asyan.org
добавить свой файл
1
Методика розрахунку коефіцієнтів прийнятності

участі комерційних банків у ПРЕ -2Всі коефіцієнти наведені в цьому Додатку розраховуються за фінансовою звітністю, складеною у відповідності до МСФЗ, окрім коефіцієнту валютної позиції.

Коефіцієнт адекватності капіталу (КДК)

Коефіцієнт адекватності капіталу розраховується згідно з вимогами та методологією, встановленими Базельською Угодою у редакції 1988 року

^ Ризик кредитування одного інсайдера

Інсайдер визначається згідно з МСБО 24 "Розкриття інформації про пов’язані сторони".

Кредитування визначається як сума наданих кредитів, зменшена на резерв під можливі втрати за кредитними операціями.

Сума регулятивного капіталу за МСФЗ складається з капіталу першого та другого рівня, як це визначено Базельською Угодою у редакції 1988 року.

^ Агреговане інсайдерне кредитування

Інсайдер визначається згідно з МСБО 24 "Розкриття інформації про пов’язані сторони".

Кредитування визначається як сума наданих кредитів, зменшена на резерв під можливі втрати за кредитними операціями.

Сума регулятивного капіталу за МСФЗ складається з капіталу першого та другого рівня, як це визначено Базельською Угодою у редакції 1988 року.

^ Максимальний розмір кредитного ризику по заборгованості одного контрагента

Заборгованість визначається як сума заборгованості за кредитами (грос), дебіторській заборгованості (грос), цінними паперами (грос), гарантіями та іншими потенційними зобов’язаннями.

Банк визначає позичальника з найбільшою заборгованістю для розрахунку коефіцієнту максимального розміру кредитного ризику по заборгованості одного контрагента.

Сума регулятивного капіталу за МСФЗ складається з капіталу першого та другого рівня, як це визначено Базельською Угодою у редакції 1988 року.

^ Кредитний ризик по "великій заборгованості"

Заборгованість визначається як сума заборгованості за кредитами (грос), дебіторській заборгованості (грос), цінними паперами (грос), гарантіями та іншими потенційними зобов’язаннями.

"Великою" вважається заборгованість, що перевищує 10% суми регулятивного капіталу за МСФЗ.

Сума регулятивного капіталу за МСФЗ складається з капіталу першого та другого рівня, як це визначено Базельською Угодою у редакції 1988 року.

^ Валютна позиція

Загальна валютна позиція розраховується відповідно до "Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженої постановою НБУ № 368 від 28.08.2001 на підставі фінансової звітності, складеної за Національними стандартами бухгалтерського обліку станом на звітну дату.

^ Коефіцієнт ліквідності

Ліквідні активи складаються з суми грошових коштів та їх еквівалентів, дорогоцінних металів, залишків на кореспондентських рахунках (за вирахуванням резервів), заборгованості інших банків із строком погашення до 30 днів від звітної дати (за вирахуванням резервів), цінних паперів (класифікованих як наявні до продажу, утримувані до погашення та за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) за вирахуванням резервів із строком погашення до 30 днів від звітної дати. Сума наведених вище активів, що використовується як забезпечення зобов’язань банку, віднімається від загальної суми ліквідних активів.


^ Methodology for culculation of EDP-2 eligibility criteria (ratios)

for commercial banksAll ratios stated in this Appendix are calculated based on IFRS financial statements except for foreign exchange exposure.

CAR


Capital adequacy is assessed based on the requirements and methodology defined in the 1988 Basle Accord.

^ Single Insider Lending Exposure

Insider is defined in accordance with the requirements of IAS 24 “Related Party Disclosures”.

Lending is defined as the sum of loans issued by the Bank net of allowance for loan impairment.

IFRS based regulatory capital is defined as a sum of Tier 1 and Tier 2 capital as defined in “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards” issued by Basle Committee on Banking Supervision in July 1988.


^ Aggregate Insider Lending

Insider is defined in accordance with the requirements of IAS 24 “Related Party Disclosures”.

Lending is defined as the sum of loans issued by the Bank net of allowance for loan impairment.

IFRS based regulatory capital is defined as a sum of Tier 1 and Tier 2 capital as defined in “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards” issued by Basle Committee on Banking Supervision in July 1988.

^ Single Exposure

Exposure is defined as the sum of loans (gross value), accounts receivable (gross value), securities (gross value), guarantees and other types of contingent liabilities.

The Bank has selected one customer with the highest amount of exposure to calculate single exposure ratio.

IFRS based regulatory capital is defined as a sum of Tier 1 and Tier 2 capital as defined in “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards” issued by Basle Committee on Banking Supervision in July 1988.

^ Total Large Exposures

Exposure is defined as the sum of loans (gross value), accounts receivable (gross value), securities (gross value), guarantees and other types of contingent liabilities.

Large is defined as an exposure exceeding 10% of the Bank’s IFRS based regulatory capital.

IFRS based regulatory capital is defined as the sum of Tier 1 and Tier 2 capital as defined in “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards” issued by the Basle Committee on Banking Supervision in July 1988.

^ Foreign Exchange Exposure

Total foreign currency position is calculated in accordance with the requirements of the NBU Regulation #368 “On regulation of banks’ activities in Ukraine” based on the Bank’s statutory accounting records as at reporting date.

Liquidity Ratio

Liquid assets are the sum of cash and cash equivalents, precious metals, correspondent account balances (net of allowance for impairment), amounts due from other banks with residual maturity of not more than 30 days from reporting date (net of allowance for impairment), investments in securities (classified as available for sale, fair value through profit and loss and held to maturity) (net of allowance for impairment) with residual maturity of not more than 30 days from reporting date. The amount of assets mentioned above, which is used as security under the Bank’s commitments, is deducted in arriving at final amount of liquid assets.