asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 8 9 10 11
4. Заключні положення

4.1. Інформація згідно з вимогами Методичних рекомендацій (у тому числі основні, додаткові матеріали, розрахунки згідно з підпунктом 2.1 пункту 2, підпунктами 3.1, 3.2 та 3.3 пункту 3, підпунктами 4.3 та 4.6 пункту 4 Методичних рекомендацій та таблиця 1) фізичною особою - заявником надається у добровільному порядку і використовується органом Міндоходів для встановлення загрози виникнення, накопичення або непогашення податкового боргу, проведення аналізу фінансового стану та формування висновку щодо доцільності застосування режиму розстрочення (відстрочення).

4.2. Аналіз загрози виникнення, накопичення або непогашення податкового боргу та аналіз фінансового стану проводиться органом Міндоходів на підставі оригіналів документів (засвідчених підписом фізичної особи та з проставленням печатки фізичної особи - підприємця у разі її наявності), які надано у пакеті документів у вигляді додатків.

4.3. З метою забезпечення податкового кредиту рекомендується додатково отримувати від фізичних осіб - заявників документи, які б засвідчували гарантію сплати розстрочених (відстрочених) сум. Такими документами можуть бути гарантійні листи із зазначенням конкретних активів, які підприємство самостійно виділяє у рахунок забезпечення податкового кредиту, поручительства платоспроможних фізичних або юридичних осіб тощо, які надаються заявниками у добровільному порядку. У разі отримання такого забезпечення ці відомості необхідно занести до договору про розстрочення у підпункт 6.4 "Особливі умови".

4.4. Надання висновків щодо кожного розділу аналізу та узагальнюючого висновку про доцільність застосування режиму розстрочення (відстрочення) здійснюється органом Міндоходів. Узагальнюючий висновок має відображати чітку позицію органу Міндоходів щодо можливості або неможливості розстрочення (відстрочення) фізичній особі - заявнику грошових зобов'язань або податкового боргу та бути належно обґрунтованим. Зразок висновку органу Міндоходів наведено у додатку до Методичних рекомендацій.

4.5. За наявності у фізичної особи - заявника переплати з платежів до бюджету на суму, що дорівнює або перевищує суму грошового зобов'язання (податкового боргу) до розстрочення (відстрочення), розстрочення (відстрочення) такому платнику податків не надається, оскільки платник має наявні ресурси для погашення грошового зобов'язання або податкового боргу у повному обсязі.

У разі наявності переплати у сумі, меншій суми зобов'язання (боргу) до розстрочення (відстрочення), розглядати звернення про розстрочення лише на залишкову суму після направлення до органу Держказначейства висновку про зарахування наявної переплати у рахунок часткового погашення заявленого до розстрочення грошового зобов'язання або податкового боргу відповідно до Порядку взаємодії органів державної податкової служби України, фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) платникам податків, затвердженого наказом ДПА України, Мінфіну та Держказначейства від 21.12.2010 N 974/1597/499, зареєстрованого у Мін'юсті 29.12.2010 за N 1386/18681.

Для визначення сум переплат, які за згодою платника податків мають бути зараховані у сплату грошового зобов'язання і відповідно зменшити суму розстрочки (відстрочки), використовуються дані карток особових рахунків на дату звернення з урахуванням можливостей та доцільності такого зарахування.

У разі відмови платника податків від надання податковому органу заяви на зарахування наявної переплати у рахунок часткового погашення поточного грошового зобов'язання (податкового боргу) загроза утворення нового податкового боргу на повну суму задекларованого грошового зобов'язання або непогашення наявного податкового боргу відсутня, тому це зобов'язання (борг) не розстрочується (не відстрочується).

4.6. У разі розгляду заяв фізичних осіб, які не мають власного доходу та/або власних активів, умовою для надання розстрочення може бути наявність поручительства фізичної або юридичної особи. У разі надання заявником такого поручительства аналіз фінансового стану здійснюється за даними такого поручителя, для чого останній може надати органу Міндоходів відповідні матеріали.

 

Додаток 1
до Методичних рекомендацій щодо встановлення загрози виникнення (накопичення) податкового боргу та проведення аналізу фінансового стану фізичних осіб, які звертаються до органів Міндоходів для розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу)


Зразок
висновку органу Міндоходів щодо можливості розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) фізичної особи - заявника


1. Загальна характеристика фізичної особи

1.1. Повні паспортні дані заявника.

1.2. Реєстраційні дані (код ЄДРПОУ, адреса відповідно до офіційної реєстрації та фактична адреса).

1.3. Основні показники фінансового стану (діяльності) фізичної особи у динаміці.

^ 2. Наявність переплат за платежами до бюджету

Результати перевірки даних карток особових рахунків платника на предмет виявлення переплат з платежів до бюджету.

^ 3. Визначення існування (відсутності) загрози виникнення податкового боргу

3.1. Розрахунок коефіцієнта загрози виникнення, накопичення або непогашення податкового боргу (Кз).

3.2. Перерахунок Кз з урахуванням наданої платником додаткової інформації.

3.3. На підставі зазначених розрахунків складається висновок щодо існування (або відсутності) загрози виникнення, накопичення або непогашення податкового боргу.

^ 4. Оцінка платоспроможності фізичної особи

4.1. Розрахунок коефіцієнта покриття (Кп).

4.2. Результати аналізу наданих заявником заходів, запланованих для забезпечення виконання короткотермінових зобов'язань (у разі негативної динаміки платоспроможності підприємства, а також у разі, якщо значення коефіцієнта Кп нижче нормативного).

4.3. Висновок щодо платоспроможності або неплатоспроможності фізичної особи - заявника.

^ 5. Оцінка забезпечення податкового кредиту

6.1. Аналіз документально підтверджених відомостей про власні активи платника та основних показників діяльності фізичної особи - підприємця протягом дії розстрочення (відстрочення).

6.2. Висновок про наявність та достатність забезпечення податкового кредиту.

^ 6. Узагальнюючий висновок про доцільність застосування режиму розстрочення (відстрочення)

Узагальнюючий висновок про доцільність (недоцільність) розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платника податків, складений з урахуванням попередніх висновків (щодо існування або відсутності загрози виникнення, накопичення або непогашення податкового боргу, рівня платоспроможності та забезпечення податкового кредиту).

Начальник підрозділу, до функціональних
обов'язків якого входить розгляд питань
щодо надання розстрочення (відстрочення)


 
 
____________
(підпис)

 
 
П. І. Б.


<< предыдущая страница