asyan.org
добавить свой файл
1
Метод LU – розкладу

(метод розкладу на трикутні матриці або метод LU – факторизації )
Алгоритми цього методу досить близькі до методу Гауса. Основна перевага методу LU – факторизації в порівнянні з методом Гауса є можливість більш простого одержання розв’язку для різних векторів b системи лінійних алгебраїчних рівнянь

A · x = b (1)

A – матриця розміру nn із сталими коефіцієнтами;

bn-мірний вектор вільних членів;

х n-мірний вектор невідомих.

Матриця системи А представляється у вигляді добутку двох трикутних матриць L та U

А =L · U, де

,

^ Lнижня трикутна матриця, U – верхня трикутна матриця.

Зауважимо, що на головній діагоналі матриці U стоять одиниці. Це в свою чергу означає, що визначник матриці А дорівнює добутку діагональних елементів lii матриці L. (det U = 1; det L = l11l22lnn; det A = det L).

Отже, систему (1) можна записати у вигляді

L · U · x = b. (2)

Введемо допоміжний вектор у як

U · x = у (3)
^

Тоді можна записати, що


L · у = b. (4)

Розв’язування системи (1) або (2) відбувається в два етапи: спочатку розв’язується система L · у = b, а потім U · x = у.

Така послідовність розв’язку дає перевагу методу (в порівнянні з методом Гауса) – якщо потрібно розв’язати декілька систем з однією і тією ж матрицею А, задача суттєво спрощується, оскільки зберігаються матриці L та U.

Розв’язок системи L · у = b називається прямим ходом, а системи U · x = у – оберненим ходом.

Розглянемо прямий хід.Завдяки спеціальній формі матриці L вектор у можна легко визначити. Для цього (4) перепишемо у вигляді системи рівнянь


Звідси можна одержати, що в загальному вигляді

(5)

для

При оберненому ході вектор х визначається з системи рівнянь (3)

x1 + u12x2 + u13x3 + … + u1nxn = y1

x2 + u23x3 + … + u2nxn = y2

x3 + … + u3nxn = y3

………………………………

xn = yn

Починаючи з останнього рівняння, можна послідовно знайти компоненти вектора х. В загальному вигляді вони визначаються за формулами

для (6)

Тепер розглянемо LU – розклад матриці А.

Елементи матриці L та U визначаються за наступними формулами:

де , де ()

, де ()

, де ().

Ці ж самі формули можна записати у більш зручному вигляді (метод Краута).

У варіанті методу, що називається методом Краута, використовується наступна послідовність знаходження елементів матриць L та U () – де k – крок.

Для всіх

де (7)

де (8)

Домовимось, як звичайно, вважати значення суми рівним нулю, якщо верхня границя (межа) сумування менша від нижньої.

Крім того, .

Тобто, при k =1

для всіх

для всіх .На місце матриці А записується матриця такого вигляду:


Алгоритм

1) k =1
Обчислюємо

для всіх

для всіх .

2) k = k + 1
де

де .

Продовжуємо до тих пір, доки k = n.

Зауваження щодо алгоритму побудови програми:

  1. Необхідні в цих співвідношеннях значення елементів матриць L та U обчислюються на попередніх етапах процесу.

  2. Кожний елемент aij матриці А потрібен тільки для обчислення відповідних елементів матриці L та U ( тобто, в подальшому процесі aij не потрібні). Оскільки нульові елементи матриць L та U, а також одиничну діагональ матриці U запам’ятовувати не потрібно, тобто в процесі обчислення матриці L та U можуть бути записані на місце матриці А. Причому матриця L розташована в нижньому трикутнику (ij), U – відповідно в верхньому трикутнику (i < j) матриці А.

  3. Розклад матриці А на матриці L та U , як правило, об’єднують з прямим ходом. Може бути використана наступна послідовність обчислень: спочатку обчислюється перший стовпець матриці L , потім перший рядок матриці U та перший елемент вектора у; далі – другий стовпець матриці L , другий рядок матриці U та другий елемент вектора у і т.д.Матрицю А можна розкласти на дві трикутні матриці L та U при умові, що головні діагональні мінори матриці А відмінні від нуля. Якщо ця умова не виконується, наприклад, для k-го головного діагонального мінора, то при обчисленні елемента lkk матриці L за формулою (7) він стане рівним нулю. Це в свою чергу призведе до неможливості обчислення елементів ukj матриці U (ділення на нуль). Усунути таку ситуацію можна було б шляхом перевірки умов нерівності нуля головних діагональних мінорів до розкладу А = L U . Однак така перевірка пов’язана із значними затратами машинного часу, що перевищує затрати часу пов’язані із розкладом А = L U (крім того перевірка – це обчислення тих самих визначників).

Тому доцільніше проводити перевірку умови lkk = 0 безпосередньо в процесі обчислення елементів lij та uij. Тоді при виконанні цієї умови потрібно переставляти відповідний k-й рядок матриці А з наступними k + s рядками (), до тих пір, доки не виконається умова