asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4 ... 10 11Оскільки Кз більше 1, підприємство забезпечено ресурсами для погашення грошових зобов'язань, загроза накопичення або непогашення податкового боргу відсутня.

У цьому випадку підприємство має аргументовано пояснити причини, які не дозволять отримати 2208 тис. грн. від реалізації продукції чи іншої звичайної діяльності, та вивести ці показники самостійно з урахуванням наявних ризиків.

Наприклад, одного з основних дебіторів підприємства визнано банкрутом, і судом оголошено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Доля цього кредитора у загальному надходженні дебіторської заборгованості складала у минулі періоди 30 відс., тому сума, яку передбачається отримати від дебіторів, на третину зменшиться і складе 322 тис. гривень.

Крім того, один з контрагентів підприємства має фінансові ускладнення внаслідок форс-мажорних обставин, тому не здійснить розрахунків за поставлену продукцію. Оскільки частка цього контрагента складає 28 відс., надходження за продукцію складуть лише 246 тис. гривень. Коефіцієнт загрози накопичення або непогашення податкового боргу складе 0,91, тобто при врахуванні наданої інформації така загроза фактично існує.

^ 3.2. Оцінка платоспроможності підприємства

Оцінка платоспроможності підприємства здійснюється для встановлення можливості погашення підприємством грошових зобов'язань (податкового боргу).

^ Визначимо коефіцієнт покриття як відношення всієї суми оборотних активів до короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт покриття (Кп) показує платіжні можливості підприємства на період, що дорівнює середній тривалості одного обороту всіх оборотних засобів, за умови своєчасних розрахунків дебіторів, реалізації готової продукції та продажу (у разі потреби) матеріальних оборотних засобів. Оптимальне значення Кп не менше 2 означає, що на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань припадає 2 одиниці оборотних засобів.

Коефіцієнт визначаємо як суму оборотних активів (рядок 1195 балансу - форми N 1 або N 1-к), поділену на суму поточних зобов'язань та забезпечень (рядок 1695 цієї ж форми):

Кп =

Ряд. 1195
ряд. 1695


(ф. 1)Нормативне значення Кп - від 2 до 2,5.

У випадку невідповідності коефіцієнта покриття теоретично виправданому значенню (якщо він менший 2) необхідно розглянути заходи, заплановані підприємством для забезпечення виконання короткотермінових зобов'язань.

Підприємство може надати очікувані за період дії розстрочки (відстрочки) зміни обсягів оборотних активів та зобов'язань, які покращать платоспроможність підприємства.

Наприклад, підприємство може надати копії господарських договорів (контрактів), за якими передбачено отримання коштів або інших активів, відомості про майбутні кредити банків або фінансових організацій, позики з бюджету тощо.

Якщо коефіцієнт покриття знаходиться у допустимих межах, аналізується відношення суми коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та реальної короткострокової дебіторської заборгованості до короткострокових зобов'язань (коефіцієнт загальної ліквідності).

Вся додаткова інформація, розрахунки та обґрунтування можуть враховуватися виключно у разі документального підтвердження.

^ Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) характеризує очікувану платоспроможність підприємства на період, що дорівнює середній тривалості одного обороту дебіторської заборгованості, за умови своєчасного погашення дебіторської заборгованості.

^ Нормативне значення Кзл - не менше 1.

Цей коефіцієнт показує, скільки відсотків боргів підприємство зможе сплатити, а скільки перейде до розряду прострочених.

Коефіцієнт визначається як:

сума дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (рядок 1125 форм N 1 або N 1-к), дебіторська заборгованість за розрахунками (рядки 1130, 1135 форм N 1 або N 1-к), інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155 форм N 1 або N 1-к), поточні фінансові інвестиції (рядок 1160 форм N 1 або N 1-к), гроші та їх еквіваленти (рядок 1165 форм N 1 або N 1-к),

поділені на суму поточних зобов'язань та забезпечень (рядок 1695 форм N 1 або N 1-к):

Кзл =

Ряд. 1125 + 1130 + 1135 + 1155 + 1160 + 1165
Ряд. 1695


(ф. 1)У разі відповідності коефіцієнта загальної ліквідності граничним межам підприємство визнається таким, що може забезпечити погашення короткотермінових зобов'язань.

У разі негативної динаміки платоспроможності підприємства та якщо значення коефіцієнтів платоспроможності (Кп та Кзл) нижчі граничних рівнів, необхідно проаналізувати заходи, які передбачено вжити підприємством протягом дії розстрочення. Зокрема, це можуть бути заходи щодо:

виконання у повному обсязі фінансового плану чи виробничої програми;

підвищення оборотності оборотних активів;

зменшення обсягів дебіторської заборгованості та запасів;

збільшення прибутку підприємства;

організаційні зміни;

зменшення витрат тощо.

Вся додаткова інформація, розрахунки та обґрунтування можуть враховуватися виключно у разі документального підтвердження.

Для оцінки платоспроможності підприємства, яке звернулося за розстроченням грошових зобов'язань (податкового боргу), значення коефіцієнта загальної ліквідності не має бути визначальним, оскільки його негативне значення тільки підтверджує загрозу виникнення податкового боргу, що є підставою для розстрочення грошових зобов'язань платника податків.

Підтвердженням реальності досягнення запланованих підприємством заходів є позитивна динаміка коефіцієнта покриття та коефіцієнта загальної ліквідності за останній та передостанній звітні періоди. Позитивна динаміка (збільшення значень коефіцієнтів) вказує на поліпшення платоспроможності підприємства.

^ Таблиця 1

Динаміка обсягів виробництва та реалізації підприємства


тис. грн.

^ Назва показника

Джерело інформації

Відповідний період минулого року

Звітний період (наростаючим підсумком з початку року)

^ Зростання (+), зниження (-)

відс.
гр. 4 / гр. 3


тис. грн.
гр. 4 - гр. 3


1

2

3

4

5

6

1. Обсяг виробництва продукції

^ Статистична звітність підприємства

 

 

 

 

2. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(ф. N 2 або N 2-к) ряд. 2000

 

 

 

 

2.1. в тому числі надходження коштами

Дані підприємства

 

 

 

 

2.2. питома вага надходжень коштами, %

Ряд. 2.1 / ряд. 2 * 100

 

 

х

х<< предыдущая страница   следующая страница >>