asyan.org
добавить свой файл
  1 2

Карл Маркс (1818-1883) також спочатку відносився до младогегельянцам|, але|та| потім під впливом Л.Фейербаха перейшов на позиції матеріалізму. Учення|навчання,вчення| Маркса - марксизм як сукупність, система філософських і соціально-економічних поглядів, зіграло значну роль в європейській і світовій історії.

У своїх філософських побудовах|шикуваннях| Маркс последовательней| і глибше за Л.Фейербаха провів ідею матеріалізму, всесторонньо|всебічно,усебічно| використовував досягнення діалектичної думки|гадки| своїх попередників і особливо Гегеля, створив самостійне філософське учення|навчання,вчення| - діалектичний матеріалізм.

Маркс поєднував|сполучав| в собі риси|межі| ученого, глибокого аналітика існуючих суспільних|громадських| відносин (як матеріальних, так і духовних) і практика, що розробив концепцію скинення існуючого суспільного|громадського| пристрою|устрою| і побудови|шикування| безкласового комуністичного суспільства|товариства|, що несе загальне благоденствування і щастя. На відміну від перетворювачів минулого К.Маркс апелює не до освіченої частини|частки| суспільства|товариства|, а до його «низів» - пролетаріату. Підставу|основу,заснування| для своїх теоретичних виведень К.Маркс знаходив|находив| в попередній філософії і соціальній науці, але|та| безпосередній вплив на нього зробили реальні соціальні суперечності|протиріччя|, що досягли відкритої|відчиненої| насильницької форми в європейській революції 1848 роки. Докладно розглядає|розглядує| проблему відчуження, показує причини її масового прояву|вияву| в капіталістичному суспільстві|товаристві|. У сумісних|спільних| працях з|із| Ф.Энгельсом «Німецька ідеологія» і «Капітал» показав активну роль свідомості в різних його формах. Якими б утопічними, ненауковими не були ідеологічні форми, проте|тим не менше| вони є достатній над свідомістю людини, багато в чому визначають його мироотношение|, образ|зображення| думки|гадки| і дій. Ідеї Маркса зробили істотний|суттєвий| вплив на різні напрями|направлення| філософської думки|гадки| XX століття|віку| - екзистенціалізм, феноменологію та інші.

Філософія марксизму не уникнула загальної|спільної| долі попередніх учень|навчань,вчень|, теорій, систем: вона не стала «остаточною», «останньої», «абсолютно вірної», а лише теоретично виразила|виказала,висловила| свою епоху і зробила це грунтовніше, ніж багато інших сучасних їй учень|навчань,вчень|. Абсолютизація ідей Маркса знайшла свій вираз|вираження| у ряді|в ряді| революційно-утопічних, догматичних концепцій і учень|навчань,вчень|, що суперечать|перечать| реальним соціально-економічним, політичним процесам суспільного|громадського| розвитку.

ЛІТЕРАТУРА
1. Філософія. Курс лекцій. Навч. Посібник / І.В.Бичко, В.Г.Табачковський та ін. – К.: Либідь, 1994

2. Антологія світової філософії. У 4 т. М.: Думка|гадка|, 1971. Т.3.

3. Гегель Г. Наука логіки. Соч. у 3 т. М.: Думка|гадка|, 1970.

4. Гулига А.В. Німецька класична філософія. М.: Думка|гадка|, 1986.

5. Гулига А.В. Кант. М., «Молода гвардія», 1977. 304 с. мул. (ЖЗЛ|. Серія біографій. Вип. 7 (570)

6. Кант І. Крітіка чистого разума/Пер. з|із| йому. Н. Лосського.- Мн|.: Література, 1998.-960 с.- (Класична філософська думка|гадка|).

7. Фейєрбах Л. Сущность христианства// Соч. у 2 т. – М., 1995.- Т.2.

8. Нарській І.С. Іммануїл Кант. М.: Політіздат, 1976.

9. http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/st100.shtml


<< предыдущая страница