машин.

 32. Архітектура сучасних суперЕОМ.

 33. Взаємодія основних частин ЕОМ при виконанні програми.

 34. Взаємодії з ЕОМ на природній мові.

 35. Відеопристрої персональних ЕОМ і їх основні характеристики.

 36. Основні конфігурації ЕОМ і області їх використання.

 37. Основні платформи ЕОМ і області їх використання.

 38. Периферійні пристрої ЕОМ.

 39. Структурна схема ЕОМ.

 40. Сучасні модеми.