asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
Модуль 1

Основи управління загальноосвітнім навчальним закладом

Зміст модуля

Принципи, методи, функції управління загальноосвітнім навчальним закладом. Основні компоненти теорії внутрішньо шкільного управління

Головні принципи управління. Сутність та авторські класифікації закономірностей управління загальноосвітнім навчальним закладом. Вибір методів управління. Функції управління закладом освіти: педагогічний аналіз, планування, організація, контроль, регулювання. Модернізовані функції управлінської діяльності.

^ Форми управління загальноосвітнім навчальним закладом

Вищі колегіальні органи громадського самоврядування в загальноосвітньому навчальному закладі: збори (конференція), рада навчального закладу. Педагогічна рада як дорадчий колегіальний орган. Форми засідань педагогічної ради. Алгоритм підготовки до засідання педради. Нарада при директорові. Основні вимоги до проведення наради при директорові.

Цілі модуля

Слухач повинен знати:

 • сутність понять «управління», «керівництво», «менеджмент»;

 • види управління: стратегічне, проектно-цільове, адаптивне, оперативне, тактичне;

 • методи управління закладом освіти;

 • основні принципи управління загальноосвітнім навчальним закладом;

 • основні аспекти внутрішньо шкільного управління;

 • напрямки управлінської діяльності адміністрації школи;

 • вимоги до ведення ділової документації і терміни її зберігання.

Слухач повинен уміти:

 • здійснювати загальні функції управління і планування, організацію, координування, контроль, регулювання, облік і аналіз;

 • доцільно здійснювати підбір і розстановку педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу; розподіл обов’язків між членами адміністрації та педагогічного колективу;

 • співпрацювати з учнівською, батьківською громадськістю, спонсорами, органами місцевого самоврядування;

 • зміцнювати, розвивати й раціонально використовувати матеріально-технічну базу школи, забезпечувати вимоги санітарно-гігієнічного режиму, техніки безпеки, охорони праці, життя і здоров’я педагогічного та учнівського колективів;

 • у межах своєї компетенції видавати накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу.Питання

для самостійного опрацювання


 1. Упровадження новітніх освітніх технологій у НВП.

 2. Національна доктрина розвитку освіти: шляхи реалізації.

 3. Методичні аспекти впливу на імідж сучасного педагога.

 4. Використання ІКТ в організації ведення діловодства та контрольно-аналітичної діяльності адміністрації школи.

 5. Модернізація управлінської діяльності керівництва закладу освіти в сучасних умовах.

 6. Науково-практичні аспекти управління школою як складною динамічною соціально-педагогічною системою.

 7. Координація у внутрішньо шкільному управлінні.

 8. Педагогічна етика керівника школи.

 9. Наукова організація діяльності керівника школи.

 10. Підбір кадрів як складова частина прогностичної функції керівника школи.Сучасний керівник школи об’єктивно виступає в багатьох ролях, причому це не виключно управлінські ролі (плановика, аналітика, прогнозиста, контролера, організатора, координатора), але й ролі вчителя, вихователя, методиста, господарника, арбітра при розв’язанні ділових суперечок і міжособистісних конфліктів, дипломата при організації зовнішніх контактів школи, суспільного діяча.

Управління - це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей організації; це особливий вид діяльності, що перетворює неорганізовану юрбу в елективну цілеспрямовану і продуктивну групу (Пітер Друкер)
Управління - це :

 • процес впливу на систему з метою переведення її в новий стан або підтримки її в якомусь установленому режимі;

 • цілеспрямована діяльність усіх суб’єктів, спрямована на забезпечення становлення, стабілізації, оптимального функціонування і розвитку школи;

 • цілеспрямована й чітко організована робота вчителів і колегіальних органів школи та інших навчальних закладів, підприємств, установ і громадськості , що являють собою керівну систему з комплексного створення всіх умов, необхідних для досягнення кінцевої мети виховання і навчання школярів.


Задача науки управління школою - виявлення й наукове обґрунтування найбільш раціональних шляхів підвищення ефективності й результативності роботи шкільного колективу.

Загальні цілі управління школою:

 1. Становлення, створення керованої і керівної систем.

 2. Підтримка усіх властивостей системи, її упорядкування й стабілізація.

 3. Забезпечення оптимального функціонування системи.

 4. Розвиток системи, її переведення з існуючого у новий, якісно кращий стан.

 5. Створення цілісної системи безперервності освіти.

 6. Створення умов для одержання кожним суспільно необхідного рівня наукових знань, залучення до багатств світової і вітчизняної культури для розвитку здібностей і обдарувань особистості.

 7. Максимально повне задоволення освітніх потреб особистості.

 8. Створення умов для розвитку особистості.

 9. Формування цілісного педагогічного колективу однодумців.

 10. Демократизація шкільного життя і процесу управління ним на всіх рівнях.

 11. Гуманізація відносин на всіх рівнях системи.

 12. Створення в педагогічному колективі атмосфери творчої активності, переведення його в режим постійного творчого пошуку.

 13. Переведення педагогічного колективу на нові технології навчання і виховання.

Загальні ознаки управління:

 • Наявність керівної і керованої системи.

 • Цілісний характер системи та її єдність.

 • Наявність причинно-наслідкових зв’язків між елементами системи.

 • Наявність зворотного зв’язку.

 • Динамічний характер системи управління.

 • Наявність керуючого параметру (критеріїв)

 • Підсилювальна здатність системи.

 • Передача, перетворення і збереження інформації.


Керівник - працівник органу освіти, що володіє правом приймати рішення, тим самим впливаючи на функціонування і розвиток керованого об’єкта.
Загальні вимоги управління до діяльності керівника

 1. Механізм управління повинен відповідати можливостям суб’єкта і складності об’єкта .

 2. Наявність добре відпрацьованого зворотного зв’язку.

 3. Наявність резерві ( кадрових, матеріальних, фінансових тощо).

 4. Наявність критеріїв оцінки результативності управлінської діяльності.

 5. Облік особливостей конкретних людей.


Вимоги до керівника визначаються специфікою школи, а саме:

  • педагогічною спрямованістю всієї управлінської діяльності;

  • величезною соціальною відповідальністю ( головна продукція школи - люди);

  • високим ступенем відкритості керівної системи, близькістю школи до родини, соціального середовища;

  • різновіковим характером шкільного колективу, необхідністю співробітництва дорослих з дітьми;

  • контактним характером діяльності (вплив на педагогів і учнів не стільки наказом, скільки власною особистістю, прикладом);

  • відсутністю у школі «чистих» керівників, професіоналів менеджменту;

  • дефіцитом часу, неповнотою інформації, швидкою змінюваністю об’єкта управління, що ускладнює процес ухвалення рішення;

  • віддаленим у часі результатом діяльності .


^ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ


Методи управління - це особливі специфічні прийоми, способи взаємин і взаємодій керівника з виконавцями, що ведуть до удосконалення всієї системи

Класифікація методів управління


^ Ознаки класифікації

Методи

Об’єкт управління

Державного, регіонального, місцевого, внутрішньо шкільного управління

Суб’єкт управління

Адміністративного, господарського, суспільного управління, методи взаємодії, прийняття спільних рішень

За цілями

Стратегічні, тактичні, оперативні

За механізмом впливу

Соціально-політичної, соціально-економічної, психолого-педагогічної, організаційно-педагогічної спрямованості

За часом управлінських дій

Перспективні, довгострокові, поточні

За стилем

Авторитарні, демократичні, ліберальні, популістські, апаратні

Економічні

Впливи на економічну сферу діяльності людей

Організаційно-адміністративні (розпорядницькі)

Розпорядницького, організаційного, дисциплінарного впливу

Соціально-психологічні

Регулювання взаємин між людьми, створення оптимального психологічного клімату в колективі

За функціями управління

Методи планування, організації, контролю, стимулювання


При виборі методів необхідно враховувати фактори:

 • стратегічні і тактичні задачі;

 • особливості людей (учнів, вчителів. батьків) щодо яких застосовується метод (управлінський вплив);

 • порівняльна ефективність різних методів управління;

 • можливості кожного методу і наслідки його застосування;

 • міра у використанні тих чи інших методів, їхній взаємозв’язок ;

 • особливості ситуації вичерпаність інших засобів;

 • наявність часу для рішення задач саме обраним комплексом методів управління;

 • морально-психологічні, матеріальні та інші умови;

 • можливості, уміння підлеглих;

 • традиції, звички даного колективу, його привчання до того або іншого стилю управління.


Вибір оптимальних методів управління школою має здійснюватися поетапно:

  • виявлення і визначення проблеми в керівництві й у колективі;

  • індивідуальний і колективний пошук адекватних методів для рішення проблеми;

  • розробка критеріїв оцінки управлінського акут і його результату;

  • оцінка за обраним критерієм різних варіантів рішення питання;

  • вибір одного або декількох методів управління для рішення даної проблеми.^ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
Функція управління - це вид діяльності, що засновано на поділі й кооперації управлінської праці й характеризується визначеною однорідністю, складністю і стабільністю впливу на об’єкт і суб’єкт управління.

Функція - однорідний, відокремлений вид управлінської діяльності, який слід здійснити для досягнення цілей школи.

Класифікація функцій управлінняОсновною функцією адміністрації школи є функція управління – співвідношення між системою, яка управляє, і об’єктом, яким управляють. Саме ця функція вимагає виконання певних дій для забезпечення цілеспрямованості чи організованості в управлінні процесом діяльності всіх членів педагогічного колективу.

Серед адаптивних технологій управління школою провідне місце посідає оперативний зворотний зв’язок, корекція дій і процесів , що гарантує досягнення запланованого результату.Для того, щоб контроль був ефективним, він повинен відповідати загальним принципам:

 • принцип стратегічної спрямованості контролю;

 • принцип відповідності справі;

 • принцип нормативності;

 • принцип орієнтації на критичні точки;

 • принцип обліку суттєвих відхилень;

 • принцип дії;

 • принцип своєчасності контролю;

 • принцип простоти контролю;

 • принцип економічності контролю.следующая страница >>