asyan.org
добавить свой файл
1
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У 2011/2012 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Головною метою вивчення навчального предмета «За­хист Вітчизни» є розвиток особистості учнів, формуван­ня їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Відповідно до мети сформовано завдання предмета:

• підготовка молоді до захисту життя і здоров'я, за­безпечення власної безпеки і безпеки інших людей у над­звичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

• підготовка молоді до служби у Збройних силах України, інших військових формуваннях, виконання вій­
ськового обов'язку в запасі.

На основі визначених головної мети і завдань та від­повідно до Державного стандарту предмет вивчається за трьома змістовними лініями:

• основи військової справи та військово-патріотичне виховання;

 • основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях;основи медичних знань, надання першої допо­моги.

У 201 І/2012 навчальному році у навчальних закла­дах системи загальної середньої освіти учні 10-11 класів вивчатимуть предмет «Захист Вітчизни» за навчальною програмою (авт. В. М. Мелецький та ін.). Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх на­вчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. № 834, вивчення предмета у 2011/2012 навчальному році здійснюється:

 • 2 години на тиждень - у класах з профільним та військово-спортивним профільним навчанням;

 • і година на тиждень - у класах всіх інших на­прямів.

Навчальна програма з предмета «Захист Вітчизни» визнав, що вивчення предмета юнаками та дівчатами проводиться окремо (відповідно до листа-роз'яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 р. № і/9-444). Поділ класу на групи здійснюється згід­но з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128 (Додаток 2). Навчальний пред­мет нри цьому в обох випадках називається «Захист Вітчизни».

Дівчата за власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) можуть навчатися за про­грамою та підручниками для юнаків. Юнаки, які за ста­ном здоров'я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для дівчат.

Предмет викладається протягом трьох періодів -у 10 і 11 класах під час навчального року та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі). Навчально-польові заняття (збо­ри) проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів наприкінці навчального року, з використанням навчально-методичної бази вій­ськових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-оздоровчих таборів, базових навчальних за­кладів, центрів допризовної підготовки тощо. їх орга­нізацію і проведення планує керівник навчального за­кладу відповідно до діючих вимог.

З метою ефективнішої організації навчально-польових зборів пропонуємо визначити загальноосвіт­ні навчальні заклади, на базі яких проводити занят­тя, залучивши до них учнів з інших загальноосвітніх навчальних закладів, об'єднавши їх у навчальні взво­ди та відділення.

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з роз­ділу «Основи цивільного захисту» передбачається під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного за­хисту) в загальноосвітніх навчальних закладах.

Оцінювання рівня засвоєння учнями програмового матеріалу здійснюється відповідно до «Критеріїв оці­нювання навчальних досягнень учнів у системі загаль­ної середньої освіти».

Під час оцінювання навчальних досягнень з пред­мета «Захист Вітчизни» вчитель оцінює: якість знань, умінь та навичок учнів; нормативні показники, конт­рольні вправи (нормативні показники та вправи пода­но у навчальній програмі). Якість виконання норма­тивів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів.

Протягом навчального року відпрацьовуються всі ін­дивідуальні нормативи.

Під час складання контрольних вправ з приклад­ної фізичної підготовки слід врахувати деякі особли­вості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних випадків:

 1. Контрольні вправи складають тільки учні основ­ної медичної групи, які на момент прийняття нор­мативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров'я?

 2. Перевірка безпечності місць занять та справнос­ті інвентарю.

 3. Проведення розминки.

Під час здачі заліків та нормативів також мають ураховуватися фізіологічні особливості та релігійні по­гляди учнів.

У зв'язку з проведенням в Україні фінальної части­ни чемпіонату Європи 2012 року з футболу.буде здій­снено оптимізацію організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 на­вчальному році. Виконання програм із Захисту Вітчизни як у профільних, так і непрофільних класах рекомен­дуємо за рахунок резервного часу, інтенсифікації на­вчального процесу та ущільнення навчального матеріа­лу тих розділів програми, засвоєння яких не викликає труднощів в учнів.

Важливими умовами успішності занять з предмета є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів. На заняттях стосунки між учнями та вчите­лем, а також учнів між собою підтримуються на зра­зок взаємовідносин між військовослужбовцями Зброй­них сил України.

Для активізації військово-патріотичного вихован­ня у загальноосвітніх навчальних закладах рекомен­дується вести гурткову роботу відповідного напряму. Під час проведення відповідної роботи слід керува­тися Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, навчальною програ­мою «Захист Вітчизни», угодою про співробітництво між обласним управлінням освіти і науки та облас­ним військовим комісаріатом про спільну діяльність з питань військово-патріотичного виховання учнів­ської молоді.

Для гурткової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах рекомендуємо користуватися програмою, яка має відповідний гриф Міністерства «Програма гурт­ка військово-патріотичного напряму «Школа безпе­ки» (авт. В. Л. Олексюк, Л. В. Горчинська, І. В. Єпі-фанцев).

Програма гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки» модульного типу, передбачає закріп­лення знань із шкільного курсу предметів із: захисту Вітчизни, фізичного виховання, основ здоров'я, гео­графії, біології; здобуття практичних навичок для ви­користання в повсякденному житті та в екстремаль­них умовах.

Для оформлення кабінетів рекомендується викорис­товувати серію плакатів: «Захист Вітчизни», «Основи медичних знань», «Інформаційно-довідниковий куток цивільного захисту» (авт. М, І. Міненко); «Міжнарод­не гуманітарне право» загальноосвітніх навчальних за­кладів (авт. М. І. Міненко, Ю. Д. Кривонос). Додатко­ву інформацію можна отримати за тел. 057-757-60-48, 050-302-82-60, Е-таіі: <р1акаіз<§>1І5і.ги>.
 • основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях;

 • основи медичних знань, надання першої допо­моги.

У 201 І/2012 навчальному році у навчальних закла­дах системи загальної середньої освіти учні 10-11 класів вивчатимуть предмет «Захист Вітчизни» за навчальною програмою (авт. В. М. Мелецький та ін.). Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх на­вчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. № 834, вивчення предмета у 2011/2012 навчальному році здійснюється:

 • 2 години на тиждень - у класах з профільним та військово-спортивним профільним навчанням;

 • і година на тиждень - у класах всіх інших на­прямів.

Навчальна програма з предмета «Захист Вітчизни» визнав, що вивчення предмета юнаками та дівчатами проводиться окремо (відповідно до листа-роз'яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 р. № і/9-444). Поділ класу на групи здійснюється згід­но з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128 (Додаток 2). Навчальний пред­мет нри цьому в обох випадках називається «Захист Вітчизни».

Дівчата за власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) можуть навчатися за про­грамою та підручниками для юнаків. Юнаки, які за ста­ном здоров'я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для дівчат.

Предмет викладається протягом трьох періодів -у 10 і 11 класах під час навчального року та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі). Навчально-польові заняття (збо­ри) проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів наприкінці навчального року, з використанням навчально-методичної бази вій­ськових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-оздоровчих таборів, базових навчальних за­кладів, центрів допризовної підготовки тощо. їх орга­нізацію і проведення планує керівник навчального за­кладу відповідно до діючих вимог.

З метою ефективнішої організації навчально-польових зборів пропонуємо визначити загальноосвіт­ні навчальні заклади, на базі яких проводити занят­тя, залучивши до них учнів з інших загальноосвітніх навчальних закладів, об'єднавши їх у навчальні взво­ди та відділення.

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з роз­ділу «Основи цивільного захисту» передбачається під час проведення Дня цивільної оборони (цивільного за­хисту) в загальноосвітніх навчальних закладах.

Оцінювання рівня засвоєння учнями програмового матеріалу здійснюється відповідно до «Критеріїв оці­нювання навчальних досягнень учнів у системі загаль­ної середньої освіти».

Під час оцінювання навчальних досягнень з пред­мета «Захист Вітчизни» вчитель оцінює: якість знань, умінь та навичок учнів; нормативні показники, конт­рольні вправи (нормативні показники та вправи пода­но у навчальній програмі). Якість виконання норма­тивів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів.

Протягом навчального року відпрацьовуються всі ін­дивідуальні нормативи.

Під час складання контрольних вправ з приклад­ної фізичної підготовки слід врахувати деякі особли­вості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних випадків:

 1. Контрольні вправи складають тільки учні основ­ної медичної групи, які на момент прийняття нор­мативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров'я?

 2. Перевірка безпечності місць занять та справнос­ті інвентарю.

 3. Проведення розминки.

Під час здачі заліків та нормативів також мають ураховуватися фізіологічні особливості та релігійні по­гляди учнів.

У зв'язку з проведенням в Україні фінальної части­ни чемпіонату Європи 2012 року з футболу.буде здій­снено оптимізацію організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 на­вчальному році. Виконання програм із Захисту Вітчизни як у профільних, так і непрофільних класах рекомен­дуємо за рахунок резервного часу, інтенсифікації на­вчального процесу та ущільнення навчального матеріа­лу тих розділів програми, засвоєння яких не викликає труднощів в учнів.

Важливими умовами успішності занять з предмета є висока дисципліна, організованість, відповідальність учнів. На заняттях стосунки між учнями та вчите­лем, а також учнів між собою підтримуються на зра­зок взаємовідносин між військовослужбовцями Зброй­них сил України.

Для активізації військово-патріотичного вихован­ня у загальноосвітніх навчальних закладах рекомен­дується вести гурткову роботу відповідного напряму. Під час проведення відповідної роботи слід керува­тися Концепцією допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, навчальною програ­мою «Захист Вітчизни», угодою про співробітництво між обласним управлінням освіти і науки та облас­ним військовим комісаріатом про спільну діяльність з питань військово-патріотичного виховання учнів­ської молоді.

Для гурткової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах рекомендуємо користуватися програмою, яка має відповідний гриф Міністерства «Програма гурт­ка військово-патріотичного напряму «Школа безпе­ки» (авт. В. Л. Олексюк, Л. В. Горчинська, І. В. Єпі-фанцев).

Програма гуртка військово-патріотичного напряму «Школа безпеки» модульного типу, передбачає закріп­лення знань із шкільного курсу предметів із: захисту Вітчизни, фізичного виховання, основ здоров'я, гео­графії, біології; здобуття практичних навичок для ви­користання в повсякденному житті та в екстремаль­них умовах.

Для оформлення кабінетів рекомендується викорис­товувати серію плакатів: «Захист Вітчизни», «Основи медичних знань», «Інформаційно-довідниковий куток цивільного захисту» (авт. М, І. Міненко); «Міжнарод­не гуманітарне право» загальноосвітніх навчальних за­кладів (авт. М. І. Міненко, Ю. Д. Кривонос). Додатко­ву інформацію можна отримати за тел. 057-757-60-48, 050-302-82-60, Е-таіі: <р1акаіз<§>1І5і.ги>.


: