asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 18 19
Кримінально-процесуальний кодекс України (від статті 94 до статті 236-8){ ст.1 - ст.93-2 ( 1001-05 )}
{ ст.237 - ст.485 ( 1003-05 )}Розділ другий


Порушення кримінальної справи,
дізнання і досудове слідство

Г л а в а 8ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

Стаття 94. Приводи і підстави до порушення кримінальної
справи

Приводами до порушення кримінальної справи є:

1) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій,
посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих
громадян;

2) повідомлення представників влади, громадськості або
окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці
вчинення злочину або з поличним;

3) явка з повинною;

4) повідомлення, опубліковані в пресі;

5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим,
прокурором або судом ознак злочину.

Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є
достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину.

Стаття 95. Заяви і повідомлення про злочин

Заяви або повідомлення представників влади, громадськості чи
окремих громадян про злочин можуть бути усними або письмовими.
Усні заяви заносяться до протоколу, який підписують заявник та
посадова особа, що прийняла заяву. При цьому заявник
попереджується про відповідальність за неправдивий донос, про що
відмічається в протоколі.

Письмова заява повинна бути підписана особою, від якої вона
подається. До порушення справи слід пересвідчитися в особі
заявника, попередити його про відповідальність за неправдивий
донос і відібрати від нього відповідну підписку.

Повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових
осіб повинні бути викладені в письмовій формі.

Повідомлення представників влади, громадськості або окремих
громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення
злочину або з поличним, можуть бути усними або письмовими.

Стаття 96. Явка з повинною

Явка з повинною - це особисте, добровільне письмове чи усне
повідомлення заявником органу дізнання, дізнавачу, слідчому,
прокурору, судді або суду про злочин, вчинений чи підготовлюваний
ним, до порушення проти нього кримінальної справи. Якщо
кримінальну справу вже порушено за наявністю ознак злочину, таке
повідомлення заявником має бути зроблене до винесення постанови
про притягнення його як обвинуваченого.

Усна заява заноситься до протоколу, в якому зазначаються
відомості про особу заявника і викладений зміст заяви від першої
особи. Протокол підписують заявник і посадова особа, яка склала
протокол.

Якщо усна заява про явку з повинною зроблена в судовому
засіданні, то відомості про особу заявника і зміст його заяви
заносяться до протоколу судового засідання і підписуються
заявником. Головуючий протягом трьох днів надсилає витяг із
протоколу судового засідання відповідному прокурору.

Письмова заява про явку з повинною має бути підписана
заявником і посадовою особою органу дізнання, дізнавачем, слідчим
або прокурором, якими прийнята заява, із зазначенням на заяві дати
її прийняття.

{ Стаття 96 в редакції Закону N 3082-III ( 3082-14 ) від
07.03.2002 }Стаття 97. Обов'язковість прийняття заяв і повідомлень про
злочини і порядок їх розгляду

Прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані
приймати заяви і повідомлення про вчинені або підготовлювані
злочини, в тому числі і в справах, які не підлягають їх віданню.

По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган
дізнання або суддя зобов'язані не пізніше триденного строку
прийняти одне з таких рішень:

1) порушити кримінальну справу;

2) відмовити в порушенні кримінальної справи;

3) направити заяву або повідомлення за належністю.

Одночасно вживається всіх можливих заходів, щоб запобігти
злочинові або припинити його. За наявності відповідних підстав, що
свідчать про реальну загрозу життю та здоров'ю особи, яка
повідомила про злочин, слід вжити необхідних заходів для
забезпечення безпеки заявника, а також членів його сім'ї та
близьких родичів, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій
щодо них робляться спроби вплинути на заявника.

Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин
до порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором,
слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом
відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або
витребування необхідних документів.

Заява або повідомлення про злочини до порушення кримінальної
справи можуть бути перевірені шляхом проведення
оперативно-розшукової діяльності. Проведення визначених у
законодавчих актах України окремих оперативно-розшукових заходів
проводиться з дозволу суду за погодженим з прокурором поданням
керівника відповідного оперативного підрозділу або його
заступника. Постанова судді про надання такого дозволу виноситься
і на неї може бути принесена апеляція з додержанням порядку і у
випадках, передбачених статтями 177, 178 і 190 цього Кодексу.

{ Стаття 97 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1381-XIV
( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 2533-III ( 2533-14 ) від
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 }
{ Офіційне тлумачення положень статті 97 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 19-рп/2011 ( v019p710-11 ) від 14.12.2011 }Стаття 97-1. Інформування про злочини

Орган дізнання, слідчий, прокурор, суд або суддя, встановивши
під час виконання своїх безпосередніх обов'язків щодо провадження
у кримінальних справах дані про ознаки злочину, вчиненого на
території іноземної держави, зобов'язаний відповідно до статті 471
цього Кодексу ( 1003-05 ) інформувати про такі дані центральний
орган України щодо міжнародної правової допомоги для вирішення
питання про передачу інформації компетентним органам відповідної
держави.

Не допускається передача такої інформації, якщо це може
зашкодити провадженню у кримінальній справі на території України
або в інших випадках, передбачених міжнародним договором, згода на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

{ Кодекс доповнено статтею 97-1 згідно із Законом N 3529-VI
( 3529-17 ) від 16.06.2011 }Стаття 98. Порядок порушення справи

За наявності приводів і підстав, зазначених у статті 94 цього
Кодексу, прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані
винести постанову про порушення кримінальної справи, вказавши
приводи і підстави до порушення справи, статтю кримінального
закону, за ознаками якої порушується справа, а також дальше її
спрямування.

Справи, зазначені у статті 27-2 цього Кодексу, порушуються
прокурором, слідчим або органом дізнання.

Якщо на момент порушення кримінальної справи встановлено
особу, яка вчинила злочин, кримінальну справу має бути порушено
щодо цієї особи.

Справи, зазначені в частині першій статті 27 цього Кодексу,
порушуються суддею, а у випадках, передбачених частиною третьою
статті 27 цього Кодексу,- прокурором.

Після порушення справи:

1) прокурор направляє справу для провадження досудового
слідства або дізнання;

2) слідчий починає досудове слідство, а орган дізнання
починає дізнання;

3) суд призначає до розгляду справу про злочин, зазначений у
частині першій статті 27 цього Кодексу.

{ Стаття 98 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 358/95-ВР ( 358/95-ВР ) від
05.10.95, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001, N 1508-VI
( 1508-17 ) від 11.06.2009, N 2808-VI ( 2808-17 ) від 21.12.2010;
в редакії Закону N 3207-VI ( 3207-17 ) від 07.04.2011 }Стаття 98-1. Запобіжне обмеження щодо особи, відносно якої
порушено кримінальну справу

У разі, коли кримінальну справу порушено щодо певної особи,
прокурор (суддя) вправі прийняти рішення про заборону такій особі
виїжджати за межі України до закінчення досудового розслідування
чи судового розгляду, про що виносить мотивовану постанову
(ухвалу).

{ Кодекс доповнено статтею 98-1 згідно із Законом N 358/95-ВР
( 358/95-ВР ) від 05.10.95 }Стаття 98-2. Вручення чи направлення копії постанови про
порушення кримінальної справи

У разі порушення кримінальної справи прокурор, слідчий, орган
дізнання або суддя зобов'язані вручити копію відповідної постанови
особі, щодо якої порушено справу, та потерпілому негайно. При
неможливості негайного вручення копія постанови вручається не
пізніше трьох діб з моменту її винесення.

У разі неможливості вручення зазначеним особам копії
постанови про порушення кримінальної справи протягом строків,
визначених частиною 1 цієї статті, через їх хворобу, неможливість
встановлення місця перебування чи з інших поважних причин, копія
постанови вручається протягом трьох діб з моменту явки, приводу чи
встановлення місця перебування цих осіб.

Якщо особа відмовляється одержати копію постанови про
порушення кримінальної справи, прокурор, слідчий, особа, яка
провадить дізнання, або суддя складають відповідний протокол.

Представнику потерпілого, захиснику чи законному представнику
підозрюваного або обвинуваченого копія постанови про порушення
кримінальної справи вручається або надсилається на їх письмову
вимогу протягом трьох діб з моменту надходження такої вимоги.

{ Кодекс доповнено статтею 98-2 згідно із Законом N 526-V
( 526-16 ) від 22.12.2006 }
Стаття 99. Відмова в порушенні справи

При відсутності підстав до порушення кримінальної справи
прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя своєю постановою
відмовляють у порушенні кримінальної справи, про що повідомляють
заінтересованих осіб і підприємства, установи, організації.

Якщо в результаті перевірки заяви чи повідомлення, що
надійшли, не встановлено підстав для порушення кримінальної
справи, але матеріали перевірки містять дані про наявність у
діянні особи адміністративного або дисциплінарного проступку чи
іншого порушення громадського порядку, прокурор, слідчий, орган
дізнання, суддя вправі, відмовивши в порушенні кримінальної
справи, надіслати заяву або повідомлення на розгляд громадській
організації, службі у справах дітей, трудовому колективу або
власнику підприємства, установи, організації чи уповноваженому ним
органу для вжиття відповідних заходів впливу або передати
матеріали для застосування в установленому порядку заходів
адміністративного стягнення.

{ Стаття 99 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X
( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 2857-XII ( 2857-12 ) від
15.12.92, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001, N 2670-III
( 2670-14 ) від 12.07.2001, N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007 }


следующая страница >>