asyan.org
добавить свой файл
  1 2

^ УЧНЄЦЕНТРОВАНІСТЬ (робити акцент на навчанні та розвитку особистей учнів)

 1. Спрямованість НСМЯО – оцінювання умов навчання кожного учня, аналіз відповідності цих умов стандартам, можливості забезпечення самореалізації розкриття творчого потенціалу кожної особистості;

 2. В основу індикаторів якості освіти покласти показники забезпечення компетентнісної парадигми освіти й набуття учнями ключових компетентностей суспільства сталого розвитку;

 • ОПЕРАЦІЙНІСТЬ (оцінювання має бути спрямованим на актуалізацію процесу вдосконалення навчання)

  1. НСМЯО повинна виконувати роль важливого компонента «операційної системи» реформування освіти відповідно до Стратегії розвитку системи освіти України, оцінюючи відповідність поточного стану й динаміки змін системи освіти визначеним критеріям якості;

  2. НСМЯО повинна бути оснащена автоматизованою інформаційною системою щодо результатів моніторингу якості освіти України (АІС «Якіть освіти»), за допомогою якої зацікавлена особа (користувач) залежності від рівня доступу може отримувати інформацію про стан і динаміку системи освіти в розрізі країни, регіону, навчального закладу, класу, вчителя, предмета тощо, а також проводити аналітичні дослідження цих даних в інтерактивному режимі з метою визначення напрямів удосконалення діяльності системи освіти на відповідному рівні.

 • ^ ЕФЕКТИВНІСТЬ (показувати не тільки «сирі» результати, а й додану освітню вартість (ДОВ))

  1. Основою оцінки ефективності роботи учителя, школи, регіону за певний період є індивідуальний прогрес кожного учня (ДОВ) на тлі всіх учнів країни, які мають із ним однаковий рівень підготовки на початку цього періоду й аналогічні соціально-економічні умови навчання в цей період;

  2. Ефективність роботи класу, вчителя, школи, регіону визначається на основі комплексної оцінки абсолютних результатів учнів і їх ДОВ;

 • ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ (проводити внутрішнє й зовнішнє оцінювання)

  1. Найголовніше завдання НСМЯО – інформаційне забезпечення адекватної самооцінки своєї освітянської діяльності учнями та їхніми батьками, вчителями, адміністрацією шкіл, управлінцями в галузі освіти тощо;

  2. Призначення зовнішнього оцінювання – стимулювання й забезпечення об’єктивності внутрішнього оцінювання;

  3. Терміни проведення зовнішнього оцінювання повинні бути обернено пропорційні до ступеня адекватності внутрішнього оцінювання;

 • ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ (використовувати оцінювання для навчання)

  1. Система індикаторів якості освіти повинна бути інструментом удосконалення процесу навчання, тобто не стільки констатувати стан освіти на ключових етапах навчання, скільки відбивати динаміку змін і діагностувати напрями розвитку цієї системи);

  2. Оцінювання для навчання (на противагу оцінювання навчання) – оцінювання для удосконалення практики навчання за рахунок його персоніфікації, тобто аналізу результатів навчання кожного учня із урахуванням умов навчання, для цього оцінювання в рамках НСМЯО повинні проводитися на рівні кожного суб’єкта навчального процесу: учня, вчителя, класу, школи, регіону, країни;

  3. Система оцінювань навчальних досягнень (НСМЯО) повинна відбивати сучасну тенденцію становлення компетентнісної парадигми освіти;

 • ВІДКРИТІСТЬ (поважати інформаційні потреби батьків і учнів)

  1. НСМЯО повинна включити всі верстви громадянського суспільства для вдосконалення системи освіти – учнів, батьків, вчителів, адміністрації шкіл і районні управління освітою, які повинні робити свій внесок у вдосконалення освіти на місцях;

 • ^ АВТОНОМІЗАЦІЯ (утручатися в навчальний процес школи, класу, вчителя у зворотній пропорції до їх успіхів)

  1. Мінімізувати втручання в навчальний процес НСМЯО для того, щоб уникнути спотворень цього процесу й знецінення результатів оцінювання;

  2. Результати оцінювань не повинні бути інструментом адміністративного впливу на вчителів і самі школи, тобто за результатами оцінювань не може змінюватися статус вчителя, його заробітна платня, фінансування школи та ін. Результати оцінювань повинні перш за все слугувати внутрішній самооцінці й прийняттю управлінських рішень на їх основі, а також бути орієнтиром для фіксування й розповсюдження успішного педагогічного досвіду;

  3. Проведення оцінювань повинно бути чітко регламентоване:

   1. національні тестування по закінченні кожного рівня освіти (початкової, базової, загальної освіти);

   2. планові інспекції згідно з чітко визначеним графіком (у багатьох країнах – один раз на три роки впродовж трьох днів);

   3. додаткові інспекції шкіл лише в разі віднесення цих шкіл до розряду проблемних за результатами оцінювань;

 • ВЗАЄМОДІЯ І ВЗАЄМОВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (усіх інституцій і верств громадян для забезпечення якості освіти)

  1. НСМЯО повинна сприяти взаємодії учнів, батьків, адміністрацій шкіл, районних, міських, регіональних, галузевих інституцій управління освітою та їх взаємовідповідальності в забезпеченні якості освіти через системність, комплексність і відкритість показників індикаторів якості на всіх рівнях управління;

 • ІНТЕГРОВАНІСТЬ (зміцнювати зв’язки між самооцінкою, контролем і вдосконаленням)

  1. Результати внутрішньої самооцінки шкіл, результати зовнішнього оцінювання у рамках НСМЯО повинні бути основою для розробки перспективних планів удосконалення роботи школи й контролю за його виконанням;

 • ^ ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ (урахування не лише короткострокових цілей оцінювання, а й довгострокових)

  1. Індикатори якості повинні відбивати перспективні, масштабні, довгострокові цілі, які дійсно можуть призвести до суттєвих позитивних змін якості освіти;

 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІСТЬ:

  1. Використовувати принцип нових підходів:

   1. Максимально використовувати потужність ІКТ для забезпечення функціонування НСМЯО;

   2. Не намагатися автоматизувати засобами ІКТ «паперові» підходи й методологію;

  2. Створювати умови, які дають можливість різним групам людей і установ спільно вибудовувати інтелектуальність системи забезпеченні якості освіти.


  Реалізація Концепції передбачає розробку системи індикаторів якості освіти, створення нової форми НСМЯО, нових підходів до взаємодії громадян із навчальними закладами й установами, становлення дієвих способів управління освітою на різних рівнях через створення й використання спеціальних інформаційних ресурсів для оприлюднення інформації про поточний стан і тенденції системи освіти, а також розвиток автономії навчальних закладів.

  Заходи щодо розробки, впровадження та функціонування НСМЯО здійснюватимуться відповідними державними органами в межах повноважень, визначених законом.
  ^ Шляхи й способи розв’язання проблеми

  Проблему передбачається розв’язати шляхом використання комплексного й системного підходів до моніторингу якості освіти, створення відкритого інформаційного Інтернет-ресурсу – автоматизованої інформаційної системи «Якість освіти». До автоматизованої системи пропонується включити три інтегровані бази даних, а саме: «Умови освіти», «Результати освіти», «Ставлення до системи освіти». Завдяки ним ресурс уможливить вільний доступ громадян до оперативної й точної інформації стосовно стану системи освіти на всіх рівнях освіти й на всіх рівнях управління освітою, забезпечить обґрунтованість, відкритість і прозорість прийняття управлінських рішень у галузі освіти й перехід до громадсько-державної системи управління освітою.
  ^ Проблему створення НСМЯО передбачається розв’язати шляхом:

  1. Створення Національної ради з моніторингу якості освіти, до складу якої повинні бути включені авторитетні в суспільстві представники НАПНУ, НАНУ, МОНУ, ВНЗ, ЗНЗ, організацій роботодавців, громадських організацій, міжнародні експерти. Основним завданням цього органу стане визначення системи показників якості освіти, методології функціонування НСМЯО, перспективного плану проведення моніторингових досліджень якості освіти, створення й затвердження річних звітів «Якість освіти України». Для ефективного функціонування орган має складатися з двох структурних підрозділів:

   1. Комісії Національної ради з моніторингу якості загальної освіти;

   2. Комісії Національної ради з моніторингу вищої освіти;

  2. Відпрацювання системи показників якості освіти на основі аналізу й урахування:

   1. чинних в Україні показників якості освіти на різних рівнях освіти й різних рівнях управління освітою;

   2. перспективних напрямів інноваційного розвитку системи освіти та кількісних показників оцінювання стану їх реалізації, зокрема згідно з Національною стратегією розвитку системи освіти України на 2012–2022 роки ;

   3. міжнародних стандартів ISO стосовно ефективного менеджменту й зокрема ефективного менеджменту в галузі освіти;

   4. рекомендацій Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) щодо національних показників якості системи освіти та їх розробки;

   5. передового світового досвіду у створенні ефективних НСМЯО, зокрема Англії, Польщі, Росії, США та інших країн.

  3. Структурування НСМЯО у формі двох підсистем, кожна з яких повинна враховувати специфіку загальної й вищої освіти:

   1. Національної системи моніторингу якості загальної освіти НСМЯО (ЗО);

   2. Національної системи моніторингу якості вищої освіти НСМЯО (ВО);

  4. Інституційного забезпечення функціонування НСМЯО шляхом створення або перепрофілювання відповідних підрозділів у таких установах:

   1. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти:

    1. змістове і інформаційне забезпечення НСМЯО;

    2. розробка й упровадження інноваційних освітніх технологій для потреб збору, аналізу й поширення даних щодо якості національної системи освіти;

    3. забезпечення функціонування АІС «Якість освіти»;

    4. підготовка щорічного аналітичного звіту «Якість освіти»;

   2. Український центр оцінювання якості освіти:

    1. Забезпечення вимірювання навчальних досягнень у рамках НСМЯО (ЗО):

     1. Моніторинг якості навчальних досягнень (моніторинг рівня навчальних досягнень учнів і студентів), зокрема забезпечення функціонування (підготовка тестових матеріалів, адміністрування та визначення результатів державної підсумкової атестації у формі ЗНО) підсистеми Оцінювання навчальних досягнень НСМЯО на рівнях початкової (4 клас), базової (9 клас) та загальної освіти (11 клас);

     2. Забезпечення функціонування (підготовка анкет, проведення опитувань та опрацювання їх результатів) підсистеми ^ Ставлення до системи освіти;

     3. Забезпечення участі (підготовка інструментарію (переклад і адаптація тестів і анкет), адміністрування, опрацювання результатів) України в міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти (TIMSS, PISA, PIRLS тощо);

    2. Забезпечення вимірювання навчальних досягнень у рамках НСМЯО1 (ВО):

     1. Підготовка, адміністрування і опрацювання результатів національних незалежних кваліфікаційних тестувань на рівні бакалаврату, зокрема в галузі комп’ютерних наук, економіки та менеджменту, права тощо;

     2. Підготовка, адміністрування і опрацювання результатів національних незалежних вступних тестувань для навчання в магістратурі.

   3. Державна інспекція навчальних закладів України:

    1. Забезпечення функціонування (оцінювання кадрового, матеріального, інформаційного (підручники, посібники тощо) та ін. забезпечення навчального процесу) підсистеми Умови освіти;

  5. Здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі результатів державної підсумкової атестації у 4, 9 і 11 класах, яка проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання:

   1. Національна система моніторингу якості навчальних досягнень початкової школи – НСМЯО (ПШ) – на основі національного стандартизованого зовнішнього оцінювання учнів 4 класу за комплексним випробуванням, що включає в себе вербально-комунікаційну складову (читання (критичне читання) і письмо (написання твору) й логіко-математичну складову (застосування мислення й математики для розв’язування задач із реальним змістом);

   2. Національна система моніторингу якості навчальних досягнень базової школи – НСМЯО (БШ) – на основі національного стандартизованого зовнішнього оцінювання учнів 9 класу за чотирма тестами: українська мова, іноземна мова, комплексний тест з природничо-математичних дисциплін; комплексний тест з гуманітарних дисциплін.

   3. Національна система моніторингу якості навчальних досягнень загальноосвітньої школи – НСМЯО (ЗШ) – на основі національного стандартизованого зовнішнього оцінювання учнів 11 класу, результати якого зараховуються як результати вступних іспитів до ВНЗ;

  6. Оцінювання якості освіти відповідно до процедури розрахунку доданої освітньої вартості.

  7. Розроблення проектів нормативно-правових актів правового забезпечення функціонування НС МЯО:

   1. Розроблення нормативної бази моніторингу якості освіти, зокрема закону України про моніторинг якості освіти;

   2. Удосконалення державних стандартів у сфері освіти (включаючи всі види освіти: загальну, професійну, вищу) з урахуванням НСМЯО:

    1. стандарти змісту освіти (навчальні програми), які включають в себе стандарти (кількісні критерії) навчальних досягнень і компетенцій;

    2. стандарти й кількісні показники (індекси) якості умов освітньої діяльності.

  8. Розподілення повноважень, координування роботи інституцій, що забезпечуватимуть функціонування НСМЯО, зокрема Національної ради з моніторингу якості освіти, НАПНУ, МОНУ, ІІТЗО, УЦОЯО, ДІНЗ, ВНЗ, ЗНЗ тощо;

  9. Оприлюднення результатів моніторингу якості освіти:

   1. Публікування щорічних звітів про стан освіти у вигляді видань різних ступенів повноти:

    1. «Якість системи освіти України» (щорічний повний статистичний звіт);

    2. «Якість системи освіти України» (щорічний скорочений статистичний звіт – головні показники у вигляді таблиць, діаграм, графіків і скорочених коментарів до них);

    3. «Якість системи освіти України» (щорічний дайджест – короткий довідник за матеріалами повного звіту);

   2. Створення відкритого Інтернет-ресурсу – автоматизованої інформаційної системи НСМЯО «Якість освіти» (АІС «Якість освіти») для забезпечення всіх зацікавлених осіб можливістю повнофункціонального пошуку інформації та проведення самостійного аналізу даних, що були отримані в результаті моніторингу якості освіти;


  ^ Очікувані результати

  Запровадження НСМЯО сприятиме підвищенню ефективності функціонування системи освіти, збереженню цілісності системи освіти й її інноваційного розвитку в умовах децентралізації системи управління освітою, становленню громадсько-державної моделі управляння освітою й автономії навчальних закладів, інтеграції системи освіти України в світовий та європейській освітні простори, реалізації права громадян на інформацію стосовно якості освіти, розбудові суспільства сталого розвитку на основі суспільства знань. Реалізація Концепції дозволить:

  • відпрацювати систему показників якості системи освіти, які відображають стан системи освіти і слугують орієнтирами для інноваційного розвитку системи освіти з метою забезпечення конкурентоспроможності національної системи освіти та її інтеграції у світовий і європейський освітні простори;

  • системно оцінювати стан якості освіти, забезпечити ефективне управління інноваційним розвитком системи освіти в умовах децентралізації управління освітою й розвитку автономії навчальних закладів;

  • забезпечити перехід до громадсько-державної моделі управління освітою;

  • забезпечити реалізацію прав громадян і освітянської спільноти на отримання інформації про якість системи освіти;

  • забезпечити прозорість, відкритість та ефективність діяльності навчальних закладів та установ управління системою освіти різних рівнів.
  ^ Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів

  Фінансування заходів, необхідних для реалізації Концепції, здійснюється в межах видатків, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

  Обсяг фінансування заходів, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції, уточнюється щороку з урахуванням можливостей державного бюджету.  1 Тести для кваліфікаційних та магістерських тестувань розробляються фахівцями УЦОЯО у співпраці з провідними фахівцями ВНЗ із залученням роботодавців у відповідних виробничих галузях • << предыдущая страница