asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 7 8 9 10 11де Ал - високоліквідні активи (готівкові кошти та залишки коштів на банківських рахунках), наявні у платника податків на дату наданої заявником звітності (офіційної або оперативно розрахованої) або на дату звернення. У разі коли кошти заблоковані на рахунках банком, ця сума коштів не може враховуватися у сумі Ал за наявності належно оформленого банківського підтвердження;

Зпб - загальна сума поточних грошових зобов'язань платника податків з усіх податків, зборів (обов'язкових платежів), термін сплати яких припадає на той же податковий період, що і грошове зобов'язання, яке платник просить розстрочити (відстрочити), та сума податкового боргу (у тому числі розстроченого (відстроченого)), за яким терміни сплати припадають на період дії нового розстрочення (відстрочення) на момент звернення (у разі якщо фізична особа є платником податків у різних районах, необхідно за даними платника враховувати суми податкових зобов'язань та боргу в усіх цих районах), а також сума заборгованості із зарплати (для фізичних осіб - підприємців).

Необхідно також враховувати інші першочергові зобов'язання платника податків, виконання яких може впливати на погашення розстроченого (відстроченого) грошового зобов'язання (податкового боргу), зокрема:

- суму раніше розстрочених грошових зобов'язань, терміни сплати яких настануть протягом дії нового розстрочення (відстрочення);

- наявність банківських кредитів;

- суму платежів, несплата яких може спричинити зупинку виробництва або виникнення конфліктних ситуацій з іншими кредиторами (штрафні санкції підрозділів МЧС, МОЗ, інших органів, плата за ліцензії, сертифікати та дозволи, платежі за енергоносії, інші комунальні послуги тощо).

^ Нормативне значення Кз - менше одиниці.

При значенні Кз більше одиниці фізична особа забезпечена високоліквідними оборотними активами для виконання грошових зобов'язань та погашення податкового боргу. Отже, аналізом звітних даних та розрахункових показників орган Міндоходів може встановити відсутність загрози виникнення, накопичення або непогашення податкового боргу.

Значення ^ Кз менше одиниці свідчить про недостатність таких активів і відповідно про наявність загрози виникнення, накопичення або непогашення податкового боргу.

Заявник може додатково пояснити рух коштів та поточних зобов'язань, надати відповідні обґрунтування, розрахунки та повідомити про чинники, які можуть зменшити активи та/або збільшити зобов'язання.

Вся додаткова інформація, розрахунки та обґрунтування можуть враховуватися виключно у разі документального підтвердження.

На підставі цих даних заявник може додатково розрахувати Кз і скласти висновок про неможливість виконання грошових зобов'язань (погашення податкового боргу).

Орган Міндоходів розглядає ці розрахунки, висновок і у разі визнання належно обґрунтованими за результатами аналізу встановлює наявну загрозу виникнення, накопичення або непогашення податкового боргу.

У разі якщо фізична особа не в змозі надати зазначені обґрунтування, орган Міндоходів визнає відсутність такої загрози, що є підставою для відмови у наданні розстрочення (відстрочення).

Приклад розрахунку загрози непогашення податкових зобов'язань

15 квітня фізична особа, яка не є підприємцем, звернулася з проханням розстрочити грошові зобов'язання по податку з доходів фізичних осіб згідно з податковою декларацією за минулий рік (за терміном сплати 13 травня) на суму 125 тис. гривень. Крім того, у цьому ж податковому періоді за іншими платежами платник має сплатити до бюджету ще 3 тис. грн., комунальні платежі становлять 0,5 тис. гривень. Сума податкового боргу на момент звернення складає 1,5 тис. гривень.

При цьому платник станом на дату звернення має кошти на загальну суму 150 тис. грн. (у тому числі готівки на 8 тис. грн. та коштів на банківському рахунку - 142 тис. грн.).

Встановлюємо, чи існує загроза виникнення податкового боргу (розраховуємо коефіцієнт загрози виникнення податкового боргу):

Кз =

150
______________________
125 + 3 + 0,5 + 1,5

= 1,154.Оскільки Кз більше 1, заявник забезпечений ресурсами для погашення грошових зобов'язань, тому загроза виникнення податкового боргу відсутня.

Однак, за інформацією заявника, підтвердженою банком, із загальної суми коштів на банківських рахунках 25 тис. грн. знаходяться на строковому депозиті у банку, в якому тимчасово припинено повернення депозитних вкладів і введено тимчасову адміністрацію. Таким чином, кошти платника у сумі 25 тис. грн. можна не враховувати.

З урахуванням наданої інформації коефіцієнт загрози виникнення податкового боргу складе 0,962, тобто така загроза фактично існує.

^ 3.2. Оцінка платоспроможності фізичної особи

Оцінка платоспроможності фізичної особи здійснюється для встановлення можливості погашення платником своїх короткострокових зобов'язань.

^ Визначимо коефіцієнт покриття як відношення середньої суми щомісячних надходжень з усіх джерел до суми усіх зобов'язань платника, які припадають на поточний місяць.

^ Коефіцієнт покриття (Кп) показує платіжні можливості фізичної особи, тобто скільки одиниць оборотних активів припадає на одну одиницю зобов'язань.

Оптимальне значення Кп не менше 2 означає, що для визнання платника платоспроможним на кожну грошову одиницю його короткострокових зобов'язань має припадати не менше 2 одиниць оборотних активів.

Кп =

Сн
Сз


,де ^ Сн - середньомісячна сума надходжень, які отримувала фізична особа протягом минулого та поточного років з усіх джерел походження;

Сз - сума усіх зобов'язань платника, які будуть припадати на місяць у періоді дії запитаної розстрочки (відстрочки) (включаючи поточні грошові зобов'язання, податковий борг, щомісячні частки розстрочених грошових зобов'язань (боргу), зарплата найманим працівникам, комунальні послуги та інші обов'язкові щомісячні виплати).

^ Нормативне значення Кп - від 2 до 2,5.

У випадку невідповідності коефіцієнта покриття теоретично виправданому значенню (якщо він менший 2) необхідно розглянути заходи, заплановані фізичною особою для забезпечення виконання короткотермінових зобов'язань.

Заявник може надати очікувані за період дії розстрочки (відстрочки) зміни обсягів оборотних активів та зобов'язань, які покращать платоспроможність фізичної особи.

Наприклад, можуть бути надані копії господарських або цивільних угод, договорів (контрактів), за якими передбачено отримання коштів або інших активів, відомості про майбутні кредити банків або фінансових організацій, позики з бюджету тощо.

Вся додаткова інформація, розрахунки та обґрунтування можуть враховуватися виключно у разі документального підтвердження.

Підтвердженням реальності досягнення запланованих заявником заходів є позитивна динаміка коефіцієнта покриття за останній та передостанній звітні періоди. Позитивна динаміка (збільшення значень коефіцієнта) вказує на поліпшення платоспроможності фізичної особи.

Приклад оцінки платоспроможності фізичної особи

Відповідно до документів, наданих фізичною особою, яка не є підприємцем, середня сума її сукупного щомісячного доходу за минулий рік та I квартал поточного року становить 45 тис. гривень. Загальна сума платежів на поточний місяць - 22,8 тис. грн. (у тому числі 17,8 тис. грн. платежів за розстрочкою, яку може бути надано, 3 тис. грн. поточних платежів, 0,5 тис. грн. комунальних платежів та 1,5 тис. грн. податкового боргу, сплату якого необхідно забезпечити у повному обсязі).

Підставляємо у формулу коефіцієнт покриття значення показників:

Кп =

45
22,8

= 1,97У цьому випадку коефіцієнт покриття нижчий теоретично обґрунтованого значення. Однак фізична особа - заявник повідомила про очікуване (протягом наступного місяця) надходження коштів у рахунок оплати проданого у минулому місяці рухомого майна у сумі 4 тис. гривень.

Таким чином, значення коефіцієнта покриття буде дорівнювати 2,15. Це дозволяє зробити висновок, що хоча заявник має ознаки неплатоспроможності (додаткове підтвердження загрози виникнення податкового боргу), однак при врахуванні наданої додаткової інформації значення коефіцієнта покриття перевищить нормативне значення, тому платника можна вважати платоспроможним.

^ 3.3. Оцінка забезпечення податкового кредиту

Основними показниками при з'ясуванні наявності та достатності забезпечення податкового кредиту є документально підтверджені відомості про власні активи платника та основні показники діяльності фізичної особи - підприємця протягом дії розстрочення (відстрочення).

При цьому як фізична особа, яка не є підприємцем, так і фізична особа - підприємець додатково до наданих у документальному вигляді відомостей з метою забезпечення зручності користування інформацією можуть заповнити таку форму:

Таблиця 1

Розрахунки прогнозних доходів
фізичної особи, що гарантують виконання графіка погашення розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань (податкового боргу)


тис. грн.

Показники

Період дії розстрочки (відстрочки)

Місяць, з якого передбачається дія розстрочки (відстрочки)

Наступні місяці в межах дії розстрочки (відстрочки)

...

Місяць, яким передбачається закінчення дії розстрочки (відстрочки)

1. Надходження коштів (товарів) від усіх видів діяльності

 

 

 

 

2. Дебіторська заборгованість

 

 

 

 

3. Надходження коштів з інших джерел, не пов'язаних з основним та іншими видами діяльності

 

 

 

 

4. Сума усіх зобов'язань поточного періоду

 

 

 

 

5. Очікувані надходження до бюджету, в тому числі

 

 

 

 

5.1. Очікувана сплата поточних платежів до бюджету

 

 

 

 

5.2. Погашення податкового боргу, розстрочених, (відстрочених) податкових зобов'язань та процентів за наданий податковий кредит

 

 

 

 Показники розраховуються виходячи із загальних прогнозних результатів роботи на період розстрочення (відстрочення) і проводяться у розрізі кожного місяця дії розстрочення (відстрочення).

Результатом аналізу таблиці 1 є встановлення можливості погашення зобов'язань платника, тобто оцінюється достатність надходжень для виконання усіх зобов'язань, зокрема погашення розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань та податкового боргу.
<< предыдущая страница   следующая страница >>