asyan.org
добавить свой файл
1 2

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,

Міністерства юстиції України від 27 грудня 2006 року N 115/107/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

28 грудня 2006 р. за N 1384/13258
Відповідно до статей 8 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію, що додаються.
2. Управлінню ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О. Б.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню систематизації законодавства та правової інформації Міністерства юстиції України (Пушенко О. Г.) забезпечити публікацію цього наказу в офіційних засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Ващенка К. О. та заступника Міністра юстиції України Горбунову Л. М.
^ Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва

А. В. Дашкевич


^ Міністр юстиції України


О. В. Лавринович


ПОГОДЖЕНО:
^ В. о. Голови Антимонопольного

комітету УкраїниЮ. Кравченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,

Міністерства юстиції України

від 27 грудня 2006 р. N 115/107/5
Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

28 грудня 2006 р. за N 1384/13258


^ Ліцензійні умови

провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію

1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про організацію формування та обігу кредитних історій", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
1.2. Ліцензійні умови визначають перелік організаційних, технологічних, кваліфікаційних й інших вимог, обов'язкових для виконання при провадженні господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію.
1.3. У Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:
заявник - юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію, що звернулася у встановленому Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про організацію формування та обігу кредитних історій" порядку до органу ліцензування для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію;
ліцензіат - Бюро кредитних історій (далі - Бюро), яке одержало ліцензію на провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію, відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про організацію формування та обігу кредитних історій".
Інші терміни, що вживаються у цих Ліцензійних умовах, використовуються у значеннях, визначених Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про організацію формування та обігу кредитних історій".
1.4. Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання протягом усього строку дії ліцензії.
1.5. У разі наявності в суб'єкта господарювання філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність, пов'язану із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію, керівництво провадженням ними зазначеної діяльності здійснює суб'єкт господарювання, у тому числі забезпечує їх відповідність цим Ліцензійним умовам.
^ 2. Організаційні вимоги
2.1. Для отримання ліцензії заявник особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до Міністерства юстиції України із заявою про видачу ліцензії (додаток 1). До заяви про видачу ліцензії додаються:
1) засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
2) довідка банку про підтвердження сплати статутного капіталу в розмірі, що передбачений Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій";
3) Положення Бюро, затверджене виконавчим органом Бюро.
2.2. Положення Бюро повинне містити правила:
1) збору, опрацювання, коригування та передавання інформації; (збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації,
2) надання кредитних звітів;
3) зберігання та захисту інформації;
4) ведення реєстру запитів кредитних історій.
2.3. Положення має бути складене державною мовою, аркуші в ньому повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом відповідальної особи і печаткою заявника.
2.4. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.
2.5. На момент подання заяви про видачу ліцензії заявник повинен відповідати таким обов'язковим умовам:
1) Бюро створене у формі господарського товариства відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій";
2) засновниками Бюро можуть бути юридичні особи, які здійснюють діяльність не менше трьох років з дня їх реєстрації та не мають заборгованості із сплати податків та інших обов'язкових платежів за останні три роки, а також фізичні особи;
3) у назві заявника обов'язково зазначаються слова "Бюро кредитних історій";
4) статутний капітал заявника формується виключно за рахунок грошових коштів засновників Бюро в сумі, не меншій за мінімальний розмір статутного капіталу Бюро, визначеного Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій".
2.6. Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву про видачу копії ліцензії (додаток 3).
2.7. Ліцензія (дублікат) або її копія, видані органом ліцензування, не може бути передана для використання іншій юридичній особі для провадження діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію.
2.8. Термін дії ліцензії, розмір та порядок зарахування до Державного бюджету України плати за видачу ліцензії (переоформлення, видачу копії та дубліката) визначені Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року N 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".
2.9. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.
2.10. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії (додаток 5). До заяви в разі втрати ліцензії додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, а в разі пошкодження - не придатна для користування ліцензія і документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.
2.11. Ліцензіат зобов'язаний:
2.11.1. Розмістити копії ліцензії та погодженого органом ліцензування Положення Бюро (завірені підписом керівника та печаткою Бюро), за винятком розділу щодо зберігання та захисту інформації, у доступному для огляду місці за своїм місцезнаходженням (місцезнаходженням його філій та інших відокремлених підрозділів).
2.11.2. Опублікувати Положення Бюро (за винятком розділу щодо зберігання та захисту інформації) в офіційних виданнях протягом одного місяця з моменту отримання ліцензії.
2.11.3. Письмово повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін подавати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі протягом десяти робочих днів з моменту виникнення таких змін разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують такі зміни.
^ 3. Технологічні вимоги
3.1. Ліцензіат повинен мати документи, які підтверджують:
3.1.1. Право власності або користування приміщенням чи будівлею, де здійснюється господарська діяльність, пов'язана із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію.
3.1.2. Право власності або користування комп'ютерним обладнанням, на якому накопичується та зберігається інформація, яка складає кредитну історію.
3.2. Приміщення, у якому здійснюється діяльність Бюро, - це будинок або споруда (частина будинку або споруди), виділений будівельними огороджувальними конструкціями (стінами, перекриттями), що має окремий вхід, не використовується одночасно іншими юридичними і фізичними особами, належить ліцензіату на правах власності або користування і повинен обов'язково включати в себе:
1) серверну кімнату (приміщення, у якому розташовані сервери, на яких провадяться накопичення, збереження та обробка інформації, що складає кредитну історію);
2) приміщення, у якому провадиться робота ліцензіата з користувачами;
3) приміщення архіву, у якому зберігаються документи.
3.3. Приміщення серверної кімнати, де зберігаються бази даних ліцензіата, має забезпечувати їх захист від втрат або пошкодження та бути обладнане:
охоронною та протипожежною сигналізацією;
системою пожежогасіння;
системами відеонагляду;
джерелами безперебійного живлення, потужність яких забезпечить збереження і цілісність інформації та завершення роботи серверів.
3.4. Доступ до серверної кімнати, де встановлено комп'ютерне обладнання, на якому накопичується та зберігається інформація, яка складає кредитну історію, та бази даних ліцензіата мають бути захищені від несанкціонованого доступу сторонніх осіб.
Керівник ліцензіата затверджує перелік уповноважених осіб, яким дозволяється доступ до серверної кімнати, та їх посадові інструкції.
Керівник ліцензіата призначає особу, відповідальну за здійснення технологічних вимог, визначених цими Ліцензійними умовами.
3.5. Архів повинен бути обладнаний охоронною та протипожежною сигналізацією і забезпечувати надійний захист від втрат або пошкодження інформації.
Керівник ліцензіата затверджує порядок доступу до архіву та призначає особу, відповідальну за його дотримання.
3.6. Ліцензіат, здійснюючи діяльність зі збору, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію, повинен використовувати системні і програмно-технічні засоби та засоби зв'язку, які забезпечують запобігання витоку, крадіжкам, викривленню, підробленню, несанкціонованому знищенню та копіюванню інформації, відповідно до пункту 3.10 цих Ліцензійних умов.
Ліцензіат зобов'язаний мати обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, а також засоби зв'язку (електронна пошта, телефон, факс).
3.7. Для здійснення ліцензованої діяльності ліцензіат має використовувати програмне забезпечення, яке повинно забезпечувати:
формування та ведення кредитних історій;
формування кредитних звітів;
облік запитів користувачів щодо отримання кредитної історії для забезпечення формування реєстру запитів;
облік запитів суб'єктів кредитної історії;
конфіденційність та захист інформації, що обробляється та зберігається;
можливість архівування даних для їх подальшого зберігання протягом терміну, визначеного Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій".
3.8. Для здійснення ліцензованої діяльності ліцензіат може використовувати програмне забезпечення, яке офіційно підтримується (супроводжується) уповноваженою на це особою і допускає подальшу модифікацію такого програмного забезпечення зазначеною особою.
3.9. Склад та структура програмного та технічного обладнання визначаються ліцензіатом самостійно, виходячи з його можливостей виконувати операції щодо надання послуг відповідно до цих Ліцензійних умов.
Обчислювальна потужність комп'ютерів, серверів та іншого обладнання, що використовуються ліцензіатом, має бути достатньою для роботи програмного забезпечення, функцій захисту інформації та обробки і зберігання потрібного обсягу інформації.
3.10. Обробка інформації, яка складає кредитну історію, в інформаційній, телекомунікаційній та/або інформаційно-телекомунікаційній системі ліцензіата повинна здійснюватися із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Створення комплексної системи захисту інформації та підтвердження її відповідності здійснюються в порядку, встановленому Законом України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".


следующая страница >>