asyan.org
добавить свой файл
1 2
Методичні рекомендації щодо вивчення математики

в 2011-2012 н.р.

Глибокі перетворення, що відбуваються в системі освіти: повернення до дворічного терміну навчання в старшій профільній школі; зменшення годин на вивчення математики, збільшення навчального навантаження учнів вимагають від учителя математики пошуку ефективних методів, прийомів та засобів навчання, які б активізували навчальну самостійну діяльність школярів, прищеплювали та підтримували інтерес до предмета, стимулювали самостійну роботу.

Основне завдання школи сьогодні надати якісні освітні послуги дитині, а організаторів цієї справи визначитись у тому, які із цих послуг вважати якісними.

Якісні послуги може надати лише правильно вибудована структура математичної освіти, наповнена змістом, формами і методами роботи.

За методичними рекомендаціями МОНМС України вивчати математику в 10-11 класах за рівнем стандарту можна як за поділом на алгебру та геометрію, так і за сумісним навчальним планом.

Орієнтовні тематичні плани з кількістю годин на вивчення тем, а також письмових контрольних робіт можуть бути такі:

^ Орієнтовний тематичний план вивчення курсу алгебри і початків аналізу і геометрії в 10-11 класах

Рівень стандарту

^ Алгебра і початки аналізу (всього 108 год.)

Клас

теми

Назва теми

^ Кількість годин для вивчення теми

К-сть контр. Робіт

10
Вступ

11

Функції, їхні властивості та графіки

22

2
2

Тригонометричні функції

26

2Резерв часу і повторення

5


Разом:

54
11

3

Показникова та логарифмічна функції

12

1
4

Похідна та її застосування

14

1
5

Інтеграл та його застосування

10

1
6

Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики

10

1Резерв часу і повторення

8

1Разом:

54
^ Геометрія (всього 102 год.)


10
Вступ

11

Паралельність прямих і площин у просторі

22

2
2

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

22

2Резерв часу і повторення

6

1Разом:

51
11

3

Вектори і координати

10

1
4

Геометричні тіла. Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл.

37

3Резерв часу і повторення

4


Разом:

51^ Орієнтовний тематичний план сумісного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії (всього 210 год.)

Клас

теми

Назва теми

^ Кількість годин для вивчення теми

К-сть контр. робіт

10

1

Функції, їхні властивості та графіки

22

2
2

Паралельність прямих і площин у просторі

22

2
3

Тригонометричні функції

26

2
4

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

22

2Резерв часу і повторення

11

1Разом:

105
11

5

Повторення курсу математики 10 класу

25

Показникові та логарифмічна функції

12

1
6

Вектори і координати

10

1
7

Похідна та її застосування

14

1
8

Інтеграл та його застосування

10

1


9

Геометричні тіла. Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл

37

3
10

Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики

10

1Резерв часу і повторення

10

1Разом:

105

При потребі вчитель може вносити в ці плани зміни.

Важливими складниками методу навчання є прийоми навчання. Прийом – це елемент методу, його складова частина, разова дія, окремий крок реалізації метода або його модифікації у тому випадку, коли метод невеликий за обсягом або не складний за структурою.

Під прийомами навчальної роботи слід розуміти системи дій, які служать для розв’язання навчальних задач ( в цьому реченні термін «задача» вживається в широкому смислі слова). Прийом може виражатись у переліку складових його дій, наприклад, у вигляді правила, інструкції, плану тощо. Він дає загальний напрямок навчальної діяльності школярів, без регламентації його кроків дій, завбачає варіювання дій і їх послідовності, які допускає розглядуване завдання.

Саме тому прийом навчальної роботи забезпечує гнучке управління навчальною діяльності учнів.

Прийоми навчальної роботи дають загальний напрям діяльності учнів; відіграють важливу роль у оволодінні ними знаннями, уміннями, навичками; допомагають при самостійному здобутті знань, розв’язанні проблеми завдань.

Зокрема, прийоми навчальної діяльності при вивченні початків математичного аналізу, які можуть використовувати вчителі математики, пов‘язані з засвоєнням нових понять, з оволодінням учнями умінням підвести об’єкт під певне поняття, а також одержати наслідкові твердження з означення. Навчання цим умінням здійснюється за допомогою прийомів навчальної роботи. Прикладом може бути означення критичних точок функції. У тих випадках, коли вчитель пропонує учням дидактичні задачі, в яких потрібно встановити, чи є задані точки критичними точками функції, заданої аналітично (тобто підвести об’єкт під означення поняття), можна застосувати відповідний прийом:

  1. знайти область визначення функції;

  2. перевірити, чи є дані точки внутрішніми точками області визначення функції;

  3. записати формулу похідної заданої функції;

  4. перевірити, чи існує похідна функції в даній точці;

  5. перевірити (для кожної точки), чи перетворюється в нуль значення похідної функції в даній точці;

  6. зробити висновок (відносно кожної із даних точок) чи є точка критичною.

Прийоми навчальної роботи допомагають навчати школярів застосуванню теорем, теоретичних фактів для розв’язування конкретних задач, іншими словами, трансформують їх в способи діяльності. Так, при застосуванні теореми про знаходження первісної складеної функції з лінійною внутрішньою функцією g (x) = f(kx+b) учні діють за таким алгоритмом:

  1. подають задану складну функцію як композицію двох функцій, з яких внутрішня є лінійною;

  2. записують формулу, що задає зовнішню функцію;

  3. знаходять первісну зовнішньої функції;

  4. записують формулу, яка задає первісну складної функції, тобто добуток


следующая страница >>