asyan.org
добавить свой файл
1
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

КАФЕДРА ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з хімії
Звертаємо Вашу увагу, що у 2012-2013 навчальному році вивчення хімії здійснювалося за наступними програмами:


Клас

Програма

Затверджено МОН України

8-9

класи з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу

Збірник навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009. – 224 с.

10-11

профільне навчання учнів ЗНЗ:

 • біолого-хімічний;

 • хіміко-технологічний;

 • фізико-хімічний;

 • агрохімічний профілі.

Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення.-Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 248 с.

5-11

Варіативна складова Типових навчальних планів

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів. Хімія. 5 – 11 класи /Упор.: О.А.Дубовик, С.С.Фіцайло. Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 271 с.


Державна підсумкова атестація в основній школі

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено.

З усіх обов’язкових предметів атестація проводиться письмово за збірниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У разі проведення атестації за вибором, форму проведення атестації (усно чи письмово) обирають учні.

^ Державна підсумкова атестація з хімії проводиться у письмовій або усній формі.

У письмовій формі атестація з хімії проводиться за завданнями з навчального посібника «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 9 клас» (авт. Титаренко Н. В., Лашевська Г. А.– К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).

Збірник містить 20 варіантів атестаційних робіт. Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу.

Зміст завдань відповідає чинній програмі з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням хімії, «Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технічного циклу. К.: Вікторія, 2009.

http://mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya-osvita/23-diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/4325

Кожний варіант включає 30 завдань, зміст яких охоплює різні розділи навчальної програми. Серед них: тестові завдання закритої форми (завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення правильної послідовності); завдання відкритої форми (наприклад, завдання на відтворення генетичного зв’язку між класами неорганічних сполук; на складання рівнянь окисно-відновних реакцій та електронних балансів до них, реакцій йонного обміну в молекулярній та йонній формах); задачі різних типів, які передбачають розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу (пропонуються типи задач, що передбачені навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії).

На виконання завдань державної підсумкової атестації відводиться 90 хвилин. Під час роботи учні не можуть користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо), окрім довідкових матеріалів, розміщених у збірнику. Для проведення обчислень учням дозволяється користуватися калькулятором.

В усній формі атестація з хімії проводиться за білетами. Кожний з 20 білетів складається з трьох завдань. Перше і друге завдання передбачають перевірку теоретичних знань школярів, вміння ілюструвати виклад фактів та теорій відповідними прикладами, рівняннями хімічних реакцій. Третє завдання має практичний зміст і спрямоване на виявлення вміння застосовувати набуті знання для розв’язування розрахункових задач, здійснення реакцій та складання рівнянь реакцій. Задачу добирає вчитель з навчальних посібників, що мають відповідний гриф.

^ Державна підсумкова атестація у старшій школі
Державна підсумкова атестація в старшій школі проводиться з трьох предметів:

 • українська мова;

 • профільний предмет (для учнів, які навчалися у класах з профільним навчанням), історія України або математика (для учнів, які навчалися у класах універсального профілю);

 • предмет за вибором.

При вивченні двох профільних предметів (наприклад, фізики і математики у фізико-математичному профілі) атестацію складають із одного з них замість предмета за вибором.

Державна підсумкова атестація з хімії проводиться за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 11 клас» (авт. Дубовик О. А. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).

Збірник містить 22 варіанти атестаційних робіт. Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант.

Кожний варіант складається з чотирьох частин, що відрізняються складністю завдань. У кожній частині наведено завдання різної форми, які охоплюють різні розділи навчальних програм відповідного профілю. Серед них:

 • завдання в тестовій формі:

 • завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей,

 • завдання на встановлення відповідності,

 • завдання на встановлення правильної послідовності,

 • завдання відкритої форми (наприклад, завдання на відтворення генетичного зв’язку між класами неорганічних і органічних сполук; на складання рівнянь окисно-відновних реакцій та електронних балансів до них, реакцій йонного обміну в молекулярній та йонній формі);

 • задачі різних типів, які передбачають розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу (пропонуються типи задач, що передбачені навчальними програмами з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів).

У залежності від того, на якому рівні змісту учні вивчали хімію (Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення, 10 – 11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. http://mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna -ta-zagalna-serednya-osvita/23 -diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/4326 вони виконують завдання різних частин за відповідний час:

Рівень змісту

Частини атестаційної роботи

Час виконання

Рівень стандарту

Перша, друга

90 хвилин

Академічний рівень

Перша, третя

90 хвилин

Профільний рівень

Перша, третя, четверта

120 хвилин

Під час роботи учням не дозволяється користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо), окрім довідкових матеріалів, розміщених у збірнику. Для проведення обчислень учні можуть користуватися калькулятором.
Рекомендована література

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. № 561 «Про затвердження державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2016 року».

 2. Наказ МОН молодьспорту України від 24.06.2011р. № 1/9-493 «Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій».

 3. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2012-2013 навчальному році//Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. - № 4. – С. 2 – 10.

 4. Буринська Н.М.Загальна хімія: тлумач. слов.-довід.: Для учнів, студ., викладачів. – К.:Ірпінь: Перун, 2011. – 204 с.

 5. Величко Л.П. Предметні компетенції з хімії: перше наближення// Біологія і хімія в школі. – 2011. - № 4. – С. 10 – 13.

 6. Зламанюк Л.М., Ткачук Л.В. Модернізація природничо-наукової освіти через впровадження особистісно зорієнтованих підручників//Імідж сучасного педагога. – 2007. - № 3. – С. 29 – 32.

 7. Зламанюк Л.М. Професійна компетентність – складова педагогічної майстерності вчителя у процесі викладання природничо-наукових дисциплін//Нива знань. – 2009.- № 4. – С 9-11.

 8. Зламанюк Л.М. Особливості професійної діяльності сучасного вчителя хімії// Біологія і хімія в школі. – 2011. - № 3. – С. 18 – 21.

 9. Зламанюк Л.М. Інтерактивні техніки як засіб розвитку самостійного творчого мислення учнів//Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. - № 5. – С. 16 – 23.

 10. Корсакова О.К. Рівнева диференціація навчання як основа до профільної підготовки учнів// Проф. навчання: Нормат.-прав. й теорем.-метод. Засади/Упор. Л.А. Липова, М.Є. Терещенко. – Тернопіль: Мандрівець, 2010.


Завідувач кафедри природничої освіти ДОІППО,

кандидат педагогічних наук, доцент Л.М.Зламанюк